Biblio

2551
จิตราภา, จิตชาญชัย. (2551). การทดลอง Zirocon Body สำหรับงานบดย่อยวัตถุดิบเซรามิกส์. presented at the 2551, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (2.98 MB)
มณีรัตน์, แก้วแสนสาย. (2551). การนำเสนอแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเอชน กรณีศึกษา : โรงพยาบาลรัตนเวช(เด็ก) พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.PDF (34.39 KB) con1.PDF (98.43 KB) ch5.PDF (234.08 KB) ch4.PDF (919.96 KB) ch3.PDF (146.25 KB) ch2.PDF (915.31 KB) ch1.PDF (264.75 KB) bib.PDF (51.25 KB) app.PDF (268.32 KB) abs.PDF (80.78 KB)
สิริกร, คิ้มวงษ์ษา. (2551). การพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพองค์รวมโดยการเสริมพลังของบุคลากรในโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก. คณะศิลปศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (205.18 KB) บทคัดย่อ (245.03 KB) สารบัญ (276.18 KB) บทที่1 (323.61 KB) บทที่2 (1.35 MB) บทที่3 (379.4 KB) บทที่4 (369.7 KB) บทที่5 (299.46 KB) บรรณานุกรม (348.55 KB) ภาคผนวก (104.64 KB)
ชัววัฒน์, สุทธิรัตน์. (2551). การพัฒนาความสามารถในการวิจัยพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมสำหรับครูประจำการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
6.research.pdf (2.71 MB)
วิภา, ทองบุรี. (2551). การพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้แบบฝึกหัดเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1. คณะครุศาสตร์มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
หน้าปก (43.48 KB) บทคัดย่อ (59.83 KB) สารบัญ (199.75 KB) บทที่1 (163.95 KB) บทที่2 (1.55 MB) บทที่3 (515.09 KB) บทที่ 4 (205.78 KB) บทที่ 5 (119.65 KB) บรรณานุกรม (250.58 KB) ภาคผนวก (2.05 MB)
วิภา, ทองบุรี. (2551). การพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้แบบฝึกเขียนเชิงงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1. คณะครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
หน้าปก (56.02 KB) บทคัดย่อ (42.04 KB) สารบัญ (208.23 KB) บทที่1 (179.11 KB) บทที่2 (1.55 MB) บทที่3 (532.96 KB) บทที่4 (237.54 KB) บทที่5 (135.79 KB) บรรณานุกรม (276.11 KB) ภาคผนวก (2.3 MB)
วิภา, ทองบุรี. (2551). การพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้แบบฝึกเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1. ครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (76.98 KB) บทคัดย่อ (70.36 KB) กิตติกรรมประกาศ (5.93 MB) สารบัญ (234.44 KB) บทที่ 1 (199.95 KB) บทที่ 2 (1.89 MB) บทที่ 3 (595.7 KB) บทที่ 4 (239.95 KB) บทที่ 5 (143.26 KB) บรรณานุกรม (287.74 KB) ภาคผนวก (2.23 MB)
คงศักดิ์, ศรีแก้ว, แพรจัน, สังขะจันทร์, & อภิชาติ, สีสุกใส. (2551). การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่สด. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
98.ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่สด.PDF (1.34 MB)
เสาวนีย์, บำรุงเมือง. (2551). การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การขยายพันธุ์พืช ที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและทักษะการปฏิบัติในกลุ่มสารการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. คณะครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (84.78 KB) บทคัดย่อ (71.21 KB) สารบัญ (133.87 KB) บทที่1 (227.53 KB) บทที่2 (1.7 MB) บทที่3 (592.18 KB) บทที่4 (204.77 KB) บทที่5 (194.99 KB) บรรณานุกรม (152.09 KB) ภาคผนวก (5.74 MB)
เสาวณีย์, บำรุงเมือง. (2551). การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การขยายพันธุ์พืช ที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและทักษะการปฎิบัติในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1. ครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (82.99 KB) บทคัดย่อ (86.15 KB) กิตติกรรมประกาศ (51.55 KB) สารบัญ (158.44 KB) บทที่ 1  (284.22 KB) บทที่ 2 (2.08 MB) บทที่ 3 (694.56 KB) บทที่ 4 (234.56 KB) บทที่ 5 (242.16 KB) บรรณานุกรม (180.97 KB) ภาคผนวก (6.44 MB)
ยอดเกตุ, ประทีป. (2551). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2551-05-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
หน้าปก (34.39 KB) บทคัดย่อ (80.78 KB) สารบัญ (98.43 KB) บทที่1 (264.75 KB) บทที่2 (915.31 KB) บทที่3 (146.25 KB) บทที่4 (919.96 KB) บทที่5 (234.08 KB) ภาคผนวก (268.32 KB) บรรณานุกรม (51.25 KB)
คงศักดิ์, ศรีแก้ว. (2551). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกสำหรับโรงสีขนาดเล็ก. (สอนทอง กัญญาณี & เอื้องฟ้า, ทองชาวนา). presented at the 2551, พิษณุโลก: มหาวทิยาลัยราชภํพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (1.57 MB)
พัชรินทรา, ชัยสมตระกูลและคณะ. (2551). การพัฒนาระบบบัญชีวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขวัญใจพัฒนา ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
85.การพัฒนาระบบบัญชีวิสาหกิจชุมชน.PDF (2.64 MB)
