Biblio

2560
สุนีย์, สงวนศรี. (2560). การศึกษาความคิดเห็นของประชากรหญิงเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแม่และเด็กในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (405.45 KB) บทคัดย่อ (326.43 KB) สารบัญ (524.82 KB) บทที่1 (910.71 KB) บทที่2 (7.94 MB) บทที่3 (641.04 KB) บทที่4 (3.97 MB) บทที่5 (2.16 MB) บรรณานุกรม (699.7 KB) ภาคผนวก (2.7 MB)
ประกาศิต, อ่ำอ่วม. (2560). การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
ศิวกานต์, เชาวนะ. (2560). การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิภาพของการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของศาลจังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
นันท์นภัส, สุ่มยง. (2560). การศึกษาความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต และอัตลักษณ์ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2559. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.52 MB)
ฉัตรชนก, มิขันหมาก. (2560). การศึกษาคุณภาพการให้บริการประชาชนของสำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
วิชชากรณ์, วันทา. (2560). การศึกษาบทบาทของผู้ประนีประนอมต่อการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาลจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (2.08 MB) บทคัดย่อ (129.61 KB) บทที่1 (247.77 KB) บทที่2 (2.58 MB) บทที่3 (193.44 KB) บทที่4 (1.47 MB) บทที่5 (685.88 KB) บรรณานุกรม (173.59 KB) ภาคผนวก (818.34 KB)
นงลักษ์, ช้างพินิจ. (2560). การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัดกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
ณรงค์, ศรีวัฒนกุล. (2560). การศึกษาปัญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
หน้าปก (402.84 KB) บทคัดย่อ (364.79 KB) สารบัญ (925.5 KB) บทที่1 (857.98 KB) บทที่2 (8.58 MB) บทที่3 (922 KB) บทที่4 (8.47 MB) บทที่5 (3.84 MB) บรรณานุกรม (792.04 KB) ภาคผนวก (2.82 MB)
วรัญญา, กันสุข. (2560). การศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายเพื่อการดำรงชีพของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพในเขตตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
หน้าปก (186.79 KB) บทคัดย่อ (90.06 KB) กิตติกรรมประกาศ (54.77 KB) สารบัญ (472.57 KB) บทที่1 (256.28 KB) บทที่2 (896.15 KB) บทที่3 (432.7 KB) บทที่4 (1.12 MB) บทที่5 (312.77 KB) บรรณานุกรม (253.84 KB) ภาคผนวก (1.15 MB)
ชุติกาญจน์, ทองธรรม. (2560). การศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมการดำเนินงานการประเมินคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (711.03 KB) บทคัดย่อ (940.5 KB) สารบัญ (1.28 MB) บทที่1 (85.92 KB) บทที่2 (309.65 KB) บทที่3 (87 KB) บทที่4 (145.77 KB) บทที่5 (130.21 KB) บรรณานุกรม (127.77 KB) ภาคผนวก (2.31 MB)
สำเริง, แปลกอ่อง. (2560). การศึกษาสภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.67 MB)
วณิชยา, ประไพภักดิ์. (2560). การศึกษาแนวทางการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร. การปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (322.73 KB) บทคัดย่อ (256 KB) กิติกรรมประกาศ (123.6 KB) สารบัญ (1.25 MB) บทที่ 1 (885.9 KB) บทที่ 2 (8.42 MB) บทที่ 3 (1.03 MB) บทที่ 4 (4.39 MB) บทที่ 5 (1.84 MB) บรรณานุกรม (924.19 KB) ภาคผนวก (3.41 MB) ประวัติผู้วิจัย (117.02 KB)
ชยุต, รัชตะปิติ. (2560). การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยนเรศวร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
นิศารัตน์, กำมะหยี่. (2560). การสร้างชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ เรื่อง สารรอบตัวเรา. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
หน้าปก (670.18 KB) บทคัดย่อ (1.05 MB) สารบัญ (115.43 KB) บทที่1 (88.05 KB) บทที่2 (3.88 MB) บทที่3 (105.63 KB) บทที่4 (204.33 KB) บทที่5 (57.68 KB) บรรณานุกรม (65.92 KB) ภาคผนวก (1.73 MB)
