Biblio

2549
ทิพย์วรรณ, คล่ำคง. (2549). การศึกษาสภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (68.42 KB)PDF icon bib.pdf (130.68 KB)PDF icon ch5.pdf (202.02 KB)PDF icon ch4.pdf (607.83 KB)PDF icon ch3.pdf (173.11 KB)PDF icon ch2.pdf (3.08 MB)PDF icon ch1.pdf (299.12 KB)PDF icon con1.pdf (218.69 KB)PDF icon abs.pdf (126.78 KB)PDF icon app.pdf (121.41 KB)
พานระลึก, สมศรี. (2549). การศึกษาสภาพและความต้องมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 3-4 จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-10-09, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (95.35 KB)PDF icon บทคัดย่อ (190.9 KB)PDF icon สารบัญ (686.33 KB)PDF icon บทที่1 (453.82 KB)PDF icon บทที่2 (3.13 MB)PDF icon บทที่3 (293.48 KB)PDF icon บทที่4 (6.31 MB)PDF icon บทที่5 (1.72 MB)PDF icon ภาคผนวก (510.76 KB)PDF icon บรรณานุกรม (426.81 KB)
สมศรี, พานระลึก. (2549). การศึกษาสภาพและความต้องมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 3-4 จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (95.35 KB)PDF icon app.pdf (510.76 KB)PDF icon ch5.pdf (1.72 MB)PDF icon ch4.pdf (6.31 MB)PDF icon ch3.pdf (293.48 KB)PDF icon ch2.pdf (3.13 MB)PDF icon ch1.pdf (453.82 KB)PDF icon con1.pdf (686.33 KB)PDF icon abs.pdf (190.9 KB)PDF icon bib.pdf (426.81 KB)
บุษกร, พรรณเชษฐ์. (2549). การศึกษาเพื่อพัฒนาบทบาทหน้าที่ของผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (54.7 KB)PDF icon bib.pdf (43.88 KB)PDF icon ch5.pdf (210.21 KB)PDF icon ch4.pdf (473.63 KB)PDF icon ch3.pdf (127.86 KB)PDF icon ch2.pdf (997.38 KB)PDF icon ch1.pdf (133.75 KB)PDF icon con1.pdf (139.08 KB)PDF icon abs.pdf (124.58 KB)PDF icon app.pdf (214.2 KB)
นรสิงห์, สมศักดิ์. (2549). การศึกษาแนวคิดในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานปกครองท้องถิ่นของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-07-25, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (95.82 KB)PDF icon บทคัดย่อ (187.53 KB)PDF icon สารบัญ (222.6 KB)PDF icon บทที่1 (315.83 KB)PDF icon บทที่2 (2.47 MB)PDF icon บทที่3 (240.9 KB)PDF icon บทที่4 (1.44 MB)PDF icon บทที่5 (540.35 KB)PDF icon ภาคผนวก (433.46 KB)PDF icon บรรณานุกรม (280.32 KB)
สมศักดิ์, นรสิงห์. (2549). การศึกษาแนวคิดในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานปกครองท้องถิ่นของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (95.82 KB)PDF icon app.pdf (433.46 KB)PDF icon ch5.pdf (540.35 KB)PDF icon ch4.pdf (1.44 MB)PDF icon ch3.pdf (240.9 KB)PDF icon ch2.pdf (2.47 MB)PDF icon ch1.pdf (315.83 KB)PDF icon con1.pdf (222.6 KB)PDF icon abs.pdf (187.53 KB)PDF icon bib.pdf (280.32 KB)
รัศมี, น้อยดี. (2549). การเปรียบเทียบความรู้ ความสามารถพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนตามแนวคิดคอนสตักติริสต์แบบอินเตอร์แอกทีฟกับกา. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (108.11 KB)PDF icon บทคัดย่อ (225.42 KB)PDF icon สารบัญ (163.51 KB)PDF icon บทที่ 1 (506.1 KB)PDF icon บทที่ 2 (3.37 MB)PDF icon บทที่ 3 (1.18 MB)PDF icon บทที่ 4 (154.82 KB)PDF icon บทที่ 5 (682.07 KB)PDF icon ภาคผนวก (3.18 MB)PDF icon ภาคผนวก (6.45 MB)
น้ำทิพย์, วงษ์ประทีป. (2549). การแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำเกร็ดหิมะสมุนไพรเพื่อสุขภาพ. presented at the 2549, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon การแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำเกร็ดหิมะสมุนไพรเพื่อสุขภาพ.pdf (3.9 MB)
อุไรวรรณ, วิจารณกุล. (2549). การใช้พื้นที่ดินสาธารณะ จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย. presented at the 2549, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext1.pdf (3.1 MB)PDF icon fulltext2.pdf (2.88 MB)PDF icon fulltext3.pdf (4.13 MB)
ศิริสุภา, เอมหยวก. (2549). การใช้สารสนเทศในการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2549, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (5.41 MB)
น้อย, คันชั่งทอง. (2549). การใช้อินเทอร์เน็ตของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2549, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล.
