Biblio

Thesis
วีระ, ธูปทอง. (2547). การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับความพร้อมในการดำเนินงานของศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัด. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (80.65 KB)PDF icon bib.pdf (245.42 KB)PDF icon ch5.pdf (280.34 KB)PDF icon ch4.pdf (1.05 MB)PDF icon ch3.pdf (48.24 KB)PDF icon ch2.pdf (2.24 MB)PDF icon ch1.pdf (60.85 KB)PDF icon con1.pdf (45.35 KB)PDF icon abs.pdf (101.3 KB)PDF icon app.pdf (329.65 KB)
วีระ, ธูปทอง. (2547). การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับความพร้อมในการดำเนินงานของศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัด. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-05-31, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (3.39 MB)PDF icon บทคัดย่อ (115.3 KB)PDF icon สารบัญ (225.57 KB)PDF icon บทที่1 (0 bytes)PDF icon บทที่ 2 (0 bytes)PDF icon บทที่ 3 (0 bytes)PDF icon บทที่ 4 (1.18 MB)PDF icon บทที่ 5 (404.99 KB)PDF icon บรรณานุกรม (0 bytes)PDF icon ภาคผนวก (0 bytes)
สุนีย์, สงวนศรี. (2560). การศึกษาความคิดเห็นของประชากรหญิงเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแม่และเด็กในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (405.45 KB)PDF icon บทคัดย่อ (326.43 KB)PDF icon สารบัญ (524.82 KB)PDF icon บทที่1 (910.71 KB)PDF icon บทที่2 (7.94 MB)PDF icon บทที่3 (641.04 KB)PDF icon บทที่4 (3.97 MB)PDF icon บทที่5 (2.16 MB)PDF icon บรรณานุกรม (699.7 KB)PDF icon ภาคผนวก (2.7 MB)
ประกาศิต, อ่ำอ่วม. (2560). การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
ชัชพิสิฐ, เกตุหอม. (2558). การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีศึกษาจังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (24.09 KB)PDF icon สารบัญ (104.56 KB)PDF icon บทคัดย่อ (51.99 KB)PDF icon กิตกรรมประกาศ (20.23 KB)PDF icon บทที่ 1 (148.46 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.08 MB)PDF icon บทที่ 3 (111.86 KB)PDF icon บทที่ 4 (496.23 KB)PDF icon บทที่ 5 (267.12 KB)PDF icon บรรณานุกรม (68.99 KB)PDF icon ภาคผนวก (951.99 KB)
สุรพงศ์, จอกถม. (2558). การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเทศบาล ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/953
PDF icon หน้าปก (59.44 KB)PDF icon บทคัดย่อ (89.57 KB)PDF icon สารบัญ (154.36 KB)PDF icon บทที่1 (244.12 KB)PDF icon บทที่2 (1.36 MB)PDF icon บทที่3 (236.09 KB)PDF icon บทที่4 (1.15 MB)PDF icon บทที่5 (617.2 KB)PDF icon บรรณานุกรม (121.1 KB)PDF icon ภาคผนวก (915.24 KB)
ศิวกานต์, เชาวนะ. (2560). การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิภาพของการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของศาลจังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
นนทพรรณ์, ธนบุณยเกียรติ์. (2559). การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกในการนำหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ในการบริหารภาครัฐแนวใหม่. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (914.82 KB)PDF icon บทคัดย่อ (1.17 MB)PDF icon สารบัญ (9.34 MB)PDF icon บทที่ 1 (5.43 MB)PDF icon บทที่ 2 (18.24 MB)PDF icon บทที่ 3 (3.37 MB)PDF icon บทที่ 4.1 (17.1 MB)PDF icon บทที่ 4.2 (32.66 MB)PDF icon บทที่ 5 (17.22 MB)PDF icon บรรณานุกรม (889.03 KB)PDF icon ภาคผนวก (889.03 KB)
วิลาวัลย์, ประทุมวงศ์. (2550). การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดพิษณุโลก. Pibulsongkram Rajabhat University, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.PDF (71.08 KB)PDF icon bib.PDF (40.23 KB)PDF icon ch5.PDF (53.21 KB)PDF icon ch4.PDF (766.95 KB)PDF icon ch3.PDF (66.16 KB)PDF icon ch2.PDF (1.16 MB)PDF icon ch1.PDF (71.31 KB)PDF icon con1.PDF (172.09 KB)PDF icon abs.PDF (123.29 KB)PDF icon app.PDF (236.42 KB)
เชาว์, เตล็ดทอง. (2543). การศึกษาความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (47.15 KB)PDF icon สารบัญ (76.97 KB)PDF icon บทคัดย่อ (68.22 KB)PDF icon กิตกรรมประกาศ (20.15 KB)PDF icon บทที่ 1 (132.61 KB)PDF icon บทที่ 2 (276.3 KB)PDF icon บทที่ 3 (78.91 KB)PDF icon บทที่ 4 (571.65 KB)PDF icon บทที่ 5 (155.25 KB)PDF icon บรรณานุกรม (72.65 KB)
สุภารัตน์, แก้วทองคำ. (2557). การศึกษาความต้องการของประชาชนต่อผู้นำในอุดมคติ ตามหลักคุณธรรมจริยธรรมทางการปกครอง กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/957
PDF icon หน้าปก (48.48 KB)PDF icon บทคัดย่อ (193.52 KB)PDF icon สารบัญ (302.29 KB)PDF icon บทที่ 1 (323.15 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.2 MB)PDF icon บทที่ 3 (303 KB)PDF icon บทที่ 4 (832.55 KB)PDF icon บทที่ 5 (556.28 KB)PDF icon บรรณานุกรม (298.35 KB)PDF icon ภาคผนวก (411.57 KB)
วินับ, กันจู. (2543). การศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับแผนจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ของ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (80.2 KB)PDF icon บทคัดย่อ (157.86 KB)PDF icon สารบัญ (597.67 KB)PDF icon บทที่ 1 (206.25 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.86 MB)PDF icon บทที่ 3 (174.36 KB)PDF icon บทที่ 4 (735.03 KB)PDF icon บทที่ 5 (166.47 KB)PDF icon บรรณานุกรม (73.46 KB)PDF icon ภาคผนวก (138.83 KB)
จิระ, โตมะนิตย์. (2547). การศึกษาความต้องการด้านการนิเทศการศึกษาของครู โรงเรีขยนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (4.49 MB)PDF icon bib.pdf (88.89 KB)PDF icon ch5.pdf (253.56 KB)PDF icon ch4.pdf (2.75 MB)PDF icon ch3.pdf (160.77 KB)PDF icon ch2.pdf (587.27 KB)PDF icon ch1.pdf (236.81 KB)PDF icon con1.pdf (615.33 KB)PDF icon abs.pdf (166.94 KB)PDF icon app.pdf (161.49 KB)
