Biblio

2551
สายหยุด, โตรัตน์. (2551). ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้ประสาทสัมผัสที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2. ครุศาสตร์มหาบัณฑฺิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (74.98 KB) บทคัดย่อ (77.51 KB) กิตติกรรมประกาศ (44.81 KB) สารบัญ (89.06 KB) บทที่ 1 (177.81 KB) บทที่ 2 (1.62 MB) บทที่ 3 (577.09 KB) บทที่ 4 (64.88 KB) บทที่ 5 (162.28 KB) บรรณานุกรม (197.79 KB) ภาคผนวก (1.07 MB)
กฤษณา, เฮงประเสริฐ. (2551). ผลการใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้นที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
ภาคผนวก (2.06 MB) บรรณานุกรม (204.85 KB) บทที่5 (327.5 KB) บทที่4 (96.47 KB) บทที่3 (668.73 KB) บทที่2 (1.87 MB) บทที่1 (294.28 KB) สารบัญ (138.26 KB) บทคัดย่อ (158.76 KB) หน้าปก (84.05 KB)
สายหยุด, โตรัตน์. (2551). ผลของการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้ประสาทสัมผัสที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2. คณะครุศาสตร์.
หน้าปก (144.84 KB) บทคัดย่อ (345.84 KB) สารบัญ (302.83 KB) บทที่ 1 (377.42 KB) บทที่ 2 (1.19 MB) บทที่ 3 (621.49 KB) บทที่ 4 (293.24 KB) บทที่ 5 (397.78 KB) บรรณานุกรม (411.38 KB) ภาคผนวก (848.16 KB)
สนทยา, สาลี. (2551). พฤติกรรมการใช้สารสนเทศของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2551, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (2.06 MB)
สถาบันวิจัยและพัฒนา, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (2551). ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2549-2550. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
78.ภาระการมีงานทำของบัณทิต.PDF (1.5 MB)
ประสิทธิ์, แก้วศรีฟุ้ง. (2551). อุปกรณ์ประหยัดพลังงานเครื่องเชื่อมไฟฟ้า. presented at the 2551, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (3.18 MB)
แก้วแสนสาย, มณีรัตน์. (2551). ารนำเสนอแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเอชน กรณีศึกษา : โรงพยาบาลรัตนเวช(เด็ก) พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2551-05-18, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
หน้าปก (34.39 KB) บทคัดย่อ (80.78 KB) สารบัญ (98.43 KB) บทที่1 (264.75 KB) บทที่2 (915.31 KB) บทที่3 (146.25 KB) บทที่4 (919.96 KB) บทที่5 (234.08 KB) ภาคผนวก (268.32 KB) บรรณานุกรม (51.25 KB)
ณรงค์, โตแหยม. (2551). แนวการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ภาคผนวก (503.93 KB) บรรณานุกรม (186.57 KB) บทที่5 (653.37 KB) บทที่4 (573.34 KB) บทที่3 (207.83 KB) บทที่2 (1.97 MB) บทที่1 (237.23 KB) สารบัญ (126.23 KB) บทคัดย่อ (152.86 KB) หน้าปก (83.75 KB)
พนารัตน์, วสุวัฒนาศรี. (2551). แนวทางการดำเนินงานการควบคุมภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ภาคผนวก (562.93 KB) บรรณานุกรม (149.13 KB) บทที่5 (657.46 KB) บทที่4 (906.61 KB) บทที่3 (267.16 KB) บทที่2 (1.64 MB) บทที่1 (243.21 KB) สารบัญ (127.63 KB) บทคัดย่อ (132.59 KB) หน้าปก (82.51 KB)
ทรงศักดิ์, เนียบเปีย. (2551). แนวทางการปรับพฤติกรรมก้านร้าวของเด็กนักเรียน : กรณีศึกษา โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ภาคผนวก (4.19 MB) บรรณานุกรม (92.38 KB) บทที่5 (117.58 KB) บทที่4 (328.42 KB) บทที่3 (441.14 KB) บทที่2 (1.11 MB) บทที่1 (287.9 KB) สารบัญ (141.76 KB) บทคัดย่อ (132.64 KB) หน้าปก (70 KB)
ภูษิต, ล้ำสมภพ. (2551). แนวทางพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3. Pibulsongkram Rajabhat University, พิษณุโลก.