PDF icon fulltext.pdf (3.85 MB)
จำปาแดง, ประเสริฐ. (2549). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ประเมินคุณภาพนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษษพิษณุโลกเขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-10-28, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (6.28 MB)PDF icon บทคัดย่อ (142.11 KB)PDF icon สารบัญ (295.61 KB)PDF icon บทที่1 (407.34 KB)PDF icon บทที่2 (2.36 MB)PDF icon บทที่3 (292.17 KB)PDF icon บทที่4 (1.75 MB)PDF icon บทที่5 (921.31 KB)PDF icon ภาคผนวก (790.36 KB)PDF icon บรรณานุกรม (201.77 KB)
ประเสริฐ, จำปาแดง. (2549). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ประเมินคุณภาพนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (6.28 MB)PDF icon app.pdf (790.36 KB)PDF icon ch5.pdf (921.31 KB)PDF icon ch4.pdf (1.75 MB)PDF icon ch3.pdf (292.17 KB)PDF icon ch2.pdf (2.36 MB)PDF icon ch1.pdf (407.34 KB)PDF icon con1.pdf (295.61 KB)PDF icon abs.pdf (142.11 KB)PDF icon bib.pdf (201.77 KB)
ทรัตน์พร, บัณฑิตย์. (2549). ชุดการสอนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารด้านการท่องเที่ยวโดยการใช้วิดีโอช่วยสอนสำหรับพนักงานโรงแรมและธุรกิจบริการท่องเที่ยว ของจังหวัดพิษณุโลก. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 25.France.pdf (3.47 MB)
เพลินชัยวาณิช, อารีย์. (2549). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมดีเด่นของภาคเหนือตอนล่าง ปีการศึกษา 2548. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-10-29, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (97.84 KB)PDF icon บทคัดย่อ (195.59 KB)PDF icon สารบัญ (275.23 KB)PDF icon บทที่1 (575.3 KB)PDF icon บทที่2 (4.2 MB)PDF icon บทที่3 (284.59 KB)PDF icon บทที่4 (1.58 MB)PDF icon บทที่5 (645.45 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.46 MB)PDF icon บรรณานุกรม (366.46 KB)
อารีย์, เพลินชัยวาณิช. (2549). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมดีเด่นของภาคเหนือตอนล่าง ปีการศึกษา 2548. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (97.84 KB)PDF icon บทคัดย่อ (195.59 KB)PDF icon สารบัญ (275.23 KB)PDF icon บทที่ 1 (575.3 KB)PDF icon บทที่ 2 (4.2 MB)PDF icon บทที่ 3 (284.59 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.58 MB)PDF icon บทที่ 5 (645.45 KB)PDF icon บรรณานุกรม (1.46 MB)PDF icon ภาคผนวก (366.46 KB)
สถาบันวิจัยและพัฒนา, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (2549). ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2547-2548. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/774
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.84 MB)
วารี, วราภรณ์. (2549). สภาพการบริหารงานโครงการอนามัยโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-07-07, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (97.84 KB)PDF icon บทคัดย่อ (195.59 KB)PDF icon สารบัญ (275.23 KB)PDF icon บทที่1 (575.3 KB)PDF icon บทที่2 (4.2 MB)PDF icon บทที่3 (284.59 KB)PDF icon บทที่4 (1.58 MB)PDF icon บทที่5 (645.45 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.46 MB)PDF icon บรรณานุกรม (366.46 KB)
วราภรณ์, วารี. (2549). สภาพการบริหารงานโครงการอนามัยโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (92.46 KB)PDF icon bib.pdf (109.75 KB)PDF icon ch5.pdf (153.86 KB)PDF icon ch4.pdf (790.13 KB)PDF icon ch3.pdf (127.09 KB)PDF icon ch2.pdf (533.2 KB)PDF icon ch1.pdf (115.49 KB)PDF icon con1.pdf (192.77 KB)PDF icon abs.pdf (127.73 KB)PDF icon app.pdf (192.23 KB)
2548
สิริพันธุ์, โฆษิตวรกิจกุล. (2548). การบริหารงานวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัยตามทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดพิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (276.16 KB)PDF icon บทคัดย่อ (146.66 KB)PDF icon สารบัญ (201.53 KB)PDF icon บทที่1 (133.03 KB)PDF icon บทที่2 (325.29 KB)PDF icon บทที่3 (121.39 KB)PDF icon บทที่4 (335.33 KB)PDF icon บทที่5 (161.72 KB)PDF icon บรรณานุกรม (120.27 KB)PDF icon ภาคผนวก (595.87 KB)
สิริพันธุ์, โฆษิตวรกิจกุล. (2548). การบริหารงานวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัยตามทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (276.16 KB)PDF icon bib.pdf (120.27 KB)PDF icon ch5.pdf (161.72 KB)PDF icon ch4.pdf (335.33 KB)PDF icon ch3.pdf (121.39 KB)PDF icon ch2.pdf (325.29 KB)PDF icon ch1.pdf (133.03 KB)PDF icon con1.pdf (201.53 KB)PDF icon abs.pdf (146.66 KB)PDF icon app.pdf (595.87 KB)
โสภณ, มโนวชิรสรรค์. (2548). การพัฒนาการจัดทำแผนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล กิ่งอำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (45.17 KB)PDF icon bib.pdf (67.92 KB)PDF icon ch5.pdf (321.09 KB)PDF icon ch4.pdf (806.52 KB)PDF icon ch3.pdf (406.14 KB)PDF icon ch2.pdf (1.68 MB)PDF icon ch1.pdf (292.26 KB)PDF icon con1.pdf (102.41 KB)PDF icon abs.pdf (164.9 KB)PDF icon app.pdf (435.32 KB)
