Biblio

Thesis
ปาริชาติ, ศรล้อม. (2543). การศึกษาความต้องการหลักสูตรท้องถิ่น "การทอผ้าไหมแพรวา" ของชุมชนบ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์. มหาวิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (59.32 KB) บทคัดย่อ (154.75 KB) สารบัญ (77.62 KB) บทที่ 1 (170.82 KB) บทที่ 2 (1.19 MB) บทที่ 3 (173.55 KB) บทที่ 4 (347.89 KB) บทที่ 5 (263.23 KB) บรรณานุกรม (136.1 KB) ภาคผนวก (365.51 KB)
หนึ่งฤทัย, พฤกษาศิลป์. (2548). การศึกษาความต้องการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของตำรวจท่องเที่ยว กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (47.68 KB) bib.pdf (135.53 KB) ch5.pdf (710.3 KB) ch4.pdf (3.59 MB) ch3.pdf (323.06 KB) ch2.pdf (1.47 MB) ch1.pdf (519.98 KB) con1.pdf (256.75 KB) abs.pdf (148.73 KB) app.pdf (150 KB)
จิระ, โตมะนิตย์. (2547). การศึกษาความต้องการด้านการนิเทศการศึกษาของครู โรงเรีขยนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (4.49 MB) bib.pdf (88.89 KB) ch5.pdf (253.56 KB) ch4.pdf (2.75 MB) ch3.pdf (160.77 KB) ch2.pdf (587.27 KB) ch1.pdf (236.81 KB) con1.pdf (615.33 KB) abs.pdf (166.94 KB) app.pdf (161.49 KB)
วินับ, กันจู. (2543). การศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับแผนจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ของ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (80.2 KB) บทคัดย่อ (157.86 KB) สารบัญ (597.67 KB) บทที่ 1 (206.25 KB) บทที่ 2 (1.86 MB) บทที่ 3 (174.36 KB) บทที่ 4 (735.03 KB) บทที่ 5 (166.47 KB) บรรณานุกรม (73.46 KB) ภาคผนวก (138.83 KB)
สุภารัตน์, แก้วทองคำ. (2557). การศึกษาความต้องการของประชาชนต่อผู้นำในอุดมคติ ตามหลักคุณธรรมจริยธรรมทางการปกครอง กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
หน้าปก (48.48 KB) บทคัดย่อ (193.52 KB) สารบัญ (302.29 KB) บทที่ 1 (323.15 KB) บทที่ 2 (1.2 MB) บทที่ 3 (303 KB) บทที่ 4 (832.55 KB) บทที่ 5 (556.28 KB) บรรณานุกรม (298.35 KB) ภาคผนวก (411.57 KB)
วิลาวัลย์, ประทุมวงศ์. (2550). การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดพิษณุโลก. Pibulsongkram Rajabhat University, พิษณุโลก.
tpg.PDF (72.85 KB) bib.PDF (100.39 KB) ch5.PDF (292.5 KB) ch4.PDF (766.95 KB) ch3.PDF (160.87 KB) ch2.PDF (1.16 MB) ch1.PDF (229.12 KB) con1.PDF (172.09 KB) abs.PDF (123.29 KB) app.PDF (236.42 KB)
นนทพรรณ์, ธนบุณยเกียรติ์. (2559). การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกในการนำหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ในการบริหารภาครัฐแนวใหม่. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (914.82 KB) บทคัดย่อ (1.17 MB) สารบัญ (9.34 MB) บทที่ 1 (5.43 MB) บทที่ 2 (18.24 MB) บทที่ 3 (3.37 MB) บทที่ 4.1 (17.1 MB) บทที่ 4.2 (32.66 MB) บทที่ 5 (17.22 MB) บรรณานุกรม (889.03 KB) ภาคผนวก (889.03 KB)
ศิวกานต์, เชาวนะ. (2560). การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิภาพของการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของศาลจังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
สุรพงศ์, จอกถม. (2014). การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเทศบาล ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร. วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
หน้าปก (59.44 KB) บทคัดย่อ (89.57 KB) สารบัญ (154.36 KB) บทที่1 (244.12 KB) บทที่2 (1.36 MB) บทที่3 (236.09 KB) บทที่4 (1.15 MB) บทที่5 (617.2 KB) บรรณานุกรม (121.1 KB) ภาคผนวก (915.24 KB)
ประกาศิต, อ่ำอ่วม. (2560). การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
สุนีย์, สงวนศรี. (2560). การศึกษาความคิดเห็นของประชากรหญิงเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแม่และเด็กในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (405.45 KB) บทคัดย่อ (326.43 KB) สารบัญ (524.82 KB) บทที่1 (910.71 KB) บทที่2 (7.94 MB) บทที่3 (641.04 KB) บทที่4 (3.97 MB) บทที่5 (2.16 MB) บรรณานุกรม (699.7 KB) ภาคผนวก (2.7 MB)
วีระ, ธูปทอง. (2547). การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับความพร้อมในการดำเนินงานของศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัด. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (62.87 KB) bib.pdf (245.42 KB) ch5.pdf (280.34 KB) ch4.pdf (1.05 MB) ch3.pdf (154.16 KB) ch2.pdf (2.24 MB) ch1.pdf (136.49 KB) con1.pdf (122.61 KB) abs.pdf (101.3 KB) app.pdf (329.65 KB)
วีระ, ธูปทอง. (2547). การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับความพร้อมในการดำเนินงานของศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัด. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-05-31, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
หน้าปก (3.39 MB) บทคัดย่อ (115.3 KB) สารบัญ (225.57 KB) บทที่1 (255.18 KB) บทที่ 2 (1.13 MB) บทที่ 3 (258.79 KB) บทที่ 4 (1.18 MB) บทที่ 5 (404.99 KB) บรรณานุกรม (182.17 KB) ภาคผนวก (304.09 KB)
พยอม, บุญสะอาด. (2550). การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพิษณุโลกทีมีต่อการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ภาคผนวก (525.76 KB) บรรณานุกรม (200.91 KB) บทที่5 (324.21 KB) บทที่4 (1.99 MB) บทที่3 (207.59 KB) บทที่2 (1.55 MB) บทที่1 (227.09 KB) สารบัญ (217.2 KB) บทคัดย่อ (136.86 KB) หน้าปก (87.03 KB)
จั๋ย, หยูนเหมย. (2550). การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาของอาจารย์ชาวต่างประเทศ. Pibulsongkram Rajabhat University, พิษณุโลก.
