You are here

Biblio

2547
 (67.54 KB) (63.32 KB) (80.28 KB) (667.34 KB) (84.26 KB) (188.4 KB) (98.98 KB) (136.77 KB) (168.79 KB) (234.12 KB)
 (58.87 KB) (168.72 KB) (257.78 KB) (605.74 KB) (246.12 KB) (2.29 MB) (272.33 KB) (117.98 KB) (153.64 KB) (404.9 KB)
เครือฟ้า, ณ.ถลาง. (2547). การศึกษาภาพลักษณ์ของอาจารย์คหกรรมศาสตร์ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษาในเขตการศึกษาภาคเหนือ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-01-30, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
 (6.99 MB) (212.37 KB) (224.63 KB) (394.8 KB) (4.21 MB) (222.57 KB) (1.17 MB) (769.54 KB) (372 KB) (553.84 KB)
เรณู, ช้างทอง. (2547). การศึกษาศักยภาพของโรงเรียนประถมศึกษาในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-05-17, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
 (62.63 KB) (157.66 KB) (467.42 KB) (140.5 KB) (451.35 KB) (86.7 KB) (1.18 MB) (216.55 KB) (98.75 KB) (152.61 KB)
 (62.63 KB) (98.75 KB) (216.55 KB) (1.18 MB) (86.7 KB) (451.35 KB) (140.5 KB) (467.42 KB) (157.66 KB) (152.61 KB)
 (60.83 KB) (142.28 KB) (435.25 KB) (416.35 KB) (128.56 KB) (1.32 MB) (162.46 KB) (65.85 KB) (128.57 KB) (300.39 KB)
วีระดี, กองแก้ว. (2547). การศึกษาสภาพการจัดการเรียนร่วมและความต้องการการนิเทศในโรงเรียนแกนนำด้านการศึกษาพิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-05-13, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
 (60.83 KB) (128.57 KB) (65.85 KB) (162.46 KB) (1.32 MB) (128.56 KB) (416.35 KB) (435.25 KB) (142.28 KB) (300.39 KB)
 (87.23 KB) (91.27 KB) (296.54 KB) (1.15 MB) (160.66 KB) (1.44 MB) (436.48 KB) (78.94 KB) (140.59 KB) (1.15 MB)
ประพันธ์, พุฒตาล. (2547). การศึกษาสภาพการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ของครูในสถานศึกษาที่เปิดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-09-28, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
 (56.49 KB) (127.5 KB) (157.59 KB) (135.41 KB) (563.11 KB) (98.74 KB) (722.81 KB) (160.66 KB) (56.07 KB) (199.42 KB)
 (56.49 KB) (56.07 KB) (160.66 KB) (722.81 KB) (98.74 KB) (563.11 KB) (135.41 KB) (157.59 KB) (127.5 KB) (199.42 KB)
 (56.49 KB) (56.07 KB) (160.66 KB) (722.81 KB) (98.74 KB) (563.11 KB) (135.41 KB) (157.59 KB) (127.5 KB) (199.42 KB)
 (70.3 KB) (166.35 KB) (853.27 KB) (533.47 KB) (181.29 KB) (968.89 KB) (190.64 KB) (94.57 KB) (176.75 KB) (504.55 KB)
 (93.48 KB) (280.17 KB) (402.11 KB) (1014.15 KB) (225.14 KB) (2.11 MB) (350.07 KB) (174.98 KB) (198.67 KB) (118.43 KB)
ชายชัชวาล, ศรีสุธรรม. (2547). การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
 (86.38 KB) (208.55 KB) (311.24 KB) (1.11 MB) (268.59 KB) (1.92 MB) (222.09 KB) (300.09 KB) (185.21 KB) (294.04 KB)
