Biblio

Thesis
สุวารีย์, เกิดพันธุ์. (2556). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/991
PDF icon หน้าปก (61.58 KB)PDF icon บทคัดย่อ (82.39 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (50.12 KB)PDF icon สารบัญ (185.03 KB)PDF icon บทที่ 1  (260.41 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.93 MB)PDF icon บทที่ 3 (211.31 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.08 MB)PDF icon บทที่ 5 (797.45 KB)PDF icon บรรณานุกรม (197.48 KB)PDF icon ภาคผนวก (698.08 KB)
จักรวัฒน์, ชินรัตน์. (2552). ปัจจัยที่มีผลต่อการประกอบอาชีพเพาะชำกล้าไม้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon ภาคผนวก (754.35 KB)PDF icon บรรณานุกรม (230.95 KB)PDF icon บทที่5 (670.71 KB)PDF icon บทที่4 (360.24 KB)PDF icon บทที่3 (272.54 KB)PDF icon บทที่2 (1.52 MB)PDF icon บทที่1 (230.31 KB)PDF icon สารบัญ (162.77 KB)PDF icon บทคัดย่อ (119.48 KB)PDF icon หน้าปก (83.39 KB)
กุลเจริญ, เอกพงษ์. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมและการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวพื้นเมือง: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon หน้าปก (670.18 KB)PDF icon บทคัดย่อ (1.05 MB)PDF icon สารบัญ (115.43 KB)PDF icon บทที่1 (88.05 KB)PDF icon บทที่2 (3.88 MB)PDF icon บทที่3 (105.63 KB)PDF icon บทที่4 (204.33 KB)PDF icon บทที่5 (57.68 KB)PDF icon บรรณานุกรม (65.92 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.73 MB)
สมพร, จันต๊ะวงศ์. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏบัติงานของตำรวจชั้นประทวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หนึ่งฤทัย, สืนวน. (2559). ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาส จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=/node/1061
PDF icon หน้าปก (25.68 KB)PDF icon บทคัดย่อ (69.03 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (24.37 KB)PDF icon สารบัญ (295.17 KB)PDF icon บทที่ 1 (121.47 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.57 MB)PDF icon บทที่ 3 (121.11 KB)PDF icon บทที่ 4 (2.12 MB)PDF icon บทที่ 5 (539.58 KB)PDF icon บรรณานุกรม (65.04 KB)PDF icon ภาคผนวก (647.16 KB)
ดลฤดี, รพีนิพนธ์. (2546). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สังกัดกรมอาชีวศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (66.44 KB)PDF icon bib.pdf (99.2 KB)PDF icon ch5.pdf (603.2 KB)PDF icon ch4.pdf (1.84 MB)PDF icon ch3.pdf (413.72 KB)PDF icon ch2.pdf (1.08 MB)PDF icon ch1.pdf (240.73 KB)PDF icon con1.pdf (318.11 KB)PDF icon abs.pdf (139.42 KB)PDF icon app.pdf (608.53 KB)
มนัส, จุติพรประสิทธิ์. (2543). ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในด้านการบริหารโรงเรียนตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (75.59 KB)PDF icon บทคัดย่อ (92.93 KB)PDF icon สารบัญ (129.06 KB)PDF icon บทที่ 1 (134.67 KB)PDF icon บทที่ 2 (833.75 KB)PDF icon บทที่ 3 (86.74 KB)PDF icon บทที่ 4 (622.79 KB)PDF icon บทที่ 5 (189.99 KB)PDF icon บรรณานุกรม (92.99 KB)PDF icon ภาคผนวก (171.75 KB)
สุรชัย, เกตุนิล. (2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (89.07 KB)PDF icon บทคัดย่อ (545.56 KB)PDF icon สารบัญ (60.17 KB)PDF icon บทที่1 (154.69 KB)PDF icon บทที่2 (550.19 KB)PDF icon บทที่3 (291.4 KB)PDF icon บทที่4 (298.19 KB)PDF icon บทที่5 (173.08 KB)PDF icon บรรณานุกรม (170.07 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.12 MB)
เพลินชัยวาณิช, อารีย์. (2549). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมดีเด่นของภาคเหนือตอนล่าง ปีการศึกษา 2548. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-10-29, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (97.84 KB)PDF icon บทคัดย่อ (195.59 KB)PDF icon สารบัญ (275.23 KB)PDF icon บทที่1 (575.3 KB)PDF icon บทที่2 (4.2 MB)PDF icon บทที่3 (284.59 KB)PDF icon บทที่4 (1.58 MB)PDF icon บทที่5 (645.45 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.46 MB)PDF icon บรรณานุกรม (366.46 KB)
อารีย์, เพลินชัยวาณิช. (2549). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมดีเด่นของภาคเหนือตอนล่าง ปีการศึกษา 2548. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (97.84 KB)PDF icon บทคัดย่อ (195.59 KB)PDF icon สารบัญ (275.23 KB)PDF icon บทที่ 1 (575.3 KB)PDF icon บทที่ 2 (4.2 MB)PDF icon บทที่ 3 (284.59 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.58 MB)PDF icon บทที่ 5 (645.45 KB)PDF icon บรรณานุกรม (1.46 MB)PDF icon ภาคผนวก (366.46 KB)
รัชนีพร, ภักดี. (2552). ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกรรมการโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทคัดย่อ (131.48 KB)PDF icon ภาคผนวก (695.56 KB)PDF icon บรรณานุกรม (228.52 KB)PDF icon บทที่ 1 (290.62 KB)PDF icon บทที่ 2 (2.07 MB)PDF icon บทที่ 3 (213.82 KB)PDF icon บทที่ 4 (458.95 KB)PDF icon บทที่ 5 (377.13 KB)PDF icon สารบัญ (126.22 KB)PDF icon หน้าปก (81.07 KB)
สุพรรณี, กุเหล็กดำ. (2546). ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (65.11 KB)PDF icon bib.pdf (143.77 KB)PDF icon ch5.pdf (222.57 KB)PDF icon ch4.pdf (341.78 KB)PDF icon ch3.pdf (125.48 KB)PDF icon ch2.pdf (848.36 KB)PDF icon ch1.pdf (143.3 KB)PDF icon con1.pdf (85.14 KB)PDF icon abs.pdf (204.13 KB)PDF icon app.pdf (347.96 KB)
นิติญาณ์, ปัทมสิริวัฒน์. (2548). ปัจจัยที่เป็นสาเหตุและผลกระทบของการหย่าร้างในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (65.43 KB)PDF icon bib.pdf (108.01 KB)PDF icon ch5.pdf (189.6 KB)PDF icon ch4.pdf (899.17 KB)PDF icon ch3.pdf (96.04 KB)PDF icon ch2.pdf (592.46 KB)PDF icon ch1.pdf (185.94 KB)PDF icon con1.pdf (291.92 KB)PDF icon abs.pdf (145.96 KB)PDF icon app.pdf (101.68 KB)
