Biblio

2551
จิตราภา, จิตชาญชัย. (2551). การทดลอง Zirocon Body สำหรับงานบดย่อยวัตถุดิบเซรามิกส์. presented at the 2551, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (2.98 MB)
 (34.39 KB) (98.43 KB) (234.08 KB) (919.96 KB) (146.25 KB) (915.31 KB) (264.75 KB) (51.25 KB) (268.32 KB) (80.78 KB)
 (2.71 MB)
 (1.34 MB)
ยอดเกตุ, ประทีป. (2551). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2551-05-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
 (34.39 KB) (80.78 KB) (98.43 KB) (264.75 KB) (915.31 KB) (146.25 KB) (919.96 KB) (234.08 KB) (268.32 KB) (51.25 KB)
 (1.57 MB)
 (2.64 MB)
 (4.06 MB)
 (3.01 MB) (1.33 MB) (1.1 MB) (7.1 MB) (708.71 KB) (6.05 MB) (590.55 KB) (741.54 KB) (539.68 KB) (360.72 KB)
 (1.52 MB)
 (1016.95 KB)
 (70.76 KB) (104.14 KB) (86 KB) (268.96 KB) (1.23 MB) (276.39 KB) (61.15 KB) (97.28 KB) (227.12 KB) (1.69 MB)
 (2.81 MB)
มันตะสูตร, ไพบูลย์. (2551). การศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2551-05-18, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
 (36.03 KB) (83.68 KB) (109.32 KB) (249.17 KB) (1.3 MB) (72.78 KB) (690.36 KB) (400.91 KB) (950.25 KB) (103.39 KB)
 (141.81 KB) (694.53 KB) (154.28 KB) (362.34 KB) (788.59 KB) (146.92 KB) (1.01 MB) (501.56 KB) (193.16 KB) (78.58 KB)
พรจันทรารักษ์, สุทิน. (2551). การศึกษาปัญหาการประกันคุณภาพการศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2551-05-20, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
 (78.58 KB) (141.81 KB) (193.16 KB) (362.34 KB) (788.59 KB) (146.92 KB) (1.01 MB) (501.56 KB) (694.53 KB) (154.28 KB)
 (67.75 KB) (95.28 KB) (109.46 KB) (229.38 KB) (1.09 MB) (99 KB) (284.13 KB) (286.31 KB) (152.34 KB) (349.98 KB)
 (4.08 MB)
 (3.03 MB)
คุณพระรักษ์, ลักษณา. (2551). การสร้างรูปแบบการบริหารงานธุรการของโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2551-12-28, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
 (83.85 KB) (143.66 KB) (132.58 KB) (190.55 KB) (1.6 MB) (185.96 KB) (789.16 KB) (453.82 KB) (722.55 KB) (193.68 KB)
 (2.63 MB) (221.13 KB) (263.42 KB) (109.31 KB) (427.68 KB) (1.14 MB) (265.81 KB) (142.88 KB) (140.64 KB) (86.57 KB)
สังข์ทรัพย์, ทรงพรรณ. (2551). การใช้เจลแป้งบุกเป็นสารทดแทนไขมันในพายกล้วยตาก. presented at the 2551, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (1.11 MB)
 (1.44 MB)
 (525.76 KB) (200.91 KB) (324.21 KB) (1.99 MB) (207.59 KB) (1.55 MB) (227.09 KB) (217.2 KB) (136.86 KB) (87.03 KB)
 (2.06 MB) (204.85 KB) (327.5 KB) (96.47 KB) (668.73 KB) (1.87 MB) (294.28 KB) (138.26 KB) (158.76 KB) (84.05 KB)
สนทยา, สาลี. (2551). พฤติกรรมการใช้สารสนเทศของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2551, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (2.06 MB)
 (1.5 MB)
ประสิทธิ์, แก้วศรีฟุ้ง. (2551). อุปกรณ์ประหยัดพลังงานเครื่องเชื่อมไฟฟ้า. presented at the 2551, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (3.18 MB)
