Biblio

หนังสือทรงคุณค่า
พนมพร, บรรหาร. (2539). หลักการผลิตผัก. พิษณุโลก: สถานบันราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะเกษตรและอุตสาหกรรม. ภาควิชาเกษตรศาสตร์.
Phanomphon.pdf (12.37 MB)
ช่อลัดดา, ขวัญเมือง. (2541). กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน. กรุงเทพมหานคร: บริษัทพิมพ์ดี จำกัด.
Choladda1.pdf (12.69 MB)
ทองมั่น, คุ้มใหญ่โต. (2539). การบริหารการผลิต. พิษณุโลก: สถานบันราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะวิทยาการจัดการ. ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ์.
Thongman.pdf (16.32 MB)
Thesis
จุฑามาศ, บุญรอด. (2559). ไดอะแกรมสถานะของสถานะของข้าวเปลือกและการประยุกต์ใช้การปรับปรุงคุณภาพการสี. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (943.4 KB) บทคัดย่อ (1.24 MB) สารบัญ (2.78 MB) บทที่ 1 (1.73 MB) บทที่ 2 (22.66 MB) บทที่ 3 (1.36 MB) บทที่ 4 (7.79 MB) บทที่ 5 (1.13 MB) บรรณานุกรม (1.97 MB) ภาคผนวก (656.99 KB)
กลัยาพร, จงภัทรทรัพย์. (2560). โมเดลเชิงสาเหตุของความสามารถการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 : การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนตามขนาดโรงเรียน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
ภาณุวัฒน์, สมนึก. (2557). โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร. คณะครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
หน้าปก (66.32 KB) บทคัดย่อ (64.77 KB) สารบัญ (120.43 KB) บทที่ 1 (231.71 KB) บทที่ 2 (1.95 MB) บทที่ 3 (231.81 KB) บทที่ 4 (366.64 KB) บทที่ 5 (227.8 KB) บรรณานุกรม (344.26 KB) ภาคผนวก (1.33 MB)
ภาณุ, อดกลั้น. (2556). โมเดลการวัดผลกระทบของการประเมินคุณภาพภายนอก. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (21.64 KB) บทคัดย่อ (36.74 KB) สารบัญ (36.83 KB) บทที่ 1 (120.65 KB) บทที่ 2 (1.08 MB) บทที่ 3 (275.44 KB) บทที่ 4 (238.92 KB) บทที่ 5 (580.15 KB) บรรรานุกรม (241.41 KB) ภาคผนวก (309.96 KB)
ภาณุวัฒน์, สมนึก. (2557). โมดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร. ครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (77.5 KB) บทคัดย่อ (87.2 KB) กิตติกรรมประกาศ (42.8 KB) สารบัญ (144.6 KB) บทที่ 1  (294.12 KB) บทที่ 2 (2.44 MB) บทที่ 3 (282.51 KB) บทที่ 4 (434.97 KB) บทที่ 5 (288.31 KB) บรรณานุกรม (429.99 KB) ภาคผนวก (1.48 MB)
กานต์, กานต์พรรณพงศ์. (2556). โครงการศึกษาวิจัย การสร้างความชอบธรรมทางอำนาจผ่านความเชื่อเรื่องผีของชาวไทยทรงดำ พื้นที่บ้านพันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (107.31 KB) สารบัญ (222.61 KB) กิติกรรมประกาศ (117.99 KB) บทคัดย่อ (120.42 KB) บทที่ 1 (832.32 KB) บทที่ 2 (1.85 MB) บทที่ 3 (346 KB) บทที่ 4 (8.02 MB) บทที่ 5 (1.05 MB) บรรณานุกรม (243.83 KB) ภาคผนวก (323.68 KB) ประวัติผู้วิจัย (115.95 KB) Full_Text.pdf (13.98 MB)
ประพาส, ทัพภมาน. (2554). แรงจูงใจในการเข้าฝึกอบรม สาขาช่างเครื่องมือกลของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-04-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (20.57 KB) บทคัดย่อ (40.28 KB) สารบัญ (75.71 KB) บทที่1 (56.72 KB) บทที่2 (391.67 KB) บทที่3 (44.96 KB) บทที่4 (568.28 KB) บทที่5 (64.17 KB) บรรณานุกรม (35.75 KB) ภาคผนวก (257.9 KB)
ล้ำสมภพ, ภูษิต. (2551). แนวทางพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2551-03-31, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
หน้าปก (74.24 KB) บทคัดย่อ (132.04 KB) สารบัญ (98.48 KB) บทที่1 (223.09 KB) บทที่2 (1.28 MB) บทที่3 (194.53 KB) บทที่4 (560.07 KB) บทที่5 (766.31 KB) ภาคผนวก (442.59 KB) บรรณานุกรม (218.38 KB)
ภูษิต, ล้ำสมภพ. (2551). แนวทางพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3. Pibulsongkram Rajabhat University, พิษณุโลก.