รักไชย, ขุยเณรพานิช. (2548). การพัฒนาการดำเนินชีวิตโดยวิถีอนุตตรธรรม กรณีศึกษา : สถานธรรมไท่เฉิง อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (1.87 MB)PDF icon bib.pdf (127.2 KB)PDF icon ch5.pdf (177.11 KB)PDF icon ch4.pdf (967.68 KB)PDF icon ch3.pdf (146.96 KB)PDF icon ch2.pdf (412.61 KB)PDF icon ch1.pdf (136.47 KB)PDF icon con1.pdf (193.58 KB)PDF icon abs.pdf (122.01 KB)PDF icon app.pdf (218.48 KB)
วุฒิไกร, นาคหวัง. (2548). การพัฒนากิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อสร้างเสริมภาวะสุขภาพของข้าราชการกองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (63.14 KB)PDF icon บทคัดย่อ (159.66 KB)PDF icon สารบัญ (100.72 KB)PDF icon บทที่1 (107.24 KB)PDF icon บทที่2 (850.77 KB)PDF icon บทที่3 (174.02 KB)PDF icon บทที่4 (910.52 KB)PDF icon บทที่5 (258.8 KB)PDF icon บรรณานุกรม (76.39 KB)PDF icon ภาคผนวก (342.96 KB)
วรรธนา, วจีกาญจนะ. (2548). การพัฒนาความรู้ด้านการตลาด ของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเสริมในชุมชนบรมไตรโลกนารถ 21 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (86.82 KB)PDF icon con1.pdf (131.74 KB)PDF icon ch5.pdf (1.16 MB)PDF icon ch4.pdf (530.98 KB)PDF icon ch3.pdf (273.49 KB)PDF icon ch2.pdf (2.52 MB)PDF icon ch1.pdf (327.89 KB)PDF icon bib.pdf (166.84 KB)PDF icon app.pdf (1.62 MB)PDF icon abs.pdf (187.9 KB)
ละออ, ทรงฤกษณ์. (2548). การพัฒนาความรู้ด้านการตลาด ของกลุ่มอาชีพทอผ้า บ้านม่วงหอม หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (5.81 MB)PDF icon con1.pdf (161.86 KB)PDF icon ch5.pdf (651.64 KB)PDF icon ch4.pdf (966.87 KB)PDF icon ch3.pdf (190.79 KB)PDF icon ch2.pdf (1.08 MB)PDF icon ch1.pdf (249.9 KB)PDF icon bib.pdf (170.82 KB)PDF icon abs.pdf (172.83 KB)PDF icon app.pdf (2.84 MB)
ละออ, ทรงกฤษณ์. (2548). การพัฒนาความรู้ด้านการตลาดของกลุ่มอาชีพทอผ้า บ้านม่วงหอม หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/948
PDF icon หน้าปก (31.94 KB)PDF icon บทคัดย่อ (105.38 KB)PDF icon สารบัญ (174.23 KB)PDF icon บทที่1 (153.89 KB)PDF icon บทที่2 (670.09 KB)PDF icon บทที่3 (124.7 KB)PDF icon บทที่ 4 (612.21 KB)PDF icon บทที่ 5 (340.87 KB)PDF icon บรรณานุกรม (95.64 KB)PDF icon ภาคผนวก (917.97 KB)
มยุรี, กมลวรเดช. (2548). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon หน้าปก (4.63 MB)PDF icon บทคัดย่อ (129.19 KB)PDF icon สารบัญ (169.57 KB)PDF icon บทที่1 (160.24 KB)PDF icon บทที่2 (1.36 MB)PDF icon บทที่3 (213.27 KB)PDF icon บทที่4 (1.85 MB)PDF icon บทที่5 (359.35 KB)PDF icon บรรณานุกรม (130.92 KB)PDF icon ภาคผนวก (793.09 KB)
เพ็ญพิมล, ที่พึ่ง. (2548). การพัฒนารูปแบบการประหยัดค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าของโรงแรมอมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (70.22 KB)PDF icon bib.pdf (83.82 KB)PDF icon ch5.pdf (227.56 KB)PDF icon ch4.pdf (201.55 KB)PDF icon ch3.pdf (114.64 KB)PDF icon ch2.pdf (1.06 MB)PDF icon ch1.pdf (230.07 KB)PDF icon con1.pdf (98.27 KB)PDF icon abs.pdf (95.6 KB)PDF icon app.pdf (813.46 KB)
ชัยวัฒน์, สุทธิรัตน์. (2548). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงโดยผ่านกระบวนการวิจัย สำหรับครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษรุโลก เขต 1. presented at the 2548, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext1.pdf (2.81 MB)PDF icon fulltext2.pdf (3.31 MB)
วราพร, พงศ์อาจารย์และคณะ. (2548). การวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 17.Education-quality.pdf (3.8 MB)
วัลภา, ศศิวิมล. (2548). การวิเคราะห์หารูปแบบเพื่อพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (ศิริวรรณ ทัศนีย์ & เดือนเพ็ญ, สนแย้ม, Eds.). presented at the 2548, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (3.97 MB)
หนึ่งฤทัย, พฤกษาศิลป์. (2548). การศึกษาความต้องการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของตำรวจท่องเที่ยว กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (47.68 KB)PDF icon bib.pdf (135.53 KB)PDF icon ch5.pdf (710.3 KB)PDF icon ch4.pdf (3.59 MB)PDF icon ch3.pdf (323.06 KB)PDF icon ch2.pdf (1.47 MB)PDF icon ch1.pdf (519.98 KB)PDF icon con1.pdf (256.75 KB)PDF icon abs.pdf (148.73 KB)PDF icon app.pdf (150 KB)
นฤมล, เถื่อนกูล. (2548). การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตสารสีแดงบนปลายข้าวเจ้าของ Monascus purpureus TTSTR 3090 เพื่อนำไปสู่การผลิตในระดับการค้า. presented at the 2548, พิษณุโลก: มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (6.05 MB)
จิรภรณ์, เอมเอี่ยม. (2548). การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (101.89 KB)PDF icon app.pdf (447.63 KB)PDF icon ch5.pdf (488.41 KB)PDF icon ch4.pdf (586.56 KB)PDF icon ch3.pdf (261.06 KB)PDF icon ch2.pdf (2.42 MB)PDF icon ch1.pdf (355.09 KB)PDF icon con1.pdf (185.71 KB)PDF icon abs.pdf (210.88 KB)PDF icon bib.pdf (368.74 KB)