ชญานิษฐ์, ศศิวิมล. (2551). การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 1. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
96.การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการความรู้.PDF (4.06 MB)
ณัฐชานนท์, ดอนเขียวไพร. (2551). การรับรู้การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ภาคผนวก (3.01 MB) บรรณานุกรม (1.33 MB) บทที่5 (1.1 MB) บทที่4 (7.1 MB) บทที่3 (708.71 KB) บทที่2 (6.05 MB) บทที่1 (590.55 KB) สารบัญ (741.54 KB) บทคัดย่อ (539.68 KB) หน้าปก (360.72 KB)
กุลยา, จันทร์อรุณ, เทอดศักดิ์, จันทร์อรุณ, & นฤมล, เถื่อนกูล. (2551). การวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านอาหารท้องถิ่นในประเทศไทย : กรณีศึกษาการบริหารจัดการความปลอดภัยของอาหารประเภทกล้วยตากในจังหวัดพิษณุโลก. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
54.การวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย.PDF (1.52 MB)
วิษณุ, สร้อยมี. (2551). การศึกษาการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2. คณะครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
หน้าปก (80.65 KB) บทคัดย่อ (139.44 KB) สารบัญ (273.29 KB) บทที่ 1 (371.27 KB) บทที่ 2 (1.17 MB) บทที่ 3 (286.47 KB) บทที่ 4 (312.01 KB) บทที่ 5 (306.91 KB) บรรณานุกรม (235.2 KB) ภาคผนวก (605.54 KB)
สถาบันวิจัยและพัฒนา, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (2551). การศึกษาความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2548-2549. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
82.ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตป2548-2549.PDF (1016.95 KB)
เลิศพันธุ์, มั่นคง. (2551). การศึกษาความสามารถในการเขียนสื่อความ สาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค CIRC. คณะครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (63.81 KB) บทคัดย่อ (58.17 KB) สารบัญ (61.09 KB) บทที่1 (207.06 KB) บทที่2 (1.03 MB) บทที่3 (288.85 KB) บทที่4 (38.23 KB) บทที่5 (66.73 KB) บรรณานุกรม (241.7 KB) ภาคผนวก (1.98 MB)
เลิศพันธ์, มั่นคง. (2551). การศึกษาความสามารถในการเขียนสื่อความสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค CIRC. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
tpg.pdf (70.76 KB) abs.pdf (104.14 KB) con 1.pdf (86 KB) ch 1.pdf (268.96 KB) ch 2.pdf (1.23 MB) ch 3.pdf (276.39 KB) ch 4.pdf (61.15 KB) ch 5.pdf (97.28 KB) bib.pdf (227.12 KB) app.pdf (1.69 MB)
กมลนาฎ, มาลากุล. (2551). การศึกษาตรวจสอบเพื่อพัฒนาตำราวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้(GEEN113) โดยใช้ SLA (Second Language Acquistion)ต่างกัน. presented at the 2551, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (2.81 MB)
มันตะสูตร, ไพบูลย์. (2551). การศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2551-05-18, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
หน้าปก (36.03 KB) บทคัดย่อ (83.68 KB) สารบัญ (109.32 KB) บทที่1 (249.17 KB) บทที่2 (1.3 MB) บทที่3 (72.78 KB) บทที่4 (690.36 KB) บทที่5 (400.91 KB) ภาคผนวก (950.25 KB) บรรณานุกรม (103.39 KB)
สุทิน, พรจันทรารักษ์. (2551). การศึกษาปัญหาการประกันคุณภาพการศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
abs.PDF (141.81 KB) app.PDF (694.53 KB) bib.PDF (154.28 KB) ch1.PDF (362.34 KB) ch2.PDF (788.59 KB) ch3.PDF (146.92 KB) ch4.PDF (1.01 MB) ch5.PDF (501.56 KB) con1.PDF (193.16 KB) tpg.PDF (78.58 KB)
พรจันทรารักษ์, สุทิน. (2551). การศึกษาปัญหาการประกันคุณภาพการศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2551-05-20, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
หน้าปก (78.58 KB) บทคัดย่อ (141.81 KB) สารบัญ (193.16 KB) บทที่1 (362.34 KB) บทที่2 (788.59 KB) บทที่3 (146.92 KB) บทที่4 (1.01 MB) บทที่5 (501.56 KB) ภาคผนวก (694.53 KB) บรรณานุกรม (154.28 KB)
โกศล, อินดี. (2551). การศึกษาสภาพการดำเนินงานนิเทศภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (67.75 KB) abs.pdf (95.28 KB) con 1.pdf (109.46 KB) ch 1.pdf (229.38 KB) ch 2.pdf (1.09 MB) ch 3.pdf (99 KB) ch 4.pdf (284.13 KB) ch 5.pdf (286.31 KB) bib.pdf (152.34 KB) app.pdf (349.98 KB)
สมศักดิ์, ชูช่วง. (2551). การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขตที่ 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
ขำวีระและคณะ, จุมพต. (2551). การศึกษาเชิงเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการศึกษาโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
89.การศึกษาเชิงเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการศึกษา.PDF (4.08 MB)
น้ำทิพย์, วงษ์ประทีป, & ปวีนา, น้อยทัพ. (2551). การศึกษาแป้งปรง : ปัจจัยส่งเสริมปริมาณของผลผลิต สมบัติเชิงหน้าที่และการนำมาใช้ประโยชน์. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
57.การศึกษาแป้งปรง.PDF (3.03 MB)