bib.PDF (218.38 KB) tpg.PDF (74.24 KB) abs.PDF (132.04 KB) con1.pdf (276.78 KB) ch1 (2).pdf (173.13 KB) ch2.PDF (1.28 MB) ch3.PDF (194.53 KB) ch4.pdf (546.56 KB) ch5.pdf (445.25 KB) app.PDF (442.59 KB)
ประทีป, ป่านแก้ว. (2553). แนวทางการให้บริการที่มีคุณภาพของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-03-31, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (20.66 KB) บทคัดย่อ (24.7 KB) สารบัญ (36.49 KB) บทที่ 1 (34.71 KB) บทที่ 2 (234.4 KB) บทที่ 3 (63.62 KB) บทที่ 4 (233.26 KB) บทที่ 5 (75.13 KB) บรรณานุกรม (21.87 KB) ภาคผนวก (206.6 KB)
ธานินทร์, อยู่พงษ์พิทักษ์. (2552). แนวทางการให้ความรู้บุคลากรด้านการใช้แผนที่ เพื่อการพัฒนาชนบทของหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 34 จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ภาคผนวก (1.18 MB) บรรณานุกรม (150.88 KB) บทที่5 (474.19 KB) บทที่4 (858.19 KB) บทที่3 (227.04 KB) บทที่2 (2.67 MB) บทที่1 (231.66 KB) สารบัญ (138.19 KB) บทคัดย่อ (127.86 KB) หน้าปก (86.51 KB)
นรินทร์, เรืองน้อย. (2008). แนวทางการแก้ปัญหาการบริหารโครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียนโสตศึกษากับสถาบันการอาชีวศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ภาคผนวก (730.43 KB) บรรณานุกรม (121.26 KB) บทที่5 (275.73 KB) บทที่4 (526.7 KB) บทที่3 (208.78 KB) บทที่2 (832.83 KB) บทที่1 (261.99 KB) สารบัญ (107.77 KB) บทคัดย่อ (129.9 KB) หน้าปก (70.29 KB)
สมนึก, เสีออยู่สาย. (2554). แนวทางการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุสถานีอนามัยบ้านเสาหิน จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-03-31, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (225.29 KB) บทคัดย่อ (438.05 KB) สารบัญ (614.96 KB) บทที่ 1 (996.96 KB) บทที่ 2 (1.03 MB) บทที่ 3 (892.04 KB) บทที่ 4 (540.25 KB) บทที่ 5 (231.37 KB) บรรณานุกรม (471.11 KB) ภาคผนวก (445.45 KB)
พัชรา, เชื้อประดิษฐ์. (2556). แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม ในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (31.33 KB) บทคัดย่อ (39.36 KB) สารบัญ (38.23 KB) บทที่ 1 (61.1 KB) บทที่ 2 (251.66 KB) บทที่ 3 (62.41 KB) บทที่ 4 (269.36 KB) บทที่ 5 (101.25 KB) บรรรานุกรม (53.5 KB) ภาคผนวก (401.52 KB)
สุรวุฒิ, ต่วนเจริญศรี. (2553). แนวทางการลดสารปนเปื้อนตกค้างในอาคารที่จำหน่ายในตลาดสดเทศบาล ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก. คณะศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
หน้าปก (47.77 KB) บทคัดย่อ (56.62 KB) สารบัญ (138.32 KB) บทที่1 (175.88 KB) บทที่2 (1.3 MB) บทที่3 (213.26 KB) บทที่ 4 (265.66 KB) บทที่ 5 (362.2 KB) บรรณานุกรม (128.83 KB) ภาคผนวก (455.86 KB)
กุสุมา, แก้วบุรี. (2550). แนวทางการพัฒนาส่วนผสมทางการตลาดของการค้ารถยนต์มือสอง ในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.PDF (70 KB) con1.PDF (135.15 KB) ch5.PDF (588.46 KB) ch4.PDF (853.41 KB) ch3.PDF (192.92 KB) ch2.PDF (1.89 MB) ch1.PDF (197.17 KB) bib.PDF (99.34 KB) app.PDF (815.87 KB) abs.PDF (134.7 KB)
รุ่งโรจน์, ฝ้ายเยื่อ. (2555). แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2557-04-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (20.33 KB) บทคัดย่อ (24.06 KB) สารบัญ (28.49 KB) บทที่ 1 (51.02 KB) บทที่ 2 (264.64 KB) บทที่ 3 (53.25 KB) บทที่ 4 (116.64 KB) บทที่ 5 (70.02 KB) บรรรานุกรม (40.57 KB) ภาคผนวก (339.62 KB)
นุ้ยพิน, อังคณา. (2550). แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.PDF (73.36 KB) bib.PDF (150.7 KB) ch5.PDF (203.38 KB) ch4.PDF (247.67 KB) ch3.PDF (158.6 KB) ch2.PDF (1.24 MB) ch1.PDF (193.28 KB) con1.PDF (105 KB) abs.PDF (126.51 KB) app.PDF (265.67 KB)
คเชนท์, ช่างน้อย. (2559). แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนายทหารชั้นประทวนกองพันทหารม้าที่ 9 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก . มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (1.18 MB) บทคัดย่อ (2.08 MB) สารบัญ (1.32 MB) บทที่ 1 (4.37 MB) บทที่ 2 (16.98 MB) บทที่ 3 (4.23 MB) บทที่ 4 (20.98 MB) บทที่ 5 (4.31 MB) บรรณานุกรม (1.54 MB) ภาคผนวก (15.28 MB)
คเชนทร์, ช่างน้อย. (2556). แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนายทหารชั้นประทวน กองพันทหารม้าที่ 9 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (17.88 KB) บทคัดย่อ (28.87 KB) สารบัญ (21.92 KB) บทที่ 1 (54.19 KB) บทที่ 2 (156.54 KB) บทที่ 3 (43.19 KB) บทที่ 4 (190.22 KB) บทที่ 5 (97.62 KB) บรรรานุกรม (30.33 KB) ภาคผนวก (199.4 KB)
มาริน, จันทรวงศ์. (2556). แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (19.49 KB) บทคัดย่อ (28.64 KB) สารบัญ (32.6 KB) บทที่1 (32.6 KB) บทที่2 (256.51 KB) บทที่3 (48.02 KB) บทที่4 (176.49 KB) บทที่5 (139.24 KB) บรรณานุกรม (43.36 KB) ภาคผนวก (443.52 KB)
