Biblio

2551
 (2.81 MB)
มันตะสูตร, ไพบูลย์. (2551). การศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2551-05-18, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
 (36.03 KB) (83.68 KB) (109.32 KB) (249.17 KB) (1.3 MB) (72.78 KB) (690.36 KB) (400.91 KB) (950.25 KB) (103.39 KB)
 (141.81 KB) (694.53 KB) (154.28 KB) (362.34 KB) (788.59 KB) (146.92 KB) (1.01 MB) (501.56 KB) (193.16 KB) (78.58 KB)
พรจันทรารักษ์, สุทิน. (2551). การศึกษาปัญหาการประกันคุณภาพการศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2551-05-20, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
 (78.58 KB) (141.81 KB) (193.16 KB) (362.34 KB) (788.59 KB) (146.92 KB) (1.01 MB) (501.56 KB) (694.53 KB) (154.28 KB)
 (67.75 KB) (95.28 KB) (109.46 KB) (229.38 KB) (1.09 MB) (99 KB) (284.13 KB) (286.31 KB) (152.34 KB) (349.98 KB)
 (4.08 MB)
 (3.03 MB)
คุณพระรักษ์, ลักษณา. (2551). การสร้างรูปแบบการบริหารงานธุรการของโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2551-12-28, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
 (83.85 KB) (143.66 KB) (132.58 KB) (190.55 KB) (1.6 MB) (185.96 KB) (789.16 KB) (453.82 KB) (722.55 KB) (193.68 KB)
 (2.63 MB) (221.13 KB) (263.42 KB) (109.31 KB) (427.68 KB) (1.14 MB) (265.81 KB) (142.88 KB) (140.64 KB) (86.57 KB)
สังข์ทรัพย์, ทรงพรรณ. (2551). การใช้เจลแป้งบุกเป็นสารทดแทนไขมันในพายกล้วยตาก. presented at the 2551, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (1.11 MB)
 (1.44 MB)
 (525.76 KB) (200.91 KB) (324.21 KB) (1.99 MB) (207.59 KB) (1.55 MB) (227.09 KB) (217.2 KB) (136.86 KB) (87.03 KB)
 (74.98 KB) (77.51 KB) (44.81 KB) (89.06 KB) (177.81 KB) (1.62 MB) (577.09 KB) (64.88 KB) (162.28 KB) (197.79 KB) (1.07 MB)
 (2.06 MB) (204.85 KB) (327.5 KB) (96.47 KB) (668.73 KB) (1.87 MB) (294.28 KB) (138.26 KB) (158.76 KB) (84.05 KB)
 (144.84 KB) (345.84 KB) (302.83 KB) (377.42 KB) (1.19 MB) (621.49 KB) (293.24 KB) (397.78 KB) (411.38 KB) (848.16 KB)
สนทยา, สาลี. (2551). พฤติกรรมการใช้สารสนเทศของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2551, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (2.06 MB)
 (1.5 MB)
ประสิทธิ์, แก้วศรีฟุ้ง. (2551). อุปกรณ์ประหยัดพลังงานเครื่องเชื่อมไฟฟ้า. presented at the 2551, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (3.18 MB)
แก้วแสนสาย, มณีรัตน์. (2551). ารนำเสนอแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเอชน กรณีศึกษา : โรงพยาบาลรัตนเวช(เด็ก) พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2551-05-18, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
 (34.39 KB) (80.78 KB) (98.43 KB) (264.75 KB) (915.31 KB) (146.25 KB) (919.96 KB) (234.08 KB) (268.32 KB) (51.25 KB)
 (503.93 KB) (186.57 KB) (653.37 KB) (573.34 KB) (207.83 KB) (1.97 MB) (237.23 KB) (126.23 KB) (152.86 KB) (83.75 KB)
