Biblio

Thesis
สมศรี, พานระลึก. (2549). การศึกษาสภาพและความต้องมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 3-4 จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (95.35 KB)PDF icon app.pdf (510.76 KB)PDF icon ch5.pdf (1.72 MB)PDF icon ch4.pdf (6.31 MB)PDF icon ch3.pdf (293.48 KB)PDF icon ch2.pdf (3.13 MB)PDF icon ch1.pdf (453.82 KB)PDF icon con1.pdf (686.33 KB)PDF icon abs.pdf (190.9 KB)PDF icon bib.pdf (426.81 KB)
พานระลึก, สมศรี. (2549). การศึกษาสภาพและความต้องมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 3-4 จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-10-09, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (95.35 KB)PDF icon บทคัดย่อ (190.9 KB)PDF icon สารบัญ (686.33 KB)PDF icon บทที่1 (453.82 KB)PDF icon บทที่2 (3.13 MB)PDF icon บทที่3 (293.48 KB)PDF icon บทที่4 (6.31 MB)PDF icon บทที่5 (1.72 MB)PDF icon ภาคผนวก (510.76 KB)PDF icon บรรณานุกรม (426.81 KB)
ปราณี, บำเพ็ญดี. (2557). การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณของมหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (18.34 KB)PDF icon บทคัดย่อ (27 KB)PDF icon สารบัญ (26.76 KB)PDF icon บทที่ 1 (54.51 KB)PDF icon บทที่ 2 (319.13 KB)PDF icon บทที่ 3 (53.04 KB)PDF icon บทที่ 4 (138.64 KB)PDF icon บทที่ 5 (55.71 KB)PDF icon บรรรานุกรม (35.26 KB)PDF icon ภาคผนวก (328.75 KB)
นิคม, จันทร์อิ่ม. (2550). การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.PDF (74.26 KB)PDF icon con1.PDF (116.94 KB)PDF icon ch5.PDF (416.93 KB)PDF icon ch4.PDF (413.15 KB)PDF icon ch3.PDF (180.55 KB)PDF icon ch2.PDF (1.35 MB)PDF icon ch1.PDF (306.87 KB)PDF icon bib.PDF (165.52 KB)PDF icon app.PDF (944.92 KB)PDF icon abs.PDF (122.33 KB)
มนู, เมฆหมอก. (2545). การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (74.84 KB)PDF icon bib.pdf (207.75 KB)PDF icon ch5.pdf (702.96 KB)PDF icon ch4.pdf (1.19 MB)PDF icon ch3.pdf (258.28 KB)PDF icon ch2.pdf (812.99 KB)PDF icon ch1.pdf (239.85 KB)PDF icon con1.pdf (197.4 KB)PDF icon abs.pdf (114.2 KB)PDF icon app.pdf (276.73 KB)
มนู, หมอกเมฆ. (2545). การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/945
PDF icon หน้าปก (75.68 KB)PDF icon บทคัดย่อ (104.06 KB)PDF icon สารบัญ (148.03 KB)PDF icon บทที่1 (254.58 KB)PDF icon บทที่2 (789.92 KB)PDF icon บทที่3 (207.42 KB)PDF icon บทที่4 (1.67 MB)PDF icon บทที่5 (535.24 KB)PDF icon บรรณานุกรม (129.87 KB)PDF icon ภาคผนวก (563 KB)
มนู, หมอกเมฆ. (2545). การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติติงานตามหลักเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/943
PDF icon หน้าปก (245.9 KB)PDF icon บทคัดย่อ (245.65 KB)PDF icon บทที่ 1 (356.65 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.05 MB)PDF icon บทที่ 3 (290.21 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.19 MB)PDF icon บทที่ 5 (534.51 KB)PDF icon สารบัญ (294.49 KB)PDF icon บรรณานุกรม (254.88 KB)PDF icon ภาคผนวก (803.87 KB)
ชนะจิต, คำแผง. (2559). การศึกษาสภาพและแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาตามระเบียบองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (696.34 KB)PDF icon บทคัดย่อ (1.41 MB)PDF icon สารบัญ (2.65 MB)PDF icon บทที่ 1 (3.66 MB)PDF icon บทที่ 2 (16.85 MB)PDF icon บทที่ 3 (3.21 MB)PDF icon บทที่ 4 (6.68 MB)PDF icon บทที่ 5 (14.62 MB)PDF icon บรรณานุกรม (5.95 MB)PDF icon ภาคผนวก (30.42 MB)
ดรุณ, มินาคูณ. (2550). การศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon ภาคผนวก (2.44 MB)PDF icon บรรณานุกรม (525.87 KB)PDF icon บทที่5 (1.8 MB)PDF icon บทที่4 (2.08 MB)PDF icon บทที่3 (1.24 MB)PDF icon บทที่2 (6.26 MB)PDF icon บทที่1 (737.96 KB)PDF icon สารบัญ (558.46 KB)PDF icon บทคัดย่อ (601.5 KB)PDF icon หน้าปก (353.46 KB)
วันทนา, สวนเศรษฐ. (2559). การศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาการให้บริการนักศึกษาพิการของศูนย์บริการสนับสนุนการศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ครุศาสตร์. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1065
PDF icon หน้าปก (38.37 KB)PDF icon บทคัดย่อ (80.89 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (25.99 KB)PDF icon สารบัญ (152.57 KB)PDF icon บทที่ 1 (143.87 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.26 MB)PDF icon บทที่ 3 (145.8 KB)PDF icon บทที่ 4 (671.51 KB)PDF icon บทที่ 5 (141.11 KB)PDF icon บรรณานุกรม (87.21 KB)PDF icon ภาคผนวก (626.38 KB)
ธารีรัตน์, สุวรรณ. (2559). การศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาครูในโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, คณะครุศาสตร์. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1067