หนึ่งฤทัย, พฤกษาศิลป์. (2548). การศึกษาความต้องการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของตำรวจท่องเที่ยว กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (47.68 KB)PDF icon bib.pdf (135.53 KB)PDF icon ch5.pdf (710.3 KB)PDF icon ch4.pdf (3.59 MB)PDF icon ch3.pdf (323.06 KB)PDF icon ch2.pdf (1.47 MB)PDF icon ch1.pdf (519.98 KB)PDF icon con1.pdf (256.75 KB)PDF icon abs.pdf (148.73 KB)PDF icon app.pdf (150 KB)
ปาริชาติ, ศรล้อม. (2543). การศึกษาความต้องการหลักสูตรท้องถิ่น "การทอผ้าไหมแพรวา" ของชุมชนบ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์. มหาวิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (59.32 KB)PDF icon บทคัดย่อ (154.75 KB)PDF icon สารบัญ (77.62 KB)PDF icon บทที่ 1 (170.82 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.19 MB)PDF icon บทที่ 3 (173.55 KB)PDF icon บทที่ 4 (347.89 KB)PDF icon บทที่ 5 (263.23 KB)PDF icon บรรณานุกรม (136.1 KB)PDF icon ภาคผนวก (365.51 KB)
ปาจินะ, นันทินี. (2546). การศึกษาความต้องการใช้บริการศูนย์วิทยบริการของนักศึกษา สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (55.46 KB)PDF icon บทคัดย่อ (132.67 KB)PDF icon สารบัญ (182.77 KB)PDF icon บทที่1 (103.2 KB)PDF icon บทที่2 (380.32 KB)PDF icon บทที่3 (84.06 KB)PDF icon บทที่4 (740.21 KB)PDF icon บทที่5 (123.27 KB)PDF icon บรรณานุกรม (66.32 KB)PDF icon ภาคผนวก (157.7 KB)
นันทินี, ปาจินะ. (2546). การศึกษาความต้องการใช้บริการศูนย์วิทยบริการของนักศึกษา สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2546-10-03, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (55.46 KB)PDF icon บทคัดย่อ (132.67 KB)PDF icon สารบัญ (182.77 KB)PDF icon บทที่ 1 (103.2 KB)PDF icon บทที่ 2 (380.32 KB)PDF icon บทที่ 3 (84.06 KB)PDF icon บทที่ 4 (740.21 KB)PDF icon บทที่ 5 (123.27 KB)PDF icon บรรณานุกรม (66.32 KB)PDF icon ภาคผนวก (157.7 KB)
สุนทร, กลิ่นน้อย. (2547). การศึกษาความพร้อมการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาตามทรรศนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-05-24, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (3.39 MB)PDF icon บทคัดย่อ (115.3 KB)PDF icon สารบัญ (225.57 KB)PDF icon บทที่ 1 (255.18 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.13 MB)PDF icon บทที่ 3 (258.79 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.18 MB)PDF icon บทที่ 5 (404.99 KB)PDF icon บรรณานุกรม (182.17 KB)PDF icon ภาคผนวก (304.09 KB)
กิติพงษ์, เจนจบ. (2556). การศึกษาความพร้อมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 1. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (19.86 KB)PDF icon บทคัดย่อ (36.93 KB)PDF icon สารบัญ (47.21 KB)PDF icon บทที่ 1 (82.44 KB)PDF icon บทที่ 2 (831.68 KB)PDF icon บทที่ 3 (61.02 KB)PDF icon บทที่ 4 (269.16 KB)PDF icon บทที่ 5 (107.59 KB)PDF icon บรรรานุกรม (78.95 KB)PDF icon ภาคผนวก (362.92 KB)
วันชัย, พฤกษะวัน. (2547). การศึกษาความพร้อมในการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (92.85 KB)PDF icon app.pdf (733.99 KB)PDF icon ch5.pdf (507.31 KB)PDF icon ch4.pdf (2.77 MB)PDF icon ch3.pdf (161.64 KB)PDF icon ch2.pdf (3.12 MB)PDF icon ch1.pdf (299.52 KB)PDF icon con1.pdf (155.75 KB)PDF icon abs.pdf (134.95 KB)PDF icon bib.pdf (160.86 KB)
วันชัย, พฤกษะวัน. (2547). การศึกษาความพร้อมในการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (59.97 KB)PDF icon bib.pdf (72.06 KB)PDF icon ch5.pdf (187.2 KB)PDF icon ch4.pdf (1.41 MB)PDF icon ch3.pdf (97.08 KB)PDF icon ch2.pdf (2.75 MB)PDF icon ch1.pdf (199.39 KB)PDF icon con1.pdf (108.81 KB)PDF icon abs.pdf (141.75 KB)PDF icon app.pdf (267.06 KB)
สมบูรณ์, โพธิ์ทอง. (2543). การศึกษาความพร้อมในการประกันคุณภาพการศึกษา ตามทรรศนะของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (67.45 KB)PDF icon บทคัดย่อ (145.8 KB)PDF icon สารบัญ (162.66 KB)PDF icon บทที่ 1 (105.29 KB)PDF icon บทที่ 2 (360.25 KB)PDF icon บทที่ 3 (81.38 KB)PDF icon บทที่ 4 (490.52 KB)PDF icon บทที่ 5 (123.53 KB)PDF icon บรรณานุกรม (65.79 KB)PDF icon ภาคผนวก (176.68 KB)
พรทิพย์, เต็งเจริญ. (2546). การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรในการก้าวเข้าสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ : กรณีศึกษาสถาบันราชภัฏ เขตภาคเหนือตอนล่าง. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (57.76 KB)PDF icon บทคัดย่อ (141.72 KB)PDF icon สารบัญ (213.94 KB)PDF icon บทที่1 (120.36 KB)PDF icon บทที่2 (464.91 KB)PDF icon บทที่3 (69.42 KB)PDF icon บทที่4 (1.64 MB)PDF icon บทที่5 (142.99 KB)PDF icon บรรณานุกรม (58.42 KB)PDF icon ภาคผนวก (529.71 KB)
เสกสรรณ์, ศรีสวัสดิ์. (2552). การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ช่วงปีการศึกษา 2543 - 2548. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทคัดย่อ (484.81 KB)PDF icon ภาคผนวก (632.47 KB)PDF icon บรรณานุกรม (716.78 KB)PDF icon บทที่1 (1.07 MB)PDF icon บทที่2 (0 bytes)PDF icon บทที่3 (0 bytes)PDF icon บทที่4 (1.82 MB)PDF icon บทที่5 (0 bytes)PDF icon สารบัญ (0 bytes)PDF icon หน้าปก (356.61 KB)
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร. (2555). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร. presented at the 2557-04-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (258.05 KB)PDF icon บทคัดย่อ (535.92 KB)PDF icon สารบัญ (444.67 KB)PDF icon บทที่ 1 (1.24 MB)PDF icon บทที่ 2 (1.99 MB)PDF icon บทที่ 3 (1.24 MB)PDF icon บทที่ 4 (1.43 MB)PDF icon บทที่ 5 (1.15 MB)PDF icon บรรรานุกรม (948.39 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.26 MB)