 (7.84 MB) (789.75 KB) (631.34 KB) (441.45 KB) (235.75 KB) (5.59 MB) (359 KB) (160.2 KB) (172.23 KB) (520.32 KB)
 (7.84 MB) (789.75 KB) (631.34 KB) (441.45 KB) (235.75 KB) (5.59 MB) (359 KB) (160.2 KB) (172.23 KB) (520.32 KB)
พิมลพรรณ, รัตนขจิตวงศ์. (2547). ความต้องการในการพัฒนางานวิชาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ของครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-01-27, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
 (7.84 MB) (172.23 KB) (160.2 KB) (359 KB) (5.59 MB) (235.75 KB) (441.45 KB) (631.34 KB) (789.75 KB) (520.32 KB)
 (69.89 KB) (173.49 KB) (342.3 KB) (614.95 KB) (183.63 KB) (2.3 MB) (421.32 KB) (237.44 KB) (123.14 KB) (395.24 KB)
 (61.06 KB) (81.26 KB) (146.63 KB) (1.83 MB) (100.56 KB) (314.82 KB) (200.62 KB) (443.26 KB) (135.1 KB) (417.1 KB)
 (82.35 KB) (200.83 KB) (630.2 KB) (2.95 MB) (293.15 KB) (869.95 KB) (217.8 KB) (372.83 KB) (187.52 KB) (340.62 KB)
นงนุช, เทศทอง. (2547). คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในสังกัดวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-01-29, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
 (82.35 KB) (187.52 KB) (372.83 KB) (217.8 KB) (869.95 KB) (293.15 KB) (2.95 MB) (630.2 KB) (200.83 KB) (340.62 KB)
 (82.35 KB) (200.83 KB) (630.2 KB) (2.95 MB) (293.15 KB) (869.95 KB) (217.8 KB) (372.83 KB) (187.52 KB) (340.62 KB)
 (60.31 KB) (106.04 KB) (281.57 KB) (4.12 MB) (87.19 KB) (723.94 KB) (245.02 KB) (846.79 KB) (106.04 KB) (197.73 KB) (341.81 KB)
จันทร์เพ็ญ, จันทร์ไข่. (2547). ปัญหาการสอนวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-03-25, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
 (64.91 KB) (120.31 KB) (200.04 KB) (230.95 KB) (632.24 KB) (118.16 KB) (650.81 KB) (212.71 KB) (92.8 KB) (193.3 KB)
 (53.71 KB) (146.87 KB) (851.35 KB) (334.26 KB) (105.38 KB) (874.47 KB) (159.16 KB) (93.39 KB) (112.9 KB) (883.94 KB)
 (53.71 KB) (146.87 KB) (851.35 KB) (334.26 KB) (105.38 KB) (874.47 KB) (159.16 KB) (93.39 KB) (112.9 KB) (883.94 KB)
 (53.71 KB) (112.9 KB) (93.39 KB) (159.16 KB) (874.47 KB) (105.38 KB) (334.26 KB) (851.35 KB) (146.87 KB) (883.94 KB)
อุไรลักษณ์, จุลพันธ์. (2547). สภาพปัญหาการเรียนในโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารของนักศึกษาสถาบันราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-03-25, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
 (73.77 KB) (145.16 KB) (307.55 KB) (150.89 KB) (348.16 KB) (136.45 KB) (979.66 KB) (264.38 KB) (124.94 KB) (146.72 KB)
 (73.77 KB) (124.94 KB) (264.38 KB) (979.66 KB) (136.45 KB) (348.16 KB) (150.89 KB) (307.55 KB) (145.16 KB) (146.72 KB)
 (60.91 KB) (152.37 KB) (151.95 KB) (127.8 KB) (795.86 KB) (98.61 KB) (1.15 MB) (234.29 KB) (105.4 KB) (328.94 KB)