ธัญญพร, มาบวบ. (2560). การสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมของชุมชน ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก. (กันตะบุตร ศิริพงศ์). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (899.86 KB)
ฐานิดา, คำจัตุรัส. (2560). การเตรียมพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับลอกแบบโมเลกุลคลอแรมเฟนิคอล สำหรับสกัดและวิเคราะห์คลอแรมเฟนิคอลด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
คฑาวุธ, พรมใจ. (2560). ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจตามแนวทางงการหยุดเดินและพูดคุยกับประชาชน(Stop Walk and Talk)ด้านป้องกันอาชญากรรมสถานีตำรวจภูธรวังน้ำคู้ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
กรวรรณ, ขจีจิต. (2560). ความผูกพันของเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
อรพินิตา, จรัสธนวรพัฒน์. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อมในการทำงานกับผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยมีการมีส่วนร่วมของบุคลากรสายวิชาการเป็นตัวแปรส้งผ่าน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (742.3 KB) บทคัดย่อ (797.51 KB) สารบัญ (173.38 KB) บทที่1 (119.14 KB) บทที่2 (384.11 KB) บทที่3 (113.98 KB) บทที่4 (420.92 KB) บทที่5 (81.57 KB) บรรณานุกรม (102.74 KB) ภาคผนวก (543.29 KB)
ศศิพร, ธีระการณ์. (2560). คุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพิษณุโลก. การจัดการประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม . มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (421.15 KB) สารบัญ (597.6 KB) กิติกรรมประกาศ (158.39 KB) บทคัดย่อ (314.48 KB) บทที่ 1 (899.44 KB) บทที่ 2 (6.25 MB) บทที่ 3 (767.99 KB) บทที่ 4 (2.19 MB) บทที่ 5 (1.24 MB) บรรณานุกรม (595.78 KB) ภาคผนวก (1.54 MB) ประวัติผู้วิจัย (149.48 KB)
จารุพักตร์, จันทะวง. (2560). จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Students : FTES) ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.14 MB)
พระสุวรรณพงศ์, คงมา. (2560). บทบาทของพระสงฆ์ทางพระพุทธศาสนาต่อการเทศนาอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น : กรณีศึกษา พระสงฆ์จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
ปิติภูมิ, พิมพาลัย. (2560). บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ต่อการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (1008.06 KB) บทคัดย่อ (1.48 MB) สารบัญ (132.33 KB) บทที่1 (99.27 KB) บทที่2 (774.91 KB) บทที่3 (194.18 KB) บทที่4 (297.8 KB) บทที่5 (222.19 KB) บรรณานุกรม (105.43 KB) ภาคผนวก (96.71 KB)
กุลเจริญ, เอกพงษ์. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมและการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวพื้นเมือง: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
หน้าปก (670.18 KB) บทคัดย่อ (1.05 MB) สารบัญ (115.43 KB) บทที่1 (88.05 KB) บทที่2 (3.88 MB) บทที่3 (105.63 KB) บทที่4 (204.33 KB) บทที่5 (57.68 KB) บรรณานุกรม (65.92 KB) ภาคผนวก (1.73 MB)
สมพร, จันต๊ะวงศ์. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏบัติงานของตำรวจชั้นประทวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
สุรชัย, เกตุนิล. (2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (89.07 KB) บทคัดย่อ (545.56 KB) สารบัญ (60.17 KB) บทที่1 (154.69 KB) บทที่2 (550.19 KB) บทที่3 (291.4 KB) บทที่4 (298.19 KB) บทที่5 (173.08 KB) บรรณานุกรม (170.07 KB) ภาคผนวก (1.12 MB)
เพชรา, ชาญฟั่น. (2560). ปัจจัยพหุระดับการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งผลต่อความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
บุญลอย, มูลน้อย. (2560). ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่เพิ่มทักษะการคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง วงจรไฟฟ้า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (725.36 KB) บทคัดย่อ (1.29 MB) สารบัญ (1.27 MB) บทที่1 (149.15 KB) บทที่2 (719.89 KB) บทที่3 (216.25 KB) บทที่4 (220.29 KB) บทที่5 (154.89 KB) บรรณานุกรม (103.9 KB) ภาคผนวก (9.95 MB)