tpg.PDF (72.41 KB) bib.PDF (157.83 KB) ch5.PDF (315.54 KB) ch4.PDF (286.05 KB) ch3.PDF (148.64 KB) ch2.PDF (1.64 MB) ch1.PDF (218.57 KB) con1.PDF (93.04 KB) abs.PDF (108.87 KB) app.PDF (303.2 KB)
กัญชลิกา, วงศ์กิติรัตน์. (2557). การศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการให้บริการของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ รามคำแหง จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-09-27, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (18.51 KB) บทคัดย่อ (26.25 KB) สารบัญ (34.03 KB) บทที่ 1 (55.03 KB) บทที่ 2 (481.58 KB) บทที่ 3 (40.51 KB) บทที่ 4 (121.9 KB) บทที่ 5 (112.9 KB) บรรรานุกรม (52.18 KB) ภาคผนวก (293.85 KB)
สมพร, โพธิ์ดง. (2556). การศึกษาความคิดเห็นของชาวนาในจังหวัดพิษณุโลกต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีหลังโครงการรับจำนำข้าวเปลือก. วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
หน้าปก (58.44 KB) บทคัดย่อ (96.32 KB) สารบัญ (240.14 KB) บทที่1 (216.99 KB) บทที่2 (1.93 MB) บทที่3 (228.68 KB) บทที่4 (1.1 MB) บทที่5 (530.67 KB) บรรณานุกรม (369.32 KB) ภาคผนวก (486.86 KB)
สุพัฒน์, เกิดมงคล. (2547). การศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการที่ปรึกษาของธนาคารออมสิน (ธนาคารชุมชน) ต่อผลการดำเนินงานของธนาคารออมสิน (ธนคารชุมชน). มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (70.91 KB) bib.pdf (147.67 KB) ch5.pdf (458.75 KB) ch4.pdf (1.58 MB) ch3.pdf (184.47 KB) ch2.pdf (1.59 MB) ch1.pdf (297.72 KB) con1.pdf (401.58 KB) abs.pdf (149.1 KB) app.pdf (345.08 KB)
ชนกร, เถี่ยวสังข์. (2557). การศึกษาความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
บทคัดย่อ (24 KB) ภาคผนวก (155.46 KB) บรรณานุกรม (47.5 KB) บทที่1 (43.53 KB) บทที่2 (302.38 KB) บทที่3 (36.04 KB) บทที่4 (126.98 KB) บทที่5 (87.58 KB) สารบัญ (28.66 KB) หน้าปก (13.61 KB)
วันชัย, ฝึกหัด. (2560). การศึกษาความคาดหวังของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
สมบัติ, ดาเกลี้ยง. (2556). การศึกษาการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดพิจิตร. ครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (76.33 KB) บทคัดย่อ (91.05 KB) กิตติกรรมประกาศ (42.27 KB) สารบัญ (182.22 KB) บทที่1 (243.13 KB) บทที่ 2 (1.71 MB) บทที่ 3 (215.57 KB) บทที่ 4 (1.69 MB) บทที่ 5 (312.18 KB) บรรณานุกรม (172.82 KB) ภาคผนวก (896.17 KB)
สมบัติ, ดาเกลี้ยง. (2556). การศึกษาการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดพิจิตร. คณะครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
tpg.pdf (66.47 KB) บทคัดย่อ (72.11 KB) สารบัญ (156.47 KB) บทที่ 1 (196.95 KB) บทที่ 2 (1.4 MB) บทที่ 3 (176.28 KB) บทที่ 4 (1.42 MB) บทที่ 5 (247.53 KB) บรรณานุกรม (144.84 KB) ภาคผนวก (799.53 KB)
แก่นจรรยา, วสันต์. (2546). การศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ในการปฏิบัติงาน 6 งาน ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (5.72 MB) บทคัดย่อ (153.85 KB) สารบัญ (340.53 KB) บทที่1 (492.46 KB) บทที่2 (3.4 MB) บทที่3 (317.44 KB) บทที่4 (790.01 KB) บทที่5 (475.91 KB) บรรณานุกรม (162.99 KB) ภาคผนวก (450.31 KB)
วสัน, แก่นจรรยา. (2546). การศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ในการปฏิบัติงาน 6 งาน ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2546-10-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
หน้าปก (5.72 MB) บทคัดย่อ (153.85 KB) สารบัญ (340.53 KB) บทที่ 1 (492.46 KB) บทที่ 2 (3.4 MB) บทที่ 3 (317.44 KB) บทที่ 4 (790.01 KB) บทที่ 5 (475.91 KB) บรรณานุกรม (162.99 KB) ภาคผนวก (450.31 KB)
วิษณุ, สร้อยมี. (2551). การศึกษาการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2. คณะครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
หน้าปก (80.65 KB) บทคัดย่อ (139.44 KB) สารบัญ (273.29 KB) บทที่ 1 (371.27 KB) บทที่ 2 (1.17 MB) บทที่ 3 (286.47 KB) บทที่ 4 (312.01 KB) บทที่ 5 (306.91 KB) บรรณานุกรม (235.2 KB) ภาคผนวก (605.54 KB)
ทองแดง, มาดิษฐ์. (2547). การศึกษาการบริหารงานในการเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (3.39 MB) bib.pdf (182.17 KB) ch5.pdf (404.99 KB) ch4.pdf (1.18 MB) ch3.pdf (258.79 KB) ch2.pdf (1.13 MB) ch1.pdf (255.18 KB) con1.pdf (225.57 KB) abs.pdf (115.3 KB) app.pdf (304.09 KB)
มาดิษฐ์, ทองแดง. (2547). การศึกษาการบริหารงานในการเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (3.39 MB) bib.pdf (182.17 KB) ch5.pdf (404.99 KB) ch4.pdf (1.18 MB) ch3.pdf (258.79 KB) ch2.pdf (1.13 MB) ch1.pdf (255.18 KB) con1.pdf (225.57 KB) abs.pdf (115.3 KB) app.pdf (304.09 KB)
อ๊อด, สมพะมิตร. (2552). การศึกษาการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
บทคัดย่อ (128.38 KB) ภาคผนวก (511.76 KB) บรรณานุกรม (206 KB) บทที่1 (376.9 KB) บทที่2 (1.85 MB) บทที่3 (170.33 KB) บทที่4 (1.35 MB) บทที่5 (268.21 KB) สารบัญ (270.35 KB) หน้าปก (83.83 KB)