เพชรา, ชาญฟั่น. (2560). ปัจจัยพหุระดับการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งผลต่อความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
วรพรรณ, ศรีกล่ำ. (2558). ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อคะแนนการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ด้านความสามารถทางภาษา : ศึกษาเปรียบเทียบโรงเรียนที่มีผล (NT) สูงและต่ำในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/968
PDF icon หน้าปก (67.84 KB)PDF icon บทคัดย่อ (64.21 KB)PDF icon สารบัญ (146.37 KB)PDF icon บทที่1 (283.91 KB)PDF icon บทที่2 (2.38 MB)PDF icon บทที่3 (381.06 KB)PDF icon บทที่4 (674.57 KB)PDF icon บทที่5 (570.79 KB)PDF icon บรรณานุกรม (318.99 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.39 MB)
อนันต์, ทองน้อย. (2557). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อที่ของผู้ประกอบการธุรกิจ ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก. Pibulsongkram Rajabhat University. Academic Resource & Information Technology Center., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (18.45 KB)PDF icon บทคัดย่อ (19.3 KB)
กัญญาวีร์, สมนึก. (2558). ปัจจัยในการทำวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทคัดย่อ (28.14 KB)PDF icon ภาคผนวก (233.63 KB)PDF icon บรรณานุกรม (43.81 KB)PDF icon บทที่1 (45.17 KB)PDF icon บทที่2 (405.64 KB)PDF icon บทที่3 (37.29 KB)PDF icon บทที่4 (131.52 KB)PDF icon บทที่5 (60.43 KB)PDF icon สารบัญ (23.07 KB)PDF icon หน้าปก (14.51 KB)
เนาวรัตน์, สร้อยนิ่ม. (2543). ปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (71.07 KB)PDF icon บทคัดย่อ (184.95 KB)PDF icon สารบัญ (260.52 KB)PDF icon บทที่ 1 (272.47 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.7 MB)PDF icon บทที่ 3 (267.49 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.48 MB)PDF icon บทที่ 5 (472.25 KB)PDF icon บรรณานุกรม (223.08 KB)PDF icon ภาคผนวก (426.66 KB)
บำรุง, เสือนาราง. (2548). ปัญหาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตามทรรศนะของผู้บริหารและครูวิชาการโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (79.47 KB)PDF icon con1.pdf (202.4 KB)PDF icon ch5.pdf (160.1 KB)PDF icon ch4.pdf (879.24 KB)PDF icon ch3.pdf (114.94 KB)PDF icon ch2.pdf (894.48 KB)PDF icon ch1.pdf (425.78 KB)PDF icon bib.pdf (78.86 KB)PDF icon app.pdf (206.74 KB)PDF icon abs.pdf (229.78 KB)
กิตติ, เหล่ากสิการ. (2543). ปัญหาการบริหารงานลูกเสือในโรงเรียน ในทัศนะผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนลูกเสือ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (66.43 KB)PDF icon บทคัดย่อ (132.72 KB)PDF icon สารบัญ (100.93 KB)PDF icon บทที่ 1 (100.93 KB)PDF icon บทที่ 2 (848.79 KB)PDF icon บทที่ 3 (115.81 KB)PDF icon บทที่ 4 (481.92 KB)PDF icon บทที่ 5 (380.95 KB)PDF icon บรรณานุกรม (127.43 KB)PDF icon ภาคผนวก (158.4 KB)
จันทร์เพ็ญ, จันทร์ไข่. (2547). ปัญหาการสอนวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-03-25, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (64.91 KB)PDF icon บทคัดย่อ (120.31 KB)PDF icon สารบัญ (200.04 KB)PDF icon บทที่ 1 (230.95 KB)PDF icon บทที่ 2 (632.24 KB)PDF icon บทที่ 3 (118.16 KB)PDF icon บทที่ 4 (650.81 KB)PDF icon บทที่ 5 (212.71 KB)PDF icon บรรณานุกรม (92.8 KB)PDF icon ภาคผนวก (193.3 KB)
ชิดชนก, ชอบสุข. (2558). ปัญหาของผู้ซื้อบ้านจัดสรร ในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (748.35 KB)PDF icon บทคัดย่อ (1 MB)PDF icon สารบัญ (547.66 KB)PDF icon บทที่ 1 (1.96 MB)PDF icon บทที่ 2 (31.15 MB)PDF icon บทที่ 3 (1.51 MB)PDF icon บทที่ 4 (6.26 MB)PDF icon บทที่ 5 (2.96 MB)PDF icon บรรณานุกรม (2.71 MB)PDF icon ภาคผนวก (10.79 MB)
น้อยหน่า, บางศรีองค์. (2559). ปัญหาด้านการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, คณะวิทยาการจัดการ. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=/node/1070
PDF icon หน้าปก (38.06 KB)PDF icon บทคัดย่อ (70.07 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (26.48 KB)PDF icon สารบัญ (90.72 KB)PDF icon บทที่ 1 (98.96 KB)PDF icon บทที่ 2 (2.13 MB)PDF icon บทที่ 3 (85.38 KB)PDF icon บทที่ 4 (294.61 KB)PDF icon บทที่ 5 (157.05 KB)PDF icon บรรณานุกรม (61.23 KB)PDF icon ภาคผนวก (373.14 KB)PDF icon ภาคผนวก(ต่อ) (159.6 KB)
เกียรติศักดิ์, จันทร์ดี. (2558). ปัญหาและแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานด้านการบริหารจัดการที่ดีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 41 จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทคัดย่อ (34.3 KB)PDF icon ภาคผนวก (338.66 KB)PDF icon บรรณานุกรม (57.79 KB)PDF icon บทที่1 (61.13 KB)PDF icon บทที่2 (485.16 KB)PDF icon บทที่3 (80.2 KB)PDF icon บทที่4 (100.64 KB)PDF icon บทที่5 (106 KB)PDF icon สารบัญ (72.04 KB)PDF icon หน้าปก (13.01 KB)
อุรา, วงค์ประสงค์ชัย. (2555). ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุของผู้ปฏิบัติงานพัสดุ มหาวิทยาลัยนเรศวร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/944
PDF icon หน้าปก (43.11 KB)PDF icon สารบัญ (67.25 KB)PDF icon บทคัดย่อ (76.03 KB)PDF icon บทที่ 2 (771.62 KB)PDF icon บทที่ 3 (46.5 KB)PDF icon บทที่ 4 (379.16 KB)PDF icon บทที่ 5 (278.11 KB)PDF icon บรรณาณุกรม (100.23 KB)PDF icon ภาคผนวก (611.18 KB)
บุญลอย, มูลน้อย. (2560). ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่เพิ่มทักษะการคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง วงจรไฟฟ้า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (725.36 KB)PDF icon บทคัดย่อ (1.29 MB)PDF icon สารบัญ (1.27 MB)PDF icon บทที่1 (149.15 KB)PDF icon บทที่2 (719.89 KB)PDF icon บทที่3 (216.25 KB)PDF icon บทที่4 (220.29 KB)PDF icon บทที่5 (154.89 KB)PDF icon บรรณานุกรม (103.9 KB)PDF icon ภาคผนวก (9.95 MB)
