Biblio

2558
 (42.52 KB) (567.88 KB) (38.26 KB) (87.24 KB) (487.01 KB) (65.54 KB) (99.35 KB) (106.49 KB) (45.58 KB) (13.24 KB)
 (45.06 KB) (350.76 KB) (82.78 KB) (82.39 KB) (700.68 KB) (82.13 KB) (237.67 KB) (99.42 KB) (41.91 KB) (14.68 KB)
 (59.61 KB) (246.99 KB) (59.79 KB) (101.85 KB) (428.48 KB) (71.81 KB) (321.2 KB) (362.76 KB) (47.23 KB) (23.34 KB)
 (67.11 KB) (391.09 KB) (59.87 KB) (42.87 KB) (557.05 KB) (531.1 KB) (151.73 KB) (134.99 KB) (45.35 KB) (13.92 KB)
 (22.95 KB) (255.47 KB) (23.56 KB) (47.98 KB) (323.79 KB) (73.62 KB) (45.05 KB) (39.56 KB) (38.37 KB) (13.07 KB)
 (13.88 KB) (171.16 KB) (37.05 KB) (42.09 KB) (383.22 KB) (47.53 KB) (77.26 KB) (52.52 KB) (27.18 KB) (19.13 KB)
 (44.4 KB) (78.76 KB) (44.85 KB) (222.53 KB) (333.29 KB) (2.09 MB) (191.37 KB) (1.45 MB) (447.75 KB) (205.1 KB) (641 KB)
บรรเจิด, แตงอ่อน. (2558). การศึกษาแนวทางการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการควบคุมประพฤติของจังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (21.62 KB) (452.95 KB) (40.41 KB) (60.85 KB) (527.73 KB) (63.65 KB) (398.3 KB) (409.49 KB) (310.73 KB) (67.35 KB) (12.42 KB)
 (23 KB) (157.74 KB) (32.47 KB) (38.44 KB) (352.29 KB) (48.24 KB) (363.3 KB) (125.76 KB) (47.92 KB) (14.1 KB)
ญาณนันท์, งามศิริ. (2558). ชนิดและการใช้ประโยชน์ของพืชผักพื้นบ้านในอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (24.36 KB) (17.5 KB) (119.31 KB) (92.8 KB) (68.83 KB) (25.16 KB) (50.83 KB) (2.45 MB) (44.08 KB) (12.5 KB)
 (67.84 KB) (64.21 KB) (146.37 KB) (283.91 KB) (2.38 MB) (381.06 KB) (674.57 KB) (570.79 KB) (318.99 KB) (1.39 MB)
กัญญาวีร์, สมนึก. (2558). ปัจจัยในการทำวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (28.14 KB) (233.63 KB) (43.81 KB) (45.17 KB) (405.64 KB) (37.29 KB) (131.52 KB) (60.43 KB) (23.07 KB) (14.51 KB)
ชิดชนก, ชอบสุข. (2558). ปัญหาของผู้ซื้อบ้านจัดสรร ในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (748.35 KB) (1 MB) (547.66 KB) (1.96 MB) (31.15 MB) (1.51 MB) (6.26 MB) (2.96 MB) (2.71 MB) (10.79 MB)
 (34.3 KB) (338.66 KB) (57.79 KB) (61.13 KB) (485.16 KB) (80.2 KB) (100.64 KB) (106 KB) (72.04 KB) (13.01 KB)
 (15.68 KB) (1.53 MB) (44.17 KB) (49.66 KB) (373.64 KB) (161.93 KB) (29.51 KB) (43.93 KB) (40.19 KB) (13.28 KB)
 (40.14 KB) (189.56 KB) (58.73 KB) (65.25 KB) (462.35 KB) (66.92 KB) (134.54 KB) (93.26 KB) (42.56 KB) (22.05 KB)
2557