สุทธิพงษ์, เพ็งพี. (2548). การศึกษาศักยภาพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (45.4 KB)PDF icon บทคัดย่อ (124.44 KB)PDF icon สารบัญ (198.88 KB)PDF icon บทที่1 (165.69 KB)PDF icon บทที่2 (2.25 MB)PDF icon บทที่3 (214.53 KB)PDF icon บทที่4 (1.01 MB)PDF icon บทที่5 (198.74 KB)PDF icon บรรณานุกรม (156.83 KB)PDF icon ภาคผนวก (300.35 KB)
วราภรณ์, ซื่อประดิษฐ์กุล. (2548). การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. presented at the 2548, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (1.64 MB)PDF icon fulltext2.pdf (1.29 MB)
พวงเพ็ชร, วรรณทวี. (2548). การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานของพนักงานศูนย์บริการลูกค้า ส่วนปฏิบัติการ จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (67.23 KB)PDF icon bib.pdf (98.1 KB)PDF icon ch5.pdf (214.67 KB)PDF icon ch4.pdf (1.18 MB)PDF icon ch3.pdf (312.48 KB)PDF icon ch2.pdf (1.4 MB)PDF icon ch1.pdf (210.93 KB)PDF icon con1.pdf (278.12 KB)PDF icon abs.pdf (127.42 KB)PDF icon app.pdf (289.26 KB)
ชลัยรัตน์, อ่ำมาก. (2548). การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (70.51 KB)PDF icon con1.pdf (172.45 KB)PDF icon ch5.pdf (445.25 KB)PDF icon ch4.pdf (346.7 KB)PDF icon ch3.pdf (1.18 MB)PDF icon ch2.pdf (2.37 MB)PDF icon ch1.pdf (301.7 KB)PDF icon bib.pdf (234.75 KB)PDF icon app.pdf (982.1 KB)PDF icon abs.pdf (179.97 KB)
เชิดชัย, โพธิ์ศรี. (2548). การสร้างเอคโตไมคอร์ไรซาของรากลุ่ม Gasteromycetes ในกล้าไม้ป่า. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/782
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.85 MB)
พิทักษ์, อยู่มี. (2548). การสังเคราะห์และหาลักษณะเฉพาะของผงนาโนเลดไอร์ออนไนโอเบตโดยวิธีพาร์เซียลซอกเจล. presented at the 2548, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (3.63 MB)
มงคล, อักษรดิษฐ์. (2548). การใช้เวลาว่างของนักศึกษาสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2548, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.87 MB)
สุภา, อักษรดิษฐ์. (2548). ความคิดเห็นของนักศึกษาสถาบันราชภัฏพิบูลสงครามที่มีต่อสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2548, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
อุบลเจริญ, กัลยาณี. (2548). บทบาทการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (73.88 KB)PDF icon บทคัดย่อ (219.81 KB)PDF icon สารบัญ (134.45 KB)PDF icon บทที่1 (302.13 KB)PDF icon บทที่2 (1.42 MB)PDF icon บทที่3 (305.79 KB)PDF icon บทที่4 (466.88 KB)PDF icon บทที่5 (284.91 KB)PDF icon บรรณานุกรม (163.12 KB)PDF icon ภาคผนวก (354.2 KB)
กัลยาณี, อุบลเจริญ. (2548). บทบาทการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (73.88 KB)PDF icon bib.pdf (163.12 KB)PDF icon ch5.pdf (284.91 KB)PDF icon ch4.pdf (466.88 KB)PDF icon ch3.pdf (305.79 KB)PDF icon ch2.pdf (1.42 MB)PDF icon ch1.pdf (302.13 KB)PDF icon con1.pdf (134.45 KB)PDF icon abs.pdf (219.81 KB)PDF icon app.pdf (354.2 KB)
นิติญาณ์, ปัทมสิริวัฒน์. (2548). ปัจจัยที่เป็นสาเหตุและผลกระทบของการหย่าร้างในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (65.43 KB)PDF icon bib.pdf (108.01 KB)PDF icon ch5.pdf (189.6 KB)PDF icon ch4.pdf (899.17 KB)PDF icon ch3.pdf (96.04 KB)PDF icon ch2.pdf (592.46 KB)PDF icon ch1.pdf (185.94 KB)PDF icon con1.pdf (291.92 KB)PDF icon abs.pdf (145.96 KB)PDF icon app.pdf (101.68 KB)
บำรุง, เสือนาราง. (2548). ปัญหาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตามทรรศนะของผู้บริหารและครูวิชาการโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (79.47 KB)PDF icon con1.pdf (202.4 KB)PDF icon ch5.pdf (160.1 KB)PDF icon ch4.pdf (879.24 KB)PDF icon ch3.pdf (114.94 KB)PDF icon ch2.pdf (894.48 KB)PDF icon ch1.pdf (425.78 KB)PDF icon bib.pdf (78.86 KB)PDF icon app.pdf (206.74 KB)PDF icon abs.pdf (229.78 KB)
สถาบันวิจัยและพัฒนา, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (2548). ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2546-2547. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/789
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (8.35 MB)
วราภรณ์, วารี. (2548). สภาพปัญหาการบริหารงานโครงการอนามัยโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/946
PDF icon หน้าปก (84.84 KB)PDF icon บทคัดย่อ (75.64 KB)PDF icon สารบัญ (265 KB)PDF icon บทที่ 1 (181.5 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.02 MB)PDF icon บทที่ 3 (270.42 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.82 MB)PDF icon บทที่ 5 (256.99 KB)PDF icon บรรณานุกรม (176.61 KB)PDF icon ภาคผนวก (335.37 KB)
พรสันต์, ชั้นเจริญ. (2548). สภาพและปัญหาการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (60.91 KB)PDF icon con1.pdf (151.95 KB)PDF icon ch5.pdf (234.29 KB)PDF icon ch4.pdf (1.15 MB)PDF icon ch3.pdf (98.61 KB)PDF icon ch2.pdf (795.86 KB)PDF icon ch1.pdf (127.8 KB)PDF icon bib.pdf (105.4 KB)PDF icon app.pdf (328.94 KB)PDF icon abs.pdf (152.37 KB)