มาริน, จันทรวงค์. (2556). แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะวิทยาการจัดการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
หน้าปก (138.16 KB) บทคัดย่อ (234.92 KB) สารบัญ (301.76 KB) บทที่ 1 (369.75 KB) บทที่ 2 (901.45 KB) บทที่ 3 (362.11 KB) บทที่ 4 (586.27 KB) บทที่ 5 (585.53 KB) บรรณานุกรม (333.98 KB) ภาคผนวก (1.34 MB)
กัญญาณัฐ, เทียนหลำ. (2560). แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์นักข่าวกรองแห่งชาติ จำกัด. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (42.07 KB) คำอนุมัติ (1.36 MB) บทคัดย่อภาษาไทย (111.41 KB) กิตติกรรมประกาศ (42.67 KB) สารบัญ (110.69 KB) บทที่1 (154.44 KB) บทที่2 (653.49 KB) บทที่3 (220.94 KB) บทที่4 (236.49 KB) บทที่5 (185.08 KB) บรรณนุกรม (153.93 KB) ภาคผนวก (2 MB)
สิริธนา, นวลทิม. (2557). แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการหอพักสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
หน้าปก (31.4 KB) บทคัดย่อ (51.36 KB) สารบัญ (140.92 KB) บทที่1 (217.47 KB) บทที่2 (590.04 KB) บทที่3 (163.8 KB) บทที่ 4 (765.06 KB) บทที่ 5 (261.49 KB) บรรณานุกรม (161.6 KB) ภาคผนวก (860.02 KB)
สิริธนา, นวลทิม. (2557). แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการหอพักสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (221.83 KB) บทคัดย่อ (281.15 KB) สารบัญ (297.58 KB) บทที่1 (339.91 KB) บทที่2 (543.75 KB) บทที่3 (313.75 KB) บทที่4 (706.51 KB) บทที่5 (379.54 KB) บรรณานุกรม (304.72 KB) ภาคผนวก (910.13 KB)
ปิยะกุล, จันทบุรี. (2009). แนวทางการพัฒนาการทำบัญชีครัวเรือนของประชาชนในชุมชนบ้านหนองปรือ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
หน้าปก (58.15 KB) บทคัดย่อ (67.68 KB) สารบัญ (128.6 KB) บทที่1 (190.33 KB) บทที่2 (1.42 MB) บทที่3 (175.46 KB) บทที่4 (582.91 KB) บทที่5 (210.57 KB) บรรณานุกรม (132.21 KB) ภาคผนวก (722.95 KB)
ลูกขวัญ, อินทร์คล้าย. (2559). แนวทางการพัฒนากระบวนการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (208.45 KB) บทคัดย่อ (231.46 KB) สารบัญ (89.23 KB) บทที่1 (112.02 KB) บทที่2 (472.47 KB) บทที่3 (99.62 KB) บทที่4 (270.43 KB) บทที่5 (140.49 KB) บรรณานุกรม (78.89 KB) ภาคผนวก (692.28 KB)
ทรงศักดิ์, เนียบเปีย. (2551). แนวทางการปรับพฤติกรรมก้านร้าวของเด็กนักเรียน : กรณีศึกษา โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ภาคผนวก (4.19 MB) บรรณานุกรม (92.38 KB) บทที่5 (117.58 KB) บทที่4 (328.42 KB) บทที่3 (441.14 KB) บทที่2 (1.11 MB) บทที่1 (287.9 KB) สารบัญ (141.76 KB) บทคัดย่อ (132.64 KB) หน้าปก (70 KB)
สุทธิวรรณ, ยิ้มสมบุญ. (2545). แนวทางการบริหารงานโรงเรียนที่มีการจัดชั้นเรียนร่วมระดับประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (63.87 KB) bib.pdf (105.58 KB) ch5.pdf (147.18 KB) ch4.pdf (2.36 MB) ch3.pdf (182.31 KB) ch2.pdf (626.99 KB) ch1.pdf (147.83 KB) con1.pdf (258.34 KB) abs.pdf (117.75 KB) app.pdf (131.6 KB)
วิลาวัณย์, ประสานจิตร. (2552). แนวทางการบริหารงานอนามัยโรงเรียนตามระบบ PDCA ในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. คณะครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
หน้าปก (65.93 KB) บทคัดย่อ (68.94 KB) สารบัญ (104.84 KB) บทที่ 1 (190.54 KB) บทที่ 2 (1.75 MB) บทที่ 3 (138.67 KB) บทที่ 4 (1.18 MB) บทที่ 5 (208.01 KB) บรรณานุกรม (163.84 KB) ภาคผนวก (774.71 KB)
พนารัตน์, วสุวัฒนาศรี. (2551). แนวทางการดำเนินงานการควบคุมภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ภาคผนวก (562.93 KB) บรรณานุกรม (149.13 KB) บทที่5 (657.46 KB) บทที่4 (906.61 KB) บทที่3 (267.16 KB) บทที่2 (1.64 MB) บทที่1 (243.21 KB) สารบัญ (127.63 KB) บทคัดย่อ (132.59 KB) หน้าปก (82.51 KB)
สุเชษฐ์, เรือนก้อน. (2556). แนวทางการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาในโรงเรียนแกนนำการจัดการเรียนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (27.31 KB) บทคัดย่อ (29.73 KB) สารบัญ (27.5 KB) บทที่ 1 (67.14 KB) บทที่ 2 (434.34 KB) บทที่ 3 (62.93 KB) บทที่ 4 (188.11 KB) บทที่ 5 (76.4 KB) บรรรานุกรม (49.29 KB) ภาคผนวก (358.7 KB)
พิลึก, ภาณุพันธุ์. (2550). แนวทางการจัดการสารสนเทศของเทศบาลตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.PDF (71 KB) bib.PDF (172.59 KB) ch5.PDF (318.09 KB) ch4.PDF (442.72 KB) ch3.PDF (208.94 KB) ch2.PDF (1.15 MB) ch1.PDF (208.26 KB) con1.PDF (95.85 KB) abs.PDF (126.15 KB) app.PDF (450.61 KB)
ปรีดา, ตาไว. (2550). แนวทางการจัดการขยะของชุมชนตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ภาคผนวก (789.09 KB) บรรณานุกรม (133.89 KB) บทที่5 (932.24 KB) บทที่4 (524.26 KB) บทที่3 (165.64 KB) บทที่2 (1.05 MB) บทที่1 (176.17 KB) สารบัญ (106.3 KB) บทคัดย่อ (129.21 KB) หน้าปก (83.85 KB)
ณรงค์, โตแหยม. (2551). แนวการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ภาคผนวก (503.93 KB) บรรณานุกรม (186.57 KB) บทที่5 (653.37 KB) บทที่4 (573.34 KB) บทที่3 (207.83 KB) บทที่2 (1.97 MB) บทที่1 (237.23 KB) สารบัญ (126.23 KB) บทคัดย่อ (152.86 KB) หน้าปก (83.75 KB)