คุณพระรักษ์, ลักษณา. (2551). การสร้างรูปแบบการบริหารงานธุรการของโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2551-12-28, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
หน้าปก (83.85 KB) บทคัดย่อ (143.66 KB) สารบัญ (132.58 KB) บทที่1 (190.55 KB) บทที่2 (1.6 MB) บทที่3 (185.96 KB) บทที่4 (789.16 KB) บทที่5 (453.82 KB) ภาคผนวก (722.55 KB) บรรณานุกรม (193.68 KB)
ณรรฐวรรณ, หนูเผือก. (2551). การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคผังกราฟิกกับไม่ใช้เทคนิคกราฟิก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ภาคผนวก (2.63 MB) บรรณานุกรม (221.13 KB) บทที่5 (263.42 KB) บทที่4 (109.31 KB) บทที่3 (427.68 KB) บทที่2 (1.14 MB) บทที่1 (265.81 KB) สารบัญ (142.88 KB) บทคัดย่อ (140.64 KB) หน้าปก (86.57 KB)
สังข์ทรัพย์, ทรงพรรณ. (2551). การใช้เจลแป้งบุกเป็นสารทดแทนไขมันในพายกล้วยตาก. presented at the 2551, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (1.11 MB)
สมบูรณ์, เตคำจา. (2551). ความหลากหลายของนกในพื้นที่นาข้าวทางทิศตะวันตกของจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2551, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (1.44 MB)
พรเทพ, คณาสุข. (2551). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ภาคผนวก (525.76 KB) บรรณานุกรม (200.91 KB) บทที่5 (324.21 KB) บทที่4 (1.99 MB) บทที่3 (207.59 KB) บทที่2 (1.55 MB) บทที่1 (227.09 KB) สารบัญ (217.2 KB) บทคัดย่อ (136.86 KB) หน้าปก (87.03 KB)
สายหยุด, โตรัตน์. (2551). ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้ประสาทสัมผัสที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2. ครุศาสตร์มหาบัณฑฺิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (74.98 KB) บทคัดย่อ (77.51 KB) กิตติกรรมประกาศ (44.81 KB) สารบัญ (89.06 KB) บทที่ 1 (177.81 KB) บทที่ 2 (1.62 MB) บทที่ 3 (577.09 KB) บทที่ 4 (64.88 KB) บทที่ 5 (162.28 KB) บรรณานุกรม (197.79 KB) ภาคผนวก (1.07 MB)
กฤษณา, เฮงประเสริฐ. (2551). ผลการใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้นที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
ภาคผนวก (2.06 MB) บรรณานุกรม (204.85 KB) บทที่5 (327.5 KB) บทที่4 (96.47 KB) บทที่3 (668.73 KB) บทที่2 (1.87 MB) บทที่1 (294.28 KB) สารบัญ (138.26 KB) บทคัดย่อ (158.76 KB) หน้าปก (84.05 KB)
สายหยุด, โตรัตน์. (2551). ผลของการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้ประสาทสัมผัสที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2. คณะครุศาสตร์.
หน้าปก (144.84 KB) บทคัดย่อ (345.84 KB) สารบัญ (302.83 KB) บทที่ 1 (377.42 KB) บทที่ 2 (1.19 MB) บทที่ 3 (621.49 KB) บทที่ 4 (293.24 KB) บทที่ 5 (397.78 KB) บรรณานุกรม (411.38 KB) ภาคผนวก (848.16 KB)
สนทยา, สาลี. (2551). พฤติกรรมการใช้สารสนเทศของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2551, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (2.06 MB)
สถาบันวิจัยและพัฒนา, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (2551). ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2549-2550. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
78.ภาระการมีงานทำของบัณทิต.PDF (1.5 MB)
ประสิทธิ์, แก้วศรีฟุ้ง. (2551). อุปกรณ์ประหยัดพลังงานเครื่องเชื่อมไฟฟ้า. presented at the 2551, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (3.18 MB)
แก้วแสนสาย, มณีรัตน์. (2551). ารนำเสนอแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเอชน กรณีศึกษา : โรงพยาบาลรัตนเวช(เด็ก) พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2551-05-18, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
หน้าปก (34.39 KB) บทคัดย่อ (80.78 KB) สารบัญ (98.43 KB) บทที่1 (264.75 KB) บทที่2 (915.31 KB) บทที่3 (146.25 KB) บทที่4 (919.96 KB) บทที่5 (234.08 KB) ภาคผนวก (268.32 KB) บรรณานุกรม (51.25 KB)
ณรงค์, โตแหยม. (2551). แนวการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ภาคผนวก (503.93 KB) บรรณานุกรม (186.57 KB) บทที่5 (653.37 KB) บทที่4 (573.34 KB) บทที่3 (207.83 KB) บทที่2 (1.97 MB) บทที่1 (237.23 KB) สารบัญ (126.23 KB) บทคัดย่อ (152.86 KB) หน้าปก (83.75 KB)
พนารัตน์, วสุวัฒนาศรี. (2551). แนวทางการดำเนินงานการควบคุมภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ภาคผนวก (562.93 KB) บรรณานุกรม (149.13 KB) บทที่5 (657.46 KB) บทที่4 (906.61 KB) บทที่3 (267.16 KB) บทที่2 (1.64 MB) บทที่1 (243.21 KB) สารบัญ (127.63 KB) บทคัดย่อ (132.59 KB) หน้าปก (82.51 KB)
ทรงศักดิ์, เนียบเปีย. (2551). แนวทางการปรับพฤติกรรมก้านร้าวของเด็กนักเรียน : กรณีศึกษา โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ภาคผนวก (4.19 MB) บรรณานุกรม (92.38 KB) บทที่5 (117.58 KB) บทที่4 (328.42 KB) บทที่3 (441.14 KB) บทที่2 (1.11 MB) บทที่1 (287.9 KB) สารบัญ (141.76 KB) บทคัดย่อ (132.64 KB) หน้าปก (70 KB)
ภูษิต, ล้ำสมภพ. (2551). แนวทางพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3. Pibulsongkram Rajabhat University, พิษณุโลก.