ศลิษา, แสงเมือง. (2558). ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon บทคัดย่อ (15.68 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.53 MB)PDF icon บรรณานุกรม (44.17 KB)PDF icon บทที่1 (49.66 KB)PDF icon บทที่2 (373.64 KB)PDF icon บทที่3 (161.93 KB)PDF icon บทที่4 (29.51 KB)PDF icon บทที่5 (43.93 KB)PDF icon สารบัญ (40.19 KB)PDF icon หน้าปก (13.28 KB)
สายหยุด, โตรัตน์. (2551). ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้ประสาทสัมผัสที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/982
PDF icon หน้าปก (74.98 KB)PDF icon บทคัดย่อ (77.51 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (44.81 KB)PDF icon สารบัญ (89.06 KB)PDF icon บทที่ 1 (177.81 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.62 MB)PDF icon บทที่ 3 (577.09 KB)PDF icon บทที่ 4 (64.88 KB)PDF icon บทที่ 5 (162.28 KB)PDF icon บรรณานุกรม (197.79 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.07 MB)
พิณฑิญา, ขำอ่อน. (2553). ผลการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการเขียนแบบปฏิบัติการที่มีต่อความสามารถในการสื่อสารของเด็กปฐมวัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (68.68 KB)PDF icon abs.pdf (117.34 KB)PDF icon con 1.pdf (140.4 KB)PDF icon ch 1.pdf (238.6 KB)PDF icon ch 2.pdf (806.7 KB)PDF icon ch 3.pdf (273.87 KB)PDF icon ch 4.pdf (186.43 KB)PDF icon ch 5.pdf (257.1 KB)PDF icon bib.pdf (143.14 KB)
สุรินทร์, อ่อนกล. (2552). ผลการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์แบบอินเตอร์แอกทีฟที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในกลุ่มสาระการเรียนรู่้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/977
PDF icon หน้าปก (241.82 KB)PDF icon บทคัดย่อ (338.55 KB)PDF icon สารบัญ (439.38 KB)PDF icon บทที่1 (488.85 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.58 MB)PDF icon บทที่ 3 (684.41 KB)PDF icon บทที่ 4 (385.35 KB)PDF icon บทที่ 5 (483.52 KB)PDF icon บรรณานุกรม (485.55 KB)PDF icon ภาคผนวก (5.88 MB)
กฤษณา, เฮงประเสริฐ. (2551). ผลการใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้นที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/253
PDF icon หน้าปก (84.05 KB)PDF icon บทคัดย่อ (158.76 KB)PDF icon สารบัญ (138.26 KB)PDF icon บทที่ 1 (294.28 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.87 MB)PDF icon บทที่ 3 (668.73 KB)PDF icon บทที่ 4 (96.47 KB)PDF icon บทที่ 5 (327.5 KB)PDF icon บรรณานุกรม (204.85 KB)PDF icon ภาคผนวก (2.06 MB)
สายหยุด, โตรัตน์. (2551). ผลของการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้ประสาทสัมผัสที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/954
PDF icon หน้าปก (144.84 KB)PDF icon บทคัดย่อ (345.84 KB)PDF icon สารบัญ (302.83 KB)PDF icon บทที่ 1 (377.42 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.19 MB)PDF icon บทที่ 3 (621.49 KB)PDF icon บทที่ 4 (293.24 KB)PDF icon บทที่ 5 (397.78 KB)PDF icon บรรณานุกรม (411.38 KB)PDF icon ภาคผนวก (848.16 KB)
มณฑา, สังข์ทอง. (2559). ผลของการจัดประสบการณ์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ครุศาสตร์, จังหวัดพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=/node/1071
PDF icon หน้าปก (31.2 KB)PDF icon บทคัดย่อ (74.06 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (31.29 KB)PDF icon สารบัญ (118.85 KB)PDF icon บทที่ 1 (157.43 KB)PDF icon บทที่ 2 (857.79 KB)PDF icon บทที่ 3 (247.79 KB)PDF icon บทที่ 4 (44.21 KB)PDF icon บทที่ 5 (137.19 KB)PDF icon บรรณานุกรม (142.67 KB)PDF icon ภาคผนวก (3.78 MB)PDF icon ภาคผนวก(ต่อ) (2.86 MB)PDF icon ภาคผนวก(ต่อ) (3.58 MB)
อิศราวุฒ, ส้มซ่า. (2550). ผลของการสอนแบบ SSCS ที่มีต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon bib.PDF (182.97 KB)PDF icon tpg.PDF (73.92 KB)PDF icon abs.PDF (105.73 KB)PDF icon con1.PDF (119.5 KB)PDF icon ch1.PDF (215.46 KB)PDF icon ch2.PDF (1019.89 KB)PDF icon ch3.PDF (386.3 KB)PDF icon ch4.PDF (178.34 KB)PDF icon ch5.PDF (191.25 KB)PDF icon app.PDF (1.68 MB)
ป้อมสาหร่าย, รสริน. (2550). ผลของการใช้การเรียนแบบร่วมมือที่มีต่อความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ และความพึงพอใจในการเรียนแบบร่วมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.PDF (74.36 KB)PDF icon bib (1).PDF (209.62 KB)PDF icon ch5.PDF (209.15 KB)PDF icon ch4.PDF (144.88 KB)PDF icon ch3.PDF (487.11 KB)PDF icon ch2.PDF (1.47 MB)PDF icon ch1.PDF (227 KB)PDF icon con1.PDF (108.11 KB)PDF icon abs.PDF (112.76 KB)PDF icon app.PDF (3.58 MB)
ยุทธพัฒน์, ศรีกุม. (2552). ผลของการใช้โปรแกรมทางพลศึกษาที่มีต่อทักษะการตีลูกพื้นฐานในกีฬาแบตมินตันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/996
PDF icon หน้าปก (80.74 KB)PDF icon กิตติประกาศ (46.05 KB)PDF icon สารบัญ (119.83 KB)PDF icon บทที่ 1 (318.74 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.26 MB)PDF icon บทที่ 3 (494.97 KB)PDF icon บทที่ 4 (178.18 KB)PDF icon บทที่ 5 (245.45 KB)PDF icon บรรณานุกรม (180.48 KB)PDF icon ภาคผนวก (3.89 MB)
ยุทธพัฒน์, ศรีกุม. (2552). ผลของการใช้โปรแกรมเกมทางพลศึกษาที่มีต่อทักษะการตีลูกพื้นฐานในกีฬาแบดมินตันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/965
PDF icon หน้าปก (43.17 KB)PDF icon สารบัญ (99.49 KB)PDF icon บทที่1 (253.06 KB)PDF icon บทที่2 (1015.57 KB)PDF icon บทที่3 (416.1 KB)PDF icon บทที่4 (145.3 KB)PDF icon บทที่5 (194.08 KB)PDF icon บรรณานุกรม (153.23 KB)PDF icon ภาคผนวก (3.54 MB)