พระรังสรรค์, พิมพ์ช่างทอง. (2548). สภาพและปัญหาในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (69.52 KB)PDF icon บทคัดย่อ (112.89 KB)PDF icon สารบัญ (120.49 KB)PDF icon บทที่1 (171.46 KB)PDF icon บทที่2 (1.49 MB)PDF icon บทที่3 (184.04 KB)PDF icon บทที่4 (707.61 KB)PDF icon บทที่5 (137.83 KB)PDF icon บรรณานุกรม (97.92 KB)PDF icon ภาคผนวก (249.84 KB)
2547
นงคราญ, กาญจนประเสริฐ. (2547). การบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาอาชีพเชิงวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (4.68 MB)
ชุลีรัตน์, จันทร์เชื้อ. (2547). การบริหารและจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการท่องเที่ยวในอุทยาแห่งชาติภูหินร่องกล้า. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.22 MB)
นพวรรณ, พงษ์เจริญ. (2547). การประเมินโครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของโรงเรียนในอำเภอนครไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-06-04, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (71.08 KB)PDF icon บทคัดย่อ (227.17 KB)PDF icon สารบัญ (139.95 KB)PDF icon บทที่ 1 (326.4 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.45 MB)PDF icon บทที่ 3 (554.31 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.82 MB)PDF icon บทที่ 5 (509.85 KB)PDF icon บรรณานุกรม (201.62 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.04 MB)
พงษ์เจริญ, นพวรรณ. (2547). การประเมินโครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของโรงเรียนในอำเภอนครไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (71.08 KB)PDF icon bib.pdf (201.62 KB)PDF icon ch5.pdf (509.85 KB)PDF icon ch4.pdf (1.82 MB)PDF icon ch3.pdf (554.31 KB)PDF icon ch2.pdf (1.45 MB)PDF icon ch1.pdf (326.4 KB)PDF icon con1.pdf (139.95 KB)PDF icon abs.pdf (227.17 KB)PDF icon app.pdf (1.04 MB)
สุดารัตน์, พริกบุญจันทร์. (2547). การพัฒนาคุณภาพข้าวเกรียบปลา. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (1.64 MB)
สุเกียรติ, ด่านพิษณุพันธ์. (2547). การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (166.67 KB)PDF icon bib.pdf (60.88 KB)PDF icon ch5.pdf (245.92 KB)PDF icon ch4.pdf (1.32 MB)PDF icon ch3.pdf (156 KB)PDF icon ch2.pdf (1.27 MB)PDF icon ch1.pdf (300.12 KB)PDF icon con1.pdf (528.57 KB)PDF icon abs.pdf (136.77 KB)PDF icon app.pdf (175.83 KB)
ศุภกฤต, กันต์ธีราทร. (2547). การพัฒนาบุคลากรกองบิน 46 กองพลบินที่ 3 กองบัญชาการยุทธทางอากาศด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (74.55 KB)PDF icon bib.pdf (282.22 KB)PDF icon ch5.pdf (356.64 KB)PDF icon ch4.pdf (532.59 KB)PDF icon ch3.pdf (270.91 KB)PDF icon ch2.pdf (2.66 MB)PDF icon ch1.pdf (200.81 KB)PDF icon con1.pdf (175.73 KB)PDF icon abs.pdf (161.53 KB)PDF icon app.pdf (5.35 MB)
พิษณุ, แก้วนัยจิตร. (2547). การพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการตลาดของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในจังหวัดพิษณุโลก : กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านขวัญใจพัฒนา อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., จังหวัดพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/193
PDF icon tpg.pdf (6.19 MB)PDF icon bib.pdf (143.34 KB)PDF icon ch5.pdf (658.34 KB)PDF icon ch4.pdf (1.68 MB)PDF icon ch3.pdf (320.26 KB)PDF icon ch2.pdf (2.09 MB)PDF icon ch1.pdf (490.59 KB)PDF icon con1.pdf (153.45 KB)PDF icon abs.pdf (202.57 KB)PDF icon app.pdf (1.13 MB)
เตือนใจ, เกี่ยวซี. (2547). การพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext1.pdf (2.42 MB)PDF icon fulltext2.pdf (2.37 MB)
พงษ์เทพ, รักผกาวงศ์, & อุไรวรรณ, รักษ์ผกาวงษ์. (2547). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดตารางการเรียน-การสอนของสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม (ระยะที่ 1). เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 45.Class-schedule.PDF (799.32 KB)
ไพสาน, จินตปัญญา. (2547). การพัฒนาศักยภาพพนักงานขายที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า กรณีศึกษา : บริษัทโตโยต้าพิษณุโลก ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (72.81 KB)PDF icon bib.pdf (148.57 KB)PDF icon ch5.pdf (978.74 KB)PDF icon ch4.pdf (2.18 MB)PDF icon ch3.pdf (251.22 KB)PDF icon ch2.pdf (1.69 MB)PDF icon ch1.pdf (244.56 KB)PDF icon con1.pdf (238.45 KB)PDF icon abs.pdf (234.78 KB)PDF icon app.pdf (285.29 KB)
ภาวดี, ขยันกิจ. (2547). การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมตามโครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ค่ายฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบสมัครใจของกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (58.72 KB)PDF icon bib.pdf (118.62 KB)PDF icon ch5.pdf (400.59 KB)PDF icon ch4.pdf (386.83 KB)PDF icon ch3.pdf (228.61 KB)PDF icon ch2.pdf (1.9 MB)PDF icon ch1.pdf (320.76 KB)PDF icon con1.pdf (108.93 KB)PDF icon abs.pdf (193.29 KB)PDF icon app.pdf (1.53 MB)