bib.PDF (218.38 KB) tpg.PDF (74.24 KB) abs.PDF (132.04 KB) con1.pdf (276.78 KB) ch1 (2).pdf (173.13 KB) ch2.PDF (1.28 MB) ch3.PDF (194.53 KB) ch4.pdf (546.56 KB) ch5.pdf (445.25 KB) app.PDF (442.59 KB)
ล้ำสมภพ, ภูษิต. (2551). แนวทางพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2551-03-31, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
หน้าปก (74.24 KB) บทคัดย่อ (132.04 KB) สารบัญ (98.48 KB) บทที่1 (223.09 KB) บทที่2 (1.28 MB) บทที่3 (194.53 KB) บทที่4 (560.07 KB) บทที่5 (766.31 KB) ภาคผนวก (442.59 KB) บรรณานุกรม (218.38 KB)
คงศักดิ์, ศรีแก้ว. (2551). โครงการนำร่อง การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนมาตรฐานคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภักพิบูลสงคราม. presented at the 2551, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (3.94 MB)
2552
ภาคิน, หนุฟุ่น. (2552). กระบวนการปรับพฤติกรรมก้าวร้าวของเยาวชนในตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก.
ศิริสุภา, เอมหยวก. (2552). การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพครูด้านทักษะการดำรงชีวิต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
2.km_.pdf (6.15 MB)
อมรรัตน์, ด้วงทรัพย์. (2552). การนำเสนอแนวทางการดำเนินงานวิชาการ โรงเรียนเรียนร่วมที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดกำแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
บทคัดย่อ (153.5 KB) ภาคผนวก (516.22 KB) บรรณานุกรม (275.49 KB) บทที่1 (214 KB) บทที่2 (2.79 MB) บทที่3 (211.79 KB) บทที่4 (787.48 KB) บทที่5 (386.03 KB) สารบัญ (97.68 KB) หน้าปก (85.73 KB)
บัญชา, ศรีสมบัติ. (2552). การประยุกต์เทคนิคเชิงปริมาณในการพยากรณ์ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
53.applied.PDF (651.98 KB)
ดลรวี, คำมี. (2552). การพัฒนาการปฏิบัติงานพัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ภาคผวนก (411.71 KB) บรรณานุกรม (394.48 KB) บทที่5 (314.35 KB) บทที่4 (436.87 KB) บทที่3 (171.77 KB) สารบัญ (100.15 KB) หน้าปก (68.52 KB) บทที่1 (238.82 KB) บทคัดย่อ (114.32 KB) บทที่2 (1.05 MB)
รัตนพร, บ่อคำและคณะ. (2552). การพัฒนาครูคณิตศาสตร์โดยวิธีสอนแบบใหม่. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
104.การพัฒนาครูคณิตศาสตร์.PDF (4.12 MB)
สำรวย, สารถี. (2552). การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. คณะครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
หน้าปก (66.93 KB) บทคัดย่อ (63.69 KB) สารบัญ (123.22 KB) บทที่ 1 (155.9 KB) บทที่ 2 (587.13 KB) บทที่ 3 (312.97 KB) บทที่ 4 (207.58 KB) บทที่ 5 (126.82 KB) บรรณานุกรม (174.06 KB) ภาคผนวก (2.41 MB)
สำรวย, สารถี. (2552). การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรัยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ 4. ครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (79.87 KB) บทคัดย่อ (78.36 KB) กิตติกรรมประกาศ (47.11 KB) สารบัญ (145.97 KB) บทที่ 1  (195.38 KB) บทที่ 2 (716.53 KB) บทที่ 3 (364.76 KB) บทที่ 4 (245.61 KB) บทที่ 5 (156.56 KB) บรรณานุกรม (207.64 KB) ภาคผนวก (2.64 MB)
อารีย์, เสนาชัย. (2552). การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง ชีวิตสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
บทคัดย่อ (138.77 KB) ภาคผนวก (2.14 MB) บรรณานุกรม (143.3 KB) บทที่1 (291.16 KB) บทที่2 (1.34 MB) บทที่3 (546.16 KB) บทที่4 (333.41 KB) บทที่5 (237.51 KB) สารบัญ (153.38 KB) หน้าปก (83.67 KB)
ปอลิณ, หยุ่นตระกลู. (2552). การพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะ วิชาทัศนศิลป์ เรี่ยง สร้างสรรค์งานศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. คณะครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (44.63 KB) บทคัดย่อ (49.11 KB) สารบัญ (82.17 KB) บทที่1 (163.41 KB) บทที่2 (1.04 MB) บทที่3 (330.35 KB) บทที่4 (103.98 KB) บทที่5 (87.02 KB) บรรณานุกรม (102.63 KB) ภาคผนวก (4.18 MB)
