You are here

Biblio

2557
 (21.71 KB) (29.65 KB) (68.44 KB) (76.65 KB) (476.57 KB) (72.21 KB) (548.8 KB) (156.09 KB) (41.09 KB) (115.08 KB)
 (18.34 KB) (28.84 KB) (57.23 KB) (60.45 KB) (452.6 KB) (62.26 KB) (274.58 KB) (145.19 KB) (35.05 KB) (1.16 MB)
 (24 KB) (155.46 KB) (47.5 KB) (43.53 KB) (302.38 KB) (36.04 KB) (126.98 KB) (87.58 KB) (28.66 KB) (13.61 KB)
 (18.51 KB) (26.25 KB) (34.03 KB) (55.03 KB) (481.58 KB) (40.51 KB) (121.9 KB) (112.9 KB) (52.18 KB) (293.85 KB)
 (34.94 KB) (27.05 KB) (25.67 KB) (38.65 KB) (192.99 KB) (66.16 KB) (273 KB) (53.21 KB) (48.74 KB) (345.48 KB)
 (24.64 KB) (27.33 KB) (33.8 KB) (58.24 KB) (347.25 KB) (45.55 KB) (190.37 KB) (44.58 KB) (36.28 KB) (221.91 KB)
 (20.74 KB) (19.14 KB) (46.96 KB) (64.94 KB) (232.76 KB) (39.81 KB) (257.89 KB) (128.11 KB) (38.91 KB) (122.34 KB)
 (18.1 KB) (29.92 KB) (61.03 KB) (65.99 KB) (425.94 KB) (34.3 KB) (236.92 KB) (130.84 KB) (38.79 KB) (157.51 KB)
 (18.34 KB) (27 KB) (26.76 KB) (54.51 KB) (319.13 KB) (53.04 KB) (138.64 KB) (55.71 KB) (35.26 KB) (328.75 KB)
 (19.7 KB) (33.38 KB) (34.03 KB) (62.49 KB) (285.52 KB) (43.93 KB) (86.76 KB) (45.75 KB) (33.95 KB) (166.14 KB)
 (866.8 KB) (1.05 MB) (2.42 MB) (2.44 MB) (31.11 MB) (2.3 MB) (13.05 MB) (4.93 MB) (2.37 MB) (12.9 MB)
 (17.21 KB) (27 KB) (25.67 KB) (38.65 KB) (192.99 KB) (66.16 KB) (273 KB) (53.21 KB) (48.74 KB) (345.48 KB)
 (39.55 KB) (212.48 KB) (66.68 KB) (100.55 KB) (773.82 KB) (66.63 KB) (587.32 KB) (273.95 KB) (86.68 KB) (23.88 KB)
 (852.63 KB) (1.34 MB) (2.6 MB) (3.08 MB) (47.56 MB) (3.01 MB) (14.11 MB) (7.87 MB) (1.53 MB) (12.22 MB)
 (1.15 MB) (1.61 MB) (2.65 MB) (4 MB) (26.97 MB) (3.37 MB) (24.65 MB) (6.03 MB) (1.89 MB) (15.4 MB)
 (18.96 KB) (28.65 KB) (30.65 KB) (54.92 KB) (490.58 KB) (69.14 KB) (261.98 KB) (139.15 KB) (33.93 KB) (203.33 KB)
 (21.71 KB) (29.65 KB) (68.44 KB) (76.65 KB) (476.57 KB) (72.21 KB) (548.8 KB) (156.09 KB) (41.09 KB) (115.08 KB)
 (18.45 KB) (19.3 KB)
 (18.91 KB) (30.38 KB) (42.3 KB) (29.11 KB) (251.45 KB) (49.6 KB) (221.37 KB) (20.03 KB) (706.04 KB) (137.92 KB)
 (18.43 KB) (32.01 KB) (31.68 KB) (48.73 KB) (300.75 KB) (40.6 KB) (135.24 KB) (75.73 KB) (45.62 KB) (182.31 KB)
 (22.32 KB) (31.35 KB) (53.13 KB) (71.31 KB) (461.73 KB) (51.51 KB) (389.15 KB) (151.62 KB) (42.87 KB) (127.62 KB)
2556
 (20.21 KB) (28.46 KB) (26.03 KB) (36.88 KB) (244.69 KB) (27.71 KB) (139.98 KB) (40.71 KB) (33.28 KB) (230.82 KB)
 (244 KB) (416.64 KB) (997.94 KB) (1.33 MB) (944.14 KB) (749.46 KB) (266.42 KB) (1.27 MB) (734 KB) (419.95 KB)
 (26.36 KB) (31.6 KB) (46.12 KB) (78.97 KB) (803.3 KB) (46.69 KB) (303.84 KB) (102.74 KB) (80.42 KB) (321.77 KB)
 (22.92 KB) (28.79 KB) (25.01 KB) (55.04 KB) (452.14 KB) (109.22 KB) (61.66 KB) (38.59 KB) (50.44 KB) (174.73 KB)
 (19.01 KB) (29.3 KB) (55.72 KB) (26.77 KB) (281.31 KB) (114.27 KB) (328.65 KB) (20.83 KB) (42.55 KB) (173.56 KB)