Amnuay, R. (2557). A study of the Problem and Mission of Volunteer Health the Territory : a Case study in the Phichit Province. วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (34.46 KB) (65.27 KB) (125.31 KB) (227.49 KB) (468.7 KB) (168.19 KB) (509.17 KB) (278.98 KB) (42.61 KB) (827.2 KB)
 (17.77 KB) (31.28 KB) (31.22 KB) (55.02 KB) (264.03 KB) (30.02 KB) (223.73 KB) (27.25 KB) (63.43 KB) (54.16 KB)
 (16.85 KB) (24.68 KB) (30.49 KB) (33.33 KB) (189.94 KB) (62.35 KB) (160.93 KB) (31.17 KB) (18.36 KB) (80.79 KB)
 (16.21 KB) (24.39 KB) (30.64 KB) (53.98 KB) (320.27 KB) (91.48 KB) (61.43 KB) (46.6 KB) (49.8 KB) (203.33 KB)
 (21.01 KB) (36.49 KB) (43 KB) (81.56 KB) (793.31 KB) (231.32 KB) (341.03 KB) (109.06 KB) (100.69 KB) (727.45 KB)
 (21.71 KB) (29.65 KB) (68.44 KB) (76.65 KB) (476.57 KB) (72.21 KB) (548.8 KB) (156.09 KB) (41.09 KB) (115.08 KB)
 (18.34 KB) (28.84 KB) (57.23 KB) (60.45 KB) (452.6 KB) (62.26 KB) (274.58 KB) (145.19 KB) (35.05 KB) (1.16 MB)
 (40.1 KB) (64.7 KB) (127.18 KB) (201.54 KB) (2.79 MB) (192.3 KB) (445.2 KB) (241.12 KB) (261.7 KB) (1.32 MB)
 (72.94 KB) (80.37 KB) (42.44 KB) (153.94 KB) (255.29 KB) (3.49 MB) (235.03 KB) (524.29 KB) (307.4 KB) (315.08 KB) (1.5 MB)
 (24 KB) (155.46 KB) (47.5 KB) (43.53 KB) (302.38 KB) (36.04 KB) (126.98 KB) (87.58 KB) (28.66 KB) (13.61 KB)
 (18.51 KB) (26.25 KB) (34.03 KB) (55.03 KB) (481.58 KB) (40.51 KB) (121.9 KB) (112.9 KB) (52.18 KB) (293.85 KB)
 (48.48 KB) (193.52 KB) (302.29 KB) (323.15 KB) (1.2 MB) (303 KB) (832.55 KB) (556.28 KB) (298.35 KB) (411.57 KB)
 (34.94 KB) (27.05 KB) (25.67 KB) (38.65 KB) (192.99 KB) (66.16 KB) (273 KB) (53.21 KB) (48.74 KB) (345.48 KB)
 (24.64 KB) (27.33 KB) (33.8 KB) (58.24 KB) (347.25 KB) (45.55 KB) (190.37 KB) (44.58 KB) (36.28 KB) (221.91 KB)
 (20.74 KB) (19.14 KB) (46.96 KB) (64.94 KB) (232.76 KB) (39.81 KB) (257.89 KB) (128.11 KB) (38.91 KB) (122.34 KB)
 (18.1 KB) (29.92 KB) (61.03 KB) (65.99 KB) (425.94 KB) (34.3 KB) (236.92 KB) (130.84 KB) (38.79 KB) (157.51 KB)
 (79.95 KB) (74.05 KB) (34.63 KB) (139.51 KB) (255.83 KB) (1.18 MB) (185.94 KB) (410.13 KB) (283.5 KB) (184.77 KB) (761.72 KB)
 (18.34 KB) (27 KB) (26.76 KB) (54.51 KB) (319.13 KB) (53.04 KB) (138.64 KB) (55.71 KB) (35.26 KB) (328.75 KB)
 (19.7 KB) (33.38 KB) (34.03 KB) (62.49 KB) (285.52 KB) (43.93 KB) (86.76 KB) (45.75 KB) (33.95 KB) (166.14 KB)
 (866.8 KB) (1.05 MB) (2.42 MB) (2.44 MB) (31.11 MB) (2.3 MB) (13.05 MB) (4.93 MB) (2.37 MB) (12.9 MB)
