Biblio

2559
 (1.98 MB)
 (774.54 KB)
 (1.97 MB)
 (2.67 MB)
 (696.34 KB) (1.41 MB) (2.65 MB) (3.66 MB) (16.85 MB) (3.21 MB) (6.68 MB) (14.62 MB) (5.95 MB) (30.42 MB)
 (6.3 MB)
 (1.89 MB)
 (38.34 KB) (251.71 KB) (83.46 KB) (108.97 KB) (169.83 KB) (132.92 KB) (157.11 KB) (672.23 KB) (276.1 KB) (356.49 KB) (244.92 KB) (212.27 KB) (433.49 KB) (73.28 KB)
 (829.24 KB)
 (1.24 MB) (861.3 KB) (1.94 MB) (2.76 MB) (14.8 MB) (1.84 MB) (5.05 MB) (5.45 MB) (3.4 MB) (19.3 MB)
 (1.89 MB)
 (1.73 MB)
 (830.55 KB)
 (2.41 MB)
 (1.33 MB)
 (1.55 MB)
 (1005.14 KB)
 (705.13 KB)
 (951.47 KB)
 (1.65 MB)
 (6.12 MB)
 (2.89 MB)
 (1.73 MB)
 (1.03 MB)
 (915.04 KB)
 (3.81 MB)
เพ็ญพักตร์, ราวิลและคณะ. (2559). สถานภาพของนักศึกษาแรกเข้า ภาคปกติ ปีการศึกษา 2558. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (2.38 MB)
 (208.45 KB) (231.46 KB) (89.23 KB) (112.02 KB) (472.47 KB) (99.62 KB) (270.43 KB) (140.49 KB) (78.89 KB) (692.28 KB)
 (1.18 MB) (2.08 MB) (1.32 MB) (4.37 MB) (16.98 MB) (4.23 MB) (20.98 MB) (4.31 MB) (1.54 MB) (15.28 MB)
จุฑามาศ, บุญรอด. (2559). ไดอะแกรมสถานะของสถานะของข้าวเปลือกและการประยุกต์ใช้การปรับปรุงคุณภาพการสี. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (943.4 KB) (1.24 MB) (2.78 MB) (1.73 MB) (22.66 MB) (1.36 MB) (7.79 MB) (1.13 MB) (1.97 MB) (656.99 KB)
2560
Andrew, L. Sweeney. (2560). using task-based learning approach and drama to improve communicative competence for students at pibulsongkram rajabhat university. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (471.43 KB) (574.94 KB) (62.38 KB) (94.1 KB) (174.32 KB) (82.41 KB) (74.92 KB) (73.57 KB) (124.16 KB) (9.96 MB)
รัศมี, อ่วมน้อย. (2560). การจัดประสบการณ์แบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (10.82 MB)
ปิยธิดา, รอดซุง. (2560). การพัฒนากิจกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (57.26 KB) (114.7 KB) (270.36 KB) (599.75 KB) (501.59 KB) (568 KB) (347.72 KB) (196.24 KB) (4.68 MB)
 (46.82 KB) (116.43 KB) (94.81 KB) (168.58 KB) (308.89 KB) (225.14 KB) (261.1 KB) (130.61 KB) (160.14 KB) (986.18 KB) (2.15 MB)
 (433.05 KB) (1.18 MB) (167.5 KB) (314.22 KB) (1.12 MB) (7.98 MB) (2.69 MB) (3.59 MB) (821.32 KB) (1.19 MB) (9.05 MB) (1.65 MB) (154.34 KB)
 (155.57 KB) (168.26 KB) (193.71 KB) (167.14 KB) (155.57 KB) (97.36 KB) (62.64 KB) (52.21 KB) (226.74 KB) (488.99 KB) (521.43 KB) (361.07 KB) (219.48 KB) (202.87 KB) (964.69 KB) (74.26 KB)
 (3.04 MB)
 (2.62 MB)
 (328.33 KB) (592.48 KB) (126.17 KB) (249.36 KB) (564.69 KB) (471.14 KB) (632.61 KB) (336.63 KB) (126.38 KB) (927.82 KB)
กลั่นหวาน, ณัฐพงษ์. (2560). การพัฒนาต้นแบบเครื่องอบข้าวเปลือกแบบเคลื่อนที่สำหรับเกษตรกร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (670.18 KB) (1.05 MB) (115.43 KB) (88.05 KB) (3.88 MB) (105.63 KB) (204.33 KB) (57.68 KB) (65.92 KB) (1.73 MB)
สวาท, สมะวรรธนะ. (2560). การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการสื่อสวารของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดประสบการณ์แบบ 5E. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (4.59 MB)
 (81.77 KB) (170.78 KB) (117.33 KB) (145.96 KB) (442.91 KB) (251.94 KB) (294.97 KB) (129.52 KB) (166.98 KB) (941.56 KB)
 (233.58 KB) (2.44 MB) (2.23 MB) (188.22 KB) (110.68 KB) (120.02 KB) (676.97 KB) (211.96 KB) (136.99 KB) (109.67 KB) (215.16 KB) (2.03 MB)
 (314.17 KB) (563.03 KB) (122.13 KB) (137.26 KB) (439.12 KB) (326.79 KB) (243.54 KB) (94.16 KB) (165.1 KB) (2.1 MB)
จิราพร, นิลมุก. (2560). การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยการจัดประสบการณ์ด้วยกระบวนการวิจัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
สุริยา, จันทิมา. (2560). การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์สู่ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39. การวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (18.23 MB) (18.62 MB)