ปริญดา, อ่อนด้วง. (2557). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและแนวทางการส่งเสริมภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (32.63 KB)PDF icon บทคัดย่อ (60.4 KB)PDF icon กิตกรรมประกาศ (21.71 KB)PDF icon สารบัญ (90.99 KB)PDF icon บทที่ 1 (196.8 KB)PDF icon บทที่ 2 (958.01 KB)PDF icon บทที่ 3 (123.19 KB)PDF icon บทที่ 4 (479.64 KB)PDF icon บทที่ 5 (162.04 KB)PDF icon บรรณานุกรม (124.13 KB)PDF icon ภาคผนวก (639.75 KB)
โชติกา, พรหมเทศ. (2558). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำตามสถานการณ์กับประสิทธิผลสถานศึกษา และแนวทางส่งเสริมภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทคัดย่อ (0 bytes)PDF icon ภาคผนวก (399.6 KB)PDF icon บรรณานุกรม (0 bytes)PDF icon บทที่1 (0 bytes)PDF icon บทที่2 (0 bytes)PDF icon บทที่3 (0 bytes)PDF icon บทที่4 (163.77 KB)PDF icon บทที่5 (0 bytes)PDF icon สารบัญ (0 bytes)PDF icon หน้าปก (62.63 KB)
รัชนก, ยอดยง. (2555). การศึกษาความสามารถของครูผู้สอนในการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม จังหวัดอุตรดิตถ์. presented at the 2557-04-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (20.23 KB)PDF icon บทคัดย่อ (27.75 KB)PDF icon สารบัญ (31.87 KB)PDF icon บทที่ 1 (45.03 KB)PDF icon บทที่ 2 (354.19 KB)PDF icon บทที่ 3 (97.24 KB)PDF icon บทที่ 4 (86.42 KB)PDF icon บทที่ 5 (63.59 KB)PDF icon บรรณานุกรม (55.58 KB)PDF icon ภาคผนวก (262.47 KB)
ปริศนา, เอี่ยมสะอาด. (2558). การศึกษาความสามารถด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กิจกรรมการละคร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (29.84 KB)PDF icon บทคัดย่อ (38.23 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (19.96 KB)PDF icon สารบัญ (82.8 KB)PDF icon บทที่ 1 (189.01 KB)PDF icon บทที่ 2 (546.08 KB)PDF icon บทที่ 3 (209.7 KB)PDF icon บทที่ 4 (64.89 KB)PDF icon บทที่ 5 (123.02 KB)PDF icon บรรณานุกรม (105.58 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.69 MB)
เลิศพันธุ์, มั่นคง. (2551). การศึกษาความสามารถในการเขียนสื่อความ สาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค CIRC. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/969
PDF icon หน้าปก (63.81 KB)PDF icon บทคัดย่อ (58.17 KB)PDF icon สารบัญ (61.09 KB)PDF icon บทที่1 (207.06 KB)PDF icon บทที่2 (1.03 MB)PDF icon บทที่3 (288.85 KB)PDF icon บทที่4 (38.23 KB)PDF icon บทที่5 (66.73 KB)PDF icon บรรณานุกรม (241.7 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.98 MB)
เลิศพันธ์, มั่นคง. (2551). การศึกษาความสามารถในการเขียนสื่อความสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค CIRC. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/72
PDF icon tpg.pdf (82.1 KB)PDF icon abs.pdf (104.14 KB)PDF icon con 1.pdf (0 bytes)PDF icon ch 1.pdf (268.96 KB)PDF icon ch 2.pdf (1.23 MB)PDF icon ch 3.pdf (276.39 KB)PDF icon ch 4.pdf (312.01 KB)PDF icon ch 5.pdf (306.91 KB)PDF icon bib.pdf (0 bytes)PDF icon app.pdf (1.69 MB)
ณัฏฐวีร์, เงินทอง. (2546). การศึกษาความเข้าใจด้านกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (78.75 KB)PDF icon บทคัดย่อ (150.27 KB)PDF icon สารบัญ (380.93 KB)PDF icon บทที่1 (272.01 KB)PDF icon บทที่2 (1.81 MB)PDF icon บทที่3 (324.94 KB)PDF icon บทที่4 (2.82 MB)PDF icon บทที่5 (173.77 KB)PDF icon บรรณานุกรม (101.11 KB)PDF icon ภาคผนวก (471.43 KB)
เงินทอง, ณัฏฐวีร์. (2546). การศึกษาความเข้าใจด้านกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (78.75 KB)PDF icon bib.pdf (101.11 KB)PDF icon ch5.pdf (173.77 KB)PDF icon ch4.pdf (2.82 MB)PDF icon ch3.pdf (324.94 KB)PDF icon ch2.pdf (1.81 MB)PDF icon ch1.pdf (272.01 KB)PDF icon con1.pdf (380.93 KB)PDF icon abs.pdf (150.27 KB)PDF icon app.pdf (471.43 KB)
สานกิ่งทอง, สุชาติ. (2558). การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนอุตสาหกรรมเกษตรยางพารา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
ฉัตรชนก, มิขันหมาก. (2560). การศึกษาคุณภาพการให้บริการประชาชนของสำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
วีระกุล, ธงชัย. (2546). การศึกษาทรรศนะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก เกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาศักยภาพด้านการมีส่วนร่วมทางการศึกษาของชุมชน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
นันทวัน, มาลยเวช. (2545). การศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดกำแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (63.88 KB)PDF icon บทคัดย่อ (201.98 KB)PDF icon สารบัญ (96.75 KB)PDF icon บทที่ 1 (235.71 KB)PDF icon บทที่ 2 (581.62 KB)PDF icon บทที่ 3 (463.69 KB)PDF icon บทที่ 4 (815.4 KB)PDF icon บทที่ 5 (492.78 KB)PDF icon บรรณานุกรม (170.42 KB)PDF icon ภาคผนวก (570.36 KB)
ธนาภัทร, รอบจังหวัด. (2558). การศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทคัดย่อ (42.52 KB)PDF icon ภาคผนวก (567.88 KB)PDF icon บรรณานุกรม (38.26 KB)PDF icon บทที่1 (87.24 KB)PDF icon บทที่2 (487.01 KB)PDF icon บทที่3 (65.54 KB)PDF icon บทที่4 (99.35 KB)PDF icon บทที่5 (106.49 KB)PDF icon สารบัญ (45.58 KB)PDF icon หน้าปก (13.24 KB)
วิชชากรณ์, วันทา. (2560). การศึกษาบทบาทของผู้ประนีประนอมต่อการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาลจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (2.08 MB)PDF icon บทคัดย่อ (129.61 KB)PDF icon บทที่1 (247.77 KB)PDF icon บทที่2 (2.58 MB)PDF icon บทที่3 (193.44 KB)PDF icon บทที่4 (1.47 MB)PDF icon บทที่5 (685.88 KB)PDF icon บรรณานุกรม (173.59 KB)PDF icon ภาคผนวก (818.34 KB)
สุพาพร, กิตินันทน์. (2543). การศึกษาบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (71.79 KB)PDF icon บทคัดย่อ (227.67 KB)PDF icon สารบัญ (150.73 KB)PDF icon บทที่ 1 (147.6 KB)PDF icon บทที่ 2 (905.28 KB)PDF icon บทที่ 3 (109.85 KB)PDF icon บทที่ 4 (490.01 KB)PDF icon บทที่ 5 (238.07 KB)PDF icon บรรณานุกรรม (145.59 KB)PDF icon ภาคผนวก (195.59 KB)