ธนชัย, มะธิปิไขย. (2550). การศึกษาการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.PDF (75.56 KB) con1.PDF (134.03 KB) ch5.PDF (556.68 KB) ch4.PDF (617.22 KB) ch3.PDF (160.04 KB) ch2.PDF (1.04 MB) ch1.PDF (250.86 KB) bib.PDF (132.61 KB) app.PDF (470.13 KB) abs.PDF (145.05 KB)
ปัญญา, อยู่ป้อม. (2552). การศึกษาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้รับการประเมินภายนอกรอบที่สอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
บทคัดย่อ (135.41 KB) ภาคผนวก (682.31 KB) บรรณานุกรม (130.31 KB) บทที่ 1 (294.12 KB) บทที่ 2 (1.62 MB) บทที่ 3 (136.26 KB) บทที่ 4 (840.41 KB) บทที่ 5 (427.28 KB) สารบัญ (198.57 KB) หน้าปก (85.98 KB)
ลังการ์พินธุ์, สุธรรม. (2550). การศึกษาการดำเนินงานบริหารทั่วไปของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2. Pibulsongkram Rajabhat University, พิษณุโลก.
ch4.PDF (751.69 KB) bib.PDF (139.3 KB) ch5.PDF (336.16 KB) tpg.PDF (72.2 KB) abs.PDF (106.97 KB) con1.PDF (108.07 KB) ch1.PDF (325.41 KB) ch2.PDF (790.97 KB) ch3.PDF (193.05 KB) app.PDF (714.77 KB)
พรชนก, ต่ายหัวดง. (2550). การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถภาพในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต1 และเขต 2. Pibulsongkram Rajabhat University, พิษณุโลก.
tpg.PDF (72.48 KB) bib.PDF (149.07 KB) ch5.PDF (295.37 KB) ch4.PDF (1.49 MB) ch3.PDF (199.07 KB) ch2.PDF (1.73 MB) ch1.PDF (252.35 KB) con1.PDF (121.35 KB) abs.PDF (112.51 KB) app.PDF (495.07 KB)
ภาสินี, ปัญญาประชุม. (2557). การวิเคราะห์องค์ประกอบประสิทธิภาพการสอนภาษาอังกฤษของครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6สังกัดเขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก. วิจัยและการประเมินศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (72.94 KB) บทคัดย่อ (80.37 KB) กิตติกรรมประกาศ (42.44 KB) สารบัญ (153.94 KB) บทที่ 1 (255.29 KB) บทที่ 2 (3.49 MB) บทที่ 3 (235.03 KB) บทที่ 4 (524.29 KB) บทที่ 5 (307.4 KB) บรรณานุกรม (315.08 KB) ภาคผนวก (1.5 MB)
ฉลวย, สายทองคำ. (2560). การวิเคราะห์องค์ประกอบการรักษาวินัยโรงเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดสุโขทัย. วิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (433.07 KB) สารบัญ (726.28 KB) กิติกรรมประกาศ (159.65 KB) บทคัดย่อ (312.98 KB) บทที่ 1 (1.07 MB) บทที่ 2 (4.92 MB) บทที่ 3 (1.32 MB) บทที่ 4 (1.64 MB) บทที่ 5 (1.23 MB) บรรณานุกรม (902.24 KB) ภาคผนวก (2.75 MB) ประวัติผู้วิจัย (154.16 KB)
อังคณา, พิมพอน. (2553). การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะครุศาสตร์. presented at the 2557-03-31, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
หน้าปก (255.53 KB) บทคัดย่อ (440.54 KB) สารบัญ (445.82 KB) บทที่ 1 (834.92 KB) บทที่ 2 (1.94 MB) บทที่ 3 (779.7 KB) บทที่ 4 (438.49 KB) บทที่ 5 (1.21 MB) บรรรานุกรม (1.48 MB) ภาคผนวก (1.42 MB)
ภาสินี, ปัญญาประชุม. (2557). การวิเคราห์องค์ประกอบประสิทธิภาพการสอนภาษาอังกฤษของครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก. คณะครุศาสตร์มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
หน้าปก (40.1 KB) บทคัดย่อ (64.7 KB) สารบัญ (127.18 KB) บทที่1 (201.54 KB) บทที่2 (2.79 MB) บทที่3 (192.3 KB) บทที่ 4 (445.2 KB) บทที่ 5 (241.12 KB) บรรณานุกรม (261.7 KB) ภาคผนวก (1.32 MB)
ณัฐชานนท์, ดอนเขียวไพร. (2551). การรับรู้การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ภาคผนวก (3.01 MB) บรรณานุกรม (1.33 MB) บทที่5 (1.1 MB) บทที่4 (7.1 MB) บทที่3 (708.71 KB) บทที่2 (6.05 MB) บทที่1 (590.55 KB) สารบัญ (741.54 KB) บทคัดย่อ (539.68 KB) หน้าปก (360.72 KB)
หนึ่งนุช, พงศ์โอภาส. (2557). การยอมรับบทบาทนักการเมืองที่ซื้อสิทธิขายเสียง ของประชาชนในเขต อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-09-27, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (18.34 KB) บทคัดย่อ (28.84 KB) สารบัญ (57.23 KB) บทที่1 (60.45 KB) บทที่2 (452.6 KB) บทที่3 (62.26 KB) บทที่4 (274.58 KB) บทที่5 (145.19 KB) บรรณานุกรม (35.05 KB) ภาคผนวก (1.16 MB)
ศรีอรุณ, ไพบูลย์. (2547). การมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (5.47 MB) bib.pdf (294.02 KB) ch5.pdf (461.92 KB) ch4.pdf (1.84 MB) ch3.pdf (423.85 KB) ch2.pdf (1.43 MB) ch1.pdf (539.53 KB) con1.pdf (283.57 KB) abs.pdf (268.3 KB) app.pdf (474.08 KB)
ไพบูลย์, ศรีอรุณ. (2547). การมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (5.47 MB) bib.pdf (294.02 KB) ch5.pdf (461.92 KB) ch4.pdf (1.84 MB) ch3.pdf (423.85 KB) ch2.pdf (1.43 MB) ch1.pdf (539.53 KB) con1.pdf (283.57 KB) abs.pdf (268.3 KB) app.pdf (474.08 KB)
