You are here

Biblio

2551
 (2.63 MB) (221.13 KB) (263.42 KB) (109.31 KB) (427.68 KB) (1.14 MB) (265.81 KB) (142.88 KB) (140.64 KB) (86.57 KB)
สังข์ทรัพย์, ทรงพรรณ. (2551). การใช้เจลแป้งบุกเป็นสารทดแทนไขมันในพายกล้วยตาก. presented at the 2551, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (1.11 MB)
 (1.44 MB)
 (525.76 KB) (200.91 KB) (324.21 KB) (1.99 MB) (207.59 KB) (1.55 MB) (227.09 KB) (217.2 KB) (136.86 KB) (87.03 KB)
 (2.06 MB) (204.85 KB) (327.5 KB) (96.47 KB) (668.73 KB) (1.87 MB) (294.28 KB) (138.26 KB) (158.76 KB) (84.05 KB)
สนทยา, สาลี. (2551). พฤติกรรมการใช้สารสนเทศของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2551, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (2.06 MB)
ประสิทธิ์, แก้วศรีฟุ้ง. (2551). อุปกรณ์ประหยัดพลังงานเครื่องเชื่อมไฟฟ้า. presented at the 2551, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (3.18 MB)
แก้วแสนสาย, มณีรัตน์. (2551). ารนำเสนอแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเอชน กรณีศึกษา : โรงพยาบาลรัตนเวช(เด็ก) พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2551-05-18, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
 (34.39 KB) (80.78 KB) (98.43 KB) (264.75 KB) (915.31 KB) (146.25 KB) (919.96 KB) (234.08 KB) (268.32 KB) (51.25 KB)
 (503.93 KB) (186.57 KB) (653.37 KB) (573.34 KB) (207.83 KB) (1.97 MB) (237.23 KB) (126.23 KB) (152.86 KB) (83.75 KB)
 (562.93 KB) (149.13 KB) (657.46 KB) (906.61 KB) (267.16 KB) (1.64 MB) (243.21 KB) (127.63 KB) (132.59 KB) (82.51 KB)
 (4.19 MB) (92.38 KB) (117.58 KB) (328.42 KB) (441.14 KB) (1.11 MB) (287.9 KB) (141.76 KB) (132.64 KB) (70 KB)
 (218.38 KB) (74.24 KB) (132.04 KB) (276.78 KB) (173.13 KB) (1.28 MB) (194.53 KB) (546.56 KB) (445.25 KB) (442.59 KB)
ล้ำสมภพ, ภูษิต. (2551). แนวทางพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2551-03-31, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
 (74.24 KB) (132.04 KB) (98.48 KB) (223.09 KB) (1.28 MB) (194.53 KB) (560.07 KB) (766.31 KB) (442.59 KB) (218.38 KB)
 (3.94 MB)
2550
 (511.53 KB) (190.57 KB) (610.95 KB) (2.37 MB) (2.34 MB) (296.25 KB) (1.61 MB) (309.3 KB) (179.44 KB) (143.05 KB) (82.1 KB)
 (71.43 KB) (111.66 KB) (292.51 KB) (413.94 KB) (1.45 MB) (174.72 KB) (1.28 MB) (199.97 KB) (104.01 KB) (135.3 KB) (805.81 KB)
 (72.29 KB) (110.52 KB) (334.53 KB) (1021.72 KB) (220.28 KB) (1.46 MB) (206.86 KB) (142.35 KB) (140.99 KB) (580.24 KB)
 (239.32 KB) (487.37 KB) (503.6 KB) (793.89 KB) (1.26 MB) (623.62 KB) (648.01 KB) (1.33 MB) (1.09 MB) (977.52 KB)
 (647.68 KB) (110.43 KB) (72.36 KB) (123.04 KB) (116.82 KB) (186.18 KB) (1.4 MB) (216.62 KB) (531.41 KB) (571.76 KB)
 (71.74 KB) (94.43 KB) (323.32 KB) (319.29 KB) (156.73 KB) (768.77 KB) (189.07 KB) (110.28 KB) (102.14 KB) (359.5 KB)
 (75.14 KB) (134.53 KB) (181 KB) (213.5 KB) (381.73 KB) (1.67 MB) (251.92 KB) (76.26 KB) (119.83 KB) (963.38 KB)