อำนวย, ศรีอาวุธ. (2547). การศึกษาบรรยากาศองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามทรรศนะของข้าราชการครูในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (57.37 KB)PDF icon bib.pdf (271.33 KB)PDF icon ch5.pdf (690.34 KB)PDF icon ch4.pdf (2.3 MB)PDF icon ch3.pdf (262.08 KB)PDF icon ch2.pdf (2.36 MB)PDF icon ch1.pdf (439.59 KB)PDF icon con1.pdf (420.62 KB)PDF icon abs.pdf (163.93 KB)PDF icon app.pdf (282.57 KB)
วาลีย์, ทองทา. (2556). การศึกษาปริมาณคาเฟอีนและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในกาแฟปรุงสำเร็จรูปสำหรับลดน้ำหนัก. presented at the 2557-05-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (220.46 KB)PDF icon บทคัดย่อ (399.49 KB)PDF icon สารบัญ (367.41 KB)PDF icon บทที่ 1 (427.66 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.65 MB)PDF icon บทที่ 3 (1.26 MB)PDF icon บทที่ 4 (1021.05 KB)PDF icon บทที่ 5 (258.53 KB)PDF icon บรรรานุกรม (406.03 KB)PDF icon ภาคผนวก (475.7 KB)
นงลักษ์, ช้างพินิจ. (2560). การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัดกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
จิรภรณ์, เอมเอี่ยม. (2548). การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (101.89 KB)PDF icon app.pdf (447.63 KB)PDF icon ch5.pdf (488.41 KB)PDF icon ch4.pdf (586.56 KB)PDF icon ch3.pdf (261.06 KB)PDF icon ch2.pdf (2.42 MB)PDF icon ch1.pdf (355.09 KB)PDF icon con1.pdf (185.71 KB)PDF icon abs.pdf (210.88 KB)PDF icon bib.pdf (368.74 KB)
จิราภรณ์, เอมเอี่ยม. (2548). การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (42.41 KB)PDF icon สารบัญ (79.17 KB)PDF icon บทคัดย่อ (58.5 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (23.67 KB)PDF icon บทที่ 1 (113.17 KB)PDF icon บทที่ 2 (737.07 KB)PDF icon บทที่ 3 (101.22 KB)PDF icon บทที่ 4 (241.71 KB)PDF icon บทที่ 5 (155.75 KB)PDF icon บรรณานุกรม (137.57 KB)PDF icon ภาคผนวก (196.66 KB)
บุศยมาศ, แสงเงิน. (2545). การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (56.28 KB)PDF icon bib.pdf (95.48 KB)PDF icon ch5.pdf (263.69 KB)PDF icon ch4.pdf (1.19 MB)PDF icon ch3.pdf (100.36 KB)PDF icon ch2.pdf (706.2 KB)PDF icon ch1.pdf (160.42 KB)PDF icon con1.pdf (383.68 KB)PDF icon abs.pdf (186.53 KB)PDF icon app.pdf (243.39 KB)
ยุพิน, บุบผาวรรณา. (2557). การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 1. presented at the 2557-09-23, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (89.07 KB)PDF icon บทคัดย่อ (234.92 KB)PDF icon สารบัญ (0 bytes)PDF icon บทที่1 (181.5 KB)PDF icon บทที่2 (771.62 KB)PDF icon บทที่3 (46.5 KB)PDF icon บทที่4 (379.16 KB)PDF icon บทที่5 (299.46 KB)PDF icon บรรณานุกรม (0 bytes)PDF icon ภาคผนวก (803.87 KB)
สุนิมิต, ชุ่มพงษ์. (2547). การศึกษาปัจจัยและแนวทางการดำเนินงานของหมู่บ้าน กข.คจ. ดีเด่น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (80.37 KB)PDF icon bib.pdf (67.75 KB)PDF icon ch5.pdf (917.58 KB)PDF icon ch4.pdf (2.13 MB)PDF icon ch3.pdf (121.58 KB)PDF icon ch2.pdf (2.32 MB)PDF icon ch1.pdf (249.45 KB)PDF icon con1.pdf (203.06 KB)PDF icon abs.pdf (182.83 KB)PDF icon app.pdf (1.24 MB)
ธันย์ธิชา, ใต้อุดม. (2557). การศึกษาปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-09-25, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (276.16 KB)PDF icon บทคัดย่อ (313.32 KB)PDF icon สารบัญ (0 bytes)PDF icon บทที่ 1 (356.65 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.05 MB)PDF icon บทที่ 3 (207.42 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.67 MB)PDF icon บทที่ 5 (534.51 KB)PDF icon บรรรานุกรม (245.57 KB)PDF icon ภาคผนวก (221.91 KB)
ธราพงศ์, สุเทียนทอง. (2554). การศึกษาปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3. presented at the 2557-03-31, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (244.86 KB)PDF icon บทคัดย่อ (399.76 KB)PDF icon สารบัญ (537.5 KB)PDF icon บทที่ 1 (1.06 MB)PDF icon บทที่ 2 (1.83 MB)PDF icon บทที่ 3 (598.38 KB)PDF icon บทที่ 4 (925.42 KB)PDF icon บทที่ 5 (1.52 MB)PDF icon บรรณานุกรม (536.1 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.71 MB)
สุรพล, วรเลิศ. (2545). การศึกษาปัญหาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียน ของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ เขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (87.31 KB)PDF icon bib.pdf (122.4 KB)PDF icon ch5.pdf (291.14 KB)PDF icon ch4.pdf (392.05 KB)PDF icon ch3.pdf (84.37 KB)PDF icon ch2.pdf (629.53 KB)PDF icon ch1.pdf (225.77 KB)PDF icon con1.pdf (130.35 KB)PDF icon abs.pdf (176.33 KB)PDF icon app.pdf (306.42 KB)
มานพ, ษมาวิมล. (2545). การศึกษาปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษา เขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/247
PDF icon หน้าปก (62.68 KB)PDF icon บทคัดย่อ (109.52 KB)PDF icon สารบัญ (209.64 KB)PDF icon บทที่ 1 (159.17 KB)PDF icon บทที่ 2 (809.04 KB)PDF icon บทที่ 3 (183.7 KB)PDF icon บทที่ 4 (2.16 MB)PDF icon บทที่ 5 (160.44 KB)PDF icon บรรณานุกรม (76.13 KB)PDF icon ภาคผนวก (131.91 KB)
อนงค์, จิ๋วแก้ว. (2547). การศึกษาปัญหาการบริหารงานของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลของผู้บริหารในจังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-06-04, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (62.27 KB)PDF icon บทคัดย่อ (226.67 KB)PDF icon สารบัญ (147.88 KB)PDF icon บทที่ 1 (150.27 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.08 MB)PDF icon บทที่ 3 (177.43 KB)PDF icon บทที่ 4 (1021.35 KB)PDF icon บทที่ 5 (331.27 KB)PDF icon บรรณานุกรม (141.45 KB)PDF icon ภาคผนวก (416.72 KB)