ศิริลักษญ์, เพชรไทย. (2557). ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร. วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (46.93 KB) (58.89 KB) (93.33 KB) (174 KB) (1.23 MB) (137.06 KB) (732.67 KB) (270.61 KB) (50.34 KB) (177.41 KB)
ศิริลักษญ์, เพชรไทย. (2557). ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร. รัฐประศาสนศาสตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (81.81 KB) (90.67 KB) (51.57 KB) (156.95 KB) (304.03 KB) (2.07 MB) (224.32 KB) (1.29 MB) (485.33 KB) (88.05 KB) (301.85 KB)
 (17.21 KB) (27 KB) (25.67 KB) (38.65 KB) (192.99 KB) (66.16 KB) (273 KB) (53.21 KB) (48.74 KB) (345.48 KB)
 (39.55 KB) (212.48 KB) (66.68 KB) (100.55 KB) (773.82 KB) (66.63 KB) (587.32 KB) (273.95 KB) (86.68 KB) (23.88 KB)
 (852.63 KB) (1.34 MB) (2.6 MB) (3.08 MB) (47.56 MB) (3.01 MB) (14.11 MB) (7.87 MB) (1.53 MB) (12.22 MB)
 (1.15 MB) (1.61 MB) (2.65 MB) (4 MB) (26.97 MB) (3.37 MB) (24.65 MB) (6.03 MB) (1.89 MB) (15.4 MB)
 (18.96 KB) (28.65 KB) (30.65 KB) (54.92 KB) (490.58 KB) (69.14 KB) (261.98 KB) (139.15 KB) (33.93 KB) (203.33 KB)
 (21.71 KB) (29.65 KB) (68.44 KB) (76.65 KB) (476.57 KB) (72.21 KB) (548.8 KB) (156.09 KB) (41.09 KB) (115.08 KB)
 (18.45 KB) (19.3 KB)
 (18.91 KB) (30.38 KB) (42.3 KB) (29.11 KB) (251.45 KB) (49.6 KB) (221.37 KB) (20.03 KB) (706.04 KB) (137.92 KB)
 (18.43 KB) (32.01 KB) (31.68 KB) (48.73 KB) (300.75 KB) (40.6 KB) (135.24 KB) (75.73 KB) (45.62 KB) (182.31 KB)
 (22.32 KB) (31.35 KB) (53.13 KB) (71.31 KB) (461.73 KB) (51.51 KB) (389.15 KB) (151.62 KB) (42.87 KB) (127.62 KB)
 (22.24 KB) (63.25 KB) (157.89 KB) (246.12 KB) (1.56 MB) (156.16 KB) (1.25 MB) (498.96 KB) (128.67 KB) (425 KB)
 (57.23 KB) (79.69 KB) (40.76 KB) (188.14 KB) (306.06 KB) (1.99 MB) (187.13 KB) (1.44 MB) (630.95 KB) (156.11 KB) (483.02 KB)
สิริธนา, นวลทิม. (2557). แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการหอพักสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
 (31.4 KB) (51.36 KB) (140.92 KB) (217.47 KB) (590.04 KB) (163.8 KB) (765.06 KB) (261.49 KB) (161.6 KB) (860.02 KB)
สิริธนา, นวลทิม. (2557). แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการหอพักสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (221.83 KB) (281.15 KB) (297.58 KB) (339.91 KB) (543.75 KB) (313.75 KB) (706.51 KB) (379.54 KB) (304.72 KB) (910.13 KB)
 (77.5 KB) (87.2 KB) (42.8 KB) (144.6 KB) (294.12 KB) (2.44 MB) (282.51 KB) (434.97 KB) (288.31 KB) (429.99 KB) (1.48 MB)
 (66.32 KB) (64.77 KB) (120.43 KB) (231.71 KB) (1.95 MB) (231.81 KB) (366.64 KB) (227.8 KB) (344.26 KB) (1.33 MB)