น้ำทิพย์, วงษ์ประทีป. (2550). การพัฒนาผลิตภัณฑ์มี่สั้วเสริมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ. presented at the 2550, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (2.5 MB)
 (77.06 KB) (163.43 KB) (456.38 KB) (1.48 MB) (381.84 KB) (1.8 MB) (240.13 KB) (174.68 KB) (450.05 KB) (137.36 KB)
 (4.19 MB) (92.38 KB) (117.58 KB) (328.42 KB) (441.14 KB) (1.11 MB) (287.9 KB) (141.76 KB) (132.64 KB) (70 KB)
 (2.15 MB)
 (2.17 MB)
 (72.48 KB) (149.07 KB) (295.37 KB) (1.49 MB) (199.07 KB) (1.73 MB) (252.35 KB) (121.35 KB) (112.51 KB) (495.07 KB)
 (1.15 MB)
 (751.69 KB) (139.3 KB) (336.16 KB) (72.2 KB) (106.97 KB) (108.07 KB) (325.41 KB) (790.97 KB) (193.05 KB) (714.77 KB)
 (75.56 KB) (134.03 KB) (556.68 KB) (617.22 KB) (160.04 KB) (1.04 MB) (250.86 KB) (132.61 KB) (470.13 KB) (145.05 KB)
 (72.41 KB) (157.83 KB) (315.54 KB) (286.05 KB) (148.64 KB) (1.64 MB) (218.57 KB) (93.04 KB) (108.87 KB) (303.2 KB)
 (525.76 KB) (200.91 KB) (324.21 KB) (1.99 MB) (207.59 KB) (1.55 MB) (227.09 KB) (217.2 KB) (136.86 KB) (87.03 KB)
 (72.85 KB) (100.39 KB) (292.5 KB) (766.95 KB) (160.87 KB) (1.16 MB) (229.12 KB) (172.09 KB) (123.29 KB) (236.42 KB)
 (3.45 MB)
 (673.36 KB) (319.23 KB) (400.77 KB) (387.28 KB) (215.9 KB) (2.25 MB) (241.44 KB) (111.89 KB) (137.91 KB) (84.82 KB)
 (74.26 KB) (116.94 KB) (416.93 KB) (413.15 KB) (180.55 KB) (1.35 MB) (306.87 KB) (165.52 KB) (944.92 KB) (122.33 KB)
 (2.44 MB) (525.87 KB) (1.8 MB) (2.08 MB) (1.24 MB) (6.26 MB) (737.96 KB) (558.46 KB) (601.5 KB) (353.46 KB)
 (2.61 MB)
 (70.72 KB) (143.52 KB) (344.97 KB) (474.74 KB) (2.11 MB) (160.51 KB) (1.3 MB) (220.35 KB) (106.14 KB) (125.94 KB) (323.07 KB)
 (72.38 KB) (166.1 KB) (260.73 KB) (1.05 MB) (216.46 KB) (1.32 MB) (226.61 KB) (89.36 KB) (112.41 KB) (306.93 KB)
 (75.32 KB) (118.57 KB) (271.68 KB) (148.2 KB) (491.82 KB) (1.09 MB) (334.78 KB) (173.64 KB) (1.84 MB) (131.44 KB)
 (182.97 KB) (73.92 KB) (105.73 KB) (119.5 KB) (215.46 KB) (1019.89 KB) (386.3 KB) (178.34 KB) (191.25 KB) (1.68 MB)
 (74.36 KB) (209.62 KB) (209.15 KB) (144.88 KB) (487.11 KB) (1.47 MB) (227 KB) (108.11 KB) (112.76 KB) (3.58 MB)
 (1.18 MB) (150.88 KB) (474.19 KB) (858.19 KB) (227.04 KB) (2.67 MB) (231.66 KB) (138.19 KB) (127.86 KB) (86.51 KB)
 (1.56 MB)
 (789.09 KB) (133.89 KB) (932.24 KB) (524.26 KB) (165.64 KB) (1.05 MB) (176.17 KB) (106.3 KB) (129.21 KB) (83.85 KB)
 (71 KB) (172.59 KB) (318.09 KB) (442.72 KB) (208.94 KB) (1.15 MB) (208.26 KB) (95.85 KB) (126.15 KB) (450.61 KB)
 (73.36 KB) (150.7 KB) (203.38 KB) (247.67 KB) (158.6 KB) (1.24 MB) (193.28 KB) (105 KB) (126.51 KB) (265.67 KB)
 (70 KB) (135.15 KB) (588.46 KB) (853.41 KB) (192.92 KB) (1.89 MB) (197.17 KB) (99.34 KB) (815.87 KB) (134.7 KB)
2549
 (72.51 KB) (126.02 KB) (208.51 KB) (243.54 KB) (1.06 MB) (205.25 KB) (1.14 MB) (308.12 KB) (208.51 KB)