ศรีอรุณ, ไพบูลย์. (2547). การมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (5.47 MB)PDF icon bib.pdf (294.02 KB)PDF icon ch5.pdf (461.92 KB)PDF icon ch4.pdf (1.84 MB)PDF icon ch3.pdf (423.85 KB)PDF icon ch2.pdf (1.43 MB)PDF icon ch1.pdf (539.53 KB)PDF icon con1.pdf (283.57 KB)PDF icon abs.pdf (268.3 KB)PDF icon app.pdf (474.08 KB)
ไพบูลย์, ศรีอรุณ. (2547). การมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (5.47 MB)PDF icon bib.pdf (294.02 KB)PDF icon ch5.pdf (461.92 KB)PDF icon ch4.pdf (1.84 MB)PDF icon ch3.pdf (423.85 KB)PDF icon ch2.pdf (1.43 MB)PDF icon ch1.pdf (539.53 KB)PDF icon con1.pdf (283.57 KB)PDF icon abs.pdf (268.3 KB)PDF icon app.pdf (474.08 KB)
วิราพร, พงศ์อาจารย์. (2547). การวางระบบติดตามประเมินผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (5.6 MB)
อภิวันท์, ชาญวิชัย. (2547). การวิจัยและพัฒนาครูและโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.95 MB)PDF icon fulltext2.pdf (3.58 MB)
อภิวันท์, ชาญวิชัย, & วิราพร, พงศ์อาจารย์และคณะ. (2547). การวิจัยและพัฒนาครูและโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 41.Teacher-profession.PDF (2.11 MB)
วิราพร, พงศ์อาจารย์. (2547). การวิจัยและพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาและฝึกอบรมครู เรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (4.76 MB)
สธน, โรจนตระกูล. (2547). การวิเคราะห์ที่มาของคำร้องเพลงไทย. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.53 MB)
ธันวดี, ศรีธาวิรัตน์. (2547). การศึกษากระบวนการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารร่วมกับเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (4.56 MB)
มาดิษฐ์, ทองแดง. (2547). การศึกษาการบริหารงานในการเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (3.39 MB)PDF icon bib.pdf (182.17 KB)PDF icon ch5.pdf (404.99 KB)PDF icon ch4.pdf (1.18 MB)PDF icon ch3.pdf (258.79 KB)PDF icon ch2.pdf (1.13 MB)PDF icon ch1.pdf (255.18 KB)PDF icon con1.pdf (225.57 KB)PDF icon abs.pdf (115.3 KB)PDF icon app.pdf (304.09 KB)
ทองแดง, มาดิษฐ์. (2547). การศึกษาการบริหารงานในการเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (3.39 MB)PDF icon bib.pdf (182.17 KB)PDF icon ch5.pdf (404.99 KB)PDF icon ch4.pdf (1.18 MB)PDF icon ch3.pdf (258.79 KB)PDF icon ch2.pdf (1.13 MB)PDF icon ch1.pdf (255.18 KB)PDF icon con1.pdf (225.57 KB)PDF icon abs.pdf (115.3 KB)PDF icon app.pdf (304.09 KB)
สุพัฒน์, เกิดมงคล. (2547). การศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการที่ปรึกษาของธนาคารออมสิน (ธนาคารชุมชน) ต่อผลการดำเนินงานของธนาคารออมสิน (ธนคารชุมชน). มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (70.91 KB)PDF icon bib.pdf (147.67 KB)PDF icon ch5.pdf (458.75 KB)PDF icon ch4.pdf (1.58 MB)PDF icon ch3.pdf (184.47 KB)PDF icon ch2.pdf (1.59 MB)PDF icon ch1.pdf (297.72 KB)PDF icon con1.pdf (401.58 KB)PDF icon abs.pdf (149.1 KB)PDF icon app.pdf (345.08 KB)
วีระ, ธูปทอง. (2547). การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับความพร้อมในการดำเนินงานของศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัด. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-05-31, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (3.39 MB)PDF icon บทคัดย่อ (115.3 KB)PDF icon สารบัญ (225.57 KB)PDF icon บทที่1 (255.18 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.13 MB)PDF icon บทที่ 3 (258.79 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.18 MB)PDF icon บทที่ 5 (404.99 KB)PDF icon บรรณานุกรม (182.17 KB)PDF icon ภาคผนวก (304.09 KB)
วีระ, ธูปทอง. (2547). การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับความพร้อมในการดำเนินงานของศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัด. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (62.87 KB)PDF icon bib.pdf (245.42 KB)PDF icon ch5.pdf (280.34 KB)PDF icon ch4.pdf (1.05 MB)PDF icon ch3.pdf (154.16 KB)PDF icon ch2.pdf (2.24 MB)PDF icon ch1.pdf (136.49 KB)PDF icon con1.pdf (122.61 KB)PDF icon abs.pdf (101.3 KB)PDF icon app.pdf (329.65 KB)
จิระ, โตมะนิตย์. (2547). การศึกษาความต้องการด้านการนิเทศการศึกษาของครู โรงเรีขยนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (4.49 MB)PDF icon bib.pdf (88.89 KB)PDF icon ch5.pdf (253.56 KB)PDF icon ch4.pdf (2.75 MB)PDF icon ch3.pdf (160.77 KB)PDF icon ch2.pdf (587.27 KB)PDF icon ch1.pdf (236.81 KB)PDF icon con1.pdf (615.33 KB)PDF icon abs.pdf (166.94 KB)PDF icon app.pdf (161.49 KB)
สุวารีย์, วงศ์วัฒนา. (2547). การศึกษาความต้องการและความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อโครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชนเพื่อปริญญา (กศ.ป.ป.) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (2.44 MB)