2556
 (20.21 KB) (28.46 KB) (26.03 KB) (36.88 KB) (244.69 KB) (27.71 KB) (139.98 KB) (40.71 KB) (33.28 KB) (230.82 KB)
 (78.78 KB) (82.78 KB) (39.73 KB) (195.28 KB) (126.1 KB) (1 MB) (298.91 KB) (1.52 MB) (110.74 KB) (203.67 KB) (1.71 MB)
 (244 KB) (416.64 KB) (997.94 KB) (1.33 MB) (944.14 KB) (749.46 KB) (266.42 KB) (1.27 MB) (734 KB) (419.95 KB)
 (26.36 KB) (31.6 KB) (46.12 KB) (78.97 KB) (803.3 KB) (46.69 KB) (303.84 KB) (102.74 KB) (80.42 KB) (321.77 KB)
 (22.92 KB) (28.79 KB) (25.01 KB) (55.04 KB) (452.14 KB) (109.22 KB) (61.66 KB) (38.59 KB) (50.44 KB) (174.73 KB)
 (19.01 KB) (29.3 KB) (55.72 KB) (26.77 KB) (281.31 KB) (114.27 KB) (328.65 KB) (20.83 KB) (42.55 KB) (173.56 KB)
 (25.81 KB) (20.04 KB) (22.13 KB) (44.94 KB) (270.08 KB) (55.07 KB) (79.59 KB) (57.28 KB) (39.96 KB) (118.39 KB)
 (66.47 KB) (72.11 KB) (156.47 KB) (196.95 KB) (1.4 MB) (176.28 KB) (1.42 MB) (247.53 KB) (144.84 KB) (799.53 KB)
 (76.33 KB) (91.05 KB) (42.27 KB) (182.22 KB) (243.13 KB) (1.71 MB) (215.57 KB) (1.69 MB) (312.18 KB) (172.82 KB) (896.17 KB)
สมพร, โพธิ์ดง. (2556). การศึกษาความคิดเห็นของชาวนาในจังหวัดพิษณุโลกต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีหลังโครงการรับจำนำข้าวเปลือก. วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
 (58.44 KB) (96.32 KB) (240.14 KB) (216.99 KB) (1.93 MB) (228.68 KB) (1.1 MB) (530.67 KB) (369.32 KB) (486.86 KB)
 (19.86 KB) (36.93 KB) (47.21 KB) (82.44 KB) (831.68 KB) (61.02 KB) (269.16 KB) (107.59 KB) (78.95 KB) (362.92 KB)
 (220.46 KB) (399.49 KB) (367.41 KB) (427.66 KB) (1.65 MB) (1.26 MB) (1021.05 KB) (258.53 KB) (406.03 KB) (475.7 KB)
 (23.41 KB) (40.74 KB) (21.87 KB) (56.42 KB) (459.53 KB) (48.88 KB) (89.07 KB) (73.17 KB) (54.32 KB) (269.25 KB)
 (19.57 KB) (33.1 KB) (30.31 KB) (51.74 KB) (226.44 KB) (59.21 KB) (158.6 KB) (51.33 KB) (40.23 KB) (366.92 KB)
 (24.34 KB) (33.52 KB) (38.28 KB) (62.73 KB) (311.49 KB) (42.93 KB) (149.16 KB) (54.18 KB) (43.05 KB) (241.42 KB)
 (46.42 KB) (61.17 KB) (152.24 KB) (205.4 KB) (1.55 MB) (167.68 KB) (947.35 KB) (631.64 KB) (159.5 KB) (619.42 KB)
 (61.58 KB) (82.39 KB) (50.12 KB) (185.03 KB) (260.41 KB) (1.93 MB) (211.31 KB) (1.08 MB) (797.45 KB) (197.48 KB) (698.08 KB)
 (18.6 KB) (32.28 KB) (39.2 KB) (69.29 KB) (553.48 KB) (71.52 KB) (267.56 KB) (105.48 KB) (77.43 KB) (239.65 KB)
 (934.79 KB)
 (27.31 KB) (29.73 KB) (27.5 KB) (67.14 KB) (434.34 KB) (62.93 KB) (188.11 KB) (76.4 KB) (49.29 KB) (358.7 KB)