จิ๋วแก้ว, อนงค์. (2547). การศึกษาปัญหาการบริหารงานของสถาบันศึกษาที่เป็นนิติบุคคลของผู้บริหารในจังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (84.54 KB)PDF icon app.pdf (528.39 KB)PDF icon ch5.pdf (465.9 KB)PDF icon ch4.pdf (1 MB)PDF icon ch3.pdf (200.45 KB)PDF icon ch2.pdf (1.98 MB)PDF icon ch1.pdf (265.75 KB)PDF icon con1.pdf (248.47 KB)PDF icon abs.pdf (194.04 KB)PDF icon bib.pdf (258.24 KB)
ณรงค์, ศรีวัฒนกุล. (2560). การศึกษาปัญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon หน้าปก (402.84 KB)PDF icon บทคัดย่อ (364.79 KB)PDF icon สารบัญ (925.5 KB)PDF icon บทที่1 (857.98 KB)PDF icon บทที่2 (8.58 MB)PDF icon บทที่3 (922 KB)PDF icon บทที่4 (8.47 MB)PDF icon บทที่5 (3.84 MB)PDF icon บรรณานุกรม (792.04 KB)PDF icon ภาคผนวก (2.82 MB)
อุบลรัตน์, พรหมสกุล. (2552). การศึกษาปัญหาการบริหารงานและแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนแกนนำผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อรับรองการกระจายอำนาจ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/959
PDF icon หน้าปก (229.36 KB)PDF icon บทคัดย่อ (260.78 KB)PDF icon สารบัญ (301.08 KB)PDF icon บทที่ 1 (394.24 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.05 MB)PDF icon บทที่ 3 (370.92 KB)PDF icon บทที่ 4 (676.26 KB)PDF icon บทที่ 5 (437.74 KB)PDF icon บรรณานุกรม (282.21 KB)PDF icon ภาคผนวก (690.62 KB)
มันตะสูตร, ไพบูลย์. (2551). การศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2551-05-18, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (0 bytes)PDF icon บทคัดย่อ (0 bytes)PDF icon สารบัญ (109.32 KB)PDF icon บทที่1 (249.17 KB)PDF icon บทที่2 (1.3 MB)PDF icon บทที่3 (0 bytes)PDF icon บทที่4 (690.36 KB)PDF icon บทที่5 (400.91 KB)PDF icon ภาคผนวก (950.25 KB)PDF icon บรรณานุกรม (103.39 KB)
วีระกุล, กนกรัตน์. (2546). การศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานวิชาการของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (55.9 KB)PDF icon bib.pdf (83.71 KB)PDF icon ch5.pdf (297.09 KB)PDF icon ch4.pdf (682.91 KB)PDF icon ch3.pdf (93.24 KB)PDF icon ch2.pdf (440.42 KB)PDF icon ch1.pdf (127.45 KB)PDF icon con1.pdf (170.35 KB)PDF icon abs.pdf (113.95 KB)PDF icon app.pdf (146.68 KB)
กนกรัตน์, วีระกุล. (2546). การศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานวิชาการของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2546-06-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (55.9 KB)PDF icon บทคัดย่อ (113.95 KB)PDF icon สารบัญ (170.35 KB)PDF icon บทที่ 1 (127.45 KB)PDF icon บทที่ 2 (440.42 KB)PDF icon บทที่ 3 (93.24 KB)PDF icon บทที่ 4 (682.91 KB)PDF icon บทที่ 5 (297.09 KB)PDF icon บรรณานุกรม (83.71 KB)PDF icon ภาคผนวก (146.68 KB)
สุทิน, พรจันทรารักษ์. (2551). การศึกษาปัญหาการประกันคุณภาพการศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/104
PDF icon abs.PDF (141.81 KB)PDF icon app.PDF (694.53 KB)PDF icon bib.PDF (36.28 KB)PDF icon ch1.PDF (362.34 KB)PDF icon ch2.PDF (0 bytes)PDF icon ch3.PDF (45.46 KB)PDF icon ch4.PDF (1.01 MB)PDF icon ch5.PDF (501.56 KB)PDF icon con1.PDF (193.16 KB)PDF icon tpg.PDF (0 bytes)
พรจันทรารักษ์, สุทิน. (2551). การศึกษาปัญหาการประกันคุณภาพการศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2551-05-20, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (0 bytes)PDF icon บทคัดย่อ (141.81 KB)PDF icon สารบัญ (193.16 KB)PDF icon บทที่1 (362.34 KB)PDF icon บทที่2 (788.59 KB)PDF icon บทที่3 (146.92 KB)PDF icon บทที่4 (1.01 MB)PDF icon บทที่5 (501.56 KB)PDF icon ภาคผนวก (694.53 KB)PDF icon บรรณานุกรม (154.28 KB)
อัศวิน, นิลเต่า. (2543). การศึกษาปัญหาการปลูกฝังจิตพิสัยแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (67.12 KB)PDF icon บทคัดย่อ (195.05 KB)PDF icon สารบัญ (193.55 KB)PDF icon บทที่ 1 (306.87 KB)PDF icon บทที่ 2 (680.43 KB)PDF icon บทที่ 3 (112.6 KB)PDF icon บทที่ 4 (656.47 KB)PDF icon บทที่ 5 (153.17 KB)PDF icon บรรณานุกรม (74.65 KB)PDF icon ภาคผนวก (174.1 KB)
ฉัตรมงคล, พูลศรี. (2546). การศึกษาปัญหาการรวมโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2546-06-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (57.99 KB)PDF icon บทคัดย่อ (107.2 KB)PDF icon สารบัญ (108.71 KB)PDF icon บทที่ 1 (208.63 KB)PDF icon บทที่ 2 (734.12 KB)PDF icon บทที่ 3 (209.76 KB)PDF icon บทที่ 4 (604.2 KB)PDF icon บทที่ 5 (388.65 KB)PDF icon บรรณานุกรม (103.48 KB)PDF icon ภาคผนวก (894.84 KB)
ฉัตรมงคล, พูลศรี. (2546). การศึกษาปัญหาการรวมโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (57.99 KB)PDF icon bib.pdf (103.48 KB)PDF icon ch5.pdf (388.65 KB)PDF icon ch4.pdf (604.2 KB)PDF icon ch3.pdf (209.76 KB)PDF icon ch2.pdf (734.12 KB)PDF icon ch1.pdf (208.63 KB)PDF icon con1.pdf (108.71 KB)PDF icon abs.pdf (107.2 KB)PDF icon app.pdf (894.84 KB)
จิรพงษ์โอภาส, สมจิต. (2546). การศึกษาปัญหาการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (72.25 KB)PDF icon bib.pdf (280.85 KB)PDF icon ch5.pdf (248.87 KB)PDF icon ch4.pdf (2.64 MB)PDF icon ch3.pdf (238.21 KB)PDF icon ch2.pdf (1.15 MB)PDF icon ch1.pdf (421.55 KB)PDF icon con1.pdf (364.82 KB)PDF icon abs.pdf (133.43 KB)PDF icon app.pdf (303.18 KB)
สมจิต, จิรพงษ์โอภาส. (2546). การศึกษาปัญหาการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2546-06-04, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (72.25 KB)PDF icon บทคัดย่อ (133.43 KB)PDF icon สารบัญ (364.82 KB)PDF icon บทที่ 1 (421.55 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.15 MB)PDF icon บทที่ 3 (238.21 KB)PDF icon บทที่ 4 (2.64 MB)PDF icon บทที่ 5 (248.87 KB)PDF icon บรรณานุกรม (280.85 KB)PDF icon ภาคผนวก (303.18 KB)