แก้วแสนสาย, มณีรัตน์. (2551). ารนำเสนอแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเอชน กรณีศึกษา : โรงพยาบาลรัตนเวช(เด็ก) พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2551-05-18, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
 (34.39 KB) (80.78 KB) (98.43 KB) (264.75 KB) (915.31 KB) (146.25 KB) (919.96 KB) (234.08 KB) (268.32 KB) (51.25 KB)
 (503.93 KB) (186.57 KB) (653.37 KB) (573.34 KB) (207.83 KB) (1.97 MB) (237.23 KB) (126.23 KB) (152.86 KB) (83.75 KB)
 (562.93 KB) (149.13 KB) (657.46 KB) (906.61 KB) (267.16 KB) (1.64 MB) (243.21 KB) (127.63 KB) (132.59 KB) (82.51 KB)
 (4.19 MB) (92.38 KB) (117.58 KB) (328.42 KB) (441.14 KB) (1.11 MB) (287.9 KB) (141.76 KB) (132.64 KB) (70 KB)
 (218.38 KB) (74.24 KB) (132.04 KB) (276.78 KB) (173.13 KB) (1.28 MB) (194.53 KB) (546.56 KB) (445.25 KB) (442.59 KB)
ล้ำสมภพ, ภูษิต. (2551). แนวทางพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2551-03-31, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
 (74.24 KB) (132.04 KB) (98.48 KB) (223.09 KB) (1.28 MB) (194.53 KB) (560.07 KB) (766.31 KB) (442.59 KB) (218.38 KB)
 (3.94 MB)
2550
 (2.7 MB)
 (511.53 KB) (190.57 KB) (610.95 KB) (2.37 MB) (2.34 MB) (296.25 KB) (1.61 MB) (309.3 KB) (179.44 KB) (143.05 KB) (82.1 KB)
 (71.43 KB) (111.66 KB) (292.51 KB) (413.94 KB) (1.45 MB) (174.72 KB) (1.28 MB) (199.97 KB) (104.01 KB) (135.3 KB) (805.81 KB)
 (72.29 KB) (110.52 KB) (334.53 KB) (1021.72 KB) (220.28 KB) (1.46 MB) (206.86 KB) (142.35 KB) (140.99 KB) (580.24 KB)
 (239.32 KB) (487.37 KB) (503.6 KB) (793.89 KB) (1.26 MB) (623.62 KB) (648.01 KB) (1.33 MB) (1.09 MB) (977.52 KB)
 (647.68 KB) (110.43 KB) (72.36 KB) (123.04 KB) (116.82 KB) (186.18 KB) (1.4 MB) (216.62 KB) (531.41 KB) (571.76 KB)
 (71.74 KB) (94.43 KB) (323.32 KB) (319.29 KB) (156.73 KB) (768.77 KB) (189.07 KB) (110.28 KB) (102.14 KB) (359.5 KB)
 (75.14 KB) (134.53 KB) (181 KB) (213.5 KB) (381.73 KB) (1.67 MB) (251.92 KB) (76.26 KB) (119.83 KB) (963.38 KB)
น้ำทิพย์, วงษ์ประทีป. (2550). การพัฒนาผลิตภัณฑ์มี่สั้วเสริมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ. presented at the 2550, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (2.5 MB)
 (77.06 KB) (163.43 KB) (456.38 KB) (1.48 MB) (381.84 KB) (1.8 MB) (240.13 KB) (174.68 KB) (450.05 KB) (137.36 KB)
 (4.19 MB) (92.38 KB) (117.58 KB) (328.42 KB) (441.14 KB) (1.11 MB) (287.9 KB) (141.76 KB) (132.64 KB) (70 KB)
 (2.15 MB)
 (2.17 MB)
 (72.48 KB) (149.07 KB) (295.37 KB) (1.49 MB) (199.07 KB) (1.73 MB) (252.35 KB) (121.35 KB) (112.51 KB) (495.07 KB)
 (1.15 MB)
 (751.69 KB) (139.3 KB) (336.16 KB) (72.2 KB) (106.97 KB) (108.07 KB) (325.41 KB) (790.97 KB) (193.05 KB) (714.77 KB)