bib.PDF (218.38 KB) tpg.PDF (74.24 KB) abs.PDF (132.04 KB) con1.pdf (276.78 KB) ch1 (2).pdf (173.13 KB) ch2.PDF (1.28 MB) ch3.PDF (194.53 KB) ch4.pdf (546.56 KB) ch5.pdf (445.25 KB) app.PDF (442.59 KB)
ล้ำสมภพ, ภูษิต. (2551). แนวทางพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2551-03-31, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
หน้าปก (74.24 KB) บทคัดย่อ (132.04 KB) สารบัญ (98.48 KB) บทที่1 (223.09 KB) บทที่2 (1.28 MB) บทที่3 (194.53 KB) บทที่4 (560.07 KB) บทที่5 (766.31 KB) ภาคผนวก (442.59 KB) บรรณานุกรม (218.38 KB)
คงศักดิ์, ศรีแก้ว. (2551). โครงการนำร่อง การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนมาตรฐานคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภักพิบูลสงคราม. presented at the 2551, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (3.94 MB)
2550
ชญานิษฐ์, ศศิวิมล, & สลักจิต, ตรีรณโอภาส. (2550). การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพครูด้านการคิดในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
103.การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพครู.PDF (2.7 MB)
กาญจนา, มั่งคำ. (2550). การนำเสนอรูปแบบการประเมินคุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยนเรศว. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ภาคผนวก (511.53 KB) บรรณานุกรม (190.57 KB) บทที่5 (610.95 KB) บทที่4.2 (2.37 MB) บทที่4.1 (2.34 MB) บทที่3 (296.25 KB) บทที่2 (1.61 MB) บทที่1 (309.3 KB) สารบัญ (179.44 KB) บทคัดย่อ (143.05 KB) หน้าปก (82.1 KB)
ศิลปานันต์, ลำกูล. (2550). การนำเสนอรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการพัฒนาในกองพลพัฒนาที่ 3. Pibulsongkram Rajabhat University, พิษณุโลก.
tpg.PDF (71.43 KB) bib.PDF (111.66 KB) ch6.PDF (292.51 KB) ch5.PDF (413.94 KB) ch4.PDF (1.45 MB) ch3.PDF (174.72 KB) ch2.PDF (1.28 MB) ch1.PDF (199.97 KB) con1.PDF (104.01 KB) abs.PDF (135.3 KB) app.PDF (805.81 KB)
ดวงพร, สุขุประการ. (2550). การนำเสนอแนวทางการทำงานที่มีประสิทธิภาพของพนักงานบริการโทรศัพท์ ศูนย์บริการตอนนอก ฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาค ที่ 3.2. Pibulsongkram Rajabhat University, พิษณุโลก.
tpg.PDF (72.29 KB) bib.PDF (110.52 KB) ch5.PDF (334.53 KB) ch4.PDF (1021.72 KB) ch3.PDF (220.28 KB) ch2.PDF (1.46 MB) ch1.PDF (206.86 KB) con1.PDF (142.35 KB) abs.PDF (140.99 KB) app.PDF (580.24 KB)
มนัชยา, เพชรลานน์. (2550). การนำเสนอแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนย่อย ในเขตเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-05-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (239.32 KB) บทคัดย่อ (487.37 KB) สารบัญ (503.6 KB) บทที่ 1 (793.89 KB) บทที่ 2 (1.26 MB) บทที่ 3 (623.62 KB) บทที่ 4 (648.01 KB) บทที่ 5 (1.33 MB) บรรรานุกรม (1.09 MB) ภาคผนวก (977.52 KB)
เหล่ากอ, นพดล. (2550). การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการกองทุนของคระกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทหารอากาศ กองบิน 46. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
ch5.PDF (647.68 KB) bib.PDF (110.43 KB) tpg.PDF (72.36 KB) abs.PDF (123.04 KB) con1.PDF (116.82 KB) ch1.PDF (186.18 KB) ch2.PDF (1.4 MB) ch3.PDF (216.62 KB) ch4.PDF (531.41 KB) app.PDF (571.76 KB)
รุ่งทิวา, อันตรเสน. (2550). การพัฒนาการให้บริการของฟาร์มเส้นทางเห็ดที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. Pibulsongkram Rajabhat University, พิษณุโลก.
tpg.PDF (71.74 KB) bib.PDF (94.43 KB) ch5.PDF (323.32 KB) ch4.PDF (319.29 KB) ch3.PDF (156.73 KB) ch2.PDF (768.77 KB) ch1.PDF (189.07 KB) con1.PDF (110.28 KB) abs.PDF (102.14 KB) app.PDF (359.5 KB)
รุ่งทิพย์, จันธิราช. (2550). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอของกลุ่มทอผ้าบ้านน้ำพริก ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก. Pibulsongkram Rajabhat University, พิษณุโลก.