อุไรวรรณ, พวงสมบัติ. (2546). การศึกษาปัญหาการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ปีการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (57.31 KB)PDF icon บทคัดย่อ (148.03 KB)PDF icon ส่ารบัญ (127.89 KB)PDF icon บทที่ 1 (169.56 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.52 MB)PDF icon บทที่ 3 (91.05 KB)PDF icon บทที่ 4 (679.09 KB)PDF icon บทที่ 5 (208.54 KB)PDF icon บรรณานุกรม (107.61 KB)PDF icon ภาคผนวก (227.58 KB)
ปาริชาติ, อินทรพุก. (2546). การศึกษาปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาการดำเนินงานพัสดุของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พัสดุในสถาบันราชภัฏ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (68.11 KB)PDF icon bib.pdf (52.68 KB)PDF icon ch5.pdf (229.18 KB)PDF icon ch4.pdf (1.48 MB)PDF icon ch3.pdf (258.24 KB)PDF icon ch2.pdf (1.6 MB)PDF icon ch1.pdf (376.94 KB)PDF icon con1.pdf (424.59 KB)PDF icon abs.pdf (236.9 KB)PDF icon app.pdf (143.34 KB)
ปาริชาติ, อินทรพุก. (2546). การศึกษาปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาการดำเนินงานพัสดุของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พัสดุในสถาบันราชภัฏ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (68.11 KB)PDF icon บทคัดย่อ (236.9 KB)PDF icon สารบัญ (424.59 KB)PDF icon บทที่1 (376.94 KB)PDF icon บทที่2 (1.6 MB)PDF icon บทที่3 (258.24 KB)PDF icon บทที่4 (1.48 MB)PDF icon บทที่5 (229.18 KB)PDF icon บรรณานุกรม (52.68 KB)PDF icon ภาคผนวก (143.34 KB)
นันทวัน, จันทร์กลิ่น. (2558). การศึกษาปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการคุณภาพในการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 : โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทคัดย่อ (0 bytes)PDF icon ภาคผนวก (0 bytes)PDF icon บรรณานุกรม (0 bytes)PDF icon บทที่1 (0 bytes)PDF icon บทที่2 (0 bytes)PDF icon บทที่3 (0 bytes)PDF icon บทที่4 (237.67 KB)PDF icon บทที่5 (0 bytes)PDF icon สารบัญ (0 bytes)PDF icon หน้าปก (0 bytes)
มยุรฉัตร, เงินทอง. (2559). การศึกษาปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ครุศาสตร์, จังหวัดพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=en/node/1072
PDF icon หน้าปก (38.97 KB)PDF icon บทคัดย่อ (72.92 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (27.38 KB)PDF icon สารบัญ (119.18 KB)PDF icon บทที่ 1 (134.44 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.23 MB)PDF icon บทที่ 3 (131.3 KB)PDF icon บทที่ 4 (780.5 KB)PDF icon บทที่ 5 (357.51 KB)PDF icon บรรณานุกรม (114.39 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.02 MB)
สมพร, โพธิ์กำเนิด. (2558). การศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานกิจการนักเรียน นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทคัดย่อ (59.61 KB)PDF icon ภาคผนวก (246.99 KB)PDF icon บรรณานุกรม (59.79 KB)PDF icon บทที่1 (101.85 KB)PDF icon บทที่2 (428.48 KB)PDF icon บทที่3 (71.81 KB)PDF icon บทที่4 (321.2 KB)PDF icon บทที่5 (362.76 KB)PDF icon สารบัญ (47.23 KB)PDF icon หน้าปก (23.34 KB)
กัญญาภัค, เพชรพูล. (2558). การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหามีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทคัดย่อ (0 bytes)PDF icon ภาคผนวก (0 bytes)PDF icon บรรณานุกรม (0 bytes)PDF icon บทที่1 (0 bytes)PDF icon บทที่2 (557.05 KB)PDF icon บทที่3 (531.1 KB)PDF icon บทที่4 (151.73 KB)PDF icon บทที่5 (134.99 KB)PDF icon สารบัญ (0 bytes)PDF icon หน้าปก (0 bytes)
วันเพ็ญ, ปราศรัย. (2545). การศึกษาผลการเรียนรู้ผ่านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (3.49 MB)PDF icon bib.pdf (177.44 KB)PDF icon ch5.pdf (667.46 KB)PDF icon ch4.pdf (1.99 MB)PDF icon ch3.pdf (272.81 KB)PDF icon ch2.pdf (374.32 KB)PDF icon ch1.pdf (179.51 KB)PDF icon con1.pdf (215.36 KB)PDF icon abs.pdf (165.36 KB)PDF icon app.pdf (477.79 KB)
วรัญญา, กันสุข. (2560). การศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายเพื่อการดำรงชีพของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพในเขตตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon หน้าปก (186.79 KB)PDF icon บทคัดย่อ (90.06 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (54.77 KB)PDF icon สารบัญ (472.57 KB)PDF icon บทที่1 (256.28 KB)PDF icon บทที่2 (896.15 KB)PDF icon บทที่3 (432.7 KB)PDF icon บทที่4 (1.12 MB)PDF icon บทที่5 (312.77 KB)PDF icon บรรณานุกรม (253.84 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.15 MB)
ที่พี่ง, เอื้อบุญ. (2546). การศึกษาพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าของบุคคลที่ผ่านการฝึกอบรมภายใต้โครงการศูนย์สาธิตเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงานจังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ 2545. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (67.54 KB)PDF icon bib.pdf (63.32 KB)PDF icon ch5.pdf (80.28 KB)PDF icon ch4.pdf (667.34 KB)PDF icon ch3.pdf (84.26 KB)PDF icon ch2.pdf (188.4 KB)PDF icon ch1.pdf (98.98 KB)PDF icon con1.pdf (136.77 KB)PDF icon abs.pdf (168.79 KB)PDF icon app.pdf (234.12 KB)
เอื้อบุญ, ที่พี่ง. (2546). การศึกษาพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าของบุคคลที่ผ่านการฝึกอบรมภายใต้โครงการศูนย์สาธิตเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงาน จังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ 2545. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/979