ณัฐปภัสร์, ไกรแสง. (2557). ผลของปริมาณแอมิโลสต่ออัตราการย่อยสตาร์ชและค่าดัชนีน้ำตาลของน้ำตาลเส้นก๋วยเตี๋ยว. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (18.91 KB)PDF icon บทคัดย่อ (30.38 KB)PDF icon สารบัญ (42.3 KB)PDF icon บทที่1 (29.11 KB)PDF icon บทที่2 (251.45 KB)PDF icon บทที่3 (49.6 KB)PDF icon บทที่4 (221.37 KB)PDF icon บทที่5 (20.03 KB)PDF icon บรรณานุกรม (706.04 KB)PDF icon ภาคผนวก (137.92 KB)
สุขสิริ, อินจันทร์. (2554). ผลของอายุการเก็บเกี่ยวกล้วยไข่(Musa acuminata, AA) และวิธีการผลิตที่มีต่อสมบัติของแป้งกล้วยไข่และการนำไปใช้ประโยชน์. presented at the 2557-05-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (21.39 KB)PDF icon บทคัดย่อ (29.63 KB)PDF icon สารบัญ (36.79 KB)PDF icon บทที่ 1 (27.12 KB)PDF icon บทที่ 2 (296.15 KB)PDF icon บทที่ 3 (32.04 KB)PDF icon บทที่ 4 (232.8 KB)PDF icon บทที่ 5 (16.52 KB)PDF icon บรรรานุกรม (41.63 KB)PDF icon ภาคผนวก (107.7 KB)
ประภาพรรณ, รักเลี้ยง. (2547). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ที่มีผลกระทบต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (53.71 KB)PDF icon bib.pdf (146.87 KB)PDF icon ch5.pdf (851.35 KB)PDF icon ch4.pdf (334.26 KB)PDF icon ch3.pdf (105.38 KB)PDF icon ch2.pdf (874.47 KB)PDF icon ch1.pdf (159.16 KB)PDF icon con1.pdf (93.39 KB)PDF icon abs.pdf (112.9 KB)PDF icon app.pdf (883.94 KB)
รักเลี้ยง, ประภาพรรณ. (2547). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ที่มีผลกระทบต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (53.71 KB)PDF icon bib.pdf (146.87 KB)PDF icon ch5.pdf (851.35 KB)PDF icon ch4.pdf (334.26 KB)PDF icon ch3.pdf (105.38 KB)PDF icon ch2.pdf (874.47 KB)PDF icon ch1.pdf (159.16 KB)PDF icon con1.pdf (93.39 KB)PDF icon abs.pdf (112.9 KB)PDF icon app.pdf (883.94 KB)
ประภาพรรณ, รักเลี้ยง. (2547). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ที่มีผลกระทบต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
PDF icon หน้าปก (53.71 KB)PDF icon บทคัดย่อ (112.9 KB)PDF icon สารบัญ (93.39 KB)PDF icon บทที่ 1 (159.16 KB)PDF icon บทที่ 2 (874.47 KB)PDF icon บทที่ 3 (105.38 KB)PDF icon บทที่ 4 (334.26 KB)PDF icon บทที่ 5 (851.35 KB)PDF icon บรรณานุกรม (146.87 KB)PDF icon ภาคผนวก (883.94 KB)
ทวีพร, ศรีโพธิ์ทอง. (2557). พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ของผู้ประกอบการธุรกิจในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-09-27, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (18.43 KB)PDF icon บทคัดย่อ (32.01 KB)PDF icon สารบัญ (31.68 KB)PDF icon บทที่1 (48.73 KB)PDF icon บทที่2 (300.75 KB)PDF icon บทที่3 (40.6 KB)PDF icon บทที่4 (135.24 KB)PDF icon บทที่5 (75.73 KB)PDF icon บรรณานุกรม (45.62 KB)PDF icon ภาคผนวก (182.31 KB)
มนรัตน์, กมลพัฒนะ. (2543). พฤติกรรมทางด้านคุณธรรมของผู้บริหารในทัศนะของอาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษากลุ่มภาคเหนือ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (68.44 KB)PDF icon บทคัดย่อ (238.87 KB)PDF icon สารบัญ (158.46 KB)PDF icon บทที่ 1 (314.3 KB)PDF icon บทที่ 2 (383.8 KB)PDF icon บทที่ 3 (73.49 KB)PDF icon บทที่ 4 (384.09 KB)PDF icon บทที่ 5 (173.92 KB)PDF icon บรรณานุกรม (75.42 KB)PDF icon ภาคผนวก (372.3 KB)
สมยศ, อู่ทองมาก. (2543). พฤติกรรมผู้นำที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการบริหารโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนดีเด่น ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (75.41 KB)PDF icon บทคัดย่อ (164.79 KB)PDF icon สารบัญ (115.13 KB)PDF icon บทที่ 1 (225.11 KB)PDF icon บทที่ 2 (638.29 KB)PDF icon บทที่ 3 (236.11 KB)PDF icon บทที่ 4 (432.63 KB)PDF icon บทที่ 5 (238.29 KB)PDF icon บรรณานุกรม (85.14 KB)PDF icon ภาคผนวก (174.1 KB)
อรชร, ไอสันเทียะ. (2560). ฟลาโวนอยด์จากดอกดาวเรืองต่อการควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของผักกาดหอมที่ปลูกด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon หน้าปก (144.26 KB)PDF icon คำอนุมัติ (1.09 MB)PDF icon บทคัดย่อภาษาไทย (1.47 MB)PDF icon บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (1.38 MB)PDF icon สารบัญ (191.26 KB)PDF icon สารบัญตาราง (170.77 KB)PDF icon สารบัญภาพ (135.37 KB)PDF icon สารบัญภาพ (256.16 KB)PDF icon บทที่1 (200.82 KB)PDF icon บทที่2 (656.49 KB)PDF icon บทที่3 (1.02 MB)PDF icon บทที่4 (1.89 MB)PDF icon บทที่5 (222.8 KB)PDF icon บรรณานุกรม (230.55 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.16 MB)PDF icon ประวัติผู้ทำวิจัย (63.03 KB)
เบญจพร, จันตะเรือง. (2560). ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/427
PDF icon หน้าปก (563.66 KB)PDF icon บทคัดย่อ (912.18 KB)PDF icon สารบัญ (239.15 KB)PDF icon บทที่1 (235.92 KB)PDF icon บทที่2 (494.91 KB)PDF icon บทที่3 (234.73 KB)PDF icon บทที่4 (461.56 KB)PDF icon บทที่5 (258.96 KB)PDF icon บรรณานุกรม (245.57 KB)PDF icon ภาคผนวก (1014.78 KB)
นันท์นภัส, พึ่งพิณ. (2556). ยุทธ์ศาสตร์การเสริมสร้างพฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-09-23, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (18.6 KB)PDF icon บทคัดย่อ (32.28 KB)PDF icon สารบัญ (39.2 KB)PDF icon บทที่ 1 (69.29 KB)PDF icon บทที่ 2 (553.48 KB)PDF icon บทที่ 3 (71.52 KB)PDF icon บทที่ 4 (267.56 KB)PDF icon บทที่ 5 (105.48 KB)PDF icon บรรรานุกรม (77.43 KB)PDF icon ภาคผนวก (239.65 KB)
สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (2546). รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2546. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
PDF icon 10.Abstract2546.pdf (2.67 MB)
วิจิตตรา, พ่วงท่าโก. (2557). รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมอันพึงประสงค์ของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/967