อานนท์, ชาญกูล. (2544). เจตคติต่อการนิเทศภายในโรงเรียนของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (66.95 KB) บทคัดย่อ (139.89 KB) สารบัญ (359.01 KB) บทที่ 1 (327.99 KB) บทที่ 2 (2.86 MB) บทที่ 3 (406.13 KB) บทที่ 4 (1.07 MB) บทที่ 5 (409.98 KB) บรรณานุกรม (263.79 KB) ภาคผนวก (613.17 KB)
แก้วแสนสาย, มณีรัตน์. (2551). ารนำเสนอแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเอชน กรณีศึกษา : โรงพยาบาลรัตนเวช(เด็ก) พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2551-05-18, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
หน้าปก (34.39 KB) บทคัดย่อ (80.78 KB) สารบัญ (98.43 KB) บทที่1 (264.75 KB) บทที่2 (915.31 KB) บทที่3 (146.25 KB) บทที่4 (919.96 KB) บทที่5 (234.08 KB) ภาคผนวก (268.32 KB) บรรณานุกรม (51.25 KB)
ณัฐธิรา, ปาลิวนิช. (2560). ส่วนประสบทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้เครื่องสำอางอันตรายของวัยรุ่นหญิง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. สาขาการจัดการประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (426.93 KB) บทคัดย่อ (315.8 KB) สารบัญ (884.73 KB) กิติกรรมประกาศ (154.74 KB) บทที่ 1 (778.97 KB) บทที่ 2 (2.75 MB) บทที่ 3 (1.04 MB) บทที่ 4 (3.58 MB) บทที่ 5 (1.42 MB) บรรณานุกรม (738.09 KB) ภาคผนวก (1.69 MB) ประวัติผู้วิจัย (149.58 KB)
พระรังสรรค์, พิมพ์ช่างทอง. (2548). สภาพและปัญหาในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (69.52 KB) บทคัดย่อ (112.89 KB) สารบัญ (120.49 KB) บทที่1 (171.46 KB) บทที่2 (1.49 MB) บทที่3 (184.04 KB) บทที่4 (707.61 KB) บทที่5 (137.83 KB) บรรณานุกรม (97.92 KB) ภาคผนวก (249.84 KB)
ชั้นเจริญ, พรสันต์. (2547). สภาพและปัญหาการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (60.91 KB) บทคัดย่อ (152.37 KB) สารบัญ (151.95 KB) บทที่1 (127.8 KB) บทที่2 (795.86 KB) บทที่3 (98.61 KB) บทที่4 (1.15 MB) บทที่5 (234.29 KB) บรรณานุกรม (105.4 KB) ภาคผนวก (328.94 KB)
พรสันต์, ชั้นเจริญ. (2548). สภาพและปัญหาการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (60.91 KB) con1.pdf (151.95 KB) ch5.pdf (234.29 KB) ch4.pdf (1.15 MB) ch3.pdf (98.61 KB) ch2.pdf (795.86 KB) ch1.pdf (127.8 KB) bib.pdf (105.4 KB) app.pdf (328.94 KB) abs.pdf (152.37 KB)
นิเวช, อินสุวอ. (2550). สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ภาคผนวก (1.18 MB) บรรณานุกรม (150.88 KB) บทที่5 (474.19 KB) บทที่4 (858.19 KB) บทที่3 (227.04 KB) บทที่2 (2.67 MB) บทที่1 (231.66 KB) สารบัญ (138.19 KB) บทคัดย่อ (127.86 KB) หน้าปก (86.51 KB)
ศุภนิตย์, มิ่งไม้. (2552). สภาพปัญหาและแนวทางการนิเทศภายในสำหรับโรงเรียนจัดการเรียนร่วมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต 1. คณะครุศาสตร์มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
หน้าปก (23.21 KB) บทคัดย่อ (73.68 KB) สารบัญ (144.3 KB) บทที่1 (233 KB) บทที่2 (1.68 MB) บทที่3 (192.06 KB) บทที่ 4 (860.97 KB) บทที่ 5 (493.53 KB) บรรณานุกรม (256.08 KB) ภาคผนวก (977.04 KB)
ศุภนิตย์, มิ่งไม้. (2552). สภาพปัญหาและแนวทางการนิเทศภายในสำหรับโรงเรียนจัดการเรียนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา. ครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (59.97 KB) บทคัดย่อ (90.6 KB) กิตติกรรมประกาศ (42.16 KB) สารบัญ (168.34 KB) บทที่ 1 (283.49 KB) บทที่ 2 (2.05 MB) บทที่ 3 (225.67 KB) บทที่ 4 (1017.21 KB) บทที่ 5 (602.41 KB) บรรณานุกรม (298.02 KB) ภาคผนวก (1.07 MB)
อุไรลักษณ์, จุลพันธ์. (2547). สภาพปัญหาการเรียนในโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารของนักศึกษาสถาบันราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-03-25, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
หน้าปก (73.77 KB) บทคัดย่อ (145.16 KB) สารบัญ (307.55 KB) บทที่ 1 (150.89 KB) บทที่ 2 (348.16 KB) บทที่ 3 (136.45 KB) บทที่ 4 (979.66 KB) บทที่ 5 (264.38 KB) บรรณานุกรม (124.94 KB) ภาคผนวก (146.72 KB)
จุลพันธ์, อุไรลักษณ์. (2547). สภาพปัญหาการเรียนในโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารของนักศึกษาสถาบันราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (73.77 KB) bib.pdf (124.94 KB) ch5.pdf (264.38 KB) ch4.pdf (979.66 KB) ch3.pdf (136.45 KB) ch2.pdf (348.16 KB) ch1.pdf (150.89 KB) con1.pdf (307.55 KB) abs.pdf (145.16 KB) app.pdf (146.72 KB)
วราภรณ์, วารี. (2548). สภาพปัญหาการบริหารงานโครงการอนามัยโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. คณะครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
หน้าปก (84.84 KB) บทคัดย่อ (75.64 KB) สารบัญ (265 KB) บทที่1 (181.5 KB) บทที่2 (1.02 MB) บทที่3 (270.42 KB) บทที่4 (1.82 MB) บทที่5 (256.99 KB) บรรณานุกรม (176.61 KB) ภาคผนวก (335.37 KB)