PDF icon หน้าปก (66.03 KB)PDF icon บทคัดย่อ (77.68 KB)PDF icon สารบัญ (225.55 KB)PDF icon บทที่1 (199.15 KB)PDF icon บทที่2 (472.03 KB)PDF icon บทที่3 (165.77 KB)PDF icon บทที่4 (1.61 MB)PDF icon บทที่5 (159.19 KB)PDF icon บรรณานุกรม (95.55 KB)PDF icon ภาคผนวก (612.53 KB)
เอื้อบุญ, ที่พี่ง. (2547). การศึกษาพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าของบุคคลที่ผ่านการฝึกอบรมภายใต้โครงการศูนย์สาธิตเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงานจังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ 2545. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (67.54 KB)PDF icon bib.pdf (63.32 KB)PDF icon ch5.pdf (80.28 KB)PDF icon ch4.pdf (667.34 KB)PDF icon ch3.pdf (84.26 KB)PDF icon ch2.pdf (188.4 KB)PDF icon ch1.pdf (98.98 KB)PDF icon con1.pdf (136.77 KB)PDF icon abs.pdf (168.79 KB)PDF icon app.pdf (234.12 KB)
อุบล, ทองพันธ์. (2547). การศึกษาพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่เอื้อต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ตามความคิดเห็นของครูประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (58.87 KB)PDF icon bib.pdf (168.72 KB)PDF icon ch5.pdf (257.78 KB)PDF icon ch4.pdf (605.74 KB)PDF icon ch3.pdf (246.12 KB)PDF icon ch2.pdf (2.29 MB)PDF icon ch1.pdf (272.33 KB)PDF icon con1.pdf (117.98 KB)PDF icon abs.pdf (153.64 KB)PDF icon app.pdf (404.9 KB)
วิษณุ, เพ็ชรแอน. (2557). การศึกษาพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (73.92 KB)PDF icon บทคัดย่อ (76.03 KB)PDF icon สารบัญ (0 bytes)PDF icon บทที่1 (323.61 KB)PDF icon บทที่2 (771.62 KB)PDF icon บทที่3 (379.4 KB)PDF icon บทที่4 (369.7 KB)PDF icon บทที่5 (299.46 KB)PDF icon บรรณานุกรม (0 bytes)PDF icon ภาคผนวก (803.87 KB)
เครือฟ้า, ณ.ถลาง. (2547). การศึกษาภาพลักษณ์ของอาจารย์คหกรรมศาสตร์ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษาในเขตการศึกษาภาคเหนือ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-01-30, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (6.99 MB)PDF icon บทคัดย่อ (212.37 KB)PDF icon สารบัญ (224.63 KB)PDF icon บทที่ 1 (394.8 KB)PDF icon บทที่ 2 (4.21 MB)PDF icon บทที่ 3 (222.57 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.17 MB)PDF icon บทที่ 5 (769.54 KB)PDF icon บรรณานุกรม (372 KB)PDF icon ภาคผนวก (553.84 KB)
นิติดล, สิงห์เวียง. (2557). การศึกษาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ต่อการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของบุคลากรเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (46.82 KB)PDF icon บทคัดย่อ (234.92 KB)PDF icon สารบัญ (0 bytes)PDF icon บทที่1 (323.61 KB)PDF icon บทที่2 (425.94 KB)PDF icon บทที่3 (379.4 KB)PDF icon บทที่4 (236.92 KB)PDF icon บทที่5 (299.46 KB)PDF icon บรรณานุกรม (0 bytes)PDF icon ภาคผนวก (803.87 KB)
ทิพาพร, ศรีสุธรรม. (2545). การศึกษารูปแบบการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมศึกษา : สหวิทยาเขตพิษณุโลก นครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (2.09 MB)PDF icon bib.pdf (99.78 KB)PDF icon ch5.pdf (188.01 KB)PDF icon ch4.pdf (1.01 MB)PDF icon ch3.pdf (128.73 KB)PDF icon ch2.pdf (550.53 KB)PDF icon ch1.pdf (90.7 KB)PDF icon con1.pdf (67.96 KB)PDF icon abs.pdf (100.23 KB)PDF icon app.pdf (178.42 KB)
มานัส, ผิวพรรณ์. (2553). การศึกษารูปแบบการบริหารงานงบประมาณเพื่อรองรับการกระจายอำนาจของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังกวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-04-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (83.39 KB)PDF icon บทคัดย่อ (457.96 KB)PDF icon สารบัญ (0 bytes)PDF icon บทที่1 (1 MB)PDF icon บทที่2 (543.75 KB)PDF icon บทที่3 (313.75 KB)PDF icon บทที่4 (1.14 MB)PDF icon บทที่5 (1.31 MB)PDF icon บรรณานุกรม (0 bytes)PDF icon ภาคผนวก (335.37 KB)
ชฎารัตน์, โมสกุล. (2546). การศึกษาวิธีการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (79.62 KB)PDF icon bib.pdf (73.09 KB)PDF icon ch5.pdf (137.91 KB)PDF icon ch4.pdf (570.93 KB)PDF icon ch3.pdf (291.99 KB)PDF icon ch2.pdf (1.87 MB)PDF icon ch1.pdf (283.54 KB)PDF icon con1.pdf (257.29 KB)PDF icon abs.pdf (161.11 KB)PDF icon app.pdf (126.97 KB)
ทวีป, แก้ววงหิว. (2546). การศึกษาศักยภาพของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ในการดำเนินงานตามโครงการนำร่องปฏิรูปการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (64.36 KB)PDF icon bib.pdf (110.57 KB)PDF icon ch5.pdf (365.77 KB)PDF icon ch4.pdf (748.36 KB)PDF icon ch3.pdf (93.24 KB)PDF icon ch2.pdf (407.9 KB)PDF icon ch1.pdf (145.18 KB)PDF icon con1.pdf (151.22 KB)PDF icon abs.pdf (199.26 KB)PDF icon app.pdf (256.21 KB)
เรณู, ช้างทอง. (2547). การศึกษาศักยภาพของโรงเรียนประถมศึกษาในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-05-17, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (62.63 KB)PDF icon บทคัดย่อ (157.66 KB)PDF icon สารบัญ (467.42 KB)PDF icon บทที่ 1 (140.5 KB)PDF icon บทที่ 2 (451.35 KB)PDF icon บทที่ 3 (86.7 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.18 MB)PDF icon บทที่ 5 (216.55 KB)PDF icon บรรณานุกรม (98.75 KB)PDF icon ภาคผนวก (152.61 KB)
เรณู, ช้างทอง. (2547). การศึกษาศักยภาพของโรงเรียนประถมศึกษาในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/152
PDF icon หน้าปก (205.18 KB)PDF icon บทคัดย่อ (67.11 KB)PDF icon สารบัญ (467.42 KB)PDF icon บทที่ 1 (140.5 KB)PDF icon บทที่ 2 (451.35 KB)PDF icon บทที่ 3 (75.38 KB)PDF icon บทที่ 4 (732.67 KB)PDF icon บทที่ 5 (270.61 KB)PDF icon บรรณานุกรม (32.47 KB)PDF icon ภาคผนวก (152.61 KB)