ญาดา, ไกรกิจราษฎร์. (2560). ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558-2559. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.76 MB)
อดิศักดิ์, แก้วกองทรัพย์. (2560). ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.51 MB)
มาริน, จันทรวงค์. (2560). ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ชัชฏาพันธ์, อยู่เพชร. (2560). ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (4.37 MB)
โสภณ, พินิจกิจเจริญกุล. (2560). พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของบุคลากรในการเข้าถึงสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม . (ปณิธาร บัวเผื่อน). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.42 MB)
อรชร, ไอสันเทียะ. (2560). ฟลาโวนอยด์จากดอกดาวเรืองต่อการควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของผักกาดหอมที่ปลูกด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
หน้าปก (144.26 KB) คำอนุมัติ (1.09 MB) บทคัดย่อภาษาไทย (1.47 MB) บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (1.38 MB) สารบัญ (191.26 KB) สารบัญตาราง (170.77 KB) สารบัญภาพ (135.37 KB) สารบัญภาพ (256.16 KB) บทที่1 (200.82 KB) บทที่2 (656.49 KB) บทที่3 (1.02 MB) บทที่4 (1.89 MB) บทที่5 (222.8 KB) บรรณานุกรม (230.55 KB) ภาคผนวก (1.16 MB) ประวัติผู้ทำวิจัย (63.03 KB)
พิลาวรรณ, ประจำทอง. (2560). ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2559. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.41 MB)
เบญจพร, จันตะเรือง. (2560). ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (563.66 KB) บทคัดย่อ (912.18 KB) สารบัญ (239.15 KB) บทที่1 (235.92 KB) บทที่2 (494.91 KB) บทที่3 (234.73 KB) บทที่4 (461.56 KB) บทที่5 (258.96 KB) บรรณานุกรม (245.57 KB) ภาคผนวก (1014.78 KB)
สมควร, คำลือ. (2560). รายงานการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (7.59 MB)
หทัยชนก, สว่างวงศ์. (2560). รายงานผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการติดตามและประเมินผล การดำเนินงาน ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.33 MB)
ศรีสองรัก, สารีสังข์. (2560). รายงานผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.84 MB)
วนิดา, จันทรมณี. (2560). รูปแบบการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่มคุณภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
ณัฐธิรา, ปาลิวนิช. (2560). ส่วนประสบทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้เครื่องสำอางอันตรายของวัยรุ่นหญิง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. สาขาการจัดการประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (426.93 KB) บทคัดย่อ (315.8 KB) สารบัญ (884.73 KB) กิติกรรมประกาศ (154.74 KB) บทที่ 1 (778.97 KB) บทที่ 2 (2.75 MB) บทที่ 3 (1.04 MB) บทที่ 4 (3.58 MB) บทที่ 5 (1.42 MB) บรรณานุกรม (738.09 KB) ภาคผนวก (1.69 MB) ประวัติผู้วิจัย (149.58 KB)
สิริลักษณ์, วงศ์ประสิทธิ์. (2560). เก้าศิษย์เก่าเกียรติยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (ด้วงน้อย ปองภพ). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (5.1 MB)
กัญญาวีร์, สมนึก. (2560). แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน ของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.39 MB)
กัญญาณัฐ, เทียนหลำ. (2560). แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์นักข่าวกรองแห่งชาติ จำกัด. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (42.07 KB) คำอนุมัติ (1.36 MB) บทคัดย่อภาษาไทย (111.41 KB) กิตติกรรมประกาศ (42.67 KB) สารบัญ (110.69 KB) บทที่1 (154.44 KB) บทที่2 (653.49 KB) บทที่3 (220.94 KB) บทที่4 (236.49 KB) บทที่5 (185.08 KB) บรรณนุกรม (153.93 KB) ภาคผนวก (2 MB)