2546
 (69.48 KB) (237.39 KB) (1.31 MB) (1.83 MB) (181.87 KB) (2.04 MB) (317.8 KB) (164.42 KB) (122.15 KB) (2.85 MB)
 (69.48 KB) (122.15 KB) (164.42 KB) (317.8 KB) (2.04 MB) (181.87 KB) (1.83 MB) (1.31 MB) (237.39 KB) (2.85 MB)
บุญลือ, มูลสวัสดิ์. (2546). กระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2546-10-03, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
 (69.48 KB) (122.15 KB) (164.42 KB) (317.8 KB) (2.04 MB) (181.87 KB) (1.83 MB) (1.31 MB) (237.39 KB) (2.85 MB)
 (62.14 KB) (162.54 KB) (121.25 KB) (311.16 KB) (926.77 KB) (154.35 KB) (1.2 MB) (312.79 KB) (118.84 KB) (1.75 MB)
 (62.14 KB) (162.54 KB) (121.25 KB) (311.16 KB) (926.77 KB) (154.35 KB) (1.2 MB) (312.79 KB) (118.84 KB) (1.75 MB)
วสัน, แก่นจรรยา. (2546). การศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ในการปฏิบัติงาน 6 งาน ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2546-10-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
 (5.72 MB) (153.85 KB) (340.53 KB) (492.46 KB) (3.4 MB) (317.44 KB) (790.01 KB) (475.91 KB) (162.99 KB) (450.31 KB)
 (5.72 MB) (153.85 KB) (340.53 KB) (492.46 KB) (3.4 MB) (317.44 KB) (790.01 KB) (475.91 KB) (162.99 KB) (450.31 KB)
ปาจินะ, นันทินี. (2546). การศึกษาความต้องการใช้บริการศูนย์วิทยบริการของนักศึกษา สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (55.46 KB) (132.67 KB) (182.77 KB) (103.2 KB) (380.32 KB) (84.06 KB) (740.21 KB) (123.27 KB) (66.32 KB) (157.7 KB)
นันทินี, ปาจินะ. (2546). การศึกษาความต้องการใช้บริการศูนย์วิทยบริการของนักศึกษา สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2546-10-03, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
 (55.46 KB) (132.67 KB) (182.77 KB) (103.2 KB) (380.32 KB) (84.06 KB) (740.21 KB) (123.27 KB) (66.32 KB) (157.7 KB)
 (57.76 KB) (141.72 KB) (213.94 KB) (120.36 KB) (464.91 KB) (69.42 KB) (1.64 MB) (142.99 KB) (58.42 KB) (529.71 KB)
 (78.75 KB) (150.27 KB) (380.93 KB) (272.01 KB) (1.81 MB) (324.94 KB) (2.82 MB) (173.77 KB) (101.11 KB) (471.43 KB)
 (78.75 KB) (101.11 KB) (173.77 KB) (2.82 MB) (324.94 KB) (1.81 MB) (272.01 KB) (380.93 KB) (150.27 KB) (471.43 KB)
กนกรัตน์, วีระกุล. (2546). การศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานวิชาการของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2546-06-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
 (55.9 KB) (113.95 KB) (170.35 KB) (127.45 KB) (440.42 KB) (93.24 KB) (682.91 KB) (297.09 KB) (83.71 KB) (146.68 KB)
 (55.9 KB) (83.71 KB) (297.09 KB) (682.91 KB) (93.24 KB) (440.42 KB) (127.45 KB) (170.35 KB) (113.95 KB) (146.68 KB)