มนัส, มากบุญ. (2549). การพัฒนากลยุทธ์การบริหารต้นทุนต่อหน่วยบริการของศูนย์สุขภาพชุมชน อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
 (96.29 KB) (376.95 KB) (326.1 KB) (1.09 MB) (238.55 KB) (1.11 MB) (221.88 KB) (172.38 KB) (173.36 KB) (114.55 KB)
มากบุญ, นายมนัส. (2549). การพัฒนากลยุทธ์การบริหารต้นทุนต่อหน่วยบริการของศูนย์สุขภาพชุมชน อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-08-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
 (96.29 KB) (173.36 KB) (172.38 KB) (221.88 KB) (1.11 MB) (238.55 KB) (1.09 MB) (326.1 KB) (376.95 KB) (114.55 KB)
 (69.83 KB) (63.62 KB) (193.4 KB) (725.93 KB) (192.73 KB) (1.15 MB) (170.41 KB) (154.68 KB) (115.89 KB) (591.46 KB)
ม่วงมุกข์, วรเชษฐ์. (2549). การพัฒนาความรู้ความสามารถของประชาชนในการเป็นวิทยากรเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-02-15, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
 (96.29 KB) (173.36 KB) (172.38 KB) (221.88 KB) (1.11 MB) (238.55 KB) (1.09 MB) (326.1 KB) (376.95 KB) (114.55 KB)
น้ำทิพย์, วงษ์ประทีป. (2549). การพัฒนาคุณภาพอาหารไทย ลอดช่องหนองกระดิ่ง. presented at the 2549, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (4.55 MB)
 (2.17 MB)
วรวิมล, บุตรอามาตย์. (2549). การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงานไปรษณีย์ พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
 (90.21 KB) (674.05 KB) (921.07 KB) (1.41 MB) (575.36 KB) (2.52 MB) (386.77 KB) (144.82 KB) (143.66 KB) (228.08 KB)
บุตรอามาตย์, วรวิมล. (2549). การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงานไปรษณีย์ พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-07-24, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
 (90.21 KB) (143.66 KB) (144.82 KB) (386.77 KB) (2.52 MB) (575.36 KB) (1.41 MB) (921.07 KB) (674.05 KB) (228.08 KB)
 (6.8 MB) (1.02 MB) (476.34 KB) (551.42 KB) (355.01 KB) (1.47 MB) (299.38 KB) (166.26 KB) (189.81 KB) (278.67 KB)
วงศ์วนากุล, วิภาพร. (2549). การพัฒนายุทธศาสตร์การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันเลือดสูงในโรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-09-19, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
 (6.8 MB) (189.81 KB) (166.26 KB) (299.38 KB) (1.47 MB) (355.01 KB) (551.42 KB) (476.34 KB) (1.02 MB) (278.67 KB)
 (5.54 MB)
สุชาติ, เอี่ยมยัง. (2549). การพัฒนาเยาวชนด้วยดนตรีไทย กรณีศึกษา : เยาวชนในเขตพื้นที่ ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตากว. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-01-23, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
 (95.18 KB) (136.85 KB) (117.14 KB) (261.25 KB) (2.11 MB) (289.89 KB) (260.21 KB) (466.99 KB) (1002.37 KB) (286.63 KB)
ฤดีวรรณ, บุญยะรัตน์. (2549). การวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนการสอนปฏิบัติการชีวเคมี1. presented at the 2549, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (2.3 MB)
 (2.3 MB)
 (5.11 MB)
 (68.42 KB) (130.68 KB) (202.02 KB) (607.83 KB) (173.11 KB) (3.08 MB) (299.12 KB) (218.69 KB) (126.78 KB) (121.41 KB)