PDF icon หน้าปก (22.24 KB)PDF icon บทคัดย่อ (63.25 KB)PDF icon สารบัญ (157.89 KB)PDF icon บทที่1 (246.12 KB)PDF icon บทที่2 (1.56 MB)PDF icon บทที่3 (156.16 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.25 MB)PDF icon บทที่ 5 (498.96 KB)PDF icon บรรณานุกรม (128.67 KB)PDF icon ภาคผนวก (425 KB)
วิจิตรา, พ่วงท่าโก. (2557). รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมอันพึงประสงค์ของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโฑธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร. presented at the 2557-09-23, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (22.32 KB)PDF icon บทคัดย่อ (31.35 KB)PDF icon สารบัญ (53.13 KB)PDF icon บทที่1 (71.31 KB)PDF icon บทที่2 (461.73 KB)PDF icon บทที่3 (51.51 KB)PDF icon บทที่4 (389.15 KB)PDF icon บทที่5 (151.62 KB)PDF icon บรรณานุกรม (42.87 KB)PDF icon ภาคผนวก (127.62 KB)
วิจิตตรา, พ่วงท่าโก. (2557). รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมอันพึงประสงค์ของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/997
PDF icon หน้าปก (57.23 KB)PDF icon บทคัดย่อ (79.69 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (40.76 KB)PDF icon สารบัญ (188.14 KB)PDF icon บทที่1 (306.06 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.99 MB)PDF icon บทที่ 3 (187.13 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.44 MB)PDF icon บทที่ 5 (630.95 KB)PDF icon บรรณานุกรม (156.11 KB)PDF icon ภาคผนวก (483.02 KB)
วนิดา, จันทรมณี. (2560). รูปแบบการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่มคุณภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
ทัศนีย์, เนื้อไม้. (2555). รูปแบบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของตัวแปรที่ส่งผลต่อการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร. presented at the 2557-05-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
ธีรการ, ศิริวุฒิการ. (2546). ศักยภาพในการถ่ายโอนการศึกษาสู่ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (61.07 KB)PDF icon บทคัดย่อ (151.45 KB)PDF icon สารบัญ (114.38 KB)PDF icon บทที่ 1 (143.13 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.12 MB)PDF icon บทที่ 3 (73.15 KB)PDF icon บทที่ 4 (606.71 KB)PDF icon บทที่ 5 (285.66 KB)PDF icon บรรณานุกรม (106.27 KB)PDF icon ภาคผนวก (157.73 KB)
นิภาพร, อ๊อดเอก. (2558). ศึกษาสภาพและแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่ 13 ด้านผู้เรียนมีคุณภาพธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทคัดย่อ (40.14 KB)PDF icon ภาคผนวก (189.56 KB)PDF icon บรรณานุกรม (58.73 KB)PDF icon บทที่1 (65.25 KB)PDF icon บทที่2 (462.35 KB)PDF icon บทที่3 (66.92 KB)PDF icon บทที่4 (134.54 KB)PDF icon บทที่5 (93.26 KB)PDF icon สารบัญ (42.56 KB)PDF icon หน้าปก (22.05 KB)
วราภรณ์, วารี. (2549). สภาพการบริหารงานโครงการอนามัยโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (92.46 KB)PDF icon bib.pdf (109.75 KB)PDF icon ch5.pdf (153.86 KB)PDF icon ch4.pdf (790.13 KB)PDF icon ch3.pdf (127.09 KB)PDF icon ch2.pdf (533.2 KB)PDF icon ch1.pdf (115.49 KB)PDF icon con1.pdf (192.77 KB)PDF icon abs.pdf (127.73 KB)PDF icon app.pdf (192.23 KB)
วารี, วราภรณ์. (2549). สภาพการบริหารงานโครงการอนามัยโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-07-07, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (97.84 KB)PDF icon บทคัดย่อ (195.59 KB)PDF icon สารบัญ (275.23 KB)PDF icon บทที่1 (575.3 KB)PDF icon บทที่2 (4.2 MB)PDF icon บทที่3 (284.59 KB)PDF icon บทที่4 (1.58 MB)PDF icon บทที่5 (645.45 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.46 MB)PDF icon บรรณานุกรม (366.46 KB)
ประพัทธ์, เหมาคม. (2545). สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงงานอาชีพระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (69.26 KB)PDF icon bib.pdf (109.49 KB)PDF icon ch5.pdf (197.2 KB)PDF icon ch4.pdf (1.87 MB)PDF icon ch3.pdf (404.44 KB)PDF icon ch2.pdf (2.19 MB)PDF icon ch1.pdf (447.04 KB)PDF icon con1.pdf (352.68 KB)PDF icon abs.pdf (156.99 KB)PDF icon app.pdf (165.58 KB)
วราภรณ์, วารี. (2548). สภาพปัญหาการบริหารงานโครงการอนามัยโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/946
PDF icon หน้าปก (84.84 KB)PDF icon บทคัดย่อ (75.64 KB)PDF icon สารบัญ (265 KB)PDF icon บทที่ 1 (181.5 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.02 MB)PDF icon บทที่ 3 (270.42 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.82 MB)PDF icon บทที่ 5 (256.99 KB)PDF icon บรรณานุกรม (176.61 KB)PDF icon ภาคผนวก (335.37 KB)
อุไรลักษณ์, จุลพันธ์. (2547). สภาพปัญหาการเรียนในโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารของนักศึกษาสถาบันราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-03-25, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (73.77 KB)PDF icon บทคัดย่อ (145.16 KB)PDF icon สารบัญ (307.55 KB)PDF icon บทที่ 1 (150.89 KB)PDF icon บทที่ 2 (348.16 KB)PDF icon บทที่ 3 (136.45 KB)PDF icon บทที่ 4 (979.66 KB)PDF icon บทที่ 5 (264.38 KB)PDF icon บรรณานุกรม (124.94 KB)PDF icon ภาคผนวก (146.72 KB)
จุลพันธ์, อุไรลักษณ์. (2547). สภาพปัญหาการเรียนในโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารของนักศึกษาสถาบันราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (73.77 KB)PDF icon bib.pdf (124.94 KB)PDF icon ch5.pdf (264.38 KB)PDF icon ch4.pdf (979.66 KB)PDF icon ch3.pdf (136.45 KB)PDF icon ch2.pdf (348.16 KB)PDF icon ch1.pdf (150.89 KB)PDF icon con1.pdf (307.55 KB)PDF icon abs.pdf (145.16 KB)PDF icon app.pdf (146.72 KB)