 (75.56 KB) (134.03 KB) (556.68 KB) (617.22 KB) (160.04 KB) (1.04 MB) (250.86 KB) (132.61 KB) (470.13 KB) (145.05 KB)
 (72.41 KB) (157.83 KB) (315.54 KB) (286.05 KB) (148.64 KB) (1.64 MB) (218.57 KB) (93.04 KB) (108.87 KB) (303.2 KB)
 (525.76 KB) (200.91 KB) (324.21 KB) (1.99 MB) (207.59 KB) (1.55 MB) (227.09 KB) (217.2 KB) (136.86 KB) (87.03 KB)
 (72.85 KB) (100.39 KB) (292.5 KB) (766.95 KB) (160.87 KB) (1.16 MB) (229.12 KB) (172.09 KB) (123.29 KB) (236.42 KB)
 (627.51 KB)
 (3.45 MB)
 (673.36 KB) (319.23 KB) (400.77 KB) (387.28 KB) (215.9 KB) (2.25 MB) (241.44 KB) (111.89 KB) (137.91 KB) (84.82 KB)
 (74.26 KB) (116.94 KB) (416.93 KB) (413.15 KB) (180.55 KB) (1.35 MB) (306.87 KB) (165.52 KB) (944.92 KB) (122.33 KB)
 (2.44 MB) (525.87 KB) (1.8 MB) (2.08 MB) (1.24 MB) (6.26 MB) (737.96 KB) (558.46 KB) (601.5 KB) (353.46 KB)
 (2.61 MB)
 (70.72 KB) (143.52 KB) (344.97 KB) (474.74 KB) (2.11 MB) (160.51 KB) (1.3 MB) (220.35 KB) (106.14 KB) (125.94 KB) (323.07 KB)
 (72.38 KB) (166.1 KB) (260.73 KB) (1.05 MB) (216.46 KB) (1.32 MB) (226.61 KB) (89.36 KB) (112.41 KB) (306.93 KB)
 (75.32 KB) (118.57 KB) (271.68 KB) (148.2 KB) (491.82 KB) (1.09 MB) (334.78 KB) (173.64 KB) (1.84 MB) (131.44 KB)
อุไรวรรณ, วิจารณกุล. (2550). การใช้พื้นที่ดินสาธารณะจังหวัดพิษณุโลก ตำบลดินทอง. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (954.74 KB)
อุไรวรรณ, วิจารณกุล. (2550). การใช้พื้นที่ดินสาธารณะจังหวัดพิษณุโลก ตำบลบ้านกร่าง. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (1.33 MB)
อุไรวรรณ, วิจารณกุล. (2550). การใช้พื้นที่ดินสาธารณะจังหวัดพิษณุโลก ตำบลวังพิกุล. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (1.56 MB)
อุไรวรรณ, วิจารณกุล. (2550). การใช้พื้นที่ดินสาธารณะจังหวัดพิษณุโลก ตำบลแม่ระกา. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (2.29 MB)
อุไรวรรณ, วิจารณกุล. (2550). การใช้พื้นที่ดินสาธารณะจังหวัดสุโขทัย ตำบลคลองยาง. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (1.15 MB)
 (1.2 MB)
อุไรวรรณ, วิจารณกุล. (2550). การใช้พื้นที่ดินสาธารณะจังหวัดสุโขทัย ตำบลย่านยาว. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (1.19 MB)
 (834.76 KB)
วิราพร, พงศ์อาจารย์, & บุญรักษ์, ตัณฑ์เจริญรัตน์และคณะ. (2550). คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาครูประจำการให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาให้ได้รับประกาศนียบัตรทางการบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (2.04 MB)
 (2.86 MB)
 (182.97 KB) (73.92 KB) (105.73 KB) (119.5 KB) (215.46 KB) (1019.89 KB) (386.3 KB) (178.34 KB) (191.25 KB) (1.68 MB)
 (74.36 KB) (209.62 KB) (209.15 KB) (144.88 KB) (487.11 KB) (1.47 MB) (227 KB) (108.11 KB) (112.76 KB) (3.58 MB)
 (1.18 MB) (150.88 KB) (474.19 KB) (858.19 KB) (227.04 KB) (2.67 MB) (231.66 KB) (138.19 KB) (127.86 KB) (86.51 KB)
 (1.56 MB)
 (789.09 KB) (133.89 KB) (932.24 KB) (524.26 KB) (165.64 KB) (1.05 MB) (176.17 KB) (106.3 KB) (129.21 KB) (83.85 KB)