คล่ำคง, ทิพย์วรรณ. (2549). การศึกษาสภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2544-06-02, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
 (68.42 KB) (126.78 KB) (218.69 KB) (299.12 KB) (3.08 MB) (173.11 KB) (607.83 KB) (202.02 KB) (121.41 KB) (130.68 KB)
สมศรี, พานระลึก. (2549). การศึกษาสภาพและความต้องมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 3-4 จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
 (95.35 KB) (510.76 KB) (1.72 MB) (6.31 MB) (293.48 KB) (3.13 MB) (453.82 KB) (686.33 KB) (190.9 KB) (426.81 KB)
พานระลึก, สมศรี. (2549). การศึกษาสภาพและความต้องมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 3-4 จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-10-09, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
 (95.35 KB) (190.9 KB) (686.33 KB) (453.82 KB) (3.13 MB) (293.48 KB) (6.31 MB) (1.72 MB) (510.76 KB) (426.81 KB)
บุษกร, พรรณเชษฐ์. (2549). การศึกษาเพื่อพัฒนาบทบาทหน้าที่ของผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
 (54.7 KB) (43.88 KB) (210.21 KB) (473.63 KB) (127.86 KB) (997.38 KB) (133.75 KB) (139.08 KB) (124.58 KB) (214.2 KB)
 (95.82 KB) (433.46 KB) (540.35 KB) (1.44 MB) (240.9 KB) (2.47 MB) (315.83 KB) (222.6 KB) (187.53 KB) (280.32 KB)
นรสิงห์, สมศักดิ์. (2549). การศึกษาแนวคิดในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานปกครองท้องถิ่นของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-07-25, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
 (95.82 KB) (187.53 KB) (222.6 KB) (315.83 KB) (2.47 MB) (240.9 KB) (1.44 MB) (540.35 KB) (433.46 KB) (280.32 KB)
รัศมี, น้อยดี. (2549). การเปรียบเทียบความรู้ ความสามารถพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนตามแนวคิดคอนสตักติริสต์แบบอินเตอร์แอกทีฟกับกา. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (108.11 KB) (225.42 KB) (163.51 KB) (506.1 KB) (3.37 MB) (1.18 MB) (154.82 KB) (682.07 KB) (3.18 MB) (6.45 MB)
น้ำทิพย์, วงษ์ประทีป. (2549). การแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำเกร็ดหิมะสมุนไพรเพื่อสุขภาพ. presented at the 2549, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (3.9 MB)
อุไรวรรณ, วิจารณกุล. (2549). การใช้พื้นที่ดินสาธารณะ จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย. presented at the 2549, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (3.1 MB) (2.88 MB) (4.13 MB)
 (5.41 MB)
 (3.85 MB)
 (6.28 MB) (790.36 KB) (921.31 KB) (1.75 MB) (292.17 KB) (2.36 MB) (407.34 KB) (295.61 KB) (142.11 KB) (201.77 KB)
จำปาแดง, ประเสริฐ. (2549). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ประเมินคุณภาพนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษษพิษณุโลกเขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-10-28, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
 (6.28 MB) (142.11 KB) (295.61 KB) (407.34 KB) (2.36 MB) (292.17 KB) (1.75 MB) (921.31 KB) (790.36 KB) (201.77 KB)