อุมาพร, ปานรัตน์. (2552). การพัฒนายุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพพนักงานบริการที่มีต่อความพึงพอใจของลูกค้า กรณีศึกษา : ธนาคารกรุงศีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยถนนเอกาทศรฐ พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
บทคัดย่อ (137.37 KB) ภาคผนวก (346.68 KB) บรรณานุกรม (161.9 KB) บทที่1 (213.93 KB) บทที่2 (1.82 MB) บทที่3 (236.54 KB) บทที่4 (689.28 KB) บทที่5 (514.56 KB) สารบัญ (157.58 KB) หน้าปก (87.19 KB)
นพรัตน์, ไชนดาจักร์. (2552). การพัฒนาวิธีการเลี้ยงดูที่ส่งผลต่อสุขภาพของเด็กปฐมวัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ภาคผนวก (1.18 MB) บรรณานุกรม (150.88 KB) บทที่5 (474.19 KB) บทที่4 (858.19 KB) บทที่3 (227.04 KB) บทที่2 (2.67 MB) บทที่1 (231.66 KB) สารบัญ (138.19 KB) บทคัดย่อ (127.86 KB) หน้าปก (86.51 KB)
วิมล, ทองดอนกลิ้ง. (2552). การพัฒนาส่วนผสมของเนื้อดินปั้นสโตร์แวร์ที่มีคุณภาพของหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
บทคัดย่อ (122.43 KB) ภาคผนวก (710.81 KB) บรรณานุกรม (174.33 KB) บทที่1 (233.67 KB) บทที่2 (1.57 MB) บทที่3 (413.41 KB) บทที่4 (245.89 KB) บทที่5 (439.99 KB) สารบัญ (137.65 KB) หน้าปก (84.42 KB)
ศิริพรรณ, สอาดสิทธิศักดิ์. (2552). การพัฒนาแนวทางการตรวจร้านจำหน่ายวัตถุอันตรายทางการเกษตรของสารวัตรเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
บทคัดย่อ (138.77 KB) ภาคผนวก (2.14 MB) บรรณานุกรม (143.3 KB) บทที่1 (291.16 KB) บทที่2 (1.34 MB) บทที่3 (546.16 KB) บทที่4 (333.41 KB) บทที่5 (237.51 KB) สารบัญ (153.38 KB) หน้าปก (83.67 KB)
ปัญญา, อยู่ป้อม. (2552). การศึกษาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้รับการประเมินภายนอกรอบที่สอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
บทคัดย่อ (135.41 KB) ภาคผนวก (682.31 KB) บรรณานุกรม (130.31 KB) บทที่ 1 (294.12 KB) บทที่ 2 (1.62 MB) บทที่ 3 (136.26 KB) บทที่ 4 (840.41 KB) บทที่ 5 (427.28 KB) สารบัญ (198.57 KB) หน้าปก (85.98 KB)
อ๊อด, สมพะมิตร. (2552). การศึกษาการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
บทคัดย่อ (128.38 KB) ภาคผนวก (511.76 KB) บรรณานุกรม (206 KB) บทที่1 (376.9 KB) บทที่2 (1.85 MB) บทที่3 (170.33 KB) บทที่4 (1.35 MB) บทที่5 (268.21 KB) สารบัญ (270.35 KB) หน้าปก (83.83 KB)
เสกสรรณ์, ศรีสวัสดิ์. (2552). การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ช่วงปีการศึกษา 2543 - 2548. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
บทคัดย่อ (484.81 KB) ภาคผนวก (632.47 KB) บรรณานุกรม (716.78 KB) บทที่1 (1.07 MB) บทที่2 (5.56 MB) บทที่3 (630.44 KB) บทที่4 (1.82 MB) บทที่5 (945.06 KB) สารบัญ (552 KB) หน้าปก (356.61 KB)
อุบลรัตน์, พรหมสกุล. (2552). การศึกษาปัญหาการบริหารงานและแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนแกนนำผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อรับรองการกระจายอำนาจ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. คณะครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (229.36 KB) บทคัดย่อ (260.78 KB) สารบัญ (301.08 KB) บทที่1 (394.24 KB) บทที่2 (1.05 MB) บทที่3 (370.92 KB) บทที่4 (676.26 KB) บทที่5 (437.74 KB) บรรณานุกรม (282.21 KB) ภาคผนวก (690.62 KB)
ประกรณ์, เลิศสุวรรณไพศาล. (2552). การศึกษามลภาวะทางเสียงในช่วงเวลาปกติและเวลาเร่งด่วนที่มีผลต่อการรับฟังเสียงของตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง จังหวัพิษณุโลก. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
56.การศึกษามลภาวะทางเสียง.PDF (744.06 KB)
สุพิน, ฟองจางวาง. (2552). การเปรียบเทียบความสามารถเชิงปริภูมิและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สอนโดยประยุกต์ใช้โปรแกรม GSP กับการสอนแบบปกติ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
บทคัดย่อ (136.86 KB) ภาคผนวก (2.47 MB) บรรณานุกรม (311.1 KB) บทที่1 (349.81 KB) บทที่2 (1.87 MB) บทที่3 (490.83 KB) บทที่4 (120.25 KB) บทที่5 (214.13 KB) สารบัญ (150.67 KB) หน้าปก (88.01 KB)