สุทธิพงษ์, เพ็งพี. (2548). การศึกษาศักยภาพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (45.4 KB)PDF icon บทคัดย่อ (124.44 KB)PDF icon สารบัญ (198.88 KB)PDF icon บทที่1 (165.69 KB)PDF icon บทที่2 (2.25 MB)PDF icon บทที่3 (214.53 KB)PDF icon บทที่4 (1.01 MB)PDF icon บทที่5 (198.74 KB)PDF icon บรรณานุกรม (156.83 KB)PDF icon ภาคผนวก (300.35 KB)
บุษบา, ตาไว. (2550). การศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางในการบริหารจัดการการเรียนรร่วมโดยใช้โครงการสร้างซีทของโรงเรียนแกนนำการเรียนร่วม จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon ภาคผนวก (0 bytes)PDF icon บรรณานุกรม (319.23 KB)PDF icon บทที่5 (0 bytes)PDF icon บทที่4 (0 bytes)PDF icon บทที่3 (0 bytes)PDF icon บทที่2 (2.25 MB)PDF icon บทที่1 (0 bytes)PDF icon สารบัญ (111.89 KB)PDF icon บทคัดย่อ (40.28 KB)PDF icon หน้าปก (67.75 KB)
เบญญวรรณ, มั่งเพชร. (2557). การศึกษาสภาพ และแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนทุกภาคส่วน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (27.15 KB)PDF icon บทคัดย่อ (96.78 KB)PDF icon กิตกรรมประกาศ (25.79 KB)PDF icon สารบัญ (83.06 KB)PDF icon บทที่ 1 (130.86 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.25 MB)PDF icon บทที่ 3 (130.58 KB)PDF icon บทที่ 4 (248.77 KB)PDF icon บทที่ 5 (167.16 KB)PDF icon บรรณานุกรม (203.09 KB)PDF icon ภาคผนวก (753 KB)
คล่ำคง, ทิพย์วรรณ. (2549). การศึกษาสภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2544-06-02, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (68.42 KB)PDF icon บทคัดย่อ (126.78 KB)PDF icon สารบัญ (218.69 KB)PDF icon บทที่1 (299.12 KB)PDF icon บทที่2 (3.08 MB)PDF icon บทที่3 (173.11 KB)PDF icon บทที่4 (607.83 KB)PDF icon บทที่5 (202.02 KB)PDF icon ภาคผนวก (121.41 KB)PDF icon บรรณานุกรม (130.68 KB)
ทิพย์วรรณ, คล่ำคง. (2549). การศึกษาสภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (138.16 KB)PDF icon bib.pdf (130.68 KB)PDF icon ch5.pdf (202.02 KB)PDF icon ch4.pdf (706.51 KB)PDF icon ch3.pdf (313.75 KB)PDF icon ch2.pdf (3.08 MB)PDF icon ch1.pdf (299.12 KB)PDF icon con1.pdf (0 bytes)PDF icon abs.pdf (126.78 KB)PDF icon app.pdf (121.41 KB)
วีระดี, กองแก้ว. (2547). การศึกษาสภาพการจัดการเรียนร่วมและความต้องการการนิเทศในโรงเรียนแกนนำด้านการศึกษาพิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-05-13, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (60.83 KB)PDF icon บทคัดย่อ (128.57 KB)PDF icon สารบัญ (65.85 KB)PDF icon บทที่ 1 (162.46 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.32 MB)PDF icon บทที่ 3 (128.56 KB)PDF icon บทที่ 4 (416.35 KB)PDF icon บทที่ 5 (435.25 KB)PDF icon บรรณานุกรม (142.28 KB)PDF icon ภาคผนวก (300.39 KB)
วีระดี, กองแก้ว. (2547). การศึกษาสภาพการจัดการเรียนร่วมและความต้องการการนิเทศในโรงเรียนแกนนำด้านการศึกษาพิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (31.4 KB)PDF icon bib.pdf (142.28 KB)PDF icon ch5.pdf (435.25 KB)PDF icon ch4.pdf (416.35 KB)PDF icon ch3.pdf (128.56 KB)PDF icon ch2.pdf (1.18 MB)PDF icon ch1.pdf (162.46 KB)PDF icon con1.pdf (0 bytes)PDF icon abs.pdf (128.57 KB)PDF icon app.pdf (300.39 KB)
เดือนเพ็ญ, ไชยพรพัฒนา. (2559). การศึกษาสภาพการดำเนินงานการส่งเสริมความมีวินัยในตนเองของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ครุศาสตร์, จังหวัดพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=en/node/1073
PDF icon หน้าปก (32.46 KB)PDF icon บทคัดย่อ (69.45 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (27.59 KB)PDF icon สารบัญ (63.46 KB)PDF icon บทที่ 1 (171.78 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.45 MB)PDF icon บทที่ 3 (114.17 KB)PDF icon บทที่ 4 (141.27 KB)PDF icon บทที่ 5 (124.47 KB)PDF icon บรรณานุกรม (146.98 KB)PDF icon ภาคผนวก (380.94 KB)
โกศล, อินดี. (2551). การศึกษาสภาพการดำเนินงานนิเทศภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (7.3 MB)PDF icon abs.pdf (139.44 KB)PDF icon con 1.pdf (109.46 KB)PDF icon ch 1.pdf (229.38 KB)PDF icon ch 2.pdf (1.09 MB)PDF icon ch 3.pdf (99 KB)PDF icon ch 4.pdf (284.13 KB)PDF icon ch 5.pdf (286.31 KB)PDF icon bib.pdf (0 bytes)PDF icon app.pdf (349.98 KB)
ธันยพร, สินมา. (2557). การศึกษาสภาพการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/985
PDF icon หน้าปก (79.95 KB)PDF icon บทคัดยอ (74.05 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (34.63 KB)PDF icon สารบัญ (139.51 KB)PDF icon บทที่1 (255.83 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.18 MB)PDF icon บทที่ 3 (185.94 KB)PDF icon บทที่ 4 (410.13 KB)PDF icon บทที่ 5 (283.5 KB)PDF icon บรรณานุกรม (184.77 KB)PDF icon ภาคผนวก (761.72 KB)
พยนต์, พูลรักษ์. (2554). การศึกษาสภาพการดำเนินงานเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38. presented at the 2557-03-31, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (239.61 KB)PDF icon บทคัดย่อ (234.92 KB)PDF icon สารบัญ (469.99 KB)PDF icon บทที่ 1 (323.15 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.05 MB)PDF icon บทที่ 3 (542.23 KB)PDF icon บทที่ 4 (676.26 KB)PDF icon บทที่ 5 (437.74 KB)PDF icon บรรณานุกรม (0 bytes)PDF icon ภาคผนวก (1.34 MB)
อัจฉรา, ภักดีจิตร. (2554). การศึกษาสภาพการนำนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพไปสู่การปฏิบัติของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2. presented at the 2557-04-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (70.29 KB)PDF icon บทคัดย่อ (75.64 KB)PDF icon สารบัญ (0 bytes)PDF icon บทที่1 (1.17 MB)PDF icon บทที่2 (1.05 MB)PDF icon บทที่3 (666.03 KB)PDF icon บทที่4 (676.26 KB)PDF icon บทที่5 (437.74 KB)PDF icon บรรณานุกรม (560.63 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.34 MB)

Pages