เพลินชัยวาณิช, อารีย์. (2549). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมดีเด่นของภาคเหนือตอนล่าง ปีการศึกษา 2548. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-10-29, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
 (97.84 KB) (195.59 KB) (275.23 KB) (575.3 KB) (4.2 MB) (284.59 KB) (1.58 MB) (645.45 KB) (1.46 MB) (366.46 KB)
 (97.84 KB) (195.59 KB) (275.23 KB) (575.3 KB) (4.2 MB) (284.59 KB) (1.58 MB) (645.45 KB) (1.46 MB) (366.46 KB)
วราภรณ์, วารี. (2549). สภาพการบริหารงานโครงการอนามัยโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
 (92.46 KB) (109.75 KB) (153.86 KB) (790.13 KB) (127.09 KB) (533.2 KB) (115.49 KB) (192.77 KB) (127.73 KB) (192.23 KB)
วารี, วราภรณ์. (2549). สภาพการบริหารงานโครงการอนามัยโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-07-07, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
 (97.84 KB) (195.59 KB) (275.23 KB) (575.3 KB) (4.2 MB) (284.59 KB) (1.58 MB) (645.45 KB) (1.46 MB) (366.46 KB)
2548
 (276.16 KB) (120.27 KB) (161.72 KB) (335.33 KB) (121.39 KB) (325.29 KB) (133.03 KB) (201.53 KB) (146.66 KB) (595.87 KB)
 (276.16 KB) (146.66 KB) (201.53 KB) (133.03 KB) (325.29 KB) (121.39 KB) (335.33 KB) (161.72 KB) (120.27 KB) (595.87 KB)
 (45.17 KB) (67.92 KB) (321.09 KB) (806.52 KB) (406.14 KB) (1.68 MB) (292.26 KB) (102.41 KB) (164.9 KB) (435.32 KB)
 (1.87 MB) (127.2 KB) (177.11 KB) (967.68 KB) (146.96 KB) (412.61 KB) (136.47 KB) (193.58 KB) (122.01 KB) (218.48 KB)
วุฒิไกร, นาคหวัง. (2548). การพัฒนากิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อสร้างเสริมภาวะสุขภาพของข้าราชการกองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (63.14 KB) (159.66 KB) (100.72 KB) (107.24 KB) (850.77 KB) (174.02 KB) (910.52 KB) (258.8 KB) (76.39 KB) (342.96 KB)
 (86.82 KB) (131.74 KB) (1.16 MB) (530.98 KB) (273.49 KB) (2.52 MB) (327.89 KB) (166.84 KB) (1.62 MB) (187.9 KB)
 (5.81 MB) (161.86 KB) (651.64 KB) (966.87 KB) (190.79 KB) (1.08 MB) (249.9 KB) (170.82 KB) (172.83 KB) (2.84 MB)
 (4.63 MB) (129.19 KB) (169.57 KB) (160.24 KB) (1.36 MB) (213.27 KB) (1.85 MB) (359.35 KB) (130.92 KB) (793.09 KB)
 (70.22 KB) (83.82 KB) (227.56 KB) (201.55 KB) (114.64 KB) (1.06 MB) (230.07 KB) (98.27 KB) (95.6 KB) (813.46 KB)
 (2.81 MB) (3.31 MB)
 (3.97 MB)
 (47.68 KB) (135.53 KB) (710.3 KB) (3.59 MB) (323.06 KB) (1.47 MB) (519.98 KB) (256.75 KB) (148.73 KB) (150 KB)
 (6.05 MB)
 (101.89 KB) (447.63 KB) (488.41 KB) (586.56 KB) (261.06 KB) (2.42 MB) (355.09 KB) (185.71 KB) (210.88 KB) (368.74 KB)
สุทธิพงษ์, เพ็งพี. (2548). การศึกษาศักยภาพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (45.4 KB) (124.44 KB) (198.88 KB) (165.69 KB) (2.25 MB) (214.53 KB) (1.01 MB) (198.74 KB) (156.83 KB) (300.35 KB)
 (1.64 MB) (1.29 MB)
 (67.23 KB) (98.1 KB) (214.67 KB) (1.18 MB) (312.48 KB) (1.4 MB) (210.93 KB) (278.12 KB) (127.42 KB) (289.26 KB)

Pages