PDF icon หน้าปก (30.15 KB)PDF icon บทคัดย่อ (92.1 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (40.75 KB)PDF icon สารบัญ (88.07 KB)PDF icon บทที่ 1 (212.62 KB)PDF icon บทที่ 2 (781.57 KB)PDF icon บทที่ 3 (121.95 KB)PDF icon บทที่ 4 (258.89 KB)PDF icon บทที่ 5 (326.39 KB)PDF icon บรรณานุกรม (88.24 KB)PDF icon ภาคผนวก (395.45 KB)
จักรพงษ์, สุขสบาย. (2559). การศึกษาสภาพและแนวทางการส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ครุศาสตร์. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=/node/1063
PDF icon หน้าปก (31.35 KB)PDF icon บทคัดย่อ (97.96 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (27.12 KB)PDF icon สารบัญ (120.13 KB)PDF icon บทที่ 1 (190.55 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.56 MB)PDF icon บทที่ 3 (131.12 KB)PDF icon บทที่ 4 (300.67 KB)PDF icon บทที่ 5 (352.99 KB)PDF icon บรรณานุกรม (176.78 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.28 MB)
วุฒิไกร, วุฒิกัมพล. (2557). การศึกษาสภาพและแนวทางพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3. presented at the 2557-09-27, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (19.7 KB)PDF icon บทคัดย่อ (33.38 KB)PDF icon สารบัญ (34.03 KB)PDF icon บทที่ 1 (62.49 KB)PDF icon บทที่ 2 (285.52 KB)PDF icon บทที่ 3 (43.93 KB)PDF icon บทที่ 4 (86.76 KB)PDF icon บทที่ 5 (45.75 KB)PDF icon บรรณานุกรม (33.95 KB)PDF icon ภาคผนวก (166.14 KB)
กันตา, กรึมสูงเนิน. (2558). การศึกษาสมรรถนะและแนวทางพัฒนาด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทคัดย่อ (13.88 KB)PDF icon ภาคผนวก (171.16 KB)PDF icon บรรณานุกรม (37.05 KB)PDF icon บทที่1 (42.09 KB)PDF icon บทที่2 (383.22 KB)PDF icon บทที่3 (47.53 KB)PDF icon บทที่4 (77.26 KB)PDF icon บทที่5 (52.52 KB)PDF icon สารบัญ (27.18 KB)PDF icon หน้าปก (19.13 KB)
สุนิสา, วรอินทร์. (2545). การศึกษาสมรรถภาพที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ของครูระดับประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลในเขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (4.19 MB)PDF icon bib.pdf (243.47 KB)PDF icon ch5.pdf (368.28 KB)PDF icon ch4.pdf (1.47 MB)PDF icon ch3.pdf (236.01 KB)PDF icon ch2.pdf (1.46 MB)PDF icon ch1.pdf (250.85 KB)PDF icon con1.pdf (331.14 KB)PDF icon abs.pdf (161.31 KB)PDF icon app.pdf (318.6 KB)
เพชร์พะเยาว์, แย้มยินดี. (2556). การศึกษาสาเหตุของการเสี่ยงออกกลางคันของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. presented at the 2557-09-23, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (23.41 KB)PDF icon บทคัดย่อ (40.74 KB)PDF icon สารบัญ (21.87 KB)PDF icon บทที่ 1 (56.42 KB)PDF icon บทที่ 2 (459.53 KB)PDF icon บทที่ 3 (48.88 KB)PDF icon บทที่ 4 (89.07 KB)PDF icon บทที่ 5 (73.17 KB)PDF icon บรรรานุกรม (54.32 KB)PDF icon ภาคผนวก (269.25 KB)
ร้อยตำรวจเอกกันตภณ, พุทธศร. (2558). การศึกษาหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวนในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/984
PDF icon หน้าปก (44.4 KB)PDF icon บทคัดย่อ (78.76 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (44.85 KB)PDF icon สารบัญ (222.53 KB)PDF icon บทที่ 1 (333.29 KB)PDF icon บทที่ 2 (2.09 MB)PDF icon บทที่ 3 (191.37 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.45 MB)PDF icon บทที่ 5 (447.75 KB)PDF icon บรรณานุกรม (205.1 KB)PDF icon ภาคผนวก (641 KB)
เทียมสังวาลย์, จิตราวรรณ. (2547). การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนที่อยู่ระหว่างคุมประพฤติในปี พ.ศ.2545-2546 ของศาลจังหวัดพิษณุโลก แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (70.3 KB)PDF icon bib.pdf (166.35 KB)PDF icon ch5.pdf (853.27 KB)PDF icon ch4.pdf (533.47 KB)PDF icon ch3.pdf (181.29 KB)PDF icon ch2.pdf (968.89 KB)PDF icon ch1.pdf (190.64 KB)PDF icon con1.pdf (94.57 KB)PDF icon abs.pdf (176.75 KB)PDF icon app.pdf (504.55 KB)
จันทยา, พิชัย. (2547). การศึกษาเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพของตัวแทนประกันชีวิตในจังหวัดพิษณุโลกแนวพุทธศาสนา. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (93.48 KB)PDF icon app.pdf (280.17 KB)PDF icon ch5.pdf (402.11 KB)PDF icon ch4.pdf (1014.15 KB)PDF icon ch3.pdf (225.14 KB)PDF icon ch2.pdf (2.11 MB)PDF icon ch1.pdf (350.07 KB)PDF icon con1.pdf (174.98 KB)PDF icon abs.pdf (198.67 KB)PDF icon bib.pdf (118.43 KB)
บุษกร, พรรณเชษฐ์. (2549). การศึกษาเพื่อพัฒนาบทบาทหน้าที่ของผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (54.7 KB)PDF icon bib.pdf (43.88 KB)PDF icon ch5.pdf (210.21 KB)PDF icon ch4.pdf (473.63 KB)PDF icon ch3.pdf (127.86 KB)PDF icon ch2.pdf (997.38 KB)PDF icon ch1.pdf (133.75 KB)PDF icon con1.pdf (139.08 KB)PDF icon abs.pdf (124.58 KB)PDF icon app.pdf (214.2 KB)