สำเภา, สันติพร้อมวงศ์. (2552). ความต้องการในการพัฒนาด้านวิชาการของครูผู้สอนในสถานศึกษาเอกชน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
บทคัดย่อ (122.43 KB) ภาคผนวก (710.81 KB) บรรณานุกรม (174.33 KB) บทที่1 (233.67 KB) บทที่2 (1.57 MB) บทที่3 (413.41 KB) บทที่4 (245.89 KB) บทที่5 (439.99 KB) สารบัญ (137.65 KB) หน้าปก (84.42 KB)
จักรวัฒน์, ชินรัตน์. (2552). ปัจจัยที่มีผลต่อการประกอบอาชีพเพาะชำกล้าไม้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ภาคผนวก (754.35 KB) บรรณานุกรม (230.95 KB) บทที่5 (670.71 KB) บทที่4 (360.24 KB) บทที่3 (272.54 KB) บทที่2 (1.52 MB) บทที่1 (230.31 KB) สารบัญ (162.77 KB) บทคัดย่อ (119.48 KB) หน้าปก (83.39 KB)
รัชนีพร, ภักดี. (2552). ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกรรมการโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
บทคัดย่อ (131.48 KB) ภาคผนวก (695.56 KB) บรรณานุกรม (228.52 KB) บทที่ 1 (290.62 KB) บทที่ 2 (2.07 MB) บทที่ 3 (213.82 KB) บทที่ 4 (458.95 KB) บทที่ 5 (377.13 KB) สารบัญ (126.22 KB) หน้าปก (81.07 KB)
สุรินทร์, อ่อนกล. (2552). ผลการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์แบบอินเตอร์แอกทีฟที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในกลุ่มสาระการเรียนรู่้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. คณะครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
หน้าปก (241.82 KB) บทคัดย่อ (338.55 KB) สารบัญ (439.38 KB) บทที่1 (488.85 KB) บทที่2 (1.58 MB) บทที่3 (684.41 KB) บทที่4 (385.35 KB) บทที่5 (483.52 KB) บรรณานุกรม (485.55 KB) ภาคผนวก (5.88 MB)
ยุทธพัฒน์, ศรีกุม. (2552). ผลของการใช้โปรแกรมเกมทางพลศึกษาที่มีต่อทักษะการตีลูกพื้นฐานในกีฬาแบดมินตันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ. คณะครุศาสตร์มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
หน้าปก (43.17 KB) สารบัญ (99.49 KB) บทที่1 (253.06 KB) บทที่2 (1015.57 KB) บทที่3 (416.1 KB) บทที่4 (145.3 KB) บทที่5 (194.08 KB) บรรณานุกรม (153.23 KB) ภาคผนวก (3.54 MB)
ศุภนิตย์, มิ่งไม้. (2552). สภาพปัญหาและแนวทางการนิเทศภายในสำหรับโรงเรียนจัดการเรียนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา. ครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (59.97 KB) บทคัดย่อ (90.6 KB) กิตติกรรมประกาศ (42.16 KB) สารบัญ (168.34 KB) บทที่ 1 (283.49 KB) บทที่ 2 (2.05 MB) บทที่ 3 (225.67 KB) บทที่ 4 (1017.21 KB) บทที่ 5 (602.41 KB) บรรณานุกรม (298.02 KB) ภาคผนวก (1.07 MB)
ศุภนิตย์, มิ่งไม้. (2552). สภาพปัญหาและแนวทางการนิเทศภายในสำหรับโรงเรียนจัดการเรียนร่วมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต 1. คณะครุศาสตร์มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
หน้าปก (23.21 KB) บทคัดย่อ (73.68 KB) สารบัญ (144.3 KB) บทที่1 (233 KB) บทที่2 (1.68 MB) บทที่3 (192.06 KB) บทที่ 4 (860.97 KB) บทที่ 5 (493.53 KB) บรรณานุกรม (256.08 KB) ภาคผนวก (977.04 KB)
วิลาวัณย์, ประสานจิตร. (2552). แนวทางการบริหารงานอนามัยโรงเรียนตามระบบ PDCA ในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. คณะครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
หน้าปก (65.93 KB) บทคัดย่อ (68.94 KB) สารบัญ (104.84 KB) บทที่ 1 (190.54 KB) บทที่ 2 (1.75 MB) บทที่ 3 (138.67 KB) บทที่ 4 (1.18 MB) บทที่ 5 (208.01 KB) บรรณานุกรม (163.84 KB) ภาคผนวก (774.71 KB)
ธานินทร์, อยู่พงษ์พิทักษ์. (2552). แนวทางการให้ความรู้บุคลากรด้านการใช้แผนที่ เพื่อการพัฒนาชนบทของหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 34 จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ภาคผนวก (1.18 MB) บรรณานุกรม (150.88 KB) บทที่5 (474.19 KB) บทที่4 (858.19 KB) บทที่3 (227.04 KB) บทที่2 (2.67 MB) บทที่1 (231.66 KB) สารบัญ (138.19 KB) บทคัดย่อ (127.86 KB) หน้าปก (86.51 KB)
2553
ปิยะดา, วชิระวงศกร. (2553). การติดตามตรวจสอบคุณภาพของแหล่งน้ำในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
95.การติดตามตรวจสอบคุณภาพของแหล่งน้ำ.PDF (1.8 MB)