 (19.49 KB) (28.64 KB) (32.6 KB) (32.6 KB) (256.51 KB) (48.02 KB) (176.49 KB) (139.24 KB) (43.36 KB) (443.52 KB)
 (138.16 KB) (234.92 KB) (301.76 KB) (369.75 KB) (901.45 KB) (362.11 KB) (586.27 KB) (585.53 KB) (333.98 KB) (1.34 MB)
 (17.88 KB) (28.87 KB) (21.92 KB) (54.19 KB) (156.54 KB) (43.19 KB) (190.22 KB) (97.62 KB) (30.33 KB) (199.4 KB)
 (31.33 KB) (39.36 KB) (38.23 KB) (61.1 KB) (251.66 KB) (62.41 KB) (269.36 KB) (101.25 KB) (53.5 KB) (401.52 KB)
 (107.31 KB) (222.61 KB) (117.99 KB) (120.42 KB) (832.32 KB) (1.85 MB) (346 KB) (8.02 MB) (1.05 MB) (243.83 KB) (323.68 KB) (115.95 KB) (13.98 MB)
ภาณุ, อดกลั้น. (2556). โมเดลการวัดผลกระทบของการประเมินคุณภาพภายนอก. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (21.64 KB) (36.74 KB) (36.83 KB) (120.65 KB) (1.08 MB) (275.44 KB) (238.92 KB) (580.15 KB) (241.41 KB) (309.96 KB)
2555
 (20.57 KB) (29.74 KB) (32.05 KB) (74.61 KB) (536.63 KB) (43.51 KB) (88.38 KB) (84.91 KB) (60.99 KB) (201.64 KB)
อรรถพร, ปัญญา. (2555). การพัฒนาชุดตรวจสอบข้าวเก่าอย่างง่าย. presented at the 2557-04-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (17.19 KB) (26.4 KB) (45.65 KB) (20.47 KB) (181.12 KB) (38.95 KB) (482.49 KB) (19.67 KB) (27.33 KB) (251.56 KB)
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร. (2555). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร. presented at the 2557-04-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (258.05 KB) (535.92 KB) (444.67 KB) (1.24 MB) (1.99 MB) (1.24 MB) (1.43 MB) (1.15 MB) (948.39 KB) (1.26 MB)
 (20.23 KB) (27.75 KB) (31.87 KB) (45.03 KB) (354.19 KB) (97.24 KB) (86.42 KB) (63.59 KB) (55.58 KB) (262.47 KB)
 (43.11 KB) (67.25 KB) (76.03 KB) (771.62 KB) (46.5 KB) (379.16 KB) (278.11 KB) (100.23 KB) (611.18 KB)
 (20.33 KB) (24.06 KB) (28.49 KB) (51.02 KB) (264.64 KB) (53.25 KB) (116.64 KB) (70.02 KB) (40.57 KB) (339.62 KB)
2554
 (18.69 KB) (25.7 KB) (33.85 KB) (36.99 KB) (416.35 KB) (30.71 KB) (370.67 KB) (51.64 KB) (38.57 KB) (120.36 KB)
 (1.42 MB)
 (3.93 MB)
สนิท, ปิ่นสกุล. (2554). การพัฒนาอิฐทนไฟฉนวนจากเถ้าแกลบ. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (3.3 MB)
 (224.17 KB) (371.25 KB) (339.28 KB) (842.01 KB) (1.83 MB) (1.65 MB) (1.55 MB) (1.29 MB) (1.84 MB) (997.94 KB)
 (244.86 KB) (399.76 KB) (537.5 KB) (1.06 MB) (1.83 MB) (598.38 KB) (925.42 KB) (1.52 MB) (536.1 KB) (1.71 MB)
 (239.61 KB) (424.83 KB) (469.99 KB) (1.16 MB) (1.91 MB) (542.23 KB) (1.52 MB) (1.52 MB) (1006.4 KB) (1.45 MB)

Pages