ยุพา, กลิ่นหอม. (2550). การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในจังหวัดพิษณุโลก. Pibulsongkram Rajabhat University, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.PDF (70.72 KB)PDF icon bib.PDF (143.52 KB)PDF icon ch6.PDF (344.97 KB)PDF icon ch5.PDF (474.74 KB)PDF icon ch4.PDF (2.11 MB)PDF icon ch3.PDF (160.51 KB)PDF icon ch2.PDF (1.3 MB)PDF icon ch1.PDF (220.35 KB)PDF icon con1.PDF (106.14 KB)PDF icon abs.PDF (125.94 KB)PDF icon app.PDF (323.07 KB)
พวงเพ็ชร, วรรณทวี. (2548). การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานของพนักงานศูนย์บริการลูกค้า ส่วนปฏิบัติการ จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (67.23 KB)PDF icon bib.pdf (98.1 KB)PDF icon ch5.pdf (214.67 KB)PDF icon ch4.pdf (1.18 MB)PDF icon ch3.pdf (312.48 KB)PDF icon ch2.pdf (1.4 MB)PDF icon ch1.pdf (210.93 KB)PDF icon con1.pdf (278.12 KB)PDF icon abs.pdf (127.42 KB)PDF icon app.pdf (289.26 KB)
ชายชัชวาล, ศรีสุธรรม. (2547). การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (86.38 KB)PDF icon bib.pdf (208.55 KB)PDF icon ch5.pdf (311.24 KB)PDF icon ch4.pdf (1.11 MB)PDF icon ch3.pdf (268.59 KB)PDF icon ch2.pdf (1.92 MB)PDF icon ch1.pdf (222.09 KB)PDF icon con1.pdf (300.09 KB)PDF icon abs.pdf (185.21 KB)PDF icon app.pdf (294.04 KB)
สมศักดิ์, นรสิงห์. (2549). การศึกษาแนวคิดในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานปกครองท้องถิ่นของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (95.82 KB)PDF icon app.pdf (433.46 KB)PDF icon ch5.pdf (540.35 KB)PDF icon ch4.pdf (1.44 MB)PDF icon ch3.pdf (240.9 KB)PDF icon ch2.pdf (2.47 MB)PDF icon ch1.pdf (315.83 KB)PDF icon con1.pdf (222.6 KB)PDF icon abs.pdf (187.53 KB)PDF icon bib.pdf (280.32 KB)
นรสิงห์, สมศักดิ์. (2549). การศึกษาแนวคิดในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานปกครองท้องถิ่นของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-07-25, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (95.82 KB)PDF icon บทคัดย่อ (187.53 KB)PDF icon สารบัญ (222.6 KB)PDF icon บทที่1 (315.83 KB)PDF icon บทที่2 (2.47 MB)PDF icon บทที่3 (240.9 KB)PDF icon บทที่4 (1.44 MB)PDF icon บทที่5 (540.35 KB)PDF icon ภาคผนวก (433.46 KB)PDF icon บรรณานุกรม (280.32 KB)
วณิชยา, ประไพภักดิ์. (2560). การศึกษาแนวทางการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร. การปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (322.73 KB)PDF icon บทคัดย่อ (256 KB)PDF icon กิติกรรมประกาศ (123.6 KB)PDF icon สารบัญ (1.25 MB)PDF icon บทที่ 1 (885.9 KB)PDF icon บทที่ 2 (8.42 MB)PDF icon บทที่ 3 (1.03 MB)PDF icon บทที่ 4 (4.39 MB)PDF icon บทที่ 5 (1.84 MB)PDF icon บรรณานุกรม (924.19 KB)PDF icon ภาคผนวก (3.41 MB)PDF icon ประวัติผู้วิจัย (117.02 KB)
บรรเจิด, แตงอ่อน. (2558). การศึกษาแนวทางการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการควบคุมประพฤติของจังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทคัดย่อ (21.62 KB)PDF icon ภาคผนวก (452.95 KB)PDF icon บรรณานุกรม (40.41 KB)PDF icon บทที่1 (60.85 KB)PDF icon บทที่2 (527.73 KB)PDF icon บทที่3 (63.65 KB)PDF icon บทที่4.1 (398.3 KB)PDF icon บทที่4.2 (409.49 KB)PDF icon บทที่5 (310.73 KB)PDF icon สารบัญ (67.35 KB)PDF icon หน้าปก (12.42 KB)
เตือนใจ, อุ่นจันทร์. (2550). การศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดทำแผนแม่บทชุมชน : กรณีศึกษา ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. Pibulsongkram Rajabhat University, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.PDF (72.38 KB)PDF icon bib.PDF (166.1 KB)PDF icon ch5.PDF (260.73 KB)PDF icon ch4.PDF (1.05 MB)PDF icon ch3.PDF (216.46 KB)PDF icon ch2.PDF (1.32 MB)PDF icon ch1.PDF (226.61 KB)PDF icon con1.PDF (89.36 KB)PDF icon abs.PDF (112.41 KB)PDF icon app.PDF (306.93 KB)
พิมพ์นภัส, ภูมิจารณ์. (2558). การศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลตำบลไผ่รอบ อำเภอประทับช้าง จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทคัดย่อ (23 KB)PDF icon ภาคผนวก (157.74 KB)PDF icon บรรณานุกรม (32.47 KB)PDF icon บทที่1 (38.44 KB)PDF icon บทที่2 (352.29 KB)PDF icon บทที่3 (48.24 KB)PDF icon บทที่4 (363.3 KB)PDF icon บทที่5 (125.76 KB)PDF icon สารบัญ (47.92 KB)PDF icon หน้าปก (14.1 KB)
ชยุต, รัชตะปิติ. (2560). การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยนเรศวร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