tpg.PDF (75.14 KB) bib.PDF (134.53 KB) ch5.PDF (181 KB) ch4.PDF (213.5 KB) ch3.PDF (381.73 KB) ch2.PDF (1.67 MB) ch1.PDF (251.92 KB) con1.PDF (76.26 KB) abs.PDF (119.83 KB) app.PDF (963.38 KB)
น้ำทิพย์, วงษ์ประทีป. (2550). การพัฒนาผลิตภัณฑ์มี่สั้วเสริมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ. presented at the 2550, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (2.5 MB)
ธนรัตน์, มังคะโชติ. (2550). การพัฒนาระบบการบริหารการจัดการคุณภาพการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประชาสามัคคี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.PDF (77.06 KB) con1.PDF (163.43 KB) ch5.PDF (456.38 KB) ch4.PDF (1.48 MB) ch3.PDF (381.84 KB) ch2.PDF (1.8 MB) ch1.PDF (240.13 KB) bib.PDF (174.68 KB) app.PDF (450.05 KB) abs.PDF (137.36 KB)
จำเริญ, เชื้อประดิษฐ์. (2550). การพัฒนาหลังสูตรการทำเครื่องปัดดินเผาพื้นบ้านทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ภาคผนวก (4.19 MB) บรรณานุกรม (92.38 KB) บทที่5 (117.58 KB) บทที่4 (328.42 KB) บทที่3 (441.14 KB) บทที่2 (1.11 MB) บทที่1 (287.9 KB) สารบัญ (141.76 KB) บทคัดย่อ (132.64 KB) หน้าปก (70 KB)
กุลยา, จันทร์อรุณ. (2550). การวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2. presented at the 2550, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (2.15 MB)
สุภาพ, รมณีย์พิกุล. (2550). การวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาหลักเคมี. presented at the 2550, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (2.17 MB)
พรชนก, ต่ายหัวดง. (2550). การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถภาพในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต1 และเขต 2. Pibulsongkram Rajabhat University, พิษณุโลก.
tpg.PDF (72.48 KB) bib.PDF (149.07 KB) ch5.PDF (295.37 KB) ch4.PDF (1.49 MB) ch3.PDF (199.07 KB) ch2.PDF (1.73 MB) ch1.PDF (252.35 KB) con1.PDF (121.35 KB) abs.PDF (112.51 KB) app.PDF (495.07 KB)
ทวีศักดิ์, ขันยศ. (2550). การศึกษากลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2550, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (1.15 MB)
ลังการ์พินธุ์, สุธรรม. (2550). การศึกษาการดำเนินงานบริหารทั่วไปของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2. Pibulsongkram Rajabhat University, พิษณุโลก.
ch4.PDF (751.69 KB) bib.PDF (139.3 KB) ch5.PDF (336.16 KB) tpg.PDF (72.2 KB) abs.PDF (106.97 KB) con1.PDF (108.07 KB) ch1.PDF (325.41 KB) ch2.PDF (790.97 KB) ch3.PDF (193.05 KB) app.PDF (714.77 KB)
ธนชัย, มะธิปิไขย. (2550). การศึกษาการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.PDF (75.56 KB) con1.PDF (134.03 KB) ch5.PDF (556.68 KB) ch4.PDF (617.22 KB) ch3.PDF (160.04 KB) ch2.PDF (1.04 MB) ch1.PDF (250.86 KB) bib.PDF (132.61 KB) app.PDF (470.13 KB) abs.PDF (145.05 KB)
จั๋ย, หยูนเหมย. (2550). การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาของอาจารย์ชาวต่างประเทศ. Pibulsongkram Rajabhat University, พิษณุโลก.
tpg.PDF (72.41 KB) bib.PDF (157.83 KB) ch5.PDF (315.54 KB) ch4.PDF (286.05 KB) ch3.PDF (148.64 KB) ch2.PDF (1.64 MB) ch1.PDF (218.57 KB) con1.PDF (93.04 KB) abs.PDF (108.87 KB) app.PDF (303.2 KB)
พยอม, บุญสะอาด. (2550). การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพิษณุโลกทีมีต่อการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ภาคผนวก (525.76 KB) บรรณานุกรม (200.91 KB) บทที่5 (324.21 KB) บทที่4 (1.99 MB) บทที่3 (207.59 KB) บทที่2 (1.55 MB) บทที่1 (227.09 KB) สารบัญ (217.2 KB) บทคัดย่อ (136.86 KB) หน้าปก (87.03 KB)
วิลาวัลย์, ประทุมวงศ์. (2550). การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดพิษณุโลก. Pibulsongkram Rajabhat University, พิษณุโลก.