สุนทร, กลิ่นน้อย. (2547). การศึกษาความพร้อมการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาตามทรรศนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-05-24, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (3.39 MB)PDF icon บทคัดย่อ (115.3 KB)PDF icon สารบัญ (225.57 KB)PDF icon บทที่ 1 (255.18 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.13 MB)PDF icon บทที่ 3 (258.79 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.18 MB)PDF icon บทที่ 5 (404.99 KB)PDF icon บรรณานุกรม (182.17 KB)PDF icon ภาคผนวก (304.09 KB)
วันชัย, พฤกษะวัน. (2547). การศึกษาความพร้อมในการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (92.85 KB)PDF icon app.pdf (733.99 KB)PDF icon ch5.pdf (507.31 KB)PDF icon ch4.pdf (2.77 MB)PDF icon ch3.pdf (161.64 KB)PDF icon ch2.pdf (3.12 MB)PDF icon ch1.pdf (299.52 KB)PDF icon con1.pdf (155.75 KB)PDF icon abs.pdf (134.95 KB)PDF icon bib.pdf (160.86 KB)
วันชัย, พฤกษะวัน. (2547). การศึกษาความพร้อมในการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (59.97 KB)PDF icon bib.pdf (72.06 KB)PDF icon ch5.pdf (187.2 KB)PDF icon ch4.pdf (1.41 MB)PDF icon ch3.pdf (97.08 KB)PDF icon ch2.pdf (2.75 MB)PDF icon ch1.pdf (199.39 KB)PDF icon con1.pdf (108.81 KB)PDF icon abs.pdf (141.75 KB)PDF icon app.pdf (267.06 KB)
อำนวย, ศรีอาวุธ. (2547). การศึกษาบรรยากาศองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามทรรศนะของข้าราชการครูในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (57.37 KB)PDF icon bib.pdf (271.33 KB)PDF icon ch5.pdf (690.34 KB)PDF icon ch4.pdf (2.3 MB)PDF icon ch3.pdf (262.08 KB)PDF icon ch2.pdf (2.36 MB)PDF icon ch1.pdf (439.59 KB)PDF icon con1.pdf (420.62 KB)PDF icon abs.pdf (163.93 KB)PDF icon app.pdf (282.57 KB)
สุนิมิต, ชุ่มพงษ์. (2547). การศึกษาปัจจัยและแนวทางการดำเนินงานของหมู่บ้าน กข.คจ. ดีเด่น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (80.37 KB)PDF icon bib.pdf (67.75 KB)PDF icon ch5.pdf (917.58 KB)PDF icon ch4.pdf (2.13 MB)PDF icon ch3.pdf (121.58 KB)PDF icon ch2.pdf (2.32 MB)PDF icon ch1.pdf (249.45 KB)PDF icon con1.pdf (203.06 KB)PDF icon abs.pdf (182.83 KB)PDF icon app.pdf (1.24 MB)
อนงค์, จิ๋วแก้ว. (2547). การศึกษาปัญหาการบริหารงานของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลของผู้บริหารในจังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-06-04, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (62.27 KB)PDF icon บทคัดย่อ (226.67 KB)PDF icon สารบัญ (147.88 KB)PDF icon บทที่ 1 (150.27 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.08 MB)PDF icon บทที่ 3 (177.43 KB)PDF icon บทที่ 4 (1021.35 KB)PDF icon บทที่ 5 (331.27 KB)PDF icon บรรณานุกรม (141.45 KB)PDF icon ภาคผนวก (416.72 KB)
จิ๋วแก้ว, อนงค์. (2547). การศึกษาปัญหาการบริหารงานของสถาบันศึกษาที่เป็นนิติบุคคลของผู้บริหารในจังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (84.54 KB)PDF icon app.pdf (528.39 KB)PDF icon ch5.pdf (465.9 KB)PDF icon ch4.pdf (1 MB)PDF icon ch3.pdf (200.45 KB)PDF icon ch2.pdf (1.98 MB)PDF icon ch1.pdf (265.75 KB)PDF icon con1.pdf (248.47 KB)PDF icon abs.pdf (194.04 KB)PDF icon bib.pdf (258.24 KB)
เอื้อบุญ, ที่พี่ง. (2547). การศึกษาพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าของบุคคลที่ผ่านการฝึกอบรมภายใต้โครงการศูนย์สาธิตเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงานจังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ 2545. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (67.54 KB)PDF icon bib.pdf (63.32 KB)PDF icon ch5.pdf (80.28 KB)PDF icon ch4.pdf (667.34 KB)PDF icon ch3.pdf (84.26 KB)PDF icon ch2.pdf (188.4 KB)PDF icon ch1.pdf (98.98 KB)PDF icon con1.pdf (136.77 KB)PDF icon abs.pdf (168.79 KB)PDF icon app.pdf (234.12 KB)
อุบล, ทองพันธ์. (2547). การศึกษาพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่เอื้อต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ตามความคิดเห็นของครูประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (58.87 KB)PDF icon bib.pdf (168.72 KB)PDF icon ch5.pdf (257.78 KB)PDF icon ch4.pdf (605.74 KB)PDF icon ch3.pdf (246.12 KB)PDF icon ch2.pdf (2.29 MB)PDF icon ch1.pdf (272.33 KB)PDF icon con1.pdf (117.98 KB)PDF icon abs.pdf (153.64 KB)PDF icon app.pdf (404.9 KB)
เครือฟ้า, ณ.ถลาง. (2547). การศึกษาภาพลักษณ์ของอาจารย์คหกรรมศาสตร์ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษาในเขตการศึกษาภาคเหนือ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-01-30, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (6.99 MB)PDF icon บทคัดย่อ (212.37 KB)PDF icon สารบัญ (224.63 KB)PDF icon บทที่ 1 (394.8 KB)PDF icon บทที่ 2 (4.21 MB)PDF icon บทที่ 3 (222.57 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.17 MB)PDF icon บทที่ 5 (769.54 KB)PDF icon บรรณานุกรม (372 KB)PDF icon ภาคผนวก (553.84 KB)
เรณู, ช้างทอง. (2547). การศึกษาศักยภาพของโรงเรียนประถมศึกษาในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-05-17, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (62.63 KB)PDF icon บทคัดย่อ (157.66 KB)PDF icon สารบัญ (467.42 KB)PDF icon บทที่ 1 (140.5 KB)PDF icon บทที่ 2 (451.35 KB)PDF icon บทที่ 3 (86.7 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.18 MB)PDF icon บทที่ 5 (216.55 KB)PDF icon บรรณานุกรม (98.75 KB)PDF icon ภาคผนวก (152.61 KB)