ธัญวลัย, กองพล. (2557). การศึกษาแนวทางความต้องการของประชาชนต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (866.8 KB)PDF icon บทคัดย่อ (1.05 MB)PDF icon สารบัญ (2.42 MB)PDF icon บทที่ 1 (2.44 MB)PDF icon บทที่ 2 (31.11 MB)PDF icon บทที่ 3 (2.3 MB)PDF icon บทที่ 4 (13.05 MB)PDF icon บทที่ 5 (4.93 MB)PDF icon บรรณานุกรม (2.37 MB)PDF icon ภาคผนวก (12.9 MB)
นิศารัตน์, กำมะหยี่. (2560). การสร้างชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ เรื่อง สารรอบตัวเรา. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon หน้าปก (670.18 KB)PDF icon บทคัดย่อ (1.05 MB)PDF icon สารบัญ (115.43 KB)PDF icon บทที่1 (88.05 KB)PDF icon บทที่2 (3.88 MB)PDF icon บทที่3 (105.63 KB)PDF icon บทที่4 (204.33 KB)PDF icon บทที่5 (57.68 KB)PDF icon บรรณานุกรม (65.92 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.73 MB)
ชลัยรัตน์, อ่ำมาก. (2548). การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (70.51 KB)PDF icon con1.pdf (172.45 KB)PDF icon ch5.pdf (445.25 KB)PDF icon ch4.pdf (346.7 KB)PDF icon ch3.pdf (1.18 MB)PDF icon ch2.pdf (2.37 MB)PDF icon ch1.pdf (301.7 KB)PDF icon bib.pdf (234.75 KB)PDF icon app.pdf (982.1 KB)PDF icon abs.pdf (179.97 KB)
คุณพระรักษ์, ลักษณา. (2551). การสร้างรูปแบบการบริหารงานธุรการของโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2551-12-28, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (83.85 KB)PDF icon บทคัดย่อ (143.66 KB)PDF icon สารบัญ (132.58 KB)PDF icon บทที่1 (190.55 KB)PDF icon บทที่2 (1.6 MB)PDF icon บทที่3 (185.96 KB)PDF icon บทที่4 (789.16 KB)PDF icon บทที่5 (453.82 KB)PDF icon ภาคผนวก (722.55 KB)PDF icon บรรณานุกรม (193.68 KB)
ฐานิดา, คำจัตุรัส. (2560). การเตรียมพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับลอกแบบโมเลกุลคลอแรมเฟนิคอล สำหรับสกัดและวิเคราะห์คลอแรมเฟนิคอลด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
รัศมี, น้อยดี. (2549). การเปรียบเทียบความรู้ ความสามารถพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนตามแนวคิดคอนสตักติริสต์แบบอินเตอร์แอกทีฟกับกา. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (108.11 KB)PDF icon บทคัดย่อ (225.42 KB)PDF icon สารบัญ (163.51 KB)PDF icon บทที่ 1 (506.1 KB)PDF icon บทที่ 2 (3.37 MB)PDF icon บทที่ 3 (1.18 MB)PDF icon บทที่ 4 (154.82 KB)PDF icon บทที่ 5 (682.07 KB)PDF icon ภาคผนวก (3.18 MB)PDF icon ภาคผนวก (6.45 MB)
สุพิน, ฟองจางวาง. (2552). การเปรียบเทียบความสามารถเชิงปริภูมิและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สอนโดยประยุกต์ใช้โปรแกรม GSP กับการสอนแบบปกติ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทคัดย่อ (136.86 KB)PDF icon ภาคผนวก (2.47 MB)PDF icon บรรณานุกรม (311.1 KB)PDF icon บทที่1 (349.81 KB)PDF icon บทที่2 (1.87 MB)PDF icon บทที่3 (490.83 KB)PDF icon บทที่4 (120.25 KB)PDF icon บทที่5 (214.13 KB)PDF icon สารบัญ (150.67 KB)PDF icon หน้าปก (88.01 KB)
ณรรฐวรรณ, หนูเผือก. (2551). การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคผังกราฟิกกับไม่ใช้เทคนิคกราฟิก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon ภาคผนวก (2.63 MB)PDF icon บรรณานุกรม (221.13 KB)PDF icon บทที่5 (263.42 KB)PDF icon บทที่4 (109.31 KB)PDF icon บทที่3 (427.68 KB)PDF icon บทที่2 (1.14 MB)PDF icon บทที่1 (265.81 KB)PDF icon สารบัญ (142.88 KB)PDF icon บทคัดย่อ (140.64 KB)PDF icon หน้าปก (86.57 KB)
สายชล, วนาธรัตน์. (2550). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสุขในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ระหว่างการสอนโดยใช้วักจักรการเรียนรู้ 4 MAT และการสอนแบบปกติ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.PDF (75.32 KB)PDF icon con1.PDF (118.57 KB)PDF icon ch5.PDF (271.68 KB)PDF icon ch4.PDF (148.2 KB)PDF icon ch3.PDF (491.82 KB)PDF icon ch2.PDF (1.09 MB)PDF icon ch1.PDF (334.78 KB)PDF icon bib.PDF (173.64 KB)PDF icon app.PDF (1.84 MB)PDF icon abs.PDF (131.44 KB)
แท่งทอง, อุทิศ. (2556). การใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-09-22, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (19.57 KB)PDF icon บทคัดย่อ (33.1 KB)PDF icon สารบัญ (30.31 KB)PDF icon บทที่ 1 (51.74 KB)PDF icon บทที่ 2 (226.44 KB)PDF icon บทที่ 3 (59.21 KB)PDF icon บทที่ 4 (158.6 KB)PDF icon บทที่ 5 (51.33 KB)PDF icon บรรรานุกรม (40.23 KB)PDF icon ภาคผนวก (366.92 KB)
วสุพล, พลัง. (2557). ความคาดหวังของผู้รับบริการงานทะเบียนราษฎรที่มีต่อการให้บริการของสำนักทะเบียนในจังหวัดพิจิตร. presented at the 2557-09-25, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
คฑาวุธ, พรมใจ. (2560). ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจตามแนวทางงการหยุดเดินและพูดคุยกับประชาชน(Stop Walk and Talk)ด้านป้องกันอาชญากรรมสถานีตำรวจภูธรวังน้ำคู้ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
ศิริลักษญ์, เพชรไทย. (2557). ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/995
