Biblio

2560
 (2.52 MB)
ฉัตรชนก, มิขันหมาก. (2560). การศึกษาคุณภาพการให้บริการประชาชนของสำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
วิชชากรณ์, วันทา. (2560). การศึกษาบทบาทของผู้ประนีประนอมต่อการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาลจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (2.08 MB) (129.61 KB) (247.77 KB) (2.58 MB) (193.44 KB) (1.47 MB) (685.88 KB) (173.59 KB) (818.34 KB)
 (402.84 KB) (364.79 KB) (925.5 KB) (857.98 KB) (8.58 MB) (922 KB) (8.47 MB) (3.84 MB) (792.04 KB) (2.82 MB)
 (186.79 KB) (90.06 KB) (54.77 KB) (472.57 KB) (256.28 KB) (896.15 KB) (432.7 KB) (1.12 MB) (312.77 KB) (253.84 KB) (1.15 MB)
 (711.03 KB) (940.5 KB) (1.28 MB) (85.92 KB) (309.65 KB) (87 KB) (145.77 KB) (130.21 KB) (127.77 KB) (2.31 MB)
 (1.67 MB)
 (322.73 KB) (256 KB) (123.6 KB) (1.25 MB) (885.9 KB) (8.42 MB) (1.03 MB) (4.39 MB) (1.84 MB) (924.19 KB) (3.41 MB) (117.02 KB)
 (670.18 KB) (1.05 MB) (115.43 KB) (88.05 KB) (3.88 MB) (105.63 KB) (204.33 KB) (57.68 KB) (65.92 KB) (1.73 MB)
 (899.86 KB)
กรวรรณ, ขจีจิต. (2560). ความผูกพันของเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (742.3 KB) (797.51 KB) (173.38 KB) (119.14 KB) (384.11 KB) (113.98 KB) (420.92 KB) (81.57 KB) (102.74 KB) (543.29 KB)
ศศิพร, ธีระการณ์. (2560). คุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพิษณุโลก. การจัดการประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม . มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (421.15 KB) (597.6 KB) (158.39 KB) (314.48 KB) (899.44 KB) (6.25 MB) (767.99 KB) (2.19 MB) (1.24 MB) (595.78 KB) (1.54 MB) (149.48 KB)
 (1.14 MB)
 (1008.06 KB) (1.48 MB) (132.33 KB) (99.27 KB) (774.91 KB) (194.18 KB) (297.8 KB) (222.19 KB) (105.43 KB) (96.71 KB)
 (670.18 KB) (1.05 MB) (115.43 KB) (88.05 KB) (3.88 MB) (105.63 KB) (204.33 KB) (57.68 KB) (65.92 KB) (1.73 MB)
สุรชัย, เกตุนิล. (2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (89.07 KB) (545.56 KB) (60.17 KB) (154.69 KB) (550.19 KB) (291.4 KB) (298.19 KB) (173.08 KB) (170.07 KB) (1.12 MB)
 (725.36 KB) (1.29 MB) (1.27 MB) (149.15 KB) (719.89 KB) (216.25 KB) (220.29 KB) (154.89 KB) (103.9 KB) (9.95 MB)
 (1.76 MB)
 (2.51 MB)
 (4.37 MB)
 (1.42 MB)
 (144.26 KB) (1.09 MB) (1.47 MB) (1.38 MB) (191.26 KB) (170.77 KB) (135.37 KB) (256.16 KB) (200.82 KB) (656.49 KB) (1.02 MB) (1.89 MB) (222.8 KB) (230.55 KB) (1.16 MB) (63.03 KB)
 (1.41 MB)
 (563.66 KB) (912.18 KB) (239.15 KB) (235.92 KB) (494.91 KB) (234.73 KB) (461.56 KB) (258.96 KB) (245.57 KB) (1014.78 KB)
 (7.59 MB)
 (2.33 MB)
 (1.84 MB)