ศุภนิตย์, มิ่งไม้. (2552). สภาพปัญหาและแนวทางการนิเทศภายในสำหรับโรงเรียนจัดการเรียนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/987
PDF icon หน้าปก (59.97 KB)PDF icon บทคัดย่อ (90.6 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (42.16 KB)PDF icon สารบัญ (168.34 KB)PDF icon บทที่ 1 (283.49 KB)PDF icon บทที่ 2 (2.05 MB)PDF icon บทที่ 3 (225.67 KB)PDF icon บทที่ 4 (1017.21 KB)PDF icon บทที่ 5 (602.41 KB)PDF icon บรรณานุกรม (298.02 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.07 MB)
ศุภนิตย์, มิ่งไม้. (2552). สภาพปัญหาและแนวทางการนิเทศภายในสำหรับโรงเรียนจัดการเรียนร่วมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/962
PDF icon หน้าปก (23.21 KB)PDF icon บทคัดย่อ (73.68 KB)PDF icon สารบัญ (144.3 KB)PDF icon บทที่1 (233 KB)PDF icon บทที่2 (1.68 MB)PDF icon บทที่3 (192.06 KB)PDF icon บทที่ 4 (860.97 KB)PDF icon บทที่ 5 (493.53 KB)PDF icon บรรณานุกรม (256.08 KB)PDF icon ภาคผนวก (977.04 KB)
นิเวช, อินสุวอ. (2550). สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon ภาคผนวก (1.18 MB)PDF icon บรรณานุกรม (150.88 KB)PDF icon บทที่5 (474.19 KB)PDF icon บทที่4 (858.19 KB)PDF icon บทที่3 (227.04 KB)PDF icon บทที่2 (2.67 MB)PDF icon บทที่1 (231.66 KB)PDF icon สารบัญ (138.19 KB)PDF icon บทคัดย่อ (127.86 KB)PDF icon หน้าปก (86.51 KB)
ชั้นเจริญ, พรสันต์. (2547). สภาพและปัญหาการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (60.91 KB)PDF icon บทคัดย่อ (152.37 KB)PDF icon สารบัญ (151.95 KB)PDF icon บทที่1 (127.8 KB)PDF icon บทที่2 (795.86 KB)PDF icon บทที่3 (98.61 KB)PDF icon บทที่4 (1.15 MB)PDF icon บทที่5 (234.29 KB)PDF icon บรรณานุกรม (105.4 KB)PDF icon ภาคผนวก (328.94 KB)
พรสันต์, ชั้นเจริญ. (2548). สภาพและปัญหาการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (60.91 KB)PDF icon con1.pdf (151.95 KB)PDF icon ch5.pdf (234.29 KB)PDF icon ch4.pdf (1.15 MB)PDF icon ch3.pdf (98.61 KB)PDF icon ch2.pdf (795.86 KB)PDF icon ch1.pdf (127.8 KB)PDF icon bib.pdf (105.4 KB)PDF icon app.pdf (328.94 KB)PDF icon abs.pdf (152.37 KB)
พระรังสรรค์, พิมพ์ช่างทอง. (2548). สภาพและปัญหาในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (69.52 KB)PDF icon บทคัดย่อ (112.89 KB)PDF icon สารบัญ (120.49 KB)PDF icon บทที่1 (171.46 KB)PDF icon บทที่2 (1.49 MB)PDF icon บทที่3 (184.04 KB)PDF icon บทที่4 (707.61 KB)PDF icon บทที่5 (137.83 KB)PDF icon บรรณานุกรม (97.92 KB)PDF icon ภาคผนวก (249.84 KB)
ณัฐธิรา, ปาลิวนิช. (2560). ส่วนประสบทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้เครื่องสำอางอันตรายของวัยรุ่นหญิง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. สาขาการจัดการประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (426.93 KB)PDF icon บทคัดย่อ (315.8 KB)PDF icon สารบัญ (884.73 KB)PDF icon กิติกรรมประกาศ (154.74 KB)PDF icon บทที่ 1 (778.97 KB)PDF icon บทที่ 2 (2.75 MB)PDF icon บทที่ 3 (1.04 MB)PDF icon บทที่ 4 (3.58 MB)PDF icon บทที่ 5 (1.42 MB)PDF icon บรรณานุกรม (738.09 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.69 MB)PDF icon ประวัติผู้วิจัย (149.58 KB)
แก้วแสนสาย, มณีรัตน์. (2551). ารนำเสนอแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเอชน กรณีศึกษา : โรงพยาบาลรัตนเวช(เด็ก) พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2551-05-18, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (34.39 KB)PDF icon บทคัดย่อ (80.78 KB)PDF icon สารบัญ (98.43 KB)PDF icon บทที่1 (264.75 KB)PDF icon บทที่2 (915.31 KB)PDF icon บทที่3 (146.25 KB)PDF icon บทที่4 (919.96 KB)PDF icon บทที่5 (234.08 KB)PDF icon ภาคผนวก (268.32 KB)PDF icon บรรณานุกรม (51.25 KB)
อานนท์, ชาญกูล. (2544). เจตคติต่อการนิเทศภายในโรงเรียนของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (66.95 KB)PDF icon บทคัดย่อ (139.89 KB)PDF icon สารบัญ (359.01 KB)PDF icon บทที่ 1 (327.99 KB)PDF icon บทที่ 2 (2.86 MB)PDF icon บทที่ 3 (406.13 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.07 MB)PDF icon บทที่ 5 (409.98 KB)PDF icon บรรณานุกรม (263.79 KB)PDF icon ภาคผนวก (613.17 KB)
ณรงค์, โตแหยม. (2551). แนวการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon ภาคผนวก (503.93 KB)PDF icon บรรณานุกรม (186.57 KB)PDF icon บทที่5 (653.37 KB)PDF icon บทที่4 (573.34 KB)PDF icon บทที่3 (207.83 KB)PDF icon บทที่2 (1.97 MB)PDF icon บทที่1 (237.23 KB)PDF icon สารบัญ (126.23 KB)PDF icon บทคัดย่อ (152.86 KB)PDF icon หน้าปก (83.75 KB)
ปรีดา, ตาไว. (2550). แนวทางการจัดการขยะของชุมชนตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon ภาคผนวก (789.09 KB)PDF icon บรรณานุกรม (133.89 KB)PDF icon บทที่5 (932.24 KB)PDF icon บทที่4 (524.26 KB)PDF icon บทที่3 (165.64 KB)PDF icon บทที่2 (1.05 MB)PDF icon บทที่1 (176.17 KB)PDF icon สารบัญ (106.3 KB)PDF icon บทคัดย่อ (129.21 KB)PDF icon หน้าปก (83.85 KB)
พิลึก, ภาณุพันธุ์. (2550). แนวทางการจัดการสารสนเทศของเทศบาลตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.PDF (71 KB)PDF icon bib.PDF (172.59 KB)PDF icon ch5.PDF (318.09 KB)PDF icon ch4.PDF (442.72 KB)PDF icon ch3.PDF (208.94 KB)PDF icon ch2.PDF (1.15 MB)PDF icon ch1.PDF (208.26 KB)PDF icon con1.PDF (95.85 KB)PDF icon abs.PDF (126.15 KB)PDF icon app.PDF (450.61 KB)
สุเชษฐ์, เรือนก้อน. (2556). แนวทางการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาในโรงเรียนแกนนำการจัดการเรียนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (27.31 KB)PDF icon บทคัดย่อ (29.73 KB)PDF icon สารบัญ (27.5 KB)PDF icon บทที่ 1 (67.14 KB)PDF icon บทที่ 2 (434.34 KB)PDF icon บทที่ 3 (62.93 KB)PDF icon บทที่ 4 (188.11 KB)PDF icon บทที่ 5 (76.4 KB)PDF icon บรรรานุกรม (49.29 KB)PDF icon ภาคผนวก (358.7 KB)