PDF icon หน้าปก (81.81 KB)PDF icon บทคัดย่อ (90.67 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (51.57 KB)PDF icon สารบัญ (156.95 KB)PDF icon บทที่1 (304.03 KB)PDF icon บทที่ 2 (2.07 MB)PDF icon บทที่ 3 (224.32 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.29 MB)PDF icon บทที่ 5 (485.33 KB)PDF icon บรรณานุกรม (88.05 KB)PDF icon ภาคผนวก (301.85 KB)
ศิริลักษญ์, เพชรไทย. (2557). ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/970
PDF icon หน้าปก (46.93 KB)PDF icon บทคัดย่อ (58.89 KB)PDF icon สารบัญ (93.33 KB)PDF icon บทที่1 (174 KB)PDF icon บทที่2 (1.23 MB)PDF icon บทที่3 (137.06 KB)PDF icon บทที่4 (732.67 KB)PDF icon บทที่5 (270.61 KB)PDF icon บรรณานุกรม (50.34 KB)PDF icon ภาคผนวก (177.41 KB)
เจษฎากรณ์, ทองน้อย. (2557). ความตะหนักต่อผลกระทบทางสุขภาพ จากอนุภาคฝุ่นละอองในอากาศ ในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-09-25, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (17.21 KB)PDF icon บทคัดย่อ (27 KB)PDF icon สารบัญ (25.67 KB)PDF icon บทที่1 (38.65 KB)PDF icon บทที่2 (192.99 KB)PDF icon บทที่3 (66.16 KB)PDF icon บทที่4 (273 KB)PDF icon บทที่5 (53.21 KB)PDF icon บรรณานุกรม (48.74 KB)PDF icon ภาคผนวก (345.48 KB)
ศรีเพ็ญ, สนั่นนาม. (2543). ความต้องการการนิเทศภายในของครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดเทศบาลในเขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (82.19 KB)PDF icon บทคัดย่อ (180.32 KB)PDF icon สารบัญ (162.67 KB)PDF icon บทที่ 1 (322.18 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.59 MB)PDF icon บทที่ 3 (290.54 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.33 MB)PDF icon บทที่ 5 (396.99 KB)PDF icon บรรณานุกรม (148.75 KB)PDF icon ภาคผนวก (407.97 KB)
ภัทรวรรณ, เหล่าเขตกิจ. (2559). ความต้องการสวัสดิการของข้าราชการตำรวจ กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูภร ภาค 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, คณะวิทยาการจัดการ. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=/node/1069
PDF icon หน้าปก (24.11 KB)PDF icon บทคัดย่อ (74.51 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (27.51 KB)PDF icon สารบัญ (167.64 KB)PDF icon บทที่ 1 (130.49 KB)PDF icon บทที่ 2 (366.5 KB)PDF icon บทที่ 3 (86.38 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.16 MB)PDF icon บทที่ 5 (540.68 KB)PDF icon บรรณานุกรม (77.58 KB)PDF icon ภาคผนวก (293.53 KB)
อุทุมพร, ศตะกูรมะ. (2556). ความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-09-23, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (24.34 KB)PDF icon บทคัดย่อ (33.52 KB)PDF icon สารบัญ (38.28 KB)PDF icon บทที่1 (62.73 KB)PDF icon บทที่2 (311.49 KB)PDF icon บทที่3 (42.93 KB)PDF icon บทที่4 (149.16 KB)PDF icon บทที่5 (54.18 KB)PDF icon บรรณานุกรม (43.05 KB)PDF icon ภาคผนวก (241.42 KB)
รัตนขจิตวงศ์, พิมลพรรณ. (2547). ความต้องการในการพัฒนางานวิชาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ของครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/150
PDF icon tpg.pdf (7.84 MB)PDF icon bib.pdf (789.75 KB)PDF icon ch5.pdf (631.34 KB)PDF icon ch4.pdf (441.45 KB)PDF icon ch3.pdf (235.75 KB)PDF icon ch2.pdf (5.59 MB)PDF icon ch1.pdf (359 KB)PDF icon con1.pdf (160.2 KB)PDF icon abs.pdf (172.23 KB)PDF icon app.pdf (520.32 KB)
พิมลพรรณ, รัตนขจิตวงศ์. (2547). ความต้องการในการพัฒนางานวิชาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ของครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (7.84 MB)PDF icon bib.pdf (789.75 KB)PDF icon ch5.pdf (631.34 KB)PDF icon ch4.pdf (441.45 KB)PDF icon ch3.pdf (235.75 KB)PDF icon ch2.pdf (5.59 MB)PDF icon ch1.pdf (359 KB)PDF icon con1.pdf (160.2 KB)PDF icon abs.pdf (172.23 KB)PDF icon app.pdf (520.32 KB)
พิมลพรรณ, รัตนขจิตวงศ์. (2547). ความต้องการในการพัฒนางานวิชาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ของครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-01-27, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (7.84 MB)PDF icon บทคัดย่อ (172.23 KB)PDF icon สารบัญ (160.2 KB)PDF icon บทที่ 1 (359 KB)PDF icon บทที่ 2 (5.59 MB)PDF icon บทที่ 3 (235.75 KB)PDF icon บทที่ 4 (441.45 KB)PDF icon บทที่ 5 (631.34 KB)PDF icon บรรณานุกรม (789.75 KB)PDF icon ภาคผนวก (520.32 KB)
สำเภา, สันติพร้อมวงศ์. (2552). ความต้องการในการพัฒนาด้านวิชาการของครูผู้สอนในสถานศึกษาเอกชน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทคัดย่อ (122.43 KB)PDF icon ภาคผนวก (710.81 KB)PDF icon บรรณานุกรม (174.33 KB)PDF icon บทที่1 (233.67 KB)PDF icon บทที่2 (1.57 MB)PDF icon บทที่3 (413.41 KB)PDF icon บทที่4 (245.89 KB)PDF icon บทที่5 (439.99 KB)PDF icon สารบัญ (137.65 KB)PDF icon หน้าปก (84.42 KB)