ประพัทธ์, เหมาคม. (2545). สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงงานอาชีพระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
tpg.pdf (69.26 KB) bib.pdf (109.49 KB) ch5.pdf (197.2 KB) ch4.pdf (1.87 MB) ch3.pdf (404.44 KB) ch2.pdf (2.19 MB) ch1.pdf (447.04 KB) con1.pdf (352.68 KB) abs.pdf (156.99 KB) app.pdf (165.58 KB)
วราภรณ์, วารี. (2549). สภาพการบริหารงานโครงการอนามัยโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
tpg.pdf (92.46 KB) bib.pdf (109.75 KB) ch5.pdf (153.86 KB) ch4.pdf (790.13 KB) ch3.pdf (127.09 KB) ch2.pdf (533.2 KB) ch1.pdf (115.49 KB) con1.pdf (192.77 KB) abs.pdf (127.73 KB) app.pdf (192.23 KB)
วารี, วราภรณ์. (2549). สภาพการบริหารงานโครงการอนามัยโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-07-07, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
หน้าปก (97.84 KB) บทคัดย่อ (195.59 KB) สารบัญ (275.23 KB) บทที่1 (575.3 KB) บทที่2 (4.2 MB) บทที่3 (284.59 KB) บทที่4 (1.58 MB) บทที่5 (645.45 KB) ภาคผนวก (1.46 MB) บรรณานุกรม (366.46 KB)
นิภาพร, อ๊อดเอก. (2558). ศึกษาสภาพและแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่ 13 ด้านผู้เรียนมีคุณภาพธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
บทคัดย่อ (40.14 KB) ภาคผนวก (189.56 KB) บรรณานุกรม (58.73 KB) บทที่1 (65.25 KB) บทที่2 (462.35 KB) บทที่3 (66.92 KB) บทที่4 (134.54 KB) บทที่5 (93.26 KB) สารบัญ (42.56 KB) หน้าปก (22.05 KB)
ธีรการ, ศิริวุฒิการ. (2546). ศักยภาพในการถ่ายโอนการศึกษาสู่ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (61.07 KB) บทคัดย่อ (151.45 KB) สารบัญ (114.38 KB) บทที่ 1 (143.13 KB) บทที่ 2 (1.12 MB) บทที่ 3 (73.15 KB) บทที่ 4 (606.71 KB) บทที่ 5 (285.66 KB) บรรณานุกรม (106.27 KB) ภาคผนวก (157.73 KB)
ทัศนีย์, เนื้อไม้. (2555). รูปแบบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของตัวแปรที่ส่งผลต่อการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร. presented at the 2557-05-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
วนิดา, จันทรมณี. (2560). รูปแบบการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่มคุณภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
วิจิตตรา, พ่วงท่าโก. (2557). รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมอันพึงประสงค์ของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร. คณะรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
หน้าปก (22.24 KB) บทคัดย่อ (63.25 KB) สารบัญ (157.89 KB) บทที่1 (246.12 KB) บทที่2 (1.56 MB) บทที่3 (156.16 KB) บทที่ 4 (1.25 MB) บทที่ 5 (498.96 KB) บรรณานุกรม (128.67 KB) ภาคผนวก (425 KB)
วิจิตตรา, พ่วงท่าโก. (2557). รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมอันพึงประสงค์ของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง. รัฐประศาสนศาสตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (57.23 KB) บทคัดย่อ (79.69 KB) กิตติกรรมประกาศ (40.76 KB) สารบัญ (188.14 KB) บทที่1 (306.06 KB) บทที่ 2 (1.99 MB) บทที่ 3 (187.13 KB) บทที่ 4 (1.44 MB) บทที่ 5 (630.95 KB) บรรณานุกรม (156.11 KB) ภาคผนวก (483.02 KB)
วิจิตรา, พ่วงท่าโก. (2557). รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมอันพึงประสงค์ของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโฑธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร. presented at the 2557-09-23, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (22.32 KB) บทคัดย่อ (31.35 KB) สารบัญ (53.13 KB) บทที่1 (71.31 KB) บทที่2 (461.73 KB) บทที่3 (51.51 KB) บทที่4 (389.15 KB) บทที่5 (151.62 KB) บรรณานุกรม (42.87 KB) ภาคผนวก (127.62 KB)
สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (2546). รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2546. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
10.Abstract2546.pdf (2.67 MB)
นันท์นภัส, พึ่งพิณ. (2556). ยุทธ์ศาสตร์การเสริมสร้างพฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-09-23, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (18.6 KB) บทคัดย่อ (32.28 KB) สารบัญ (39.2 KB) บทที่ 1 (69.29 KB) บทที่ 2 (553.48 KB) บทที่ 3 (71.52 KB) บทที่ 4 (267.56 KB) บทที่ 5 (105.48 KB) บรรรานุกรม (77.43 KB) ภาคผนวก (239.65 KB)
เบญจพร, จันตะเรือง. (2560). ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (563.66 KB) บทคัดย่อ (912.18 KB) สารบัญ (239.15 KB) บทที่1 (235.92 KB) บทที่2 (494.91 KB) บทที่3 (234.73 KB) บทที่4 (461.56 KB) บทที่5 (258.96 KB) บรรณานุกรม (245.57 KB) ภาคผนวก (1014.78 KB)
อรชร, ไอสันเทียะ. (2560). ฟลาโวนอยด์จากดอกดาวเรืองต่อการควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของผักกาดหอมที่ปลูกด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