 (562.93 KB) (149.13 KB) (657.46 KB) (906.61 KB) (267.16 KB) (1.64 MB) (243.21 KB) (127.63 KB) (132.59 KB) (82.51 KB)
 (4.19 MB) (92.38 KB) (117.58 KB) (328.42 KB) (441.14 KB) (1.11 MB) (287.9 KB) (141.76 KB) (132.64 KB) (70 KB)
 (218.38 KB) (74.24 KB) (132.04 KB) (276.78 KB) (173.13 KB) (1.28 MB) (194.53 KB) (546.56 KB) (445.25 KB) (442.59 KB)
ล้ำสมภพ, ภูษิต. (2551). แนวทางพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2551-03-31, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
 (74.24 KB) (132.04 KB) (98.48 KB) (223.09 KB) (1.28 MB) (194.53 KB) (560.07 KB) (766.31 KB) (442.59 KB) (218.38 KB)
 (3.94 MB)
2552
 (6.15 MB)
 (153.5 KB) (516.22 KB) (275.49 KB) (214 KB) (2.79 MB) (211.79 KB) (787.48 KB) (386.03 KB) (97.68 KB) (85.73 KB)
 (651.98 KB)
 (411.71 KB) (394.48 KB) (314.35 KB) (436.87 KB) (171.77 KB) (100.15 KB) (68.52 KB) (238.82 KB) (114.32 KB) (1.05 MB)
รัตนพร, บ่อคำและคณะ. (2552). การพัฒนาครูคณิตศาสตร์โดยวิธีสอนแบบใหม่. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (4.12 MB)
 (66.93 KB) (63.69 KB) (123.22 KB) (155.9 KB) (587.13 KB) (312.97 KB) (207.58 KB) (126.82 KB) (174.06 KB) (2.41 MB)
 (79.87 KB) (78.36 KB) (47.11 KB) (145.97 KB) (195.38 KB) (716.53 KB) (364.76 KB) (245.61 KB) (156.56 KB) (207.64 KB) (2.64 MB)
 (138.77 KB) (2.14 MB) (143.3 KB) (291.16 KB) (1.34 MB) (546.16 KB) (333.41 KB) (237.51 KB) (153.38 KB) (83.67 KB)
 (44.63 KB) (49.11 KB) (82.17 KB) (163.41 KB) (1.04 MB) (330.35 KB) (103.98 KB) (87.02 KB) (102.63 KB) (4.18 MB)
 (137.37 KB) (346.68 KB) (161.9 KB) (213.93 KB) (1.82 MB) (236.54 KB) (689.28 KB) (514.56 KB) (157.58 KB) (87.19 KB)
 (1.18 MB) (150.88 KB) (474.19 KB) (858.19 KB) (227.04 KB) (2.67 MB) (231.66 KB) (138.19 KB) (127.86 KB) (86.51 KB)
 (122.43 KB) (710.81 KB) (174.33 KB) (233.67 KB) (1.57 MB) (413.41 KB) (245.89 KB) (439.99 KB) (137.65 KB) (84.42 KB)
 (138.77 KB) (2.14 MB) (143.3 KB) (291.16 KB) (1.34 MB) (546.16 KB) (333.41 KB) (237.51 KB) (153.38 KB) (83.67 KB)
 (69.87 KB) (128.41 KB) (140.8 KB)
 (135.41 KB) (682.31 KB) (130.31 KB) (294.12 KB) (1.62 MB) (136.26 KB) (840.41 KB) (427.28 KB) (198.57 KB) (85.98 KB)
 (128.38 KB) (511.76 KB) (206 KB) (376.9 KB) (1.85 MB) (170.33 KB) (1.35 MB) (268.21 KB) (270.35 KB) (83.83 KB)
 (484.81 KB) (632.47 KB) (716.78 KB) (1.07 MB) (5.56 MB) (630.44 KB) (1.82 MB) (945.06 KB) (552 KB) (356.61 KB)
 (229.36 KB) (260.78 KB) (301.08 KB) (394.24 KB) (1.05 MB) (370.92 KB) (676.26 KB) (437.74 KB) (282.21 KB) (690.62 KB)
 (744.06 KB)
สุพิน, ฟองจางวาง. (2552). การเปรียบเทียบความสามารถเชิงปริภูมิและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สอนโดยประยุกต์ใช้โปรแกรม GSP กับการสอนแบบปกติ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (136.86 KB) (2.47 MB) (311.1 KB) (349.81 KB) (1.87 MB) (490.83 KB) (120.25 KB) (214.13 KB) (150.67 KB) (88.01 KB)