 (57.99 KB) (103.48 KB) (388.65 KB) (604.2 KB) (209.76 KB) (734.12 KB) (208.63 KB) (108.71 KB) (107.2 KB) (894.84 KB)
ฉัตรมงคล, พูลศรี. (2546). การศึกษาปัญหาการรวมโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2546-06-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
 (57.99 KB) (107.2 KB) (108.71 KB) (208.63 KB) (734.12 KB) (209.76 KB) (604.2 KB) (388.65 KB) (103.48 KB) (894.84 KB)
 (72.25 KB) (280.85 KB) (248.87 KB) (2.64 MB) (238.21 KB) (1.15 MB) (421.55 KB) (364.82 KB) (133.43 KB) (303.18 KB)
สมจิต, จิรพงษ์โอภาส. (2546). การศึกษาปัญหาการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2546-06-04, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
 (72.25 KB) (133.43 KB) (364.82 KB) (421.55 KB) (1.15 MB) (238.21 KB) (2.64 MB) (248.87 KB) (280.85 KB) (303.18 KB)
 (57.31 KB) (148.03 KB) (127.89 KB) (169.56 KB) (1.52 MB) (91.05 KB) (679.09 KB) (208.54 KB) (107.61 KB) (227.58 KB)
 (68.11 KB) (236.9 KB) (424.59 KB) (376.94 KB) (1.6 MB) (258.24 KB) (1.48 MB) (229.18 KB) (52.68 KB) (143.34 KB)
ปาริชาติ, อินทรพุก. (2546). การศึกษาปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาการดำเนินงานพัสดุของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พัสดุในสถาบันราชภัฏ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
 (68.11 KB) (52.68 KB) (229.18 KB) (1.48 MB) (258.24 KB) (1.6 MB) (376.94 KB) (424.59 KB) (236.9 KB) (143.34 KB)
 (67.54 KB) (63.32 KB) (80.28 KB) (667.34 KB) (84.26 KB) (188.4 KB) (98.98 KB) (136.77 KB) (168.79 KB) (234.12 KB)
 (79.62 KB) (73.09 KB) (137.91 KB) (570.93 KB) (291.99 KB) (1.87 MB) (283.54 KB) (257.29 KB) (161.11 KB) (126.97 KB)
 (64.36 KB) (110.57 KB) (365.77 KB) (748.36 KB) (93.24 KB) (407.9 KB) (145.18 KB) (151.22 KB) (199.26 KB) (256.21 KB)
ชัยอนันต์, มั่นคง. (2546). การศึกษาสภาพการเรียนรู้และคุณลักษณะของบัณฑิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาการบริหารจัดการและการประเมินโครงการ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในเขตพื้นที่บริการของสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (76.15 KB) (148.21 KB) (423.56 KB) (464.26 KB) (1.97 MB) (79.62 KB) (551.05 KB) (254.24 KB) (66.11 KB) (169.51 KB)
ยวน, กองจิว. (2546). การศึกษาสภาพความสำเร็จของการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอนครไทย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
 (57.02 KB) (78.28 KB) (158.08 KB) (513.82 KB) (306.66 KB) (1021.43 KB) (225.85 KB) (166.27 KB) (182.97 KB) (291.15 KB)
สถาพร, นิกร. (2546). ความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเทศบาลตำบล ในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (57.13 KB) (172.34 KB) (237.21 KB) (114.21 KB) (1.03 MB) (78.27 KB) (1.66 MB) (194.7 KB) (90.03 KB) (179.01 KB)