สมศักดิ์, ก้อนเพ็ชร์. (2545). ความต้องการในการอบรมของครูผู้สอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (64.96 KB)PDF icon บทคัดย่อ (133.29 KB)PDF icon สารบัญ (230.41 KB)PDF icon บทที่ 1 (146.03 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.39 MB)PDF icon บทที่ 3 (160.24 KB)PDF icon บทที่ 4 (911.9 KB)PDF icon บทที่ 5 (166.12 KB)PDF icon บรรณานุกรม (153.35 KB)PDF icon ภาคผนวก (159 KB)
กรวรรณ, ขจีจิต. (2560). ความผูกพันของเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
สถาพร, นิกร. (2546). ความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเทศบาลตำบล ในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (57.13 KB)PDF icon บทคัดย่อ (172.34 KB)PDF icon สารบัญ (237.21 KB)PDF icon บทที่ 1 (114.21 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.03 MB)PDF icon บทที่ 3 (78.27 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.66 MB)PDF icon บทที่ 5 (194.7 KB)PDF icon บรรณานุกรม (90.03 KB)PDF icon ภาคผนวก (179.01 KB)
ดวงชนก, บุณยะปาน. (2553). ความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจตู้แดง. presented at the 2557-03-31, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (255.44 KB)PDF icon บทคัดย่อ (461.31 KB)PDF icon สารบัญ (639.45 KB)PDF icon บทที่ 1 (1016.5 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.21 MB)PDF icon บทที่ 3 (677.21 KB)PDF icon บทที่ 4 (947.29 KB)PDF icon บทที่ 5 (1.32 MB)PDF icon บรรณานุกรม (451.19 KB)PDF icon ภาคผนวก (844.88 KB)
มนตรี, พรมน้อย. (2559). ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจัดสวัสดิการสังคมของเทศบาล ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon หน้าปก (38.34 KB)PDF icon บทคัดย่อ (251.71 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (83.46 KB)PDF icon สารบัญ (108.97 KB)PDF icon สารบัญตาราง (169.83 KB)PDF icon สารบัญภาพ (132.92 KB)PDF icon บทที่1 (157.11 KB)PDF icon บทที่2 (672.23 KB)PDF icon บทที่3 (276.1 KB)PDF icon บทที่4 (356.49 KB)PDF icon บทที่5 (244.92 KB)PDF icon บรรณานุกรม (212.27 KB)PDF icon ภาคผนวก (433.49 KB)PDF icon ประวัติผู้จัดทำ (73.28 KB)
มยุรี, ประทุมมาศ. (2544). ความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาและวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (69.26 KB)PDF icon บทคัดย่อ (190.48 KB)PDF icon สารบัญ (112.6 KB)PDF icon บทที่ 1 (182.88 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.5 MB)PDF icon บทที่ 3 (94.1 KB)PDF icon บทที่ 4 (404.76 KB)PDF icon บทที่ 5 (421.85 KB)PDF icon บรรณานุกรม (162.52 KB)PDF icon ภาคผนวก (242.03 KB)
บุญเสริม, จำปาทอง. (2546). ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคณาจารย์สถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon abs.pdf (149.47 KB)PDF icon bib.pdf (165.98 KB)PDF icon ch5.pdf (353.13 KB)PDF icon ch4.pdf (793.71 KB)PDF icon ch3.pdf (99.74 KB)PDF icon ch2.pdf (581.93 KB)PDF icon ch1.pdf (144.84 KB)PDF icon con1.pdf (140.04 KB)PDF icon tpg.pdf (67.14 KB)PDF icon app.pdf (192.28 KB)
ผ่องพรรณ, จันทร์โอชา. (2547). ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร : กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) ในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (69.89 KB)PDF icon bib.pdf (173.49 KB)PDF icon ch5.pdf (342.3 KB)PDF icon ch4.pdf (614.95 KB)PDF icon ch3.pdf (183.63 KB)PDF icon ch2.pdf (2.3 MB)PDF icon ch1.pdf (421.32 KB)PDF icon con1.pdf (237.44 KB)PDF icon abs.pdf (123.14 KB)PDF icon app.pdf (395.24 KB)
วรกมล, นาชอน. (2554). ความมีวินัยในตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2557-04-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (224.69 KB)PDF icon บทคัดย่อ (285.38 KB)PDF icon สารบัญ (495.1 KB)PDF icon บทที่1 (928.41 KB)PDF icon บทที่3 (681.91 KB)PDF icon บทที่4 (1.46 MB)PDF icon บทที่5 (953.54 KB)PDF icon บรรณานุกรม (1.09 MB)PDF icon ภาคผนวก (1.44 MB)PDF icon บทที่2 (1.3 MB)
โสภิดา, บุญมี. (2547). ความรู้ความสามารถพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติและกรมสามัญศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตาก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (61.06 KB)PDF icon bib.pdf (81.26 KB)PDF icon ch5.pdf (146.63 KB)PDF icon ch4.pdf (1.83 MB)PDF icon ch3.pdf (100.56 KB)PDF icon ch2.pdf (314.82 KB)PDF icon ch1.pdf (200.62 KB)PDF icon con1.pdf (443.26 KB)PDF icon abs.pdf (135.1 KB)PDF icon app.pdf (417.1 KB)
บุญมี, โสภิดา. (2546). ความรู้ความสามารถพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติและกรมสามัญศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตาก.