 (122.43 KB) (710.81 KB) (174.33 KB) (233.67 KB) (1.57 MB) (413.41 KB) (245.89 KB) (439.99 KB) (137.65 KB) (84.42 KB)
 (754.35 KB) (230.95 KB) (670.71 KB) (360.24 KB) (272.54 KB) (1.52 MB) (230.31 KB) (162.77 KB) (119.48 KB) (83.39 KB)
รัชนีพร, ภักดี. (2552). ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกรรมการโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (131.48 KB) (695.56 KB) (228.52 KB) (290.62 KB) (2.07 MB) (213.82 KB) (458.95 KB) (377.13 KB) (126.22 KB) (81.07 KB)
 (241.82 KB) (338.55 KB) (439.38 KB) (488.85 KB) (1.58 MB) (684.41 KB) (385.35 KB) (483.52 KB) (485.55 KB) (5.88 MB)
 (43.17 KB) (99.49 KB) (253.06 KB) (1015.57 KB) (416.1 KB) (145.3 KB) (194.08 KB) (153.23 KB) (3.54 MB)
 (59.97 KB) (90.6 KB) (42.16 KB) (168.34 KB) (283.49 KB) (2.05 MB) (225.67 KB) (1017.21 KB) (602.41 KB) (298.02 KB) (1.07 MB)
 (23.21 KB) (73.68 KB) (144.3 KB) (233 KB) (1.68 MB) (192.06 KB) (860.97 KB) (493.53 KB) (256.08 KB) (977.04 KB)
 (65.93 KB) (68.94 KB) (104.84 KB) (190.54 KB) (1.75 MB) (138.67 KB) (1.18 MB) (208.01 KB) (163.84 KB) (774.71 KB)
 (1.18 MB) (150.88 KB) (474.19 KB) (858.19 KB) (227.04 KB) (2.67 MB) (231.66 KB) (138.19 KB) (127.86 KB) (86.51 KB)
2553
 (1.8 MB)
 (1.18 MB) (150.88 KB) (474.19 KB) (858.19 KB) (227.04 KB) (2.67 MB) (231.66 KB) (138.19 KB) (127.86 KB) (86.51 KB)
 (255.53 KB) (440.54 KB) (445.82 KB) (834.92 KB) (1.94 MB) (779.7 KB) (438.49 KB) (1.21 MB) (1.48 MB) (1.42 MB)
 (254.81 KB) (457.96 KB) (772.8 KB) (1 MB) (1.27 MB) (576 KB) (1.14 MB) (1.31 MB) (621.49 KB) (1.94 MB)
 (797.28 KB)
ปรีชา, มูลสาร. (2553). การใช้เศษก๋วยเตี๋ยวทดแทนปลายข้าวในสูตรอาหารสุกรขุน. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (1021.87 KB)
 (255.44 KB) (461.31 KB) (639.45 KB) (1016.5 KB) (1.21 MB) (677.21 KB) (947.29 KB) (1.32 MB) (451.19 KB) (844.88 KB)
 (1.24 MB)
 (68.68 KB) (117.34 KB) (140.4 KB) (238.6 KB) (806.7 KB) (273.87 KB) (186.43 KB) (257.1 KB) (143.14 KB)
 (47.77 KB) (56.62 KB) (138.32 KB) (175.88 KB) (1.3 MB) (213.26 KB) (265.66 KB) (362.2 KB) (128.83 KB) (455.86 KB)
 (20.66 KB) (24.7 KB) (36.49 KB) (34.71 KB) (234.4 KB) (63.62 KB) (233.26 KB) (75.13 KB) (21.87 KB) (206.6 KB)
 (1.4 MB)
2554
 (18.69 KB) (25.7 KB) (33.85 KB) (36.99 KB) (416.35 KB) (30.71 KB) (370.67 KB) (51.64 KB) (38.57 KB) (120.36 KB)
 (1.42 MB)
 (3.93 MB)
สนิท, ปิ่นสกุล. (2554). การพัฒนาอิฐทนไฟฉนวนจากเถ้าแกลบ. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 (3.3 MB)
 (224.17 KB) (371.25 KB) (339.28 KB) (842.01 KB) (1.83 MB) (1.65 MB) (1.55 MB) (1.29 MB) (1.84 MB) (997.94 KB)