วราภรณ์, จันทะศร. (2560). แนวทางการพัฒนาการให้บริการห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.36 MB)
สุชิน, เขียวเนตร. (2560). แนวทางการพัฒนาการให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2560. (กลิ่นมาลี เชษฐลักษณ์). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (10.04 MB)
พัชราวรรณ, บัวอ่วม. (2560). แนวทางการพัฒนากิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.76 MB)
สุกัลยา, ประสิทธิผล. (2560). แนวทางการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (605.59 KB)
คม, กันชูลี. (2560). แนวทางการพัฒนาระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเองของผู้ใช้บริการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (สมภพ มุสิกร, อัจฉราพร แย้มเหม็น). จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.77 MB)
จักกฤษ, จันทวงษ์. (2560). แนวทางการพัฒนาห้องเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (8.84 MB)
กลัยาพร, จงภัทรทรัพย์. (2560). โมเดลเชิงสาเหตุของความสามารถการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 : การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนตามขนาดโรงเรียน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
2559
ศิริสุภา, เอมหยวก. (2559). การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในการเรียนรายวิชา IS 345 การจัดองค์กรสารสนเทศ โดยการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
88.การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน.PDF (954.45 KB)
วิชิต, เหล็กคำ. (2559). การพัฒนาระบบแจ้งเตือนข่าวสารผ่านระบบ MQTT ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.85 MB)
กชกร, พิเดช. (2559). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อสร้างความสามารถด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (741.42 KB) บทคัดย่อ (1.12 MB) สารบัญ (1.86 MB) บทที่ 1 (3.69 MB) บทที่ 2 (36.31 MB) บทที่ 3 (11.87 MB) บทที่ 4 (3.29 MB) บทที่ 5 (2.75 MB) บรรณานุกรม (3.11 MB) ภาคผนวก 1 (19.04 MB) ภาคผนวก 2 (31.31 MB) ภาคผนวก 3 (9.25 MB)
อัญชลี, เล็กประดิษฐ์และคณะ. (2559). การวิเคราะห์การจัดการโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2559. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (11.35 MB)
วันเพ็ญ, มณีวัลย์และคณะ. (2559). การวิเคราะห์การพัฒนาตนเองของบุคลากรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2556-2558. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (14.42 MB)
กัญญาวีร์, สมนึก. (2559). การวิเคราะห์การพัฒนาตนเองของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (1.28 MB)
โกสุมภ์, ทิมวัฒนา. (2559). การวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณกองนโยบายและแผนจากระบบการเบิกจ่ายงบประมาณ (GFMIS) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.55 MB)
ปณิธาร, บัวเผื่อนและคณะ. (2559). การวิเคราะห์การใช้บริการห้องเรียนไอทีของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (954.68 KB)
พนาวัน, เปรมศรี. (2559). การวิเคราะห์การใช้ไฟฟ้าของนักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.75 MB)
มาลินี, เห็มลา. (2559). การวิเคราะห์การให้บริการห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.22 MB)
มยุรี, กมลวรเดช. (2559). การวิเคราะห์ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการวางแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (5.03 MB)
วันเพ็ญ, ตรงต่อกิจ. (2559). การวิเคราะห์ข้อมูลการให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.97 MB)
วรรณวลี, ไตรธรรม. (2559). การวิเคราะห์ต้นทุนหน่วยปฏิบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (3.1 MB)
สุกัลยา, ประสิทธิผล. (2559). การวิเคราะห์สภาพการตรวจสอบภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (718.24 KB)
ศิรินทร์, ทิมจันทร์. (2559). การวิเคราะห์โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2558 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (458.79 KB)