อุษณีย์, ด้วงบ้านยาง. (2556). การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษษสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางกาเรียนรู้ในโรงเรียนเรียนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (25.81 KB) บทคัดย่อ (20.04 KB) สารบัญ (22.13 KB) บทที่1 (44.94 KB) บทที่2 (270.08 KB) บทที่3 (55.07 KB) บทที่4 (79.59 KB) บทที่5 (57.28 KB) บรรณานุกรม (39.96 KB) ภาคผนวก (118.39 KB)
แพรชมพู, ประเสริฐ. (2558). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำยม กรณีศึกษาตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
บทคัดย่อ (19.25 KB) ภาคผนวก (36.63 KB) บรรณานุกรม (53.39 KB) บทที่1 (49.25 KB) บทที่2 (154.56 KB) บทที่3 (67.9 KB) บทที่4 (74.17 KB) บทที่5 (151.59 KB) สารบัญ (22.34 KB) หน้าปก (12.51 KB)
ไพโรจน์, โกษา. (2557). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมเชิงในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-09-25, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (21.71 KB) บทคัดย่อ (29.65 KB) สารบัญ (68.44 KB) บทที่1 (76.65 KB) บทที่2 (476.57 KB) บทที่3 (72.21 KB) บทที่4 (548.8 KB) บทที่5 (156.09 KB) บรรณานุกรม (41.09 KB) ภาคผนวก (115.08 KB)
สยามรัฐ, เพชรพรหม. (2560). การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการนำมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบล5ล้านบาท) ไปปฏิบัติ กรณีศึกษา : เทศบาลตำบลท่าทอง อำเถอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (402.84 KB) บทคัดย่อ (364.79 KB) บทที่1 (857.98 KB) บทที่2 (8.58 MB) บทที่3 (922 KB) บทที่4 (8.47 MB) บทที่5 (3.84 MB) บรรณานุกรม (792.04 KB) ภาคผนวก (2.82 MB)
ศิริจินา, ใยดี. (2554). การพัฒนาแบบวัดความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก. presented at the 2557-03-31, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (224.17 KB) บทคัดย่อ (371.25 KB) สารบัญ (339.28 KB) บทที่ 1 (842.01 KB) บทที่ 2 (1.83 MB) บทที่ 3 (1.65 MB) บทที่ 4 (1.55 MB) บทที่ 5 (1.29 MB) บรรณานุกรม (1.84 MB) ภาคผนวก (997.94 KB)
ศิริ, เม่งมั่งมี. (2560). การพัฒนาแบบวัดความกลัวในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
บุญรักษา, เม็งเกตุ. (2553). การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทยสำหรับนักเรียนสองภาษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ภาคผนวก (1.18 MB) บรรณานุกรม (150.88 KB) บทที่5 (474.19 KB) บทที่4 (858.19 KB) บทที่3 (227.04 KB) บทที่2 (2.67 MB) บทที่1 (231.66 KB) สารบัญ (138.19 KB) บทคัดย่อ (127.86 KB) หน้าปก (86.51 KB)
ชรินรัตน์, บุญมาก. (2560). การพัฒนาแนวทางการปฏบัติงานระดับหลักสูตรเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพรช โดยประยุกต์ใช้เทคนิคกลุ่มสมมตินัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
ศิริพรรณ, สอาดสิทธิศักดิ์. (2552). การพัฒนาแนวทางการตรวจร้านจำหน่ายวัตถุอันตรายทางการเกษตรของสารวัตรเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
บทคัดย่อ (138.77 KB) ภาคผนวก (2.14 MB) บรรณานุกรม (143.3 KB) บทที่1 (291.16 KB) บทที่2 (1.34 MB) บทที่3 (546.16 KB) บทที่4 (333.41 KB) บทที่5 (237.51 KB) สารบัญ (153.38 KB) หน้าปก (83.67 KB)
จรรยา, แสงเขียว. (2556). การพัฒนาแถบสีเพื่อตรวจสอบปริมาณแอมิโลสในข้าวหอมมะลิที่ปลอมปนด้วยข้าวพันธุ์อื่น. presented at the 2557-05-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (19.01 KB) บทคัดย่อ (29.3 KB) สารบัญ (55.72 KB) บทที่1 (26.77 KB) บทที่2 (281.31 KB) บทที่3 (114.27 KB) บทที่4 (328.65 KB) บทที่5 (20.83 KB) บรรณานุกรม (42.55 KB) ภาคผนวก (173.56 KB)
กัญญ์ภัทร, ชูศรี. (2560). การพัฒนาเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์สินค้าที่ระลึกจากลวดลายปูนปั้น วัดจุฬามณี จังหวัดพิษณุโลก. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (430.59 KB) สารบัญ (881.87 KB) กิติกรรมประกาศ (159.44 KB) บทคัดย่อ (313.32 KB) บทที่ 1 (475.33 KB) บทที่ 2 (8.33 MB) บทที่ 3 (460.91 KB) บทที่ 4 (2.16 MB) บทที่ 5 (632.4 KB) บรรณานุกรม (446.33 KB) ภาคผนวก (2.7 MB) ประวัติผู้วิจัย (153.77 KB)
สุชาติ, เอี่ยมยัง. (2549). การพัฒนาเยาวชนด้วยดนตรีไทย กรณีศึกษา : เยาวชนในเขตพื้นที่ ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตากว. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-01-23, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
หน้าปก (95.18 KB) บทคัดย่อ (136.85 KB) สารบัญ (117.14 KB) บทที่1 (261.25 KB) บทที่2 (2.11 MB) บทที่3 (289.89 KB) บทที่4 (260.21 KB) บทที่5 (466.99 KB) ภาคผนวก (1002.37 KB) บรรณานุกรม (286.63 KB)
โสภิตา, เสนะจิต. (2560). การพัฒนาเทคนิคการประเมินการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนด้วยการสร้างโมเดลภาวะสันนิษฐานทางทฤษฎีและการวัดแบบราสช์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
หน้าปก (43.65 KB) บทคัดย่อ (414.46 KB) สารบัญ (274.59 KB) บทที่1 (373.43 KB) บทที่2 (2.92 MB) บทที่3 (2.06 MB) บทที่4 (2.75 MB) บทที่5 (464.24 KB) บรรณานุกรม (449.22 KB) ภาคผนวก (8.08 MB)