บุญรักษา, เม็งเกตุ. (2553). การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทยสำหรับนักเรียนสองภาษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ภาคผนวก (1.18 MB) บรรณานุกรม (150.88 KB) บทที่5 (474.19 KB) บทที่4 (858.19 KB) บทที่3 (227.04 KB) บทที่2 (2.67 MB) บทที่1 (231.66 KB) สารบัญ (138.19 KB) บทคัดย่อ (127.86 KB) หน้าปก (86.51 KB)
อังคณา, พิมพอน. (2553). การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะครุศาสตร์. presented at the 2557-03-31, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
หน้าปก (255.53 KB) บทคัดย่อ (440.54 KB) สารบัญ (445.82 KB) บทที่ 1 (834.92 KB) บทที่ 2 (1.94 MB) บทที่ 3 (779.7 KB) บทที่ 4 (438.49 KB) บทที่ 5 (1.21 MB) บรรรานุกรม (1.48 MB) ภาคผนวก (1.42 MB)
มานัส, ผิวพรรณ์. (2553). การศึกษารูปแบบการบริหารงานงบประมาณเพื่อรองรับการกระจายอำนาจของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังกวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-04-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (254.81 KB) บทคัดย่อ (457.96 KB) สารบัญ (772.8 KB) บทที่1 (1 MB) บทที่2 (1.27 MB) บทที่3 (576 KB) บทที่4 (1.14 MB) บทที่5 (1.31 MB) บรรณานุกรม (621.49 KB) ภาคผนวก (1.94 MB)
เฉลิมพร, ทองพูน, & อัจฉราพร, แย้มเหม็นและคณะ. (2553). การใช้วารสารวิชาการในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
24.use-journal.pdf (797.28 KB)
ปรีชา, มูลสาร. (2553). การใช้เศษก๋วยเตี๋ยวทดแทนปลายข้าวในสูตรอาหารสุกรขุน. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
90.การใช้เศษก๋วยเตี๋ยวทดแทนปลายข้าว.PDF (1021.87 KB)
ดวงชนก, บุณยะปาน. (2553). ความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจตู้แดง. presented at the 2557-03-31, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (255.44 KB) บทคัดย่อ (461.31 KB) สารบัญ (639.45 KB) บทที่ 1 (1016.5 KB) บทที่ 2 (1.21 MB) บทที่ 3 (677.21 KB) บทที่ 4 (947.29 KB) บทที่ 5 (1.32 MB) บรรณานุกรม (451.19 KB) ภาคผนวก (844.88 KB)
ปนัดดา, จันทร์เนย. (2553). ปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานของเอนไซม์กลูตาเมทดีคาร์บอกซีเลส. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
92.ปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานของเอนไซม์กลูตาเมทดีคาร์.PDF (1.24 MB)
พิณฑิญา, ขำอ่อน. (2553). ผลการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการเขียนแบบปฏิบัติการที่มีต่อความสามารถในการสื่อสารของเด็กปฐมวัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (68.68 KB) abs.pdf (117.34 KB) con 1.pdf (140.4 KB) ch 1.pdf (238.6 KB) ch 2.pdf (806.7 KB) ch 3.pdf (273.87 KB) ch 4.pdf (186.43 KB) ch 5.pdf (257.1 KB) bib.pdf (143.14 KB)
สุรวุฒิ, ต่วนเจริญศรี. (2553). แนวทางการลดสารปนเปื้อนตกค้างในอาคารที่จำหน่ายในตลาดสดเทศบาล ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก. คณะศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
หน้าปก (47.77 KB) บทคัดย่อ (56.62 KB) สารบัญ (138.32 KB) บทที่1 (175.88 KB) บทที่2 (1.3 MB) บทที่3 (213.26 KB) บทที่ 4 (265.66 KB) บทที่ 5 (362.2 KB) บรรณานุกรม (128.83 KB) ภาคผนวก (455.86 KB)
ประทีป, ป่านแก้ว. (2553). แนวทางการให้บริการที่มีคุณภาพของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-03-31, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (20.66 KB) บทคัดย่อ (24.7 KB) สารบัญ (36.49 KB) บทที่ 1 (34.71 KB) บทที่ 2 (234.4 KB) บทที่ 3 (63.62 KB) บทที่ 4 (233.26 KB) บทที่ 5 (75.13 KB) บรรณานุกรม (21.87 KB) ภาคผนวก (206.6 KB)
จังหวัดพิษณุโลก, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก. (2553). โครงการสืบค้นอัตลักษณ์วัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
8.Identity.pdf (1.4 MB)
2554
อนุสรณ์, ประสารภักดิ์. (2554). การบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2. presented at the 2557-05-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (18.69 KB) บทคัดย่อ (25.7 KB) สารบัญ (33.85 KB) บทที่ 1 (36.99 KB) บทที่ 2 (416.35 KB) บทที่ 3 (30.71 KB) บทที่ 4 (370.67 KB) บทที่ 5 (51.64 KB) บรรรานุกรม (38.57 KB) ภาคผนวก (120.36 KB)