เรณู, ช้างทอง. (2547). การศึกษาศักยภาพของโรงเรียนประถมศึกษาในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/152
PDF icon หน้าปก (62.63 KB)PDF icon บทคัดย่อ (157.66 KB)PDF icon สารบัญ (467.42 KB)PDF icon บทที่ 1 (140.5 KB)PDF icon บทที่ 2 (451.35 KB)PDF icon บทที่ 3 (86.7 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.18 MB)PDF icon บทที่ 5 (216.55 KB)PDF icon บรรณานุกรม (98.75 KB)PDF icon ภาคผนวก (152.61 KB)
วีระดี, กองแก้ว. (2547). การศึกษาสภาพการจัดการเรียนร่วมและความต้องการการนิเทศในโรงเรียนแกนนำด้านการศึกษาพิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-05-13, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (60.83 KB)PDF icon บทคัดย่อ (128.57 KB)PDF icon สารบัญ (65.85 KB)PDF icon บทที่ 1 (162.46 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.32 MB)PDF icon บทที่ 3 (128.56 KB)PDF icon บทที่ 4 (416.35 KB)PDF icon บทที่ 5 (435.25 KB)PDF icon บรรณานุกรม (142.28 KB)PDF icon ภาคผนวก (300.39 KB)
วีระดี, กองแก้ว. (2547). การศึกษาสภาพการจัดการเรียนร่วมและความต้องการการนิเทศในโรงเรียนแกนนำด้านการศึกษาพิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (60.83 KB)PDF icon bib.pdf (142.28 KB)PDF icon ch5.pdf (435.25 KB)PDF icon ch4.pdf (416.35 KB)PDF icon ch3.pdf (128.56 KB)PDF icon ch2.pdf (1.32 MB)PDF icon ch1.pdf (162.46 KB)PDF icon con1.pdf (65.85 KB)PDF icon abs.pdf (128.57 KB)PDF icon app.pdf (300.39 KB)
สมเกียรติ, โตประพันธ์. (2547). การศึกษาสภาพการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (87.23 KB)PDF icon bib.pdf (91.27 KB)PDF icon ch5.pdf (296.54 KB)PDF icon ch4.pdf (1.15 MB)PDF icon ch3.pdf (160.66 KB)PDF icon ch2.pdf (1.44 MB)PDF icon ch1.pdf (436.48 KB)PDF icon con1.pdf (78.94 KB)PDF icon abs.pdf (140.59 KB)PDF icon app.pdf (1.15 MB)
ประพันธ์, พุฒตาล. (2547). การศึกษาสภาพการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ของครูในสถานศึกษาที่เปิดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-09-28, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (56.49 KB)PDF icon บทคัดย่อ (127.5 KB)PDF icon สารบัญ (157.59 KB)PDF icon บทที่ 1 (135.41 KB)PDF icon บทที่ 2 (563.11 KB)PDF icon บทที่ 3 (98.74 KB)PDF icon บทที่ 4 (722.81 KB)PDF icon บทที่ 5 (160.66 KB)PDF icon บรรณานุกรม (56.07 KB)PDF icon ภาคผนวก (199.42 KB)
พุฒตาล, ประพันธ์. (2547). การศึกษาสภาพการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ของครูในสถานศึกษาที่เปิดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (56.49 KB)PDF icon bib.pdf (56.07 KB)PDF icon ch5.pdf (160.66 KB)PDF icon ch4.pdf (722.81 KB)PDF icon ch3.pdf (98.74 KB)PDF icon ch2.pdf (563.11 KB)PDF icon ch1.pdf (135.41 KB)PDF icon con1.pdf (157.59 KB)PDF icon abs.pdf (127.5 KB)PDF icon app.pdf (199.42 KB)
ประพันธ์, พุฒตาล. (2547). การศึกษาสภาพการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ของครูในสถานศึกษาที่เปิดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (56.49 KB)PDF icon bib.pdf (56.07 KB)PDF icon ch5.pdf (160.66 KB)PDF icon ch4.pdf (722.81 KB)PDF icon ch3.pdf (98.74 KB)PDF icon ch2.pdf (563.11 KB)PDF icon ch1.pdf (135.41 KB)PDF icon con1.pdf (157.59 KB)PDF icon abs.pdf (127.5 KB)PDF icon app.pdf (199.42 KB)
เทียมสังวาลย์, จิตราวรรณ. (2547). การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนที่อยู่ระหว่างคุมประพฤติในปี พ.ศ.2545-2546 ของศาลจังหวัดพิษณุโลก แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (70.3 KB)PDF icon bib.pdf (166.35 KB)PDF icon ch5.pdf (853.27 KB)PDF icon ch4.pdf (533.47 KB)PDF icon ch3.pdf (181.29 KB)PDF icon ch2.pdf (968.89 KB)PDF icon ch1.pdf (190.64 KB)PDF icon con1.pdf (94.57 KB)PDF icon abs.pdf (176.75 KB)PDF icon app.pdf (504.55 KB)
จันทยา, พิชัย. (2547). การศึกษาเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพของตัวแทนประกันชีวิตในจังหวัดพิษณุโลกแนวพุทธศาสนา. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (93.48 KB)PDF icon app.pdf (280.17 KB)PDF icon ch5.pdf (402.11 KB)PDF icon ch4.pdf (1014.15 KB)PDF icon ch3.pdf (225.14 KB)PDF icon ch2.pdf (2.11 MB)PDF icon ch1.pdf (350.07 KB)PDF icon con1.pdf (174.98 KB)PDF icon abs.pdf (198.67 KB)PDF icon bib.pdf (118.43 KB)
ชายชัชวาล, ศรีสุธรรม. (2547). การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (86.38 KB)PDF icon bib.pdf (208.55 KB)PDF icon ch5.pdf (311.24 KB)PDF icon ch4.pdf (1.11 MB)PDF icon ch3.pdf (268.59 KB)PDF icon ch2.pdf (1.92 MB)PDF icon ch1.pdf (222.09 KB)PDF icon con1.pdf (300.09 KB)PDF icon abs.pdf (185.21 KB)PDF icon app.pdf (294.04 KB)
ไพศาล, ริ้วธงชัย. (2547). การสร้างสุขภาวะโดยพลังชุมชนตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (3.11 MB)

Pages