จำเริญ, เชื้อประดิษฐ์. (2550). การพัฒนาหลังสูตรการทำเครื่องปัดดินเผาพื้นบ้านทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ภาคผนวก (4.19 MB) บรรณานุกรม (92.38 KB) บทที่5 (117.58 KB) บทที่4 (328.42 KB) บทที่3 (441.14 KB) บทที่2 (1.11 MB) บทที่1 (287.9 KB) สารบัญ (141.76 KB) บทคัดย่อ (132.64 KB) หน้าปก (70 KB)
ศรันยา, บัวเปรม. (2546). การพัฒนาหลักสูตรและการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนประถมศึกษา : กรณีศึกษาอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (62.14 KB) บทคัดย่อ (162.54 KB) สารบัญ (121.25 KB) บทที่1 (311.16 KB) บทที่2 (926.77 KB) บทที่3 (154.35 KB) บทที่4 (1.2 MB) บทที่5 (312.79 KB) บรรณานุกรม (118.84 KB) ภาคผนวก (1.75 MB)
ศรันยา, บัวเปรม. (2546). การพัฒนาหลักสูตรและการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนประถมศึกษา : กรณีศึกษาอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2546-05-29.
หน้าปก (62.14 KB) บทคัดย่อ (162.54 KB) สารบัญ (121.25 KB) บทที่ 1 (311.16 KB) บทที่ 2 (926.77 KB) บทที่ 3 (154.35 KB) บทที่ 4 (1.2 MB) บทที่ 5 (312.79 KB) บรรณานุกรม (118.84 KB) ภาคผนวก (1.75 MB)
ศิริพร, เอี่ยมหน่อ. (2556). การพัฒนาหลักสูตรอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (22.92 KB) บทคัดย่อ (28.79 KB) สารบัญ (25.01 KB) บทที่ 1 (55.04 KB) บทที่ 2 (452.14 KB) บทที่ 3 (109.22 KB) บทที่ 4 (61.66 KB) บทที่ 5 (38.59 KB) บรรรานุกรม (50.44 KB) ภาคผนวก (174.73 KB)
ภิญญดา, พรมสีนอง. (2560). การพัฒนาหลักสูตรอบรม เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งเป็นเครื่องสำอางสำหรับกลุ่มชาวบ้าน ตำบลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
วันวิสาข์, ชาญณรงค์. (2559). การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การจักสานไม้ไผ่ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
หน้าปก (27.57 KB) บทคัดย่อ (65.63 KB) กิตติกรรมประกาศ (32.97 KB) สารบัญ (95.77 KB) บทที่ 1 (196.01 KB) บทที่ 2 (1.83 MB) บทที่ 3 (373.99 KB) บทที่ 4 (540.14 KB) บทที่ 5 (134.12 KB) บรรณานุกรม (112.72 KB) ภาคผนวก (2.12 MB) ภาคผนวก(ต่อ) (1.19 MB) ภาคผนวก(ต่อ) (1.06 MB) ภาคผนวก(ต่อ) (1.81 MB) ภาคผนวก(ต่อ) (1.32 MB)
สุกัญญา, สมุทรเขตร์. (2560). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดทำรายงานปัญหาพิเศษและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
ไฟล์ FullText (11.54 MB)
กชกร, พิเดช. (2559). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อสร้างความสามารถด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (741.42 KB) บทคัดย่อ (1.12 MB) สารบัญ (1.86 MB) บทที่ 1 (3.69 MB) บทที่ 2 (36.31 MB) บทที่ 3 (11.87 MB) บทที่ 4 (3.29 MB) บทที่ 5 (2.75 MB) บรรณานุกรม (3.11 MB) ภาคผนวก 1 (19.04 MB) ภาคผนวก 2 (31.31 MB) ภาคผนวก 3 (9.25 MB)
ภิญญาดา, พรมสีสอง. (2560). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งเป็นเครื่องสำอางสำหรับกลุ่มชาวบ้าน ตำบลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
บทที่1-5 (13.52 MB) ภาคผนวก (19.79 MB)
ภาวดี, ขยันกิจ. (2547). การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมตามโครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ค่ายฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบสมัครใจของกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
tpg.pdf (58.72 KB) bib.pdf (118.62 KB) ch5.pdf (400.59 KB) ch4.pdf (386.83 KB) ch3.pdf (228.61 KB) ch2.pdf (1.9 MB) ch1.pdf (320.76 KB) con1.pdf (108.93 KB) abs.pdf (193.29 KB) app.pdf (1.53 MB)
วิมล, ทองดอนกลิ้ง. (2552). การพัฒนาส่วนผสมของเนื้อดินปั้นสโตร์แวร์ที่มีคุณภาพของหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
บทคัดย่อ (122.43 KB) ภาคผนวก (710.81 KB) บรรณานุกรม (174.33 KB) บทที่1 (233.67 KB) บทที่2 (1.57 MB) บทที่3 (413.41 KB) บทที่4 (245.89 KB) บทที่5 (439.99 KB) สารบัญ (137.65 KB) หน้าปก (84.42 KB)
ณัฐฉรียา, สุขสวัสดิ์. (2560). การพัฒนาสื่อประกอบบทเรียน เรื่อง รำวงมาตรฐาน ผ่าน Application บนโทรศัพท์มือถือ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการรำวงมาตรฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (424.5 KB) บทคัดย่อ (316.38 KB) สารบัญ (1.15 MB) กิติกรรมประกาศ (161.44 KB) บทที่ 1 (1.04 MB) บทที่ 2 (8.76 MB) บทที่ 3 (4.75 MB) บทที่ 4 (3.21 MB) บทที่ 5 (1.32 MB) บรรณานุกรม (919.11 KB) ภาคผนวก (13.28 MB) ประวัติผู้วิจัย (150.94 KB)
ไพสาน, จินตปัญญา. (2547). การพัฒนาศักยภาพพนักงานขายที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า กรณีศึกษา : บริษัทโตโยต้าพิษณุโลก ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
tpg.pdf (72.81 KB) bib.pdf (148.57 KB) ch5.pdf (978.74 KB) ch4.pdf (2.18 MB) ch3.pdf (251.22 KB) ch2.pdf (1.69 MB) ch1.pdf (244.56 KB) con1.pdf (238.45 KB) abs.pdf (234.78 KB) app.pdf (285.29 KB)