 (25.81 KB) (20.04 KB) (22.13 KB) (44.94 KB) (270.08 KB) (55.07 KB) (79.59 KB) (57.28 KB) (39.96 KB) (118.39 KB)
 (19.86 KB) (36.93 KB) (47.21 KB) (82.44 KB) (831.68 KB) (61.02 KB) (269.16 KB) (107.59 KB) (78.95 KB) (362.92 KB)
 (220.46 KB) (399.49 KB) (367.41 KB) (427.66 KB) (1.65 MB) (1.26 MB) (1021.05 KB) (258.53 KB) (406.03 KB) (475.7 KB)
 (23.41 KB) (40.74 KB) (21.87 KB) (56.42 KB) (459.53 KB) (48.88 KB) (89.07 KB) (73.17 KB) (54.32 KB) (269.25 KB)
 (19.57 KB) (33.1 KB) (30.31 KB) (51.74 KB) (226.44 KB) (59.21 KB) (158.6 KB) (51.33 KB) (40.23 KB) (366.92 KB)
 (24.34 KB) (33.52 KB) (38.28 KB) (62.73 KB) (311.49 KB) (42.93 KB) (149.16 KB) (54.18 KB) (43.05 KB) (241.42 KB)
 (18.6 KB) (32.28 KB) (39.2 KB) (69.29 KB) (553.48 KB) (71.52 KB) (267.56 KB) (105.48 KB) (77.43 KB) (239.65 KB)
 (934.79 KB)
 (27.31 KB) (29.73 KB) (27.5 KB) (67.14 KB) (434.34 KB) (62.93 KB) (188.11 KB) (76.4 KB) (49.29 KB) (358.7 KB)
 (19.49 KB) (28.64 KB) (32.6 KB) (32.6 KB) (256.51 KB) (48.02 KB) (176.49 KB) (139.24 KB) (43.36 KB) (443.52 KB)
 (17.88 KB) (28.87 KB) (21.92 KB) (54.19 KB) (156.54 KB) (43.19 KB) (190.22 KB) (97.62 KB) (30.33 KB) (199.4 KB)
 (31.33 KB) (39.36 KB) (38.23 KB) (61.1 KB) (251.66 KB) (62.41 KB) (269.36 KB) (101.25 KB) (53.5 KB) (401.52 KB)
 (107.31 KB) (222.61 KB) (117.99 KB) (120.42 KB) (832.32 KB) (1.85 MB) (346 KB) (8.02 MB) (1.05 MB) (243.83 KB) (323.68 KB) (115.95 KB) (13.98 MB)
ภาณุ, อดกลั้น. (2556). โมเดลการวัดผลกระทบของการประเมินคุณภาพภายนอก. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (21.64 KB) (36.74 KB) (36.83 KB) (120.65 KB) (1.08 MB) (275.44 KB) (238.92 KB) (580.15 KB) (241.41 KB) (309.96 KB)
2555
 (20.57 KB) (29.74 KB) (32.05 KB) (74.61 KB) (536.63 KB) (43.51 KB) (88.38 KB) (84.91 KB) (60.99 KB) (201.64 KB)
อรรถพร, ปัญญา. (2555). การพัฒนาชุดตรวจสอบข้าวเก่าอย่างง่าย. presented at the 2557-04-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (17.19 KB) (26.4 KB) (45.65 KB) (20.47 KB) (181.12 KB) (38.95 KB) (482.49 KB) (19.67 KB) (27.33 KB) (251.56 KB)
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร. (2555). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร. presented at the 2557-04-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (258.05 KB) (535.92 KB) (444.67 KB) (1.24 MB) (1.99 MB) (1.24 MB) (1.43 MB) (1.15 MB) (948.39 KB) (1.26 MB)
 (20.23 KB) (27.75 KB) (31.87 KB) (45.03 KB) (354.19 KB) (97.24 KB) (86.42 KB) (63.59 KB) (55.58 KB) (262.47 KB)
 (20.33 KB) (24.06 KB) (28.49 KB) (51.02 KB) (264.64 KB) (53.25 KB) (116.64 KB) (70.02 KB) (40.57 KB) (339.62 KB)
2554
 (18.69 KB) (25.7 KB) (33.85 KB) (36.99 KB) (416.35 KB) (30.71 KB) (370.67 KB) (51.64 KB) (38.57 KB) (120.36 KB)
 (224.17 KB) (371.25 KB) (339.28 KB) (842.01 KB) (1.83 MB) (1.65 MB) (1.55 MB) (1.29 MB) (1.84 MB) (997.94 KB)
