Biblio

Thesis
ล้ำสมภพ, ภูษิต. (2551). แนวทางพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2551-03-31, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
หน้าปก (74.24 KB) บทคัดย่อ (132.04 KB) สารบัญ (98.48 KB) บทที่1 (223.09 KB) บทที่2 (1.28 MB) บทที่3 (194.53 KB) บทที่4 (560.07 KB) บทที่5 (766.31 KB) ภาคผนวก (442.59 KB) บรรณานุกรม (218.38 KB)
ภูษิต, ล้ำสมภพ. (2551). แนวทางพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3. Pibulsongkram Rajabhat University, พิษณุโลก.
bib.PDF (218.38 KB) tpg.PDF (74.24 KB) abs.PDF (132.04 KB) con1.pdf (276.78 KB) ch1 (2).pdf (173.13 KB) ch2.PDF (1.28 MB) ch3.PDF (194.53 KB) ch4.pdf (546.56 KB) ch5.pdf (445.25 KB) app.PDF (442.59 KB)
ประพาส, ทัพภมาน. (2554). แรงจูงใจในการเข้าฝึกอบรม สาขาช่างเครื่องมือกลของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-04-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (20.57 KB) บทคัดย่อ (40.28 KB) สารบัญ (75.71 KB) บทที่1 (56.72 KB) บทที่2 (391.67 KB) บทที่3 (44.96 KB) บทที่4 (568.28 KB) บทที่5 (64.17 KB) บรรณานุกรม (35.75 KB) ภาคผนวก (257.9 KB)
กานต์, กานต์พรรณพงศ์. (2556). โครงการศึกษาวิจัย การสร้างความชอบธรรมทางอำนาจผ่านความเชื่อเรื่องผีของชาวไทยทรงดำ พื้นที่บ้านพันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (107.31 KB) สารบัญ (222.61 KB) กิติกรรมประกาศ (117.99 KB) บทคัดย่อ (120.42 KB) บทที่ 1 (832.32 KB) บทที่ 2 (1.85 MB) บทที่ 3 (346 KB) บทที่ 4 (8.02 MB) บทที่ 5 (1.05 MB) บรรณานุกรม (243.83 KB) ภาคผนวก (323.68 KB) ประวัติผู้วิจัย (115.95 KB) Full_Text.pdf (13.98 MB)
ภาณุวัฒน์, สมนึก. (2557). โมดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร. ครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (77.5 KB) บทคัดย่อ (87.2 KB) กิตติกรรมประกาศ (42.8 KB) สารบัญ (144.6 KB) บทที่ 1  (294.12 KB) บทที่ 2 (2.44 MB) บทที่ 3 (282.51 KB) บทที่ 4 (434.97 KB) บทที่ 5 (288.31 KB) บรรณานุกรม (429.99 KB) ภาคผนวก (1.48 MB)
ภาณุ, อดกลั้น. (2556). โมเดลการวัดผลกระทบของการประเมินคุณภาพภายนอก. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (21.64 KB) บทคัดย่อ (36.74 KB) สารบัญ (36.83 KB) บทที่ 1 (120.65 KB) บทที่ 2 (1.08 MB) บทที่ 3 (275.44 KB) บทที่ 4 (238.92 KB) บทที่ 5 (580.15 KB) บรรรานุกรม (241.41 KB) ภาคผนวก (309.96 KB)
ภาณุวัฒน์, สมนึก. (2557). โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร. คณะครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
หน้าปก (66.32 KB) บทคัดย่อ (64.77 KB) สารบัญ (120.43 KB) บทที่ 1 (231.71 KB) บทที่ 2 (1.95 MB) บทที่ 3 (231.81 KB) บทที่ 4 (366.64 KB) บทที่ 5 (227.8 KB) บรรณานุกรม (344.26 KB) ภาคผนวก (1.33 MB)
กลัยาพร, จงภัทรทรัพย์. (2560). โมเดลเชิงสาเหตุของความสามารถการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 : การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนตามขนาดโรงเรียน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
จุฑามาศ, บุญรอด. (2559). ไดอะแกรมสถานะของสถานะของข้าวเปลือกและการประยุกต์ใช้การปรับปรุงคุณภาพการสี. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (943.4 KB) บทคัดย่อ (1.24 MB) สารบัญ (2.78 MB) บทที่ 1 (1.73 MB) บทที่ 2 (22.66 MB) บทที่ 3 (1.36 MB) บทที่ 4 (7.79 MB) บทที่ 5 (1.13 MB) บรรณานุกรม (1.97 MB) ภาคผนวก (656.99 KB)
หนังสือทรงคุณค่า
ทองมั่น, คุ้มใหญ่โต. (2539). การบริหารการผลิต. พิษณุโลก: สถานบันราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะวิทยาการจัดการ. ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ์.
Thongman.pdf (16.32 MB)
ช่อลัดดา, ขวัญเมือง. (2541). กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน. กรุงเทพมหานคร: บริษัทพิมพ์ดี จำกัด.
Choladda1.pdf (12.69 MB)
พนมพร, บรรหาร. (2539). หลักการผลิตผัก. พิษณุโลก: สถานบันราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะเกษตรและอุตสาหกรรม. ภาควิชาเกษตรศาสตร์.
Phanomphon.pdf (12.37 MB)

Pages