พนารัตน์, วสุวัฒนาศรี. (2551). แนวทางการดำเนินงานการควบคุมภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon ภาคผนวก (562.93 KB)PDF icon บรรณานุกรม (149.13 KB)PDF icon บทที่5 (657.46 KB)PDF icon บทที่4 (906.61 KB)PDF icon บทที่3 (267.16 KB)PDF icon บทที่2 (1.64 MB)PDF icon บทที่1 (243.21 KB)PDF icon สารบัญ (127.63 KB)PDF icon บทคัดย่อ (132.59 KB)PDF icon หน้าปก (82.51 KB)
วิลาวัณย์, ประสานจิตร. (2552). แนวทางการบริหารงานอนามัยโรงเรียนตามระบบ PDCA ในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/973
PDF icon หน้าปก (65.93 KB)PDF icon บทคัดย่อ (68.94 KB)PDF icon สารบัญ (104.84 KB)PDF icon บทที่ 1 (190.54 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.75 MB)PDF icon บทที่ 3 (138.67 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.18 MB)PDF icon บทที่ 5 (208.01 KB)PDF icon บรรณานุกรม (163.84 KB)PDF icon ภาคผนวก (774.71 KB)
สุทธิวรรณ, ยิ้มสมบุญ. (2545). แนวทางการบริหารงานโรงเรียนที่มีการจัดชั้นเรียนร่วมระดับประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (63.87 KB)PDF icon bib.pdf (105.58 KB)PDF icon ch5.pdf (147.18 KB)PDF icon ch4.pdf (2.36 MB)PDF icon ch3.pdf (182.31 KB)PDF icon ch2.pdf (626.99 KB)PDF icon ch1.pdf (147.83 KB)PDF icon con1.pdf (258.34 KB)PDF icon abs.pdf (117.75 KB)PDF icon app.pdf (131.6 KB)
ทรงศักดิ์, เนียบเปีย. (2551). แนวทางการปรับพฤติกรรมก้านร้าวของเด็กนักเรียน : กรณีศึกษา โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon ภาคผนวก (4.19 MB)PDF icon บรรณานุกรม (92.38 KB)PDF icon บทที่5 (117.58 KB)PDF icon บทที่4 (328.42 KB)PDF icon บทที่3 (441.14 KB)PDF icon บทที่2 (1.11 MB)PDF icon บทที่1 (287.9 KB)PDF icon สารบัญ (141.76 KB)PDF icon บทคัดย่อ (132.64 KB)PDF icon หน้าปก (70 KB)
ลูกขวัญ, อินทร์คล้าย. (2559). แนวทางการพัฒนากระบวนการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (208.45 KB)PDF icon บทคัดย่อ (231.46 KB)PDF icon สารบัญ (89.23 KB)PDF icon บทที่1 (112.02 KB)PDF icon บทที่2 (472.47 KB)PDF icon บทที่3 (99.62 KB)PDF icon บทที่4 (270.43 KB)PDF icon บทที่5 (140.49 KB)PDF icon บรรณานุกรม (78.89 KB)PDF icon ภาคผนวก (692.28 KB)
ปิยะกุล, จันทบุรี. (2009). แนวทางการพัฒนาการทำบัญชีครัวเรือนของประชาชนในชุมชนบ้านหนองปรือ. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/974
PDF icon หน้าปก (58.15 KB)PDF icon บทคัดย่อ (67.68 KB)PDF icon สารบัญ (128.6 KB)PDF icon บทที่1 (190.33 KB)PDF icon บทที่2 (1.42 MB)PDF icon บทที่3 (175.46 KB)PDF icon บทที่4 (582.91 KB)PDF icon บทที่5 (210.57 KB)PDF icon บรรณานุกรม (132.21 KB)PDF icon ภาคผนวก (722.95 KB)
สิริธนา, นวลทิม. (2557). แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการหอพักสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/951
PDF icon หน้าปก (31.4 KB)PDF icon บทคัดย่อ (51.36 KB)PDF icon สารบัญ (140.92 KB)PDF icon บทที่1 (217.47 KB)PDF icon บทที่2 (590.04 KB)PDF icon บทที่3 (163.8 KB)PDF icon บทที่ 4 (765.06 KB)PDF icon บทที่ 5 (261.49 KB)PDF icon บรรณานุกรม (161.6 KB)PDF icon ภาคผนวก (860.02 KB)
สิริธนา, นวลทิม. (2557). แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการหอพักสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/960
PDF icon หน้าปก (221.83 KB)PDF icon บทคัดย่อ (281.15 KB)PDF icon สารบัญ (297.58 KB)PDF icon บทที่1 (339.91 KB)PDF icon บทที่2 (543.75 KB)PDF icon บทที่3 (313.75 KB)PDF icon บทที่4 (706.51 KB)PDF icon บทที่5 (379.54 KB)PDF icon บรรณานุกรม (304.72 KB)PDF icon ภาคผนวก (910.13 KB)
กัญญาณัฐ, เทียนหลำ. (2560). แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์นักข่าวกรองแห่งชาติ จำกัด. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (42.07 KB)PDF icon คำอนุมัติ (1.36 MB)PDF icon บทคัดย่อภาษาไทย (111.41 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (42.67 KB)PDF icon สารบัญ (110.69 KB)PDF icon บทที่1 (154.44 KB)PDF icon บทที่2 (653.49 KB)PDF icon บทที่3 (220.94 KB)PDF icon บทที่4 (236.49 KB)PDF icon บทที่5 (185.08 KB)PDF icon บรรณนุกรม (153.93 KB)PDF icon ภาคผนวก (2 MB)
มาริน, จันทรวงค์. (2556). แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/942
PDF icon หน้าปก (138.16 KB)PDF icon บทคัดย่อ (234.92 KB)PDF icon สารบัญ (301.76 KB)PDF icon บทที่ 1 (369.75 KB)PDF icon บทที่ 2 (901.45 KB)PDF icon บทที่ 3 (362.11 KB)PDF icon บทที่ 4 (586.27 KB)PDF icon บทที่ 5 (585.53 KB)PDF icon บรรณานุกรม (333.98 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.34 MB)
มาริน, จันทรวงศ์. (2556). แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (19.49 KB)PDF icon บทคัดย่อ (28.64 KB)PDF icon สารบัญ (32.6 KB)PDF icon บทที่1 (32.6 KB)PDF icon บทที่2 (256.51 KB)PDF icon บทที่3 (48.02 KB)PDF icon บทที่4 (176.49 KB)PDF icon บทที่5 (139.24 KB)PDF icon บรรณานุกรม (43.36 KB)PDF icon ภาคผนวก (443.52 KB)
คเชนทร์, ช่างน้อย. (2556). แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนายทหารชั้นประทวน กองพันทหารม้าที่ 9 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (17.88 KB)PDF icon บทคัดย่อ (28.87 KB)PDF icon สารบัญ (21.92 KB)PDF icon บทที่ 1 (54.19 KB)PDF icon บทที่ 2 (156.54 KB)PDF icon บทที่ 3 (43.19 KB)PDF icon บทที่ 4 (190.22 KB)PDF icon บทที่ 5 (97.62 KB)PDF icon บรรรานุกรม (30.33 KB)PDF icon ภาคผนวก (199.4 KB)
คเชนท์, ช่างน้อย. (2559). แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนายทหารชั้นประทวนกองพันทหารม้าที่ 9 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก . มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (1.18 MB)PDF icon บทคัดย่อ (2.08 MB)PDF icon สารบัญ (1.32 MB)PDF icon บทที่ 1 (4.37 MB)PDF icon บทที่ 2 (16.98 MB)PDF icon บทที่ 3 (4.23 MB)PDF icon บทที่ 4 (20.98 MB)PDF icon บทที่ 5 (4.31 MB)PDF icon บรรณานุกรม (1.54 MB)PDF icon ภาคผนวก (15.28 MB)