tpg.PDF (72.85 KB) bib.PDF (100.39 KB) ch5.PDF (292.5 KB) ch4.PDF (766.95 KB) ch3.PDF (160.87 KB) ch2.PDF (1.16 MB) ch1.PDF (229.12 KB) con1.PDF (172.09 KB) abs.PDF (123.29 KB) app.PDF (236.42 KB)
สถาบันวิจัยและพัฒนา, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (2550). การศึกษาความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2547-2548. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
81.การศึกษาความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต.PDF (627.51 KB)
อุไรวรรณ, รักษ์ผกาวงษ์. (2550). การศึกษาระบบบริหารจัดการรายวิชาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2550, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (3.45 MB)
บุษบา, ตาไว. (2550). การศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางในการบริหารจัดการการเรียนรร่วมโดยใช้โครงการสร้างซีทของโรงเรียนแกนนำการเรียนร่วม จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ภาคผนวก (673.36 KB) บรรณานุกรม (319.23 KB) บทที่5 (400.77 KB) บทที่4 (387.28 KB) บทที่3 (215.9 KB) บทที่2 (2.25 MB) บทที่1 (241.44 KB) สารบัญ (111.89 KB) บทคัดย่อ (137.91 KB) หน้าปก (84.82 KB)
นิคม, จันทร์อิ่ม. (2550). การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.PDF (74.26 KB) con1.PDF (116.94 KB) ch5.PDF (416.93 KB) ch4.PDF (413.15 KB) ch3.PDF (180.55 KB) ch2.PDF (1.35 MB) ch1.PDF (306.87 KB) bib.PDF (165.52 KB) app.PDF (944.92 KB) abs.PDF (122.33 KB)
ดรุณ, มินาคูณ. (2550). การศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ภาคผนวก (2.44 MB) บรรณานุกรม (525.87 KB) บทที่5 (1.8 MB) บทที่4 (2.08 MB) บทที่3 (1.24 MB) บทที่2 (6.26 MB) บทที่1 (737.96 KB) สารบัญ (558.46 KB) บทคัดย่อ (601.5 KB) หน้าปก (353.46 KB)
สธน, โรจนตระกูล. (2550). การศึกษาสมรรถภาพที่จำเป็นในการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญของผู้สอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรี เฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง. presented at the 2550, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (2.61 MB)
ยุพา, กลิ่นหอม. (2550). การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในจังหวัดพิษณุโลก. Pibulsongkram Rajabhat University, พิษณุโลก.
tpg.PDF (70.72 KB) bib.PDF (143.52 KB) ch6.PDF (344.97 KB) ch5.PDF (474.74 KB) ch4.PDF (2.11 MB) ch3.PDF (160.51 KB) ch2.PDF (1.3 MB) ch1.PDF (220.35 KB) con1.PDF (106.14 KB) abs.PDF (125.94 KB) app.PDF (323.07 KB)
เตือนใจ, อุ่นจันทร์. (2550). การศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดทำแผนแม่บทชุมชน : กรณีศึกษา ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. Pibulsongkram Rajabhat University, พิษณุโลก.
tpg.PDF (72.38 KB) bib.PDF (166.1 KB) ch5.PDF (260.73 KB) ch4.PDF (1.05 MB) ch3.PDF (216.46 KB) ch2.PDF (1.32 MB) ch1.PDF (226.61 KB) con1.PDF (89.36 KB) abs.PDF (112.41 KB) app.PDF (306.93 KB)
สายชล, วนาธรัตน์. (2550). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสุขในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ระหว่างการสอนโดยใช้วักจักรการเรียนรู้ 4 MAT และการสอนแบบปกติ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.PDF (75.32 KB) con1.PDF (118.57 KB) ch5.PDF (271.68 KB) ch4.PDF (148.2 KB) ch3.PDF (491.82 KB) ch2.PDF (1.09 MB) ch1.PDF (334.78 KB) bib.PDF (173.64 KB) app.PDF (1.84 MB) abs.PDF (131.44 KB)
อุไรวรรณ, วิจารณกุล. (2550). การใช้พื้นที่ดินสาธารณะจังหวัดพิษณุโลก ตำบลดินทอง. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
11.land-dinthong.pdf (954.74 KB)
อุไรวรรณ, วิจารณกุล. (2550). การใช้พื้นที่ดินสาธารณะจังหวัดพิษณุโลก ตำบลบ้านกร่าง. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
12.land-bangrang.pdf (1.33 MB)
อุไรวรรณ, วิจารณกุล. (2550). การใช้พื้นที่ดินสาธารณะจังหวัดพิษณุโลก ตำบลวังพิกุล. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
28.land-wangpikul.pdf (1.56 MB)
อุไรวรรณ, วิจารณกุล. (2550). การใช้พื้นที่ดินสาธารณะจังหวัดพิษณุโลก ตำบลแม่ระกา. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
3.land_.pdf (2.29 MB)
อุไรวรรณ, วิจารณกุล. (2550). การใช้พื้นที่ดินสาธารณะจังหวัดสุโขทัย ตำบลคลองยาง. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
27.land-klongyang.pdf (1.15 MB)
อุไรวรรณ, วิจารณกุลและคณะ. (2550). การใช้พื้นที่ดินสาธารณะจังหวัดสุโขทัย ตำบลป่ากุมเมาะ. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
4.land-Sukhothai.pdf (1.2 MB)