PDF icon tpg.pdf (61.06 KB)PDF icon bib.pdf (81.26 KB)PDF icon ch5.pdf (146.63 KB)PDF icon ch4.pdf (1.83 MB)PDF icon ch3.pdf (100.56 KB)PDF icon ch2.pdf (314.82 KB)PDF icon ch1.pdf (200.62 KB)PDF icon con1.pdf (443.26 KB)PDF icon abs.pdf (135.1 KB)PDF icon app.pdf (417.1 KB)
ทิพวัลย์, อุระชื่น. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทเสริมสุข จำกัด (มหาชน) ในเขตภาคเหนือ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, คณะวิทยาการจัดการ, จังหวัดพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1066
PDF icon หน้าปก (25.12 KB)PDF icon บทคัดย่อ (60.4 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (27.97 KB)PDF icon สารบัญ (113.11 KB)PDF icon บทที่ 1 (148.55 KB)PDF icon บทที่ 2 (490.44 KB)PDF icon บทที่ 3 (114 KB)PDF icon บทที่ 4 (435.29 KB)PDF icon บทที่ 5 (145.78 KB)PDF icon บรรณานุกรม (120.2 KB)PDF icon ภาคผนวก (350.8 KB)
อรพินิตา, จรัสธนวรพัฒน์. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อมในการทำงานกับผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยมีการมีส่วนร่วมของบุคลากรสายวิชาการเป็นตัวแปรส้งผ่าน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (742.3 KB)PDF icon บทคัดย่อ (797.51 KB)PDF icon สารบัญ (173.38 KB)PDF icon บทที่1 (119.14 KB)PDF icon บทที่2 (384.11 KB)PDF icon บทที่3 (113.98 KB)PDF icon บทที่4 (420.92 KB)PDF icon บทที่5 (81.57 KB)PDF icon บรรณานุกรม (102.74 KB)PDF icon ภาคผนวก (543.29 KB)
ธัญณัช, สีขาว. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 41. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (1.24 MB)PDF icon บทคัดย่อ (861.3 KB)PDF icon สารบัญ (1.94 MB)PDF icon บทที่ 1 (2.76 MB)PDF icon บทที่ 2 (14.8 MB)PDF icon บทที่ 3 (1.84 MB)PDF icon บทที่ 4 (5.05 MB)PDF icon บทที่ 5 (5.45 MB)PDF icon บรรณานุกรม (3.4 MB)PDF icon ภาคผนวก (19.3 MB)
คันสอน, พรหมรอด. (2545). ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (3.49 MB)PDF icon bib.pdf (177.44 KB)PDF icon ch5.pdf (667.46 KB)PDF icon ch4.pdf (1.99 MB)PDF icon ch3.pdf (272.81 KB)PDF icon ch2.pdf (374.32 KB)PDF icon ch1.pdf (179.51 KB)PDF icon con1.pdf (215.36 KB)PDF icon abs.pdf (165.36 KB)PDF icon app.pdf (477.79 KB)
นงนุช, เทศทอง. (2547). คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในสังกัดวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/195
PDF icon หน้าปก (82.35 KB)PDF icon บทคัดย่อ (187.52 KB)PDF icon สารบัญ (372.83 KB)PDF icon บทที่ 1 (217.8 KB)PDF icon บทที่ 2 (869.95 KB)PDF icon บทที่ 3 (293.15 KB)PDF icon บทที่ 4 (2.95 MB)PDF icon บทที่ 5 (630.2 KB)PDF icon บรรณานุกรม (200.83 KB)PDF icon ภาคผนวก (340.62 KB)
เทศทอง, นงนุช. (2547). คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในสังกัดวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (82.35 KB)PDF icon bib.pdf (200.83 KB)PDF icon ch5.pdf (630.2 KB)PDF icon ch4.pdf (2.95 MB)PDF icon ch3.pdf (293.15 KB)PDF icon ch2.pdf (869.95 KB)PDF icon ch1.pdf (217.8 KB)PDF icon con1.pdf (372.83 KB)PDF icon abs.pdf (187.52 KB)PDF icon app.pdf (340.62 KB)
นงนุช, เทศทอง. (2547). คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในสังกัดวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-01-29, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (82.35 KB)PDF icon บทคัดย่อ (187.52 KB)PDF icon สารบัญ (372.83 KB)PDF icon บทที่ 1 (217.8 KB)PDF icon บทที่ 2 (869.95 KB)PDF icon บทที่ 3 (293.15 KB)PDF icon บทที่ 4 (2.95 MB)PDF icon บทที่ 5 (630.2 KB)PDF icon บรรณานุกรม (200.83 KB)PDF icon ภาคผนวก (340.62 KB)
ศศิพร, ธีระการณ์. (2560). คุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพิษณุโลก. การจัดการประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม . มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (421.15 KB)PDF icon สารบัญ (597.6 KB)PDF icon กิติกรรมประกาศ (158.39 KB)PDF icon บทคัดย่อ (314.48 KB)PDF icon บทที่ 1 (899.44 KB)PDF icon บทที่ 2 (6.25 MB)PDF icon บทที่ 3 (767.99 KB)PDF icon บทที่ 4 (2.19 MB)PDF icon บทที่ 5 (1.24 MB)PDF icon บรรณานุกรม (595.78 KB)PDF icon ภาคผนวก (1.54 MB)PDF icon ประวัติผู้วิจัย (149.48 KB)