หน้าปก (144.26 KB) คำอนุมัติ (1.09 MB) บทคัดย่อภาษาไทย (1.47 MB) บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (1.38 MB) สารบัญ (191.26 KB) สารบัญตาราง (170.77 KB) สารบัญภาพ (135.37 KB) สารบัญภาพ (256.16 KB) บทที่1 (200.82 KB) บทที่2 (656.49 KB) บทที่3 (1.02 MB) บทที่4 (1.89 MB) บทที่5 (222.8 KB) บรรณานุกรม (230.55 KB) ภาคผนวก (1.16 MB) ประวัติผู้ทำวิจัย (63.03 KB)
สมยศ, อู่ทองมาก. (2543). พฤติกรรมผู้นำที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการบริหารโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนดีเด่น ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (75.41 KB) บทคัดย่อ (164.79 KB) สารบัญ (115.13 KB) บทที่ 1 (225.11 KB) บทที่ 2 (638.29 KB) บทที่ 3 (236.11 KB) บทที่ 4 (432.63 KB) บทที่ 5 (238.29 KB) บรรณานุกรม (85.14 KB) ภาคผนวก (174.1 KB)
มนรัตน์, กมลพัฒนะ. (2543). พฤติกรรมทางด้านคุณธรรมของผู้บริหารในทัศนะของอาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษากลุ่มภาคเหนือ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (68.44 KB) บทคัดย่อ (238.87 KB) สารบัญ (158.46 KB) บทที่ 1 (314.3 KB) บทที่ 2 (383.8 KB) บทที่ 3 (73.49 KB) บทที่ 4 (384.09 KB) บทที่ 5 (173.92 KB) บรรณานุกรม (75.42 KB) ภาคผนวก (372.3 KB)
ทวีพร, ศรีโพธิ์ทอง. (2557). พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ของผู้ประกอบการธุรกิจในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-09-27, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (18.43 KB) บทคัดย่อ (32.01 KB) สารบัญ (31.68 KB) บทที่1 (48.73 KB) บทที่2 (300.75 KB) บทที่3 (40.6 KB) บทที่4 (135.24 KB) บทที่5 (75.73 KB) บรรณานุกรม (45.62 KB) ภาคผนวก (182.31 KB)
ประภาพรรณ, รักเลี้ยง. (2547). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ที่มีผลกระทบต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (53.71 KB) bib.pdf (146.87 KB) ch5.pdf (851.35 KB) ch4.pdf (334.26 KB) ch3.pdf (105.38 KB) ch2.pdf (874.47 KB) ch1.pdf (159.16 KB) con1.pdf (93.39 KB) abs.pdf (112.9 KB) app.pdf (883.94 KB)
รักเลี้ยง, ประภาพรรณ. (2547). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ที่มีผลกระทบต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (53.71 KB) bib.pdf (146.87 KB) ch5.pdf (851.35 KB) ch4.pdf (334.26 KB) ch3.pdf (105.38 KB) ch2.pdf (874.47 KB) ch1.pdf (159.16 KB) con1.pdf (93.39 KB) abs.pdf (112.9 KB) app.pdf (883.94 KB)
ประภาพรรณ, รักเลี้ยง. (2547). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ที่มีผลกระทบต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
หน้าปก (53.71 KB) บทคัดย่อ (112.9 KB) สารบัญ (93.39 KB) บทที่ 1 (159.16 KB) บทที่ 2 (874.47 KB) บทที่ 3 (105.38 KB) บทที่ 4 (334.26 KB) บทที่ 5 (851.35 KB) บรรณานุกรม (146.87 KB) ภาคผนวก (883.94 KB)
สุขสิริ, อินจันทร์. (2554). ผลของอายุการเก็บเกี่ยวกล้วยไข่(Musa acuminata, AA) และวิธีการผลิตที่มีต่อสมบัติของแป้งกล้วยไข่และการนำไปใช้ประโยชน์. presented at the 2557-05-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (21.39 KB) บทคัดย่อ (29.63 KB) สารบัญ (36.79 KB) บทที่ 1 (27.12 KB) บทที่ 2 (296.15 KB) บทที่ 3 (32.04 KB) บทที่ 4 (232.8 KB) บทที่ 5 (16.52 KB) บรรรานุกรม (41.63 KB) ภาคผนวก (107.7 KB)
ณัฐปภัสร์, ไกรแสง. (2557). ผลของปริมาณแอมิโลสต่ออัตราการย่อยสตาร์ชและค่าดัชนีน้ำตาลของน้ำตาลเส้นก๋วยเตี๋ยว. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (18.91 KB) บทคัดย่อ (30.38 KB) สารบัญ (42.3 KB) บทที่1 (29.11 KB) บทที่2 (251.45 KB) บทที่3 (49.6 KB) บทที่4 (221.37 KB) บทที่5 (20.03 KB) บรรณานุกรม (706.04 KB) ภาคผนวก (137.92 KB)
ยุทธพัฒน์, ศรีกุม. (2552). ผลของการใช้โปรแกรมเกมทางพลศึกษาที่มีต่อทักษะการตีลูกพื้นฐานในกีฬาแบดมินตันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ. คณะครุศาสตร์มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
หน้าปก (43.17 KB) สารบัญ (99.49 KB) บทที่1 (253.06 KB) บทที่2 (1015.57 KB) บทที่3 (416.1 KB) บทที่4 (145.3 KB) บทที่5 (194.08 KB) บรรณานุกรม (153.23 KB) ภาคผนวก (3.54 MB)
ป้อมสาหร่าย, รสริน. (2550). ผลของการใช้การเรียนแบบร่วมมือที่มีต่อความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ และความพึงพอใจในการเรียนแบบร่วมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.PDF (74.36 KB) bib (1).PDF (209.62 KB) ch5.PDF (209.15 KB) ch4.PDF (144.88 KB) ch3.PDF (487.11 KB) ch2.PDF (1.47 MB) ch1.PDF (227 KB) con1.PDF (108.11 KB) abs.PDF (112.76 KB) app.PDF (3.58 MB)
อิศราวุฒ, ส้มซ่า. (2550). ผลของการสอนแบบ SSCS ที่มีต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
bib.PDF (182.97 KB) tpg.PDF (73.92 KB) abs.PDF (105.73 KB) con1.PDF (119.5 KB) ch1.PDF (215.46 KB) ch2.PDF (1019.89 KB) ch3.PDF (386.3 KB) ch4.PDF (178.34 KB) ch5.PDF (191.25 KB) app.PDF (1.68 MB)
มณฑา, สังข์ทอง. (2559). ผลของการจัดประสบการณ์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ครุศาสตร์, จังหวัดพิษณุโลก.