อุไรวรรณ, วิจารณกุล. (2550). การใช้พื้นที่ดินสาธารณะจังหวัดสุโขทัย ตำบลย่านยาว. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
13.land-yanyao.pdf (1.19 MB)
อุไรวรรณ, วิจารณกุล, & อดิเรก, ฟั่นเขียวและคณะ. (2550). การใช้พื้นที่ดินสาธารณะจังหวัดสุโขทัย ตำบลศรีคีรีมาศ. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
26.land-srikireemas.pdf (834.76 KB)
วิราพร, พงศ์อาจารย์, & บุญรักษ์, ตัณฑ์เจริญรัตน์และคณะ. (2550). คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาครูประจำการให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาให้ได้รับประกาศนียบัตรทางการบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
29.assess.pdf (2.04 MB)
อุไรวรรณ, วิจารณกุล, & รัฐเขต, ส้มไทยและคณะ. (2550). บทเรียนท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย : ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
36.Local_.PDF (2.86 MB)
อิศราวุฒ, ส้มซ่า. (2550). ผลของการสอนแบบ SSCS ที่มีต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
bib.PDF (182.97 KB) tpg.PDF (73.92 KB) abs.PDF (105.73 KB) con1.PDF (119.5 KB) ch1.PDF (215.46 KB) ch2.PDF (1019.89 KB) ch3.PDF (386.3 KB) ch4.PDF (178.34 KB) ch5.PDF (191.25 KB) app.PDF (1.68 MB)
ป้อมสาหร่าย, รสริน. (2550). ผลของการใช้การเรียนแบบร่วมมือที่มีต่อความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ และความพึงพอใจในการเรียนแบบร่วมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.PDF (74.36 KB) bib (1).PDF (209.62 KB) ch5.PDF (209.15 KB) ch4.PDF (144.88 KB) ch3.PDF (487.11 KB) ch2.PDF (1.47 MB) ch1.PDF (227 KB) con1.PDF (108.11 KB) abs.PDF (112.76 KB) app.PDF (3.58 MB)
นิเวช, อินสุวอ. (2550). สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ภาคผนวก (1.18 MB) บรรณานุกรม (150.88 KB) บทที่5 (474.19 KB) บทที่4 (858.19 KB) บทที่3 (227.04 KB) บทที่2 (2.67 MB) บทที่1 (231.66 KB) สารบัญ (138.19 KB) บทคัดย่อ (127.86 KB) หน้าปก (86.51 KB)
รัตนพร, บ่อคำ. (2550). เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียน เรื่อง ปริพันธ์หลายชั้นโดยใช้สื่อทางคอมพิวเตอร์กับการเรียนการสอนหลายชั้นโดยใช้สื่อทางคอมพิวเตอร์กับการเรียนตามปกติในชั้นเรียน. (บุญคง อุไรวรรณ). presented at the 2550, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (1.56 MB)
ปรีดา, ตาไว. (2550). แนวทางการจัดการขยะของชุมชนตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ภาคผนวก (789.09 KB) บรรณานุกรม (133.89 KB) บทที่5 (932.24 KB) บทที่4 (524.26 KB) บทที่3 (165.64 KB) บทที่2 (1.05 MB) บทที่1 (176.17 KB) สารบัญ (106.3 KB) บทคัดย่อ (129.21 KB) หน้าปก (83.85 KB)
พิลึก, ภาณุพันธุ์. (2550). แนวทางการจัดการสารสนเทศของเทศบาลตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.PDF (71 KB) bib.PDF (172.59 KB) ch5.PDF (318.09 KB) ch4.PDF (442.72 KB) ch3.PDF (208.94 KB) ch2.PDF (1.15 MB) ch1.PDF (208.26 KB) con1.PDF (95.85 KB) abs.PDF (126.15 KB) app.PDF (450.61 KB)
นุ้ยพิน, อังคณา. (2550). แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.PDF (73.36 KB) bib.PDF (150.7 KB) ch5.PDF (203.38 KB) ch4.PDF (247.67 KB) ch3.PDF (158.6 KB) ch2.PDF (1.24 MB) ch1.PDF (193.28 KB) con1.PDF (105 KB) abs.PDF (126.51 KB) app.PDF (265.67 KB)
กุสุมา, แก้วบุรี. (2550). แนวทางการพัฒนาส่วนผสมทางการตลาดของการค้ารถยนต์มือสอง ในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.PDF (70 KB) con1.PDF (135.15 KB) ch5.PDF (588.46 KB) ch4.PDF (853.41 KB) ch3.PDF (192.92 KB) ch2.PDF (1.89 MB) ch1.PDF (197.17 KB) bib.PDF (99.34 KB) app.PDF (815.87 KB) abs.PDF (134.7 KB)
2549
เกศรา, เจริญกุล. (2549). การประเมินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.PDF (72.51 KB) abs.PDF (126.02 KB) con1.PDF (208.51 KB) ch1.PDF (243.54 KB) ch2.PDF (1.06 MB) ch3.PDF (205.25 KB) ch4.PDF (1.14 MB) ch5.PDF (308.12 KB) con1.PDF (208.51 KB)
ปนัดดา, จันทร์เนย, & กลิ่นแก้ว, ดาวพะวัน. (2549). การผลิตเอทานอลโดยวิธีการตรึงเซลล์ยีสต์. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
64.การผลิตเอทานอล.PDF (1.78 MB)
มากบุญ, นายมนัส. (2549). การพัฒนากลยุทธ์การบริหารต้นทุนต่อหน่วยบริการของศูนย์สุขภาพชุมชน อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-08-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
หน้าปก (96.29 KB) บทคัดย่อ (173.36 KB) สารบัญ (172.38 KB) บทที่1 (221.88 KB) บทที่2 (1.11 MB) บทที่3 (238.55 KB) บทที่4 (1.09 MB) บทที่5 (326.1 KB) ภาคผนวก (376.95 KB) บรรณานุกรม (114.55 KB)