 (244.86 KB) (399.76 KB) (537.5 KB) (1.06 MB) (1.83 MB) (598.38 KB) (925.42 KB) (1.52 MB) (536.1 KB) (1.71 MB)
 (239.61 KB) (424.83 KB) (469.99 KB) (1.16 MB) (1.91 MB) (542.23 KB) (1.52 MB) (1.52 MB) (1006.4 KB) (1.45 MB)
 (318.42 KB) (230.96 KB) (468.97 KB) (1.17 MB) (869.91 KB) (666.03 KB) (1.55 MB) (1.91 MB) (560.63 KB) (611.63 KB)
วรกมล, นาชอน. (2554). ความมีวินัยในตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2557-04-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (224.69 KB) (285.38 KB) (495.1 KB) (928.41 KB) (681.91 KB) (1.46 MB) (953.54 KB) (1.09 MB) (1.44 MB) (1.3 MB)
 (21.39 KB) (29.63 KB) (36.79 KB) (27.12 KB) (296.15 KB) (32.04 KB) (232.8 KB) (16.52 KB) (41.63 KB) (107.7 KB)
 (225.29 KB) (438.05 KB) (614.96 KB) (996.96 KB) (1.03 MB) (892.04 KB) (540.25 KB) (231.37 KB) (471.11 KB) (445.45 KB)
 (20.57 KB) (40.28 KB) (75.71 KB) (56.72 KB) (391.67 KB) (44.96 KB) (568.28 KB) (64.17 KB) (35.75 KB) (257.9 KB)
2553
 (1.18 MB) (150.88 KB) (474.19 KB) (858.19 KB) (227.04 KB) (2.67 MB) (231.66 KB) (138.19 KB) (127.86 KB) (86.51 KB)
 (255.53 KB) (440.54 KB) (445.82 KB) (834.92 KB) (1.94 MB) (779.7 KB) (438.49 KB) (1.21 MB) (1.48 MB) (1.42 MB)
 (254.81 KB) (457.96 KB) (772.8 KB) (1 MB) (1.27 MB) (576 KB) (1.14 MB) (1.31 MB) (621.49 KB) (1.94 MB)
 (255.44 KB) (461.31 KB) (639.45 KB) (1016.5 KB) (1.21 MB) (677.21 KB) (947.29 KB) (1.32 MB) (451.19 KB) (844.88 KB)
 (68.68 KB) (117.34 KB) (140.4 KB) (238.6 KB) (806.7 KB) (273.87 KB) (186.43 KB) (257.1 KB) (143.14 KB)
 (20.66 KB) (24.7 KB) (36.49 KB) (34.71 KB) (234.4 KB) (63.62 KB) (233.26 KB) (75.13 KB) (21.87 KB) (206.6 KB)
2552
 (153.5 KB) (516.22 KB) (275.49 KB) (214 KB) (2.79 MB) (211.79 KB) (787.48 KB) (386.03 KB) (97.68 KB) (85.73 KB)
 (411.71 KB) (394.48 KB) (314.35 KB) (436.87 KB) (171.77 KB) (100.15 KB) (68.52 KB) (238.82 KB) (114.32 KB) (1.05 MB)
 (138.77 KB) (2.14 MB) (143.3 KB) (291.16 KB) (1.34 MB) (546.16 KB) (333.41 KB) (237.51 KB) (153.38 KB) (83.67 KB)
 (137.37 KB) (346.68 KB) (161.9 KB) (213.93 KB) (1.82 MB) (236.54 KB) (689.28 KB) (514.56 KB) (157.58 KB) (87.19 KB)
 (1.18 MB) (150.88 KB) (474.19 KB) (858.19 KB) (227.04 KB) (2.67 MB) (231.66 KB) (138.19 KB) (127.86 KB) (86.51 KB)
 (122.43 KB) (710.81 KB) (174.33 KB) (233.67 KB) (1.57 MB) (413.41 KB) (245.89 KB) (439.99 KB) (137.65 KB) (84.42 KB)
 (138.77 KB) (2.14 MB) (143.3 KB) (291.16 KB) (1.34 MB) (546.16 KB) (333.41 KB) (237.51 KB) (153.38 KB) (83.67 KB)
 (69.87 KB) (128.41 KB) (140.8 KB)
 (135.41 KB) (682.31 KB) (130.31 KB) (294.12 KB) (1.62 MB) (136.26 KB) (840.41 KB) (427.28 KB) (198.57 KB) (85.98 KB)
 (128.38 KB) (511.76 KB) (206 KB) (376.9 KB) (1.85 MB) (170.33 KB) (1.35 MB) (268.21 KB) (270.35 KB) (83.83 KB)
 (484.81 KB) (632.47 KB) (716.78 KB) (1.07 MB) (5.56 MB) (630.44 KB) (1.82 MB) (945.06 KB) (552 KB) (356.61 KB)