นพรัตน์, ไชนดาจักร์. (2552). การพัฒนาวิธีการเลี้ยงดูที่ส่งผลต่อสุขภาพของเด็กปฐมวัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ภาคผนวก (1.18 MB) บรรณานุกรม (150.88 KB) บทที่5 (474.19 KB) บทที่4 (858.19 KB) บทที่3 (227.04 KB) บทที่2 (2.67 MB) บทที่1 (231.66 KB) สารบัญ (138.19 KB) บทคัดย่อ (127.86 KB) หน้าปก (86.51 KB)
วรุตม์, ศิวิลัย. (2560). การพัฒนารูปแบบศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ตามแนวคิด OTMM. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (34.65 KB) บทคัดย่อ (78.04 KB) กิตติกรรมประกาศ (53.63 KB) สารบัญ (92.74 KB) บทที่1 (133.74 KB) บทที่2 (302.74 KB) บทที่3 (468.62 KB) บทที่4 (796.34 KB) บทที่5 (372.48 KB) บรรณานุกรม (114.8 KB) ภาคผนวก (169.35 KB) ภาคผนวก (197.56 KB) ภาคผนวก (197.54 KB) ประวัติผู้จัดทำ (105.78 KB)
วิชาดา, เกิดเพชร. (2560). การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์บ้านเรือนไทยจิ๋วกลุ่มผลิตบ้านเรือนไทยจิ๋ว ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (426.42 KB) สารบัญ (586.56 KB) กิติกรรมประกาศ (152.27 KB) บทคัดย่อ (311.58 KB) บทที่ 1 (608.27 KB) บทที่ 2 (7.02 MB) บทที่ 3 (450 KB) บทที่ 4 (1.91 MB) บทที่ 5 (634.13 KB) บรรณานุกรม (443.18 KB) ภาคผนวก (4.35 MB) ประวัติผู้วิจัย (151.64 KB)
ศิริสุภา, เอมหยวก. (2557). การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน. presented at the 2557-09-25, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (21.01 KB) บทคัดย่อ (36.49 KB) สารบัญ (43 KB) บทที่ 1 (81.56 KB) บทที่ 2 (793.31 KB) บทที่ 3 (231.32 KB) บทที่ 4 (341.03 KB) บทที่ 5 (109.06 KB) บรรรานุกรม (100.69 KB) ภาคผนวก (727.45 KB)
สุริยา, จันทิมา. (2560). การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์สู่ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39. การวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
บทที่1-5 (18.23 MB) ภาคผนวก (18.62 MB)
เพ็ญพิมล, ที่พึ่ง. (2548). การพัฒนารูปแบบการประหยัดค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าของโรงแรมอมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (70.22 KB) bib.pdf (83.82 KB) ch5.pdf (227.56 KB) ch4.pdf (201.55 KB) ch3.pdf (114.64 KB) ch2.pdf (1.06 MB) ch1.pdf (230.07 KB) con1.pdf (98.27 KB) abs.pdf (95.6 KB) app.pdf (813.46 KB)
เสน่ห์, เทศนา. (2560). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกษตรกรรมเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพเกษตรกรรม ของนักเรียนมัธยมศึกษา เขต ชนบทภาคเหนือตอนล่าง. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
สลักจิต, ตรีรณโอภาส. (2559). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา สำหรับโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนร่วม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
หน้าปก (44.03 KB) บทคัดย่อ (121.55 KB) กิตติกรรมประกาศ (35.93 KB) สารบัญ (106.21 KB) บทที่ 1 (321.03 KB) บทที่ 2 (4.59 MB) บทที่ 3 (298.48 KB) บทที่ 4 (621.26 KB) บทที่ 5 (384.06 KB) บรรณานุกรม (194.26 KB) ภาคผนวก (1.4 MB) ภาคผนวก(ต่อ) (1.68 MB) ภาคผนวก(ต่อ) (597.25 KB)
บูรพา, วิถีปัญญา. (2557). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ. presented at the 2557-09-25, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (16.21 KB) บทคัดย่อ (24.39 KB) สารบัญ (30.64 KB) บทที่1 (53.98 KB) บทที่2 (320.27 KB) บทที่3 (91.48 KB) บทที่4 (61.43 KB) บทที่5 (46.6 KB) บรรณานุกรม (49.8 KB) ภาคผนวก (203.33 KB)
มยุรี, กมลวรเดช. (2548). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
หน้าปก (4.63 MB) บทคัดย่อ (129.19 KB) สารบัญ (169.57 KB) บทที่1 (160.24 KB) บทที่2 (1.36 MB) บทที่3 (213.27 KB) บทที่4 (1.85 MB) บทที่5 (359.35 KB) บรรณานุกรม (130.92 KB) ภาคผนวก (793.09 KB)
ธนรัตน์, มังคะโชติ. (2550). การพัฒนาระบบการบริหารการจัดการคุณภาพการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประชาสามัคคี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.PDF (77.06 KB) con1.PDF (163.43 KB) ch5.PDF (456.38 KB) ch4.PDF (1.48 MB) ch3.PDF (381.84 KB) ch2.PDF (1.8 MB) ch1.PDF (240.13 KB) bib.PDF (174.68 KB) app.PDF (450.05 KB) abs.PDF (137.36 KB)
อุมาพร, ปานรัตน์. (2552). การพัฒนายุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพพนักงานบริการที่มีต่อความพึงพอใจของลูกค้า กรณีศึกษา : ธนาคารกรุงศีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยถนนเอกาทศรฐ พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
บทคัดย่อ (137.37 KB) ภาคผนวก (346.68 KB) บรรณานุกรม (161.9 KB) บทที่1 (213.93 KB) บทที่2 (1.82 MB) บทที่3 (236.54 KB) บทที่4 (689.28 KB) บทที่5 (514.56 KB) สารบัญ (157.58 KB) หน้าปก (87.19 KB)
พิษณุ, แก้วนัยจิตร. (2547). การพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการตลาดของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในจังหวัดพิษณุโลก : กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านขวัญใจพัฒนา อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., จังหวัดพิษณุโลก.