มนัส, มากบุญ. (2549). การพัฒนากลยุทธ์การบริหารต้นทุนต่อหน่วยบริการของศูนย์สุขภาพชุมชน อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
tpg.pdf (96.29 KB) app.pdf (376.95 KB) ch5.pdf (326.1 KB) ch4.pdf (1.09 MB) ch3.pdf (238.55 KB) ch2.pdf (1.11 MB) ch1.pdf (221.88 KB) con1.pdf (172.38 KB) abs.pdf (173.36 KB) bib.pdf (114.55 KB)
จีรพรรณ์, ใจอินผล. (2549). การพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพร่วมกับการใช้เชื้อแอคติโนมัยซีส. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
14.biological.pdf (940.42 KB)
จีรพรรณ์, ใจอินผล. (2549). การพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพร่วมกับการใช้เชื้อแอคติโนมัยซีสที่แยกได้จากมูลสัตว์เพื่อต้านทานเชื้อ Rhizoctonia solani. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
79.การพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพ.PDF (425.12 KB)
ม่วงมุกข์, วรเชษฐ์. (2549). การพัฒนาความรู้ความสามารถของประชาชนในการเป็นวิทยากรเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-02-15, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
หน้าปก (96.29 KB) บทคัดย่อ (173.36 KB) สารบัญ (172.38 KB) บทที่1 (221.88 KB) บทที่2 (1.11 MB) บทที่3 (238.55 KB) บทที่4 (1.09 MB) บทที่5 (326.1 KB) ภาคผนวก (376.95 KB) บรรณานุกรม (114.55 KB)
วรเชษฐ์, ม่วงมุกข์. (2549). การพัฒนาความรู้ความสามารถของประชาชนในการเป็นวิทยากรเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
tpg.pdf (69.83 KB) bib.pdf (63.62 KB) ch5.pdf (193.4 KB) ch4.pdf (725.93 KB) ch3.pdf (192.73 KB) ch2.pdf (1.15 MB) ch1.pdf (170.41 KB) con1.pdf (154.68 KB) abs.pdf (115.89 KB) app.pdf (591.46 KB)
น้ำทิพย์, วงษ์ประทีป. (2549). การพัฒนาคุณภาพอาหารไทย ลอดช่องหนองกระดิ่ง. presented at the 2549, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (4.55 MB)
ทิพย์สุดา, นัยทรัพย์. (2549). การพัฒนาชุดการเรียนการสอนวิชาความจริงของชีวิต เรื่อง “การดำเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา”. presented at the 2549, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (2.17 MB)
บุษบา, หินเธาว์. (2549). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
69.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน.PDF (1.12 MB)
บุตรอามาตย์, วรวิมล. (2549). การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงานไปรษณีย์ พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-07-24, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
หน้าปก (90.21 KB) บทคัดย่อ (143.66 KB) สารบัญ (144.82 KB) บทที่1 (386.77 KB) บทที่2 (2.52 MB) บทที่3 (575.36 KB) บทที่4 (1.41 MB) บทที่5 (921.07 KB) ภาคผนวก (674.05 KB) บรรณานุกรม (228.08 KB)
วรวิมล, บุตรอามาตย์. (2549). การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงานไปรษณีย์ พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
tpg.pdf (90.21 KB) app.pdf (674.05 KB) ch5.pdf (921.07 KB) ch4.pdf (1.41 MB) ch3.pdf (575.36 KB) ch2.pdf (2.52 MB) ch1.pdf (386.77 KB) con1.pdf (144.82 KB) abs.pdf (143.66 KB) bib.pdf (228.08 KB)
วงศ์วนากุล, วิภาพร. (2549). การพัฒนายุทธศาสตร์การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันเลือดสูงในโรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-09-19, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
หน้าปก (6.8 MB) บทคัดย่อ (189.81 KB) สารบัญ (166.26 KB) บทที่1 (299.38 KB) บทที่2 (1.47 MB) บทที่3 (355.01 KB) บทที่4 (551.42 KB) บทที่5 (476.34 KB) ภาคผนวก (1.02 MB) บรรณานุกรม (278.67 KB)
กิตติพงษ์, สุวรรณราช. (2549). การพัฒนาระบบประเมินการสอนของอาจารย์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2549, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (5.54 MB)
สุชาติ, เอี่ยมยัง. (2549). การพัฒนาเยาวชนด้วยดนตรีไทย กรณีศึกษา : เยาวชนในเขตพื้นที่ ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตากว. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-01-23, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
หน้าปก (95.18 KB) บทคัดย่อ (136.85 KB) สารบัญ (117.14 KB) บทที่1 (261.25 KB) บทที่2 (2.11 MB) บทที่3 (289.89 KB) บทที่4 (260.21 KB) บทที่5 (466.99 KB) ภาคผนวก (1002.37 KB) บรรณานุกรม (286.63 KB)
ฤดีวรรณ, บุญยะรัตน์. (2549). การวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนการสอนปฏิบัติการชีวเคมี1. presented at the 2549, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (2.3 MB)