สุพิน, ฟองจางวาง. (2552). การเปรียบเทียบความสามารถเชิงปริภูมิและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สอนโดยประยุกต์ใช้โปรแกรม GSP กับการสอนแบบปกติ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (136.86 KB) (2.47 MB) (311.1 KB) (349.81 KB) (1.87 MB) (490.83 KB) (120.25 KB) (214.13 KB) (150.67 KB) (88.01 KB)
 (122.43 KB) (710.81 KB) (174.33 KB) (233.67 KB) (1.57 MB) (413.41 KB) (245.89 KB) (439.99 KB) (137.65 KB) (84.42 KB)
 (754.35 KB) (230.95 KB) (670.71 KB) (360.24 KB) (272.54 KB) (1.52 MB) (230.31 KB) (162.77 KB) (119.48 KB) (83.39 KB)
รัชนีพร, ภักดี. (2552). ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกรรมการโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (131.48 KB) (695.56 KB) (228.52 KB) (290.62 KB) (2.07 MB) (213.82 KB) (458.95 KB) (377.13 KB) (126.22 KB) (81.07 KB)
 (1.18 MB) (150.88 KB) (474.19 KB) (858.19 KB) (227.04 KB) (2.67 MB) (231.66 KB) (138.19 KB) (127.86 KB) (86.51 KB)
2551
จิตราภา, จิตชาญชัย. (2551). การทดลอง Zirocon Body สำหรับงานบดย่อยวัตถุดิบเซรามิกส์. presented at the 2551, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (2.98 MB)
 (34.39 KB) (98.43 KB) (234.08 KB) (919.96 KB) (146.25 KB) (915.31 KB) (264.75 KB) (51.25 KB) (268.32 KB) (80.78 KB)
ยอดเกตุ, ประทีป. (2551). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2551-05-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
 (34.39 KB) (80.78 KB) (98.43 KB) (264.75 KB) (915.31 KB) (146.25 KB) (919.96 KB) (234.08 KB) (268.32 KB) (51.25 KB)
 (1.57 MB)
 (3.01 MB) (1.33 MB) (1.1 MB) (7.1 MB) (708.71 KB) (6.05 MB) (590.55 KB) (741.54 KB) (539.68 KB) (360.72 KB)
 (70.76 KB) (104.14 KB) (86 KB) (268.96 KB) (1.23 MB) (276.39 KB) (61.15 KB) (97.28 KB) (227.12 KB) (1.69 MB)
 (2.81 MB)
มันตะสูตร, ไพบูลย์. (2551). การศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2551-05-18, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
 (36.03 KB) (83.68 KB) (109.32 KB) (249.17 KB) (1.3 MB) (72.78 KB) (690.36 KB) (400.91 KB) (950.25 KB) (103.39 KB)
 (141.81 KB) (694.53 KB) (154.28 KB) (362.34 KB) (788.59 KB) (146.92 KB) (1.01 MB) (501.56 KB) (193.16 KB) (78.58 KB)
พรจันทรารักษ์, สุทิน. (2551). การศึกษาปัญหาการประกันคุณภาพการศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2551-05-20, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
 (78.58 KB) (141.81 KB) (193.16 KB) (362.34 KB) (788.59 KB) (146.92 KB) (1.01 MB) (501.56 KB) (694.53 KB) (154.28 KB)
 (67.75 KB) (95.28 KB) (109.46 KB) (229.38 KB) (1.09 MB) (99 KB) (284.13 KB) (286.31 KB) (152.34 KB) (349.98 KB)
คุณพระรักษ์, ลักษณา. (2551). การสร้างรูปแบบการบริหารงานธุรการของโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2551-12-28, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
 (83.85 KB) (143.66 KB) (132.58 KB) (190.55 KB) (1.6 MB) (185.96 KB) (789.16 KB) (453.82 KB) (722.55 KB) (193.68 KB)

Pages