จันทร์นภา, ศรีกูลกิจ. (2559). การวิเคราะห์โรงเรียนที่มีสภาพความพร้อมตามเกณฑ์ของคุรุสภาในการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2559. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (3.49 MB)
นนทพรรณ์, ธนบุณยเกียรติ์. (2559). การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกในการนำหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ในการบริหารภาครัฐแนวใหม่. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (914.82 KB) บทคัดย่อ (1.17 MB) สารบัญ (9.34 MB) บทที่ 1 (5.43 MB) บทที่ 2 (18.24 MB) บทที่ 3 (3.37 MB) บทที่ 4.1 (17.1 MB) บทที่ 4.2 (32.66 MB) บทที่ 5 (17.22 MB) บรรณานุกรม (889.03 KB) ภาคผนวก (889.03 KB)
ขันแก้ว, สมบูรณ์. (2559). การศึกษาความพึงพอใจการให้บริการวิชาการโครงการอบรมกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาของสาขาเซรามิกส์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (4.1 MB)
นันท์นภัส, สุ่มยง. (2559). การศึกษาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และอัตลักษณ์ ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2558. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.98 MB)
อมรรัตน์, คล้ายสอน. (2559). การศึกษาคุณลักษณะของนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (774.54 KB)
ชนิศวรา, ชูสนิท. (2559). การศึกษาค่าใช้จ่ายระบบโทรศัพท์ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.97 MB)
ณัฐธิดา, สีแตง. (2559). การศึกษานักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ระดับปริญญาตรีภาค กศ.ปป. (เสาร์ –อาทิตย์) และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครา. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.67 MB)
ชนะจิต, คำแผง. (2559). การศึกษาสภาพและแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาตามระเบียบองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (696.34 KB) บทคัดย่อ (1.41 MB) สารบัญ (2.65 MB) บทที่ 1 (3.66 MB) บทที่ 2 (16.85 MB) บทที่ 3 (3.21 MB) บทที่ 4 (6.68 MB) บทที่ 5 (14.62 MB) บรรณานุกรม (5.95 MB) ภาคผนวก (30.42 MB)
สมเจตน์, ทองดี. (2559). การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกระบบอัตโนมัติสําหรับการฝึกปฏิบัติเรื่องการคัดแยกวัสดุ รายวิชาระบบควบคุมอัตโนมัติ หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (6.3 MB)
วิวัฒน์, เจษฎาภรณ์พิพัฒน์และคณะ. (2559). การสำรวจความต้องการในการพัฒนาระบบสารสนเทศในระดับคณะ และสำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.89 MB)
มนตรี, พรมน้อย. (2559). ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจัดสวัสดิการสังคมของเทศบาล ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
หน้าปก (38.34 KB) บทคัดย่อ (251.71 KB) กิตติกรรมประกาศ (83.46 KB) สารบัญ (108.97 KB) สารบัญตาราง (169.83 KB) สารบัญภาพ (132.92 KB) บทที่1 (157.11 KB) บทที่2 (672.23 KB) บทที่3 (276.1 KB) บทที่4 (356.49 KB) บทที่5 (244.92 KB) บรรณานุกรม (212.27 KB) ภาคผนวก (433.49 KB) ประวัติผู้จัดทำ (73.28 KB)
นิรุตติ์, ทาอ่อนและคณะ. (2559). ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (829.24 KB)
ธัญณัช, สีขาว. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 41. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (1.24 MB) บทคัดย่อ (861.3 KB) สารบัญ (1.94 MB) บทที่ 1 (2.76 MB) บทที่ 2 (14.8 MB) บทที่ 3 (1.84 MB) บทที่ 4 (5.05 MB) บทที่ 5 (5.45 MB) บรรณานุกรม (3.4 MB) ภาคผนวก (19.3 MB)
จารุพักตร์, จันทะวง. (2559). จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Students : FTES) ภาคเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.89 MB)
พิลาวรรณ, ประจำทอง. (2559). ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2558. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.73 MB)