บุญเสริม, จำปาทอง. (2546). ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคณาจารย์สถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
 (149.47 KB) (165.98 KB) (353.13 KB) (793.71 KB) (99.74 KB) (581.93 KB) (144.84 KB) (140.04 KB) (67.14 KB) (192.28 KB)
 (61.06 KB) (81.26 KB) (146.63 KB) (1.83 MB) (100.56 KB) (314.82 KB) (200.62 KB) (443.26 KB) (135.1 KB) (417.1 KB)
 (77.99 KB) (136.67 KB) (226.37 KB) (174.02 KB) (294.35 KB) (81.49 KB) (415.89 KB) (139.26 KB) (72.93 KB) (93.68 KB)
 (73.61 KB) (89.5 KB) (191.57 KB) (1.67 MB) (206.04 KB) (1.94 MB) (238.45 KB) (385.55 KB) (139.47 KB) (157.94 KB)
 (66.44 KB) (99.2 KB) (603.2 KB) (1.84 MB) (413.72 KB) (1.08 MB) (240.73 KB) (318.11 KB) (139.42 KB) (608.53 KB)
 (65.11 KB) (143.77 KB) (222.57 KB) (341.78 KB) (125.48 KB) (848.36 KB) (143.3 KB) (85.14 KB) (204.13 KB) (347.96 KB)
ธีรการ, ศิริวุฒิการ. (2546). ศักยภาพในการถ่ายโอนการศึกษาสู่ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (61.07 KB) (151.45 KB) (114.38 KB) (143.13 KB) (1.12 MB) (73.15 KB) (606.71 KB) (285.66 KB) (106.27 KB) (157.73 KB)
2545
 (66.67 KB) (168.1 KB) (159.42 KB) (500.67 KB) (212.57 KB) (473.02 KB) (159.75 KB) (172.37 KB) (97.28 KB) (1007.41 KB)
 (63.88 KB) (201.98 KB) (96.75 KB) (235.71 KB) (581.62 KB) (463.69 KB) (815.4 KB) (492.78 KB) (170.42 KB) (570.36 KB)
 (56.28 KB) (95.48 KB) (263.69 KB) (1.19 MB) (100.36 KB) (706.2 KB) (160.42 KB) (383.68 KB) (186.53 KB) (243.39 KB)
 (87.31 KB) (122.4 KB) (291.14 KB) (392.05 KB) (84.37 KB) (629.53 KB) (225.77 KB) (130.35 KB) (176.33 KB) (306.42 KB)
 (62.68 KB) (76.13 KB) (160.44 KB) (2.16 MB) (183.7 KB) (809.04 KB) (159.17 KB) (209.64 KB) (109.52 KB) (131.91 KB)
 (3.49 MB) (177.44 KB) (667.46 KB) (1.99 MB) (272.81 KB) (374.32 KB) (179.51 KB) (215.36 KB) (165.36 KB) (477.79 KB)
 (2.09 MB) (99.78 KB) (188.01 KB) (1.01 MB) (128.73 KB) (550.53 KB) (90.7 KB) (67.96 KB) (100.23 KB) (178.42 KB)
บุญชู, นาคโต. (2545). การศึกษาสภาพและความต้องการในการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
 (72.25 KB) (87.91 KB) (138.18 KB) (1.98 MB) (294.83 KB) (1.65 MB) (295.04 KB) (672.63 KB) (182.32 KB) (150.82 KB)
 (74.84 KB) (207.75 KB) (702.96 KB) (1.19 MB) (258.28 KB) (812.99 KB) (239.85 KB) (197.4 KB) (114.2 KB) (276.73 KB)
 (4.19 MB) (243.47 KB) (368.28 KB) (1.47 MB) (236.01 KB) (1.46 MB) (250.85 KB) (331.14 KB) (161.31 KB) (318.6 KB)
 (64.96 KB) (133.29 KB) (230.41 KB) (146.03 KB) (1.39 MB) (160.24 KB) (911.9 KB) (166.12 KB) (153.35 KB) (159 KB)
 (3.49 MB) (177.44 KB) (667.46 KB) (1.99 MB) (272.81 KB) (374.32 KB) (179.51 KB) (215.36 KB) (165.36 KB) (477.79 KB)
 (72.25 KB) (132.75 KB) (239.49 KB) (656.12 KB) (107.56 KB) (965.19 KB) (146.5 KB) (203 KB) (165.71 KB) (210.44 KB)