ฤดีวรรณ, บุญยะรัตน์. (2549). การวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาหลักเคมี 1. presented at the 2549, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (2.3 MB)
บุษบา, หินเธาว์. (2549). การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการกำหนดรูปแบบและเนื้อหารายการวิทยุชุมชนตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2549, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (5.11 MB)
คล่ำคง, ทิพย์วรรณ. (2549). การศึกษาสภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2544-06-02, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
หน้าปก (68.42 KB) บทคัดย่อ (126.78 KB) สารบัญ (218.69 KB) บทที่1 (299.12 KB) บทที่2 (3.08 MB) บทที่3 (173.11 KB) บทที่4 (607.83 KB) บทที่5 (202.02 KB) ภาคผนวก (121.41 KB) บรรณานุกรม (130.68 KB)
ทิพย์วรรณ, คล่ำคง. (2549). การศึกษาสภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
tpg.pdf (68.42 KB) bib.pdf (130.68 KB) ch5.pdf (202.02 KB) ch4.pdf (607.83 KB) ch3.pdf (173.11 KB) ch2.pdf (3.08 MB) ch1.pdf (299.12 KB) con1.pdf (218.69 KB) abs.pdf (126.78 KB) app.pdf (121.41 KB)
พานระลึก, สมศรี. (2549). การศึกษาสภาพและความต้องมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 3-4 จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-10-09, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
หน้าปก (95.35 KB) บทคัดย่อ (190.9 KB) สารบัญ (686.33 KB) บทที่1 (453.82 KB) บทที่2 (3.13 MB) บทที่3 (293.48 KB) บทที่4 (6.31 MB) บทที่5 (1.72 MB) ภาคผนวก (510.76 KB) บรรณานุกรม (426.81 KB)
สมศรี, พานระลึก. (2549). การศึกษาสภาพและความต้องมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 3-4 จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
tpg.pdf (95.35 KB) app.pdf (510.76 KB) ch5.pdf (1.72 MB) ch4.pdf (6.31 MB) ch3.pdf (293.48 KB) ch2.pdf (3.13 MB) ch1.pdf (453.82 KB) con1.pdf (686.33 KB) abs.pdf (190.9 KB) bib.pdf (426.81 KB)
บุษกร, พรรณเชษฐ์. (2549). การศึกษาเพื่อพัฒนาบทบาทหน้าที่ของผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
tpg.pdf (54.7 KB) bib.pdf (43.88 KB) ch5.pdf (210.21 KB) ch4.pdf (473.63 KB) ch3.pdf (127.86 KB) ch2.pdf (997.38 KB) ch1.pdf (133.75 KB) con1.pdf (139.08 KB) abs.pdf (124.58 KB) app.pdf (214.2 KB)
นรสิงห์, สมศักดิ์. (2549). การศึกษาแนวคิดในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานปกครองท้องถิ่นของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-07-25, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
หน้าปก (95.82 KB) บทคัดย่อ (187.53 KB) สารบัญ (222.6 KB) บทที่1 (315.83 KB) บทที่2 (2.47 MB) บทที่3 (240.9 KB) บทที่4 (1.44 MB) บทที่5 (540.35 KB) ภาคผนวก (433.46 KB) บรรณานุกรม (280.32 KB)
สมศักดิ์, นรสิงห์. (2549). การศึกษาแนวคิดในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานปกครองท้องถิ่นของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
tpg.pdf (95.82 KB) app.pdf (433.46 KB) ch5.pdf (540.35 KB) ch4.pdf (1.44 MB) ch3.pdf (240.9 KB) ch2.pdf (2.47 MB) ch1.pdf (315.83 KB) con1.pdf (222.6 KB) abs.pdf (187.53 KB) bib.pdf (280.32 KB)
รัศมี, น้อยดี. (2549). การเปรียบเทียบความรู้ ความสามารถพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนตามแนวคิดคอนสตักติริสต์แบบอินเตอร์แอกทีฟกับกา. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (108.11 KB) บทคัดย่อ (225.42 KB) สารบัญ (163.51 KB) บทที่ 1 (506.1 KB) บทที่ 2 (3.37 MB) บทที่ 3 (1.18 MB) บทที่ 4 (154.82 KB) บทที่ 5 (682.07 KB) ภาคผนวก (3.18 MB) ภาคผนวก (6.45 MB)
น้ำทิพย์, วงษ์ประทีป. (2549). การแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำเกร็ดหิมะสมุนไพรเพื่อสุขภาพ. presented at the 2549, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
การแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำเกร็ดหิมะสมุนไพรเพื่อสุขภาพ.pdf (3.9 MB)
อุไรวรรณ, วิจารณกุล. (2549). การใช้พื้นที่ดินสาธารณะ จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย. presented at the 2549, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext1.pdf (3.1 MB) fulltext2.pdf (2.88 MB) fulltext3.pdf (4.13 MB)
ศิริสุภา, เอมหยวก. (2549). การใช้สารสนเทศในการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2549, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (5.41 MB)
น้อย, คันชั่งทอง. (2549). การใช้อินเทอร์เน็ตของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2549, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล.