หน้าปก (31.2 KB) บทคัดย่อ (74.06 KB) กิตติกรรมประกาศ (31.29 KB) สารบัญ (118.85 KB) บทที่ 1 (157.43 KB) บทที่ 2 (857.79 KB) บทที่ 3 (247.79 KB) บทที่ 4 (44.21 KB) บทที่ 5 (137.19 KB) บรรณานุกรม (142.67 KB) ภาคผนวก (3.78 MB) ภาคผนวก(ต่อ) (2.86 MB) ภาคผนวก(ต่อ) (3.58 MB)
สายหยุด, โตรัตน์. (2551). ผลของการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้ประสาทสัมผัสที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2. คณะครุศาสตร์.
หน้าปก (144.84 KB) บทคัดย่อ (345.84 KB) สารบัญ (302.83 KB) บทที่ 1 (377.42 KB) บทที่ 2 (1.19 MB) บทที่ 3 (621.49 KB) บทที่ 4 (293.24 KB) บทที่ 5 (397.78 KB) บรรณานุกรม (411.38 KB) ภาคผนวก (848.16 KB)
กฤษณา, เฮงประเสริฐ. (2551). ผลการใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้นที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
ภาคผนวก (2.06 MB) บรรณานุกรม (204.85 KB) บทที่5 (327.5 KB) บทที่4 (96.47 KB) บทที่3 (668.73 KB) บทที่2 (1.87 MB) บทที่1 (294.28 KB) สารบัญ (138.26 KB) บทคัดย่อ (158.76 KB) หน้าปก (84.05 KB)
สุรินทร์, อ่อนกล. (2552). ผลการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์แบบอินเตอร์แอกทีฟที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในกลุ่มสาระการเรียนรู่้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. คณะครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
หน้าปก (241.82 KB) บทคัดย่อ (338.55 KB) สารบัญ (439.38 KB) บทที่1 (488.85 KB) บทที่2 (1.58 MB) บทที่3 (684.41 KB) บทที่4 (385.35 KB) บทที่5 (483.52 KB) บรรณานุกรม (485.55 KB) ภาคผนวก (5.88 MB)
พิณฑิญา, ขำอ่อน. (2553). ผลการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการเขียนแบบปฏิบัติการที่มีต่อความสามารถในการสื่อสารของเด็กปฐมวัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (68.68 KB) abs.pdf (117.34 KB) con 1.pdf (140.4 KB) ch 1.pdf (238.6 KB) ch 2.pdf (806.7 KB) ch 3.pdf (273.87 KB) ch 4.pdf (186.43 KB) ch 5.pdf (257.1 KB) bib.pdf (143.14 KB)
สายหยุด, โตรัตน์. (2551). ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้ประสาทสัมผัสที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2. ครุศาสตร์มหาบัณฑฺิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (74.98 KB) บทคัดย่อ (77.51 KB) กิตติกรรมประกาศ (44.81 KB) สารบัญ (89.06 KB) บทที่ 1 (177.81 KB) บทที่ 2 (1.62 MB) บทที่ 3 (577.09 KB) บทที่ 4 (64.88 KB) บทที่ 5 (162.28 KB) บรรณานุกรม (197.79 KB) ภาคผนวก (1.07 MB)
ศลิษา, แสงเมือง. (2558). ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
บทคัดย่อ (15.68 KB) ภาคผนวก (1.53 MB) บรรณานุกรม (44.17 KB) บทที่1 (49.66 KB) บทที่2 (373.64 KB) บทที่3 (161.93 KB) บทที่4 (29.51 KB) บทที่5 (43.93 KB) สารบัญ (40.19 KB) หน้าปก (13.28 KB)
บุญลอย, มูลน้อย. (2560). ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่เพิ่มทักษะการคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง วงจรไฟฟ้า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (725.36 KB) บทคัดย่อ (1.29 MB) สารบัญ (1.27 MB) บทที่1 (149.15 KB) บทที่2 (719.89 KB) บทที่3 (216.25 KB) บทที่4 (220.29 KB) บทที่5 (154.89 KB) บรรณานุกรม (103.9 KB) ภาคผนวก (9.95 MB)
อุรา, วงค์ประสงค์ชัย. (2555). ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุของผู้ปฏิบัติงานพัสดุ มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
หน้าปก (43.11 KB) สารบัญ (67.25 KB) บทคัดย่อ (76.03 KB) บทที่ 2 (771.62 KB) บทที่ 3 (46.5 KB) บทที่ 4 (379.16 KB) บทที่ 5 (278.11 KB) บรรณาณุกรม (100.23 KB) ภาคผนวก (611.18 KB)
เกียรติศักดิ์, จันทร์ดี. (2558). ปัญหาและแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานด้านการบริหารจัดการที่ดีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 41 จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
บทคัดย่อ (34.3 KB) ภาคผนวก (338.66 KB) บรรณานุกรม (57.79 KB) บทที่1 (61.13 KB) บทที่2 (485.16 KB) บทที่3 (80.2 KB) บทที่4 (100.64 KB) บทที่5 (106 KB) สารบัญ (72.04 KB) หน้าปก (13.01 KB)
น้อยหน่า, บางศรีองค์. (2559). ปัญหาด้านการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, คณะวิทยาการจัดการ.