 (69.06 KB) (126.11 KB) (741.81 KB) (354.07 KB) (1.23 MB) (185.75 KB) (2.47 MB) (128.19 KB) (71.11 KB) (156.55 KB)
 (76.95 KB) (165.95 KB) (296.31 KB) (388.99 KB) (1.99 MB) (283.06 KB) (3.32 MB) (1.1 MB) (334.19 KB) (902.81 KB)
 (69.26 KB) (109.49 KB) (197.2 KB) (1.87 MB) (404.44 KB) (2.19 MB) (447.04 KB) (352.68 KB) (156.99 KB) (165.58 KB)
 (63.87 KB) (105.58 KB) (147.18 KB) (2.36 MB) (182.31 KB) (626.99 KB) (147.83 KB) (258.34 KB) (117.75 KB) (131.6 KB)
2544
 (69.26 KB) (190.48 KB) (112.6 KB) (182.88 KB) (1.5 MB) (94.1 KB) (404.76 KB) (421.85 KB) (162.52 KB) (242.03 KB)
 (78.74 KB) (154.67 KB) (106.1 KB) (136.19 KB) (614.37 KB) (118.82 KB) (375.2 KB) (340.12 KB) (109.09 KB) (167.73 KB)
 (81.67 KB) (162.42 KB) (251.43 KB) (219.19 KB) (1.41 MB) (240.18 KB) (2.49 MB) (731.76 KB) (188.79 KB) (206.52 KB)
 (68.16 KB) (112.55 KB) (182.31 KB) (174.04 KB) (784.34 KB) (118.09 KB) (867.89 KB) (252.21 KB) (252.21 KB) (108.99 KB) (220.7 KB)
 (69.27 KB) (155.6 KB) (104.21 KB) (124.21 KB) (637.01 KB) (116.22 KB) (364.47 KB) (222.08 KB) (107.28 KB) (172.29 KB)
 (66.95 KB) (139.89 KB) (359.01 KB) (327.99 KB) (2.86 MB) (406.13 KB) (1.07 MB) (409.98 KB) (263.79 KB) (613.17 KB)
2543
 (80.2 KB) (157.86 KB) (597.67 KB) (206.25 KB) (1.86 MB) (174.36 KB) (735.03 KB) (166.47 KB) (73.46 KB) (138.83 KB)
 (59.32 KB) (154.75 KB) (77.62 KB) (170.82 KB) (1.19 MB) (173.55 KB) (347.89 KB) (263.23 KB) (136.1 KB) (365.51 KB)
 (67.45 KB) (145.8 KB) (162.66 KB) (105.29 KB) (360.25 KB) (81.38 KB) (490.52 KB) (123.53 KB) (65.79 KB) (176.68 KB)
 (71.79 KB) (227.67 KB) (150.73 KB) (147.6 KB) (905.28 KB) (109.85 KB) (490.01 KB) (238.07 KB) (145.59 KB) (195.59 KB)
 (67.12 KB) (195.05 KB) (193.55 KB) (306.87 KB) (680.43 KB) (112.6 KB) (656.47 KB) (153.17 KB) (74.65 KB) (174.1 KB)
 (82.19 KB) (180.32 KB) (162.67 KB) (322.18 KB) (1.59 MB) (290.54 KB) (1.33 MB) (396.99 KB) (148.75 KB) (407.97 KB)
 (62.71 KB) (151.42 KB) (136.51 KB) (133.81 KB) (864.48 KB) (99.07 KB) (495 KB) (216.78 KB) (309 KB) (189.64 KB)
 (75.41 KB) (164.79 KB) (115.13 KB) (225.11 KB) (638.29 KB) (236.11 KB) (432.63 KB) (238.29 KB) (85.14 KB) (174.1 KB)
 (69.58 KB) (129.92 KB) (101.15 KB) (167.93 KB) (998.45 KB) (222.25 KB) (446.84 KB) (210.53 KB) (84.75 KB) (421.89 KB)
 (75.59 KB) (92.93 KB) (129.06 KB) (134.67 KB) (833.75 KB) (86.74 KB) (622.79 KB) (189.99 KB) (92.99 KB) (171.75 KB)
 (71.07 KB) (184.95 KB) (260.52 KB) (272.47 KB) (1.7 MB) (267.49 KB) (1.48 MB) (472.25 KB) (223.08 KB) (426.66 KB)
 (66.43 KB) (132.72 KB) (100.93 KB) (100.93 KB) (848.79 KB) (115.81 KB) (481.92 KB) (380.95 KB) (127.43 KB) (158.4 KB)

Pages