ดิษยา, ศุภราชโยธิน. (2554). การพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของพยาบาลโรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลกโดยใช้พหุวิธี. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
46.nurse_.PDF (1.42 MB)
ชุลีรัตน์, จันทร์เชื้อ. (2554). การพัฒนาขีดความสามารถในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านร่องกล้า อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
48.plan_.PDF (3.93 MB)
สนิท, ปิ่นสกุล. (2554). การพัฒนาอิฐทนไฟฉนวนจากเถ้าแกลบ. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
16.brick_.pdf (3.3 MB)
ศิริจินา, ใยดี. (2554). การพัฒนาแบบวัดความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก. presented at the 2557-03-31, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (224.17 KB) บทคัดย่อ (371.25 KB) สารบัญ (339.28 KB) บทที่ 1 (842.01 KB) บทที่ 2 (1.83 MB) บทที่ 3 (1.65 MB) บทที่ 4 (1.55 MB) บทที่ 5 (1.29 MB) บรรณานุกรม (1.84 MB) ภาคผนวก (997.94 KB)
ธราพงศ์, สุเทียนทอง. (2554). การศึกษาปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3. presented at the 2557-03-31, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (244.86 KB) บทคัดย่อ (399.76 KB) สารบัญ (537.5 KB) บทที่ 1 (1.06 MB) บทที่ 2 (1.83 MB) บทที่ 3 (598.38 KB) บทที่ 4 (925.42 KB) บทที่ 5 (1.52 MB) บรรณานุกรม (536.1 KB) ภาคผนวก (1.71 MB)
พยนต์, พูลรักษ์. (2554). การศึกษาสภาพการดำเนินงานเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38. presented at the 2557-03-31, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (239.61 KB) บทคัดย่อ (424.83 KB) สารบัญ (469.99 KB) บทที่ 1 (1.16 MB) บทที่ 2 (1.91 MB) บทที่ 3 (542.23 KB) บทที่ 4 (1.52 MB) บทที่ 5 (1.52 MB) บรรณานุกรม (1006.4 KB) ภาคผนวก (1.45 MB)
อัจฉรา, ภักดีจิตร. (2554). การศึกษาสภาพการนำนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพไปสู่การปฏิบัติของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2. presented at the 2557-04-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (318.42 KB) บทคัดย่อ (230.96 KB) สารบัญ (468.97 KB) บทที่1 (1.17 MB) บทที่2 (869.91 KB) บทที่3 (666.03 KB) บทที่4 (1.55 MB) บทที่5 (1.91 MB) บรรณานุกรม (560.63 KB) ภาคผนวก (611.63 KB)
ช่อลัดดา, ขวัญเมือง. (2554). การศึกษาและการให้คำปรึกษาเพื่อลดความขัดแย้งในบทบาททางเพศและปัญหาสุขภาวะของนักศึกษาชายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (4.33 MB)
เฉลิมพร, ทองพูน, หทัยรัตน์, มากดี, & ธนกร, โพธิ์วงศ์. (2554). การสกัดน้ำมันจากเมล็ดสบู่ดำเพื่อใช้สังเคราะห์ไบโอดีเซลโดยกระบวนการทรานสเอสเทอริฟิเคชัน. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
74.การสกัดน้ำมันจากเมล็ดสบู่ดำ.PDF (760.02 KB)
วรกมล, นาชอน. (2554). ความมีวินัยในตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2557-04-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (224.69 KB) บทคัดย่อ (285.38 KB) สารบัญ (495.1 KB) บทที่1 (928.41 KB) บทที่3 (681.91 KB) บทที่4 (1.46 MB) บทที่5 (953.54 KB) บรรณานุกรม (1.09 MB) ภาคผนวก (1.44 MB) บทที่2 (1.3 MB)
สุขสิริ, อินจันทร์. (2554). ผลของอายุการเก็บเกี่ยวกล้วยไข่(Musa acuminata, AA) และวิธีการผลิตที่มีต่อสมบัติของแป้งกล้วยไข่และการนำไปใช้ประโยชน์. presented at the 2557-05-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (21.39 KB) บทคัดย่อ (29.63 KB) สารบัญ (36.79 KB) บทที่ 1 (27.12 KB) บทที่ 2 (296.15 KB) บทที่ 3 (32.04 KB) บทที่ 4 (232.8 KB) บทที่ 5 (16.52 KB) บรรรานุกรม (41.63 KB) ภาคผนวก (107.7 KB)
วิษณุ, ธงไชย. (2554). เทคนิคทางโครมาโทกราฟีในการควบคุมคุณภาพและการวิเคราะห์สารเคอร์คูมินอยด์ในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากพืชในสกุลเคอร์คูมา. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
66.เทคนิคทางโครมาโทกราฟี.PDF (661.25 KB)

Pages