หน้าปก (38.06 KB) บทคัดย่อ (70.07 KB) กิตติกรรมประกาศ (26.48 KB) สารบัญ (90.72 KB) บทที่ 1 (98.96 KB) บทที่ 2 (2.13 MB) บทที่ 3 (85.38 KB) บทที่ 4 (294.61 KB) บทที่ 5 (157.05 KB) บรรณานุกรม (61.23 KB) ภาคผนวก (373.14 KB) ภาคผนวก(ต่อ) (159.6 KB)
ชิดชนก, ชอบสุข. (2558). ปัญหาของผู้ซื้อบ้านจัดสรร ในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (748.35 KB) บทคัดย่อ (1 MB) สารบัญ (547.66 KB) บทที่ 1 (1.96 MB) บทที่ 2 (31.15 MB) บทที่ 3 (1.51 MB) บทที่ 4 (6.26 MB) บทที่ 5 (2.96 MB) บรรณานุกรม (2.71 MB) ภาคผนวก (10.79 MB)
จันทร์เพ็ญ, จันทร์ไข่. (2547). ปัญหาการสอนวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-03-25, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
หน้าปก (64.91 KB) บทคัดย่อ (120.31 KB) สารบัญ (200.04 KB) บทที่ 1 (230.95 KB) บทที่ 2 (632.24 KB) บทที่ 3 (118.16 KB) บทที่ 4 (650.81 KB) บทที่ 5 (212.71 KB) บรรณานุกรม (92.8 KB) ภาคผนวก (193.3 KB)
กิตติ, เหล่ากสิการ. (2543). ปัญหาการบริหารงานลูกเสือในโรงเรียน ในทัศนะผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนลูกเสือ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (66.43 KB) บทคัดย่อ (132.72 KB) สารบัญ (100.93 KB) บทที่ 1 (100.93 KB) บทที่ 2 (848.79 KB) บทที่ 3 (115.81 KB) บทที่ 4 (481.92 KB) บทที่ 5 (380.95 KB) บรรณานุกรม (127.43 KB) ภาคผนวก (158.4 KB)
บำรุง, เสือนาราง. (2548). ปัญหาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตามทรรศนะของผู้บริหารและครูวิชาการโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (79.47 KB) con1.pdf (202.4 KB) ch5.pdf (160.1 KB) ch4.pdf (879.24 KB) ch3.pdf (114.94 KB) ch2.pdf (894.48 KB) ch1.pdf (425.78 KB) bib.pdf (78.86 KB) app.pdf (206.74 KB) abs.pdf (229.78 KB)
เนาวรัตน์, สร้อยนิ่ม. (2543). ปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (71.07 KB) บทคัดย่อ (184.95 KB) สารบัญ (260.52 KB) บทที่ 1 (272.47 KB) บทที่ 2 (1.7 MB) บทที่ 3 (267.49 KB) บทที่ 4 (1.48 MB) บทที่ 5 (472.25 KB) บรรณานุกรม (223.08 KB) ภาคผนวก (426.66 KB)
กัญญาวีร์, สมนึก. (2558). ปัจจัยในการทำวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
บทคัดย่อ (28.14 KB) ภาคผนวก (233.63 KB) บรรณานุกรม (43.81 KB) บทที่1 (45.17 KB) บทที่2 (405.64 KB) บทที่3 (37.29 KB) บทที่4 (131.52 KB) บทที่5 (60.43 KB) สารบัญ (23.07 KB) หน้าปก (14.51 KB)
อนันต์, ทองน้อย. (2557). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อที่ของผู้ประกอบการธุรกิจ ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก. Pibulsongkram Rajabhat University. Academic Resource & Information Technology Center., พิษณุโลก.
หน้าปก (18.45 KB) บทคัดย่อ (19.3 KB)
วรพรรณ, ศรีกล่ำ. (2558). ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อคะแนนการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ด้านความสามารถทางภาษา : ศึกษาเปรียบเทียบโรงเรียนที่มีผล (NT) สูงและต่ำในจังหวัดพิษณุโลก. คณะครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (67.84 KB) บทคัดย่อ (64.21 KB) สารบัญ (146.37 KB) บทที่1 (283.91 KB) บทที่2 (2.38 MB) บทที่3 (381.06 KB) บทที่4 (674.57 KB) บทที่5 (570.79 KB) บรรณานุกรม (318.99 KB) ภาคผนวก (1.39 MB)
เพชรา, ชาญฟั่น. (2560). ปัจจัยพหุระดับการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งผลต่อความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
นิติญาณ์, ปัทมสิริวัฒน์. (2548). ปัจจัยที่เป็นสาเหตุและผลกระทบของการหย่าร้างในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (65.43 KB) bib.pdf (108.01 KB) ch5.pdf (189.6 KB) ch4.pdf (899.17 KB) ch3.pdf (96.04 KB) ch2.pdf (592.46 KB) ch1.pdf (185.94 KB) con1.pdf (291.92 KB) abs.pdf (145.96 KB) app.pdf (101.68 KB)
สุพรรณี, กุเหล็กดำ. (2546). ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (65.11 KB) bib.pdf (143.77 KB) ch5.pdf (222.57 KB) ch4.pdf (341.78 KB) ch3.pdf (125.48 KB) ch2.pdf (848.36 KB) ch1.pdf (143.3 KB) con1.pdf (85.14 KB) abs.pdf (204.13 KB) app.pdf (347.96 KB)
รัชนีพร, ภักดี. (2552). ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกรรมการโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
บทคัดย่อ (131.48 KB) ภาคผนวก (695.56 KB) บรรณานุกรม (228.52 KB) บทที่ 1 (290.62 KB) บทที่ 2 (2.07 MB) บทที่ 3 (213.82 KB) บทที่ 4 (458.95 KB) บทที่ 5 (377.13 KB) สารบัญ (126.22 KB) หน้าปก (81.07 KB)
เพลินชัยวาณิช, อารีย์. (2549). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมดีเด่นของภาคเหนือตอนล่าง ปีการศึกษา 2548. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-10-29, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
หน้าปก (97.84 KB) บทคัดย่อ (195.59 KB) สารบัญ (275.23 KB) บทที่1 (575.3 KB) บทที่2 (4.2 MB) บทที่3 (284.59 KB) บทที่4 (1.58 MB) บทที่5 (645.45 KB) ภาคผนวก (1.46 MB) บรรณานุกรม (366.46 KB)
อารีย์, เพลินชัยวาณิช. (2549). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมดีเด่นของภาคเหนือตอนล่าง ปีการศึกษา 2548. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (97.84 KB) บทคัดย่อ (195.59 KB) สารบัญ (275.23 KB) บทที่ 1 (575.3 KB) บทที่ 2 (4.2 MB) บทที่ 3 (284.59 KB) บทที่ 4 (1.58 MB) บทที่ 5 (645.45 KB) บรรณานุกรม (1.46 MB) ภาคผนวก (366.46 KB)

Pages