tpg.pdf (6.19 MB) bib.pdf (143.34 KB) ch5.pdf (658.34 KB) ch4.pdf (1.68 MB) ch3.pdf (320.26 KB) ch2.pdf (2.09 MB) ch1.pdf (490.59 KB) con1.pdf (153.45 KB) abs.pdf (202.57 KB) app.pdf (1.13 MB)
วงศ์วนากุล, วิภาพร. (2549). การพัฒนายุทธศาสตร์การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันเลือดสูงในโรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-09-19, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
หน้าปก (6.8 MB) บทคัดย่อ (189.81 KB) สารบัญ (166.26 KB) บทที่1 (299.38 KB) บทที่2 (1.47 MB) บทที่3 (355.01 KB) บทที่4 (551.42 KB) บทที่5 (476.34 KB) ภาคผนวก (1.02 MB) บรรณานุกรม (278.67 KB)
รุ่งทิพย์, จันธิราช. (2550). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอของกลุ่มทอผ้าบ้านน้ำพริก ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก. Pibulsongkram Rajabhat University, พิษณุโลก.
tpg.PDF (75.14 KB) bib.PDF (134.53 KB) ch5.PDF (181 KB) ch4.PDF (213.5 KB) ch3.PDF (381.73 KB) ch2.PDF (1.67 MB) ch1.PDF (251.92 KB) con1.PDF (76.26 KB) abs.PDF (119.83 KB) app.PDF (963.38 KB)
บุตรอามาตย์, วรวิมล. (2549). การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงานไปรษณีย์ พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-07-24, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
หน้าปก (90.21 KB) บทคัดย่อ (143.66 KB) สารบัญ (144.82 KB) บทที่1 (386.77 KB) บทที่2 (2.52 MB) บทที่3 (575.36 KB) บทที่4 (1.41 MB) บทที่5 (921.07 KB) ภาคผนวก (674.05 KB) บรรณานุกรม (228.08 KB)
วรวิมล, บุตรอามาตย์. (2549). การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงานไปรษณีย์ พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
tpg.pdf (90.21 KB) app.pdf (674.05 KB) ch5.pdf (921.07 KB) ch4.pdf (1.41 MB) ch3.pdf (575.36 KB) ch2.pdf (2.52 MB) ch1.pdf (386.77 KB) con1.pdf (144.82 KB) abs.pdf (143.66 KB) bib.pdf (228.08 KB)
ศุภกฤต, กันต์ธีราทร. (2547). การพัฒนาบุคลากรกองบิน 46 กองพลบินที่ 3 กองบัญชาการยุทธทางอากาศด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
tpg.pdf (74.55 KB) bib.pdf (282.22 KB) ch5.pdf (356.64 KB) ch4.pdf (532.59 KB) ch3.pdf (270.91 KB) ch2.pdf (2.66 MB) ch1.pdf (200.81 KB) con1.pdf (175.73 KB) abs.pdf (161.53 KB) app.pdf (5.35 MB)
ญาณี, ด่านดำรงรักษ์. (2545). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาจุลชีววิทยาทั่วไป ตามหลักสูตรปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (66.67 KB) bib.pdf (168.1 KB) ch5.pdf (159.42 KB) ch4.pdf (500.67 KB) ch3.pdf (212.57 KB) ch2.pdf (473.02 KB) ch1.pdf (159.75 KB) con1.pdf (172.37 KB) abs.pdf (97.28 KB) app.pdf (1007.41 KB)
จิราพร, นิลมุก. (2560). การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยการจัดประสบการณ์ด้วยกระบวนการวิจัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
พิมพ์รัตน์, จักรบุตร. (2560). การพัฒนาทักษะการเขียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเขียนตามคำบอก สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านปากยาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (314.17 KB) บทคัดย่อ (563.03 KB) สารบัญ (122.13 KB) บทที่1 (137.26 KB) บทที่2 (439.12 KB) บทที่3 (326.79 KB) บทที่4 (243.54 KB) บทที่5 (94.16 KB) บรรณานุกรม (165.1 KB) ภาคผนวก (2.1 MB)
พิชญ์ชลิดา, วงศ์สิริบวรกุล. (2560). การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญจากสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ โดยใช้แผนผังความคิดสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (233.58 KB) บทคัดย่อ (2.44 MB) บทคัดย่อภาษาไทย (2.23 MB) บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (188.22 KB) สารบัญ (110.68 KB) บทที่1 (120.02 KB) บทที่2 (676.97 KB) บทที่3 (211.96 KB) บทที่4 (136.99 KB) บทที่5 (109.67 KB) บรรณนุกรม (215.16 KB) ภาคผนวก (2.03 MB)
ปวริศา, เกษมสุข. (2560). การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของบุคคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยใช้ชุดฝึกอบรมด้วยกิจกรรมบทบาทสมมติ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
หน้าปก (81.77 KB) บทคัดย่อ (170.78 KB) สารบัญ (117.33 KB) บทที่1 (145.96 KB) บทที่2 (442.91 KB) บทที่3 (251.94 KB) บทที่4 (294.97 KB) บทที่5 (129.52 KB) บรรณานุกรม (166.98 KB) ภาคผนวก (941.56 KB)