นุ้ยพิน, อังคณา. (2550). แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.PDF (73.36 KB)PDF icon bib.PDF (150.7 KB)PDF icon ch5.PDF (203.38 KB)PDF icon ch4.PDF (247.67 KB)PDF icon ch3.PDF (158.6 KB)PDF icon ch2.PDF (1.24 MB)PDF icon ch1.PDF (193.28 KB)PDF icon con1.PDF (105 KB)PDF icon abs.PDF (126.51 KB)PDF icon app.PDF (265.67 KB)
รุ่งโรจน์, ฝ้ายเยื่อ. (2555). แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2557-04-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (20.33 KB)PDF icon บทคัดย่อ (24.06 KB)PDF icon สารบัญ (28.49 KB)PDF icon บทที่ 1 (51.02 KB)PDF icon บทที่ 2 (264.64 KB)PDF icon บทที่ 3 (53.25 KB)PDF icon บทที่ 4 (116.64 KB)PDF icon บทที่ 5 (70.02 KB)PDF icon บรรรานุกรม (40.57 KB)PDF icon ภาคผนวก (339.62 KB)
กุสุมา, แก้วบุรี. (2550). แนวทางการพัฒนาส่วนผสมทางการตลาดของการค้ารถยนต์มือสอง ในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.PDF (70 KB)PDF icon con1.PDF (135.15 KB)PDF icon ch5.PDF (588.46 KB)PDF icon ch4.PDF (853.41 KB)PDF icon ch3.PDF (192.92 KB)PDF icon ch2.PDF (1.89 MB)PDF icon ch1.PDF (197.17 KB)PDF icon bib.PDF (99.34 KB)PDF icon app.PDF (815.87 KB)PDF icon abs.PDF (134.7 KB)
สุรวุฒิ, ต่วนเจริญศรี. (2553). แนวทางการลดสารปนเปื้อนตกค้างในอาคารที่จำหน่ายในตลาดสดเทศบาล ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/958
PDF icon หน้าปก (47.77 KB)PDF icon บทคัดย่อ (56.62 KB)PDF icon สารบัญ (138.32 KB)PDF icon บทที่ 1 (175.88 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.3 MB)PDF icon บทที่ 3 (213.26 KB)PDF icon บทที่ 4 (265.66 KB)PDF icon บทที่ 5 (362.2 KB)PDF icon บรรณานุกรม (128.83 KB)PDF icon ภาคผนวก (455.86 KB)
พัชรา, เชื้อประดิษฐ์. (2556). แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม ในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (31.33 KB)PDF icon บทคัดย่อ (39.36 KB)PDF icon สารบัญ (38.23 KB)PDF icon บทที่ 1 (61.1 KB)PDF icon บทที่ 2 (251.66 KB)PDF icon บทที่ 3 (62.41 KB)PDF icon บทที่ 4 (269.36 KB)PDF icon บทที่ 5 (101.25 KB)PDF icon บรรรานุกรม (53.5 KB)PDF icon ภาคผนวก (401.52 KB)
สมนึก, เสีออยู่สาย. (2554). แนวทางการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุสถานีอนามัยบ้านเสาหิน จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-03-31, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (225.29 KB)PDF icon บทคัดย่อ (438.05 KB)PDF icon สารบัญ (614.96 KB)PDF icon บทที่ 1 (996.96 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.03 MB)PDF icon บทที่ 3 (892.04 KB)PDF icon บทที่ 4 (540.25 KB)PDF icon บทที่ 5 (231.37 KB)PDF icon บรรณานุกรม (471.11 KB)PDF icon ภาคผนวก (445.45 KB)
นรินทร์, เรืองน้อย. (2008). แนวทางการแก้ปัญหาการบริหารโครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียนโสตศึกษากับสถาบันการอาชีวศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon ภาคผนวก (730.43 KB)PDF icon บรรณานุกรม (121.26 KB)PDF icon บทที่5 (275.73 KB)PDF icon บทที่4 (526.7 KB)PDF icon บทที่3 (208.78 KB)PDF icon บทที่2 (832.83 KB)PDF icon บทที่1 (261.99 KB)PDF icon สารบัญ (107.77 KB)PDF icon บทคัดย่อ (129.9 KB)PDF icon หน้าปก (70.29 KB)
ธานินทร์, อยู่พงษ์พิทักษ์. (2552). แนวทางการให้ความรู้บุคลากรด้านการใช้แผนที่ เพื่อการพัฒนาชนบทของหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 34 จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon ภาคผนวก (1.18 MB)PDF icon บรรณานุกรม (150.88 KB)PDF icon บทที่5 (474.19 KB)PDF icon บทที่4 (858.19 KB)PDF icon บทที่3 (227.04 KB)PDF icon บทที่2 (2.67 MB)PDF icon บทที่1 (231.66 KB)PDF icon สารบัญ (138.19 KB)PDF icon บทคัดย่อ (127.86 KB)PDF icon หน้าปก (86.51 KB)
ประทีป, ป่านแก้ว. (2553). แนวทางการให้บริการที่มีคุณภาพของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-03-31, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (20.66 KB)PDF icon บทคัดย่อ (24.7 KB)PDF icon สารบัญ (36.49 KB)PDF icon บทที่ 1 (34.71 KB)PDF icon บทที่ 2 (234.4 KB)PDF icon บทที่ 3 (63.62 KB)PDF icon บทที่ 4 (233.26 KB)PDF icon บทที่ 5 (75.13 KB)PDF icon บรรณานุกรม (21.87 KB)PDF icon ภาคผนวก (206.6 KB)
ล้ำสมภพ, ภูษิต. (2551). แนวทางพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2551-03-31, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (74.24 KB)PDF icon บทคัดย่อ (132.04 KB)PDF icon สารบัญ (98.48 KB)PDF icon บทที่1 (223.09 KB)PDF icon บทที่2 (1.28 MB)PDF icon บทที่3 (194.53 KB)PDF icon บทที่4 (560.07 KB)PDF icon บทที่5 (766.31 KB)PDF icon ภาคผนวก (442.59 KB)PDF icon บรรณานุกรม (218.38 KB)
ภูษิต, ล้ำสมภพ. (2551). แนวทางพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3. Pibulsongkram Rajabhat University, พิษณุโลก.
PDF icon bib.PDF (218.38 KB)PDF icon tpg.PDF (74.24 KB)PDF icon abs.PDF (132.04 KB)PDF icon con1.pdf (276.78 KB)PDF icon ch1 (2).pdf (173.13 KB)PDF icon ch2.PDF (1.28 MB)PDF icon ch3.PDF (194.53 KB)PDF icon ch4.pdf (546.56 KB)PDF icon ch5.pdf (445.25 KB)PDF icon app.PDF (442.59 KB)
ประพาส, ทัพภมาน. (2554). แรงจูงใจในการเข้าฝึกอบรม สาขาช่างเครื่องมือกลของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-04-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (20.57 KB)PDF icon บทคัดย่อ (40.28 KB)PDF icon สารบัญ (75.71 KB)PDF icon บทที่1 (56.72 KB)PDF icon บทที่2 (391.67 KB)PDF icon บทที่3 (44.96 KB)PDF icon บทที่4 (568.28 KB)PDF icon บทที่5 (64.17 KB)PDF icon บรรณานุกรม (35.75 KB)PDF icon ภาคผนวก (257.9 KB)

Pages