 (71 KB) (172.59 KB) (318.09 KB) (442.72 KB) (208.94 KB) (1.15 MB) (208.26 KB) (95.85 KB) (126.15 KB) (450.61 KB)
 (73.36 KB) (150.7 KB) (203.38 KB) (247.67 KB) (158.6 KB) (1.24 MB) (193.28 KB) (105 KB) (126.51 KB) (265.67 KB)
 (70 KB) (135.15 KB) (588.46 KB) (853.41 KB) (192.92 KB) (1.89 MB) (197.17 KB) (99.34 KB) (815.87 KB) (134.7 KB)
2549
 (72.51 KB) (126.02 KB) (208.51 KB) (243.54 KB) (1.06 MB) (205.25 KB) (1.14 MB) (308.12 KB) (208.51 KB)
 (1.78 MB)
มนัส, มากบุญ. (2549). การพัฒนากลยุทธ์การบริหารต้นทุนต่อหน่วยบริการของศูนย์สุขภาพชุมชน อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
 (96.29 KB) (376.95 KB) (326.1 KB) (1.09 MB) (238.55 KB) (1.11 MB) (221.88 KB) (172.38 KB) (173.36 KB) (114.55 KB)
มากบุญ, นายมนัส. (2549). การพัฒนากลยุทธ์การบริหารต้นทุนต่อหน่วยบริการของศูนย์สุขภาพชุมชน อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-08-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
 (96.29 KB) (173.36 KB) (172.38 KB) (221.88 KB) (1.11 MB) (238.55 KB) (1.09 MB) (326.1 KB) (376.95 KB) (114.55 KB)
 (940.42 KB)
 (425.12 KB)
 (69.83 KB) (63.62 KB) (193.4 KB) (725.93 KB) (192.73 KB) (1.15 MB) (170.41 KB) (154.68 KB) (115.89 KB) (591.46 KB)
ม่วงมุกข์, วรเชษฐ์. (2549). การพัฒนาความรู้ความสามารถของประชาชนในการเป็นวิทยากรเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-02-15, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
 (96.29 KB) (173.36 KB) (172.38 KB) (221.88 KB) (1.11 MB) (238.55 KB) (1.09 MB) (326.1 KB) (376.95 KB) (114.55 KB)
น้ำทิพย์, วงษ์ประทีป. (2549). การพัฒนาคุณภาพอาหารไทย ลอดช่องหนองกระดิ่ง. presented at the 2549, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (4.55 MB)
 (2.17 MB)
 (1.12 MB)
วรวิมล, บุตรอามาตย์. (2549). การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงานไปรษณีย์ พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
 (90.21 KB) (674.05 KB) (921.07 KB) (1.41 MB) (575.36 KB) (2.52 MB) (386.77 KB) (144.82 KB) (143.66 KB) (228.08 KB)
บุตรอามาตย์, วรวิมล. (2549). การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงานไปรษณีย์ พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-07-24, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
 (90.21 KB) (143.66 KB) (144.82 KB) (386.77 KB) (2.52 MB) (575.36 KB) (1.41 MB) (921.07 KB) (674.05 KB) (228.08 KB)
 (6.8 MB) (1.02 MB) (476.34 KB) (551.42 KB) (355.01 KB) (1.47 MB) (299.38 KB) (166.26 KB) (189.81 KB) (278.67 KB)
วงศ์วนากุล, วิภาพร. (2549). การพัฒนายุทธศาสตร์การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันเลือดสูงในโรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-09-19, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
 (6.8 MB) (189.81 KB) (166.26 KB) (299.38 KB) (1.47 MB) (355.01 KB) (551.42 KB) (476.34 KB) (1.02 MB) (278.67 KB)

Pages