ณัฐธิรา, ปาลิวนิช. (2560). ส่วนประสบทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้เครื่องสำอางอันตรายของวัยรุ่นหญิง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. สาขาการจัดการประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (426.93 KB) (315.8 KB) (884.73 KB) (154.74 KB) (778.97 KB) (2.75 MB) (1.04 MB) (3.58 MB) (1.42 MB) (738.09 KB) (1.69 MB) (149.58 KB)
 (5.1 MB)
 (1.39 MB)
กัญญาณัฐ, เทียนหลำ. (2560). แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์นักข่าวกรองแห่งชาติ จำกัด. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (42.07 KB) (1.36 MB) (111.41 KB) (42.67 KB) (110.69 KB) (154.44 KB) (653.49 KB) (220.94 KB) (236.49 KB) (185.08 KB) (153.93 KB) (2 MB)
 (1.36 MB)
 (10.04 MB)
 (2.76 MB)
 (605.59 KB)
 (1.77 MB)
 (8.84 MB)
2559
 (954.45 KB)
 (2.85 MB)
 (741.42 KB) (1.12 MB) (1.86 MB) (3.69 MB) (36.31 MB) (11.87 MB) (3.29 MB) (2.75 MB) (3.11 MB) (19.04 MB) (31.31 MB) (9.25 MB)
 (11.35 MB)
 (14.42 MB)
 (1.28 MB)
 (1.55 MB)
 (954.68 KB)
 (2.75 MB)
 (1.22 MB)
 (5.03 MB)
 (1.97 MB)
 (3.1 MB)
 (718.24 KB)
 (458.79 KB)
 (3.49 MB)
 (914.82 KB) (1.17 MB) (9.34 MB) (5.43 MB) (18.24 MB) (3.37 MB) (17.1 MB) (32.66 MB) (17.22 MB) (889.03 KB) (889.03 KB)
 (4.1 MB)
 (1.98 MB)
 (774.54 KB)
 (1.97 MB)
 (2.67 MB)
 (696.34 KB) (1.41 MB) (2.65 MB) (3.66 MB) (16.85 MB) (3.21 MB) (6.68 MB) (14.62 MB) (5.95 MB) (30.42 MB)
 (6.3 MB)
 (1.89 MB)
 (38.34 KB) (251.71 KB) (83.46 KB) (108.97 KB) (169.83 KB) (132.92 KB) (157.11 KB) (672.23 KB) (276.1 KB) (356.49 KB) (244.92 KB) (212.27 KB) (433.49 KB) (73.28 KB)
 (829.24 KB)
 (1.24 MB) (861.3 KB) (1.94 MB) (2.76 MB) (14.8 MB) (1.84 MB) (5.05 MB) (5.45 MB) (3.4 MB) (19.3 MB)
 (1.89 MB)
 (1.73 MB)
 (830.55 KB)
 (2.41 MB)
 (1.33 MB)
 (1.55 MB)
 (1005.14 KB)
 (2.89 MB)
 (1.65 MB)
 (705.13 KB)
 (6.12 MB)
 (951.47 KB)
 (1.73 MB)
 (1.03 MB)
 (915.04 KB)
 (3.81 MB)
เพ็ญพักตร์, ราวิลและคณะ. (2559). สถานภาพของนักศึกษาแรกเข้า ภาคปกติ ปีการศึกษา 2558. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (2.38 MB)
 (208.45 KB) (231.46 KB) (89.23 KB) (112.02 KB) (472.47 KB) (99.62 KB) (270.43 KB) (140.49 KB) (78.89 KB) (692.28 KB)
 (1.18 MB) (2.08 MB) (1.32 MB) (4.37 MB) (16.98 MB) (4.23 MB) (20.98 MB) (4.31 MB) (1.54 MB) (15.28 MB)
จุฑามาศ, บุญรอด. (2559). ไดอะแกรมสถานะของสถานะของข้าวเปลือกและการประยุกต์ใช้การปรับปรุงคุณภาพการสี. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (943.4 KB) (1.24 MB) (2.78 MB) (1.73 MB) (22.66 MB) (1.36 MB) (7.79 MB) (1.13 MB) (1.97 MB) (656.99 KB)
2558
 (19.25 KB) (36.63 KB) (53.39 KB) (49.25 KB) (154.56 KB) (67.9 KB) (74.17 KB) (151.59 KB) (22.34 KB) (12.51 KB)
 (26.23 KB) (399.6 KB) (40.03 KB) (53.02 KB) (303.53 KB) (75.38 KB) (163.77 KB) (75.28 KB) (23.75 KB) (12.4 KB)

Pages