ธรรมสาคร, รุ่งนิมิตร. (2559). รายงานการวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (830.55 KB)
กรวรรณ, ทองสอน. (2559). รายงานการวิเคราะห์สภาพการศึกษาของนักศึกษาคงอยู่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)ประจำปีการศึกษา 2554-2558. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (2.41 MB)
นฤมล, ตุงคะสิริ. (2559). รายงานวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของ คณะครุศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.33 MB)
ญาดา, ไกรกิจราษฎร์. (2559). รายงานวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.55 MB)
อดิศักดิ์, แก้วกองทรัพย์. (2559). รายงานวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1005.14 KB)
มาริน, จันทรวงค์. (2559). รายงานวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2558 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.89 MB)
สมควร, คำลือ. (2559). รายงานวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.65 MB)
สัญญา, ปานแย้ม. (2559). รายงานวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (705.13 KB)
สินี, ยิ้มน่วม. (2559). รายงานวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสำนักงานอธิการบดี. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (6.12 MB)
หทัยชนก, สว่างวงศ์. (2559). รายงานวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (951.47 KB)
หนึ่งฤทัย, ล้อมผล. (2559). วิเคราะห์การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2556-2558. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.73 MB)
สุรีย์พร, แก้วหล่อ. (2559). วิเคราะห์ระยะทาง และเวลาในการเดินทางของอาจารย์นิเทศในการไป สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2556-2558. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.03 MB)
วรินทร, พลขัน. (2559). วิเคราะห์ลักษณะการเข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก และศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (915.04 KB)
วนิดา, กลิ่นใจและคณะ. (2559). วิเคราะห์สภาพการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำแนกตามหลักสูตรสาขาวิชา ปีการศึกษา 2554 - 2558. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (3.81 MB)
เพ็ญพักตร์, ราวิลและคณะ. (2559). สถานภาพของนักศึกษาแรกเข้า ภาคปกติ ปีการศึกษา 2558. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.38 MB)
ลูกขวัญ, อินทร์คล้าย. (2559). แนวทางการพัฒนากระบวนการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (208.45 KB) บทคัดย่อ (231.46 KB) สารบัญ (89.23 KB) บทที่1 (112.02 KB) บทที่2 (472.47 KB) บทที่3 (99.62 KB) บทที่4 (270.43 KB) บทที่5 (140.49 KB) บรรณานุกรม (78.89 KB) ภาคผนวก (692.28 KB)
คเชนท์, ช่างน้อย. (2559). แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนายทหารชั้นประทวนกองพันทหารม้าที่ 9 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก . มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (1.18 MB) บทคัดย่อ (2.08 MB) สารบัญ (1.32 MB) บทที่ 1 (4.37 MB) บทที่ 2 (16.98 MB) บทที่ 3 (4.23 MB) บทที่ 4 (20.98 MB) บทที่ 5 (4.31 MB) บรรณานุกรม (1.54 MB) ภาคผนวก (15.28 MB)
จุฑามาศ, บุญรอด. (2559). ไดอะแกรมสถานะของสถานะของข้าวเปลือกและการประยุกต์ใช้การปรับปรุงคุณภาพการสี. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (943.4 KB) บทคัดย่อ (1.24 MB) สารบัญ (2.78 MB) บทที่ 1 (1.73 MB) บทที่ 2 (22.66 MB) บทที่ 3 (1.36 MB) บทที่ 4 (7.79 MB) บทที่ 5 (1.13 MB) บรรณานุกรม (1.97 MB) ภาคผนวก (656.99 KB)
2558
แพรชมพู, ประเสริฐ. (2558). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำยม กรณีศึกษาตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
บทคัดย่อ (19.25 KB) ภาคผนวก (36.63 KB) บรรณานุกรม (53.39 KB) บทที่1 (49.25 KB) บทที่2 (154.56 KB) บทที่3 (67.9 KB) บทที่4 (74.17 KB) บทที่5 (151.59 KB) สารบัญ (22.34 KB) หน้าปก (12.51 KB)

Pages