 (244.86 KB) (399.76 KB) (537.5 KB) (1.06 MB) (1.83 MB) (598.38 KB) (925.42 KB) (1.52 MB) (536.1 KB) (1.71 MB)
 (239.61 KB) (424.83 KB) (469.99 KB) (1.16 MB) (1.91 MB) (542.23 KB) (1.52 MB) (1.52 MB) (1006.4 KB) (1.45 MB)
 (318.42 KB) (230.96 KB) (468.97 KB) (1.17 MB) (869.91 KB) (666.03 KB) (1.55 MB) (1.91 MB) (560.63 KB) (611.63 KB)
 (760.02 KB)
วรกมล, นาชอน. (2554). ความมีวินัยในตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2557-04-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (224.69 KB) (285.38 KB) (495.1 KB) (928.41 KB) (681.91 KB) (1.46 MB) (953.54 KB) (1.09 MB) (1.44 MB) (1.3 MB)
 (21.39 KB) (29.63 KB) (36.79 KB) (27.12 KB) (296.15 KB) (32.04 KB) (232.8 KB) (16.52 KB) (41.63 KB) (107.7 KB)
 (661.25 KB)
 (225.29 KB) (438.05 KB) (614.96 KB) (996.96 KB) (1.03 MB) (892.04 KB) (540.25 KB) (231.37 KB) (471.11 KB) (445.45 KB)
 (20.57 KB) (40.28 KB) (75.71 KB) (56.72 KB) (391.67 KB) (44.96 KB) (568.28 KB) (64.17 KB) (35.75 KB) (257.9 KB)
2555
 (20.57 KB) (29.74 KB) (32.05 KB) (74.61 KB) (536.63 KB) (43.51 KB) (88.38 KB) (84.91 KB) (60.99 KB) (201.64 KB)
อรรถพร, ปัญญา. (2555). การพัฒนาชุดตรวจสอบข้าวเก่าอย่างง่าย. presented at the 2557-04-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (17.19 KB) (26.4 KB) (45.65 KB) (20.47 KB) (181.12 KB) (38.95 KB) (482.49 KB) (19.67 KB) (27.33 KB) (251.56 KB)
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร. (2555). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร. presented at the 2557-04-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
 (258.05 KB) (535.92 KB) (444.67 KB) (1.24 MB) (1.99 MB) (1.24 MB) (1.43 MB) (1.15 MB) (948.39 KB) (1.26 MB)
 (20.23 KB) (27.75 KB) (31.87 KB) (45.03 KB) (354.19 KB) (97.24 KB) (86.42 KB) (63.59 KB) (55.58 KB) (262.47 KB)
 (43.11 KB) (67.25 KB) (76.03 KB) (771.62 KB) (46.5 KB) (379.16 KB) (278.11 KB) (100.23 KB) (611.18 KB)
 (20.33 KB) (24.06 KB) (28.49 KB) (51.02 KB) (264.64 KB) (53.25 KB) (116.64 KB) (70.02 KB) (40.57 KB) (339.62 KB)
2556
 (20.21 KB) (28.46 KB) (26.03 KB) (36.88 KB) (244.69 KB) (27.71 KB) (139.98 KB) (40.71 KB) (33.28 KB) (230.82 KB)
 (78.78 KB) (82.78 KB) (39.73 KB) (195.28 KB) (126.1 KB) (1 MB) (298.91 KB) (1.52 MB) (110.74 KB) (203.67 KB) (1.71 MB)
 (244 KB) (416.64 KB) (997.94 KB) (1.33 MB) (944.14 KB) (749.46 KB) (266.42 KB) (1.27 MB) (734 KB) (419.95 KB)
 (26.36 KB) (31.6 KB) (46.12 KB) (78.97 KB) (803.3 KB) (46.69 KB) (303.84 KB) (102.74 KB) (80.42 KB) (321.77 KB)
 (22.92 KB) (28.79 KB) (25.01 KB) (55.04 KB) (452.14 KB) (109.22 KB) (61.66 KB) (38.59 KB) (50.44 KB) (174.73 KB)
 (19.01 KB) (29.3 KB) (55.72 KB) (26.77 KB) (281.31 KB) (114.27 KB) (328.65 KB) (20.83 KB) (42.55 KB) (173.56 KB)

Pages