สวาท, สมะวรรธนะ. (2560). การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการสื่อสวารของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดประสบการณ์แบบ 5E. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
ไฟล์ FullText (4.59 MB)
กลั่นหวาน, ณัฐพงษ์. (2560). การพัฒนาต้นแบบเครื่องอบข้าวเปลือกแบบเคลื่อนที่สำหรับเกษตรกร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (670.18 KB) บทคัดย่อ (1.05 MB) สารบัญ (115.43 KB) บทที่1 (88.05 KB) บทที่2 (3.88 MB) บทที่3 (105.63 KB) บทที่4 (204.33 KB) บทที่5 (57.68 KB) บรรณานุกรม (65.92 KB) ภาคผนวก (1.73 MB)
อธิฏฐาน, จันทร์ทา. (2560). การพัฒนาตัวบ่งชี้ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (328.33 KB) บทคัดย่อ (592.48 KB) สารบัญ (126.17 KB) บทที่1 (249.36 KB) บทที่2 (564.69 KB) บทที่3 (471.14 KB) บทที่4 (632.61 KB) บทที่5 (336.63 KB) บรรณานุกรม (126.38 KB) ภาคผนวก (927.82 KB)
อรรถพร, ปัญญา. (2555). การพัฒนาชุดตรวจสอบข้าวเก่าอย่างง่าย. presented at the 2557-04-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (17.19 KB) บทคัดย่อ (26.4 KB) สารบัญ (45.65 KB) บทที่ 1 (20.47 KB) บทที่ 2 (181.12 KB) บทที่ 3 (38.95 KB) บทที่ 4 (482.49 KB) บทที่ 5 (19.67 KB) บรรรานุกรม (27.33 KB) ภาคผนวก (251.56 KB)
ปอลิณ, หยุ่นตระกลู. (2552). การพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะ วิชาทัศนศิลป์ เรี่ยง สร้างสรรค์งานศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. คณะครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (44.63 KB) บทคัดย่อ (49.11 KB) สารบัญ (82.17 KB) บทที่1 (163.41 KB) บทที่2 (1.04 MB) บทที่3 (330.35 KB) บทที่4 (103.98 KB) บทที่5 (87.02 KB) บรรณานุกรม (102.63 KB) ภาคผนวก (4.18 MB)
ยอดเกตุ, ประทีป. (2551). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2551-05-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
หน้าปก (34.39 KB) บทคัดย่อ (80.78 KB) สารบัญ (98.43 KB) บทที่1 (264.75 KB) บทที่2 (915.31 KB) บทที่3 (146.25 KB) บทที่4 (919.96 KB) บทที่5 (234.08 KB) ภาคผนวก (268.32 KB) บรรณานุกรม (51.25 KB)
วีนัส, อยู่แย้ม. (2560). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยวิธีการสอนสตอรี่ไลน์ เรื่องสารและการเปลี่ยนแปลง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (155.57 KB) คำอนุมัติ (168.26 KB) บทคัดย่อภาษาไทย (193.71 KB) บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (167.14 KB) กิตติกรรมประกาศ (155.57 KB) สารบัญ (97.36 KB) สารบัญตาราง (62.64 KB) สารบัญภาพ (52.21 KB) บทที่1 (226.74 KB) บทที่2 (488.99 KB) บทที่3 (521.43 KB) บทที่4 (361.07 KB) บทที่5 (219.48 KB) บรรณานุกรม (202.87 KB) ภาคผนวก (964.69 KB) ประวัติผู้ทำวิจัย (74.26 KB)
อุ่นเรือน, ชูยิ้ม. (2014). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง บรรยากาศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1. คณะวิทยาศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
หน้าปก (61.72 KB) บทคัดย่อ (66.41 KB) สารบัญ (197.27 KB) บทที่1 (181.42 KB) บทที่2 (1.83 MB) บทที่3 (418.51 KB) บทที่4 (424.98 KB) บทที่5 (147.66 KB) บรรณานุกรม (155.2 KB) ภาคผนวก (1.91 MB)
อารีย์, เสนาชัย. (2552). การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง ชีวิตสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
บทคัดย่อ (138.77 KB) ภาคผนวก (2.14 MB) บรรณานุกรม (143.3 KB) บทที่1 (291.16 KB) บทที่2 (1.34 MB) บทที่3 (546.16 KB) บทที่4 (333.41 KB) บทที่5 (237.51 KB) สารบัญ (153.38 KB) หน้าปก (83.67 KB)
สำรวย, สารถี. (2552). การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. คณะครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
หน้าปก (66.93 KB) บทคัดย่อ (63.69 KB) สารบัญ (123.22 KB) บทที่ 1 (155.9 KB) บทที่ 2 (587.13 KB) บทที่ 3 (312.97 KB) บทที่ 4 (207.58 KB) บทที่ 5 (126.82 KB) บรรณานุกรม (174.06 KB) ภาคผนวก (2.41 MB)
สำรวย, สารถี. (2552). การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรัยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ 4. ครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (79.87 KB) บทคัดย่อ (78.36 KB) กิตติกรรมประกาศ (47.11 KB) สารบัญ (145.97 KB) บทที่ 1  (195.38 KB) บทที่ 2 (716.53 KB) บทที่ 3 (364.76 KB) บทที่ 4 (245.61 KB) บทที่ 5 (156.56 KB) บรรณานุกรม (207.64 KB) ภาคผนวก (2.64 MB)

Pages