วิชาดา, เกิดเพชร. (2560). การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์บ้านเรือนไทยจิ๋วกลุ่มผลิตบ้านเรือนไทยจิ๋ว ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (426.42 KB) (586.56 KB) (152.27 KB) (311.58 KB) (608.27 KB) (7.02 MB) (450 KB) (1.91 MB) (634.13 KB) (443.18 KB) (4.35 MB) (151.64 KB)
วรุตม์, ศิวิลัย. (2560). การพัฒนารูปแบบศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ตามแนวคิด OTMM. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (34.65 KB) (78.04 KB) (53.63 KB) (92.74 KB) (133.74 KB) (302.74 KB) (468.62 KB) (796.34 KB) (372.48 KB) (114.8 KB) (169.35 KB) (197.56 KB) (197.54 KB) (105.78 KB)
 (2.32 MB)
 (2.02 MB)
 (424.5 KB) (316.38 KB) (1.15 MB) (161.44 KB) (1.04 MB) (8.76 MB) (4.75 MB) (3.21 MB) (1.32 MB) (919.11 KB) (13.28 MB) (150.94 KB)
 (1.82 MB)
ภิญญาดา, พรมสีสอง. (2560). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งเป็นเครื่องสำอางสำหรับกลุ่มชาวบ้าน ตำบลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (13.52 MB) (19.79 MB)
 (11.54 MB)
 (43.65 KB) (414.46 KB) (274.59 KB) (373.43 KB) (2.92 MB) (2.06 MB) (2.75 MB) (464.24 KB) (449.22 KB) (8.08 MB)
กัญญ์ภัทร, ชูศรี. (2560). การพัฒนาเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์สินค้าที่ระลึกจากลวดลายปูนปั้น วัดจุฬามณี จังหวัดพิษณุโลก. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (430.59 KB) (881.87 KB) (159.44 KB) (313.32 KB) (475.33 KB) (8.33 MB) (460.91 KB) (2.16 MB) (632.4 KB) (446.33 KB) (2.7 MB) (153.77 KB)
 (402.84 KB) (364.79 KB) (857.98 KB) (8.58 MB) (922 KB) (8.47 MB) (3.84 MB) (792.04 KB) (2.82 MB)
 (2.15 MB)
 (2.04 MB)
 (1.35 MB)
 (1.71 MB)
 (2.89 MB)
 (801.51 KB)
 (11.56 MB)
 (927.21 KB)
การวิเคราะห์ผลติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและเปรียบเทียบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (2560). การวิเคราะห์ผลติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและเปรียบเทียบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (2.14 MB)
ฉลวย, สายทองคำ. (2560). การวิเคราะห์องค์ประกอบการรักษาวินัยโรงเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดสุโขทัย. วิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (433.07 KB) (726.28 KB) (159.65 KB) (312.98 KB) (1.07 MB) (4.92 MB) (1.32 MB) (1.64 MB) (1.23 MB) (902.24 KB) (2.75 MB) (154.16 KB)
 (6.39 MB)
 (405.45 KB) (326.43 KB) (524.82 KB) (910.71 KB) (7.94 MB) (641.04 KB) (3.97 MB) (2.16 MB) (699.7 KB) (2.7 MB)
 (2.52 MB)
ฉัตรชนก, มิขันหมาก. (2560). การศึกษาคุณภาพการให้บริการประชาชนของสำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
วิชชากรณ์, วันทา. (2560). การศึกษาบทบาทของผู้ประนีประนอมต่อการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาลจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (2.08 MB) (129.61 KB) (247.77 KB) (2.58 MB) (193.44 KB) (1.47 MB) (685.88 KB) (173.59 KB) (818.34 KB)
 (402.84 KB) (364.79 KB) (925.5 KB) (857.98 KB) (8.58 MB) (922 KB) (8.47 MB) (3.84 MB) (792.04 KB) (2.82 MB)
 (186.79 KB) (90.06 KB) (54.77 KB) (472.57 KB) (256.28 KB) (896.15 KB) (432.7 KB) (1.12 MB) (312.77 KB) (253.84 KB) (1.15 MB)
 (711.03 KB) (940.5 KB) (1.28 MB) (85.92 KB) (309.65 KB) (87 KB) (145.77 KB) (130.21 KB) (127.77 KB) (2.31 MB)
 (1.67 MB)
 (322.73 KB) (256 KB) (123.6 KB) (1.25 MB) (885.9 KB) (8.42 MB) (1.03 MB) (4.39 MB) (1.84 MB) (924.19 KB) (3.41 MB) (117.02 KB)
 (670.18 KB) (1.05 MB) (115.43 KB) (88.05 KB) (3.88 MB) (105.63 KB) (204.33 KB) (57.68 KB) (65.92 KB) (1.73 MB)
 (899.86 KB)
กรวรรณ, ขจีจิต. (2560). ความผูกพันของเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (742.3 KB) (797.51 KB) (173.38 KB) (119.14 KB) (384.11 KB) (113.98 KB) (420.92 KB) (81.57 KB) (102.74 KB) (543.29 KB)

Pages