fulltext.pdf (3.85 MB)
จำปาแดง, ประเสริฐ. (2549). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ประเมินคุณภาพนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษษพิษณุโลกเขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-10-28, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
หน้าปก (6.28 MB) บทคัดย่อ (142.11 KB) สารบัญ (295.61 KB) บทที่1 (407.34 KB) บทที่2 (2.36 MB) บทที่3 (292.17 KB) บทที่4 (1.75 MB) บทที่5 (921.31 KB) ภาคผนวก (790.36 KB) บรรณานุกรม (201.77 KB)
ประเสริฐ, จำปาแดง. (2549). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ประเมินคุณภาพนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
tpg.pdf (6.28 MB) app.pdf (790.36 KB) ch5.pdf (921.31 KB) ch4.pdf (1.75 MB) ch3.pdf (292.17 KB) ch2.pdf (2.36 MB) ch1.pdf (407.34 KB) con1.pdf (295.61 KB) abs.pdf (142.11 KB) bib.pdf (201.77 KB)
ทรัตน์พร, บัณฑิตย์. (2549). ชุดการสอนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารด้านการท่องเที่ยวโดยการใช้วิดีโอช่วยสอนสำหรับพนักงานโรงแรมและธุรกิจบริการท่องเที่ยว ของจังหวัดพิษณุโลก. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
25.France.pdf (3.47 MB)
เพลินชัยวาณิช, อารีย์. (2549). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมดีเด่นของภาคเหนือตอนล่าง ปีการศึกษา 2548. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-10-29, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
หน้าปก (97.84 KB) บทคัดย่อ (195.59 KB) สารบัญ (275.23 KB) บทที่1 (575.3 KB) บทที่2 (4.2 MB) บทที่3 (284.59 KB) บทที่4 (1.58 MB) บทที่5 (645.45 KB) ภาคผนวก (1.46 MB) บรรณานุกรม (366.46 KB)
อารีย์, เพลินชัยวาณิช. (2549). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมดีเด่นของภาคเหนือตอนล่าง ปีการศึกษา 2548. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (97.84 KB) บทคัดย่อ (195.59 KB) สารบัญ (275.23 KB) บทที่ 1 (575.3 KB) บทที่ 2 (4.2 MB) บทที่ 3 (284.59 KB) บทที่ 4 (1.58 MB) บทที่ 5 (645.45 KB) บรรณานุกรม (1.46 MB) ภาคผนวก (366.46 KB)
สถาบันวิจัยและพัฒนา, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (2549). ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2547-2548. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
76.ภาระการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ.PDF (2.84 MB)
วารี, วราภรณ์. (2549). สภาพการบริหารงานโครงการอนามัยโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-07-07, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
หน้าปก (97.84 KB) บทคัดย่อ (195.59 KB) สารบัญ (275.23 KB) บทที่1 (575.3 KB) บทที่2 (4.2 MB) บทที่3 (284.59 KB) บทที่4 (1.58 MB) บทที่5 (645.45 KB) ภาคผนวก (1.46 MB) บรรณานุกรม (366.46 KB)
วราภรณ์, วารี. (2549). สภาพการบริหารงานโครงการอนามัยโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
tpg.pdf (92.46 KB) bib.pdf (109.75 KB) ch5.pdf (153.86 KB) ch4.pdf (790.13 KB) ch3.pdf (127.09 KB) ch2.pdf (533.2 KB) ch1.pdf (115.49 KB) con1.pdf (192.77 KB) abs.pdf (127.73 KB) app.pdf (192.23 KB)

Pages