สุภัค, บุญเฮ้า. (2543). คุณลักษณะของครูตามที่ชุมชนคาดหวัง ในเขตบริการโรงเรียนบ้านเนินพลวง ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (62.71 KB)PDF icon บทคัดย่อ (151.42 KB)PDF icon สารบัญ (136.51 KB)PDF icon บทที่ 1 (133.81 KB)PDF icon บทที่ 2 (864.48 KB)PDF icon บทที่ 3 (99.07 KB)PDF icon บทที่ 4 (495 KB)PDF icon บทที่ 5 (216.78 KB)PDF icon บรรณานุกรม (309 KB)PDF icon ภาคผนวก (189.64 KB)
อนันต์, กุเหล็กดำ. (2544). คุณลักษณะของครูผู้สอนพลศึกษาตามการรับรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (78.74 KB)PDF icon บทคัดย่อ (154.67 KB)PDF icon สารบัญ (106.1 KB)PDF icon บทที่ 1 (136.19 KB)PDF icon บทที่ 2 (614.37 KB)PDF icon บทที่ 3 (118.82 KB)PDF icon บทที่ 4 (375.2 KB)PDF icon บทที่ 5 (340.12 KB)PDF icon บรรณานุกรม (109.09 KB)PDF icon ภาคผนวก (167.73 KB)
ชูศักดิ์, พุทธเกษม. (2546). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามทรรศนะของผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการและผู้นำชุมชน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (77.99 KB)PDF icon บทคัดย่อ (136.67 KB)PDF icon สารบัญ (226.37 KB)PDF icon บทที่ 1 (174.02 KB)PDF icon บทที่ 2 (294.35 KB)PDF icon บทที่ 3 (81.49 KB)PDF icon บทที่ 4 (415.89 KB)PDF icon บทที่ 5 (139.26 KB)PDF icon บรรณานุกรม (72.93 KB)PDF icon ภาคผนวก (93.68 KB)
ประทุม, จันทร์นิเวศน์. (2543). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกรรมการโรงเรียน ตามทรรศนะของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (75.41 KB)PDF icon บทคัดย่อ (164.79 KB)PDF icon สารบัญ (115.13 KB)PDF icon บทที่ 1 (225.11 KB)PDF icon บทที่ 2 (638.29 KB)PDF icon บทที่ 3 (236.11 KB)PDF icon บทที่ 4 (432.63 KB)PDF icon บทที่ 5 (238.29 KB)PDF icon บรรณานุกรม (85.14 KB)PDF icon ภาคผนวก (174.1 KB)
พรเทพ, คณาสุข. (2551). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon ภาคผนวก (525.76 KB)PDF icon บรรณานุกรม (200.91 KB)PDF icon บทที่5 (324.21 KB)PDF icon บทที่4 (1.99 MB)PDF icon บทที่3 (207.59 KB)PDF icon บทที่2 (1.55 MB)PDF icon บทที่1 (227.09 KB)PDF icon สารบัญ (217.2 KB)PDF icon บทคัดย่อ (136.86 KB)PDF icon หน้าปก (87.03 KB)
ประดิษฐ์, กำเนิด. (2545). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ตามทัศนะครู อาจารย์ โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (72.25 KB)PDF icon bib.pdf (132.75 KB)PDF icon ch5.pdf (239.49 KB)PDF icon ch4.pdf (656.12 KB)PDF icon ch3.pdf (107.56 KB)PDF icon ch2.pdf (965.19 KB)PDF icon ch1.pdf (146.5 KB)PDF icon con1.pdf (203 KB)PDF icon abs.pdf (165.71 KB)PDF icon app.pdf (210.44 KB)
ประเสริฐ, จำปาแดง. (2549). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ประเมินคุณภาพนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (6.28 MB)PDF icon app.pdf (790.36 KB)PDF icon ch5.pdf (921.31 KB)PDF icon ch4.pdf (1.75 MB)PDF icon ch3.pdf (292.17 KB)PDF icon ch2.pdf (2.36 MB)PDF icon ch1.pdf (407.34 KB)PDF icon con1.pdf (295.61 KB)PDF icon abs.pdf (142.11 KB)PDF icon bib.pdf (201.77 KB)
จำปาแดง, ประเสริฐ. (2549). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ประเมินคุณภาพนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษษพิษณุโลกเขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. presented at the 2549-10-28, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (6.28 MB)PDF icon บทคัดย่อ (142.11 KB)PDF icon สารบัญ (295.61 KB)PDF icon บทที่1 (407.34 KB)PDF icon บทที่2 (2.36 MB)PDF icon บทที่3 (292.17 KB)PDF icon บทที่4 (1.75 MB)PDF icon บทที่5 (921.31 KB)PDF icon ภาคผนวก (790.36 KB)PDF icon บรรณานุกรม (201.77 KB)
ระพินทร์, พรมตัน. (2543). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาชุมชนของประธานกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (69.58 KB)PDF icon บทคัดย่อ (129.92 KB)PDF icon สารบัญ (101.15 KB)PDF icon บทที่ 1 (167.93 KB)PDF icon บทที่ 2 (998.45 KB)PDF icon บทที่ 3 (222.25 KB)PDF icon บทที่ 4 (446.84 KB)PDF icon บทที่ 5 (210.53 KB)PDF icon บรรณานุกรม (84.75 KB)PDF icon ภาคผนวก (421.89 KB)
ดำรงฤกษ์, กลิ่นแก้ว. (2545). คุณลักษณะที่เป็นจริงและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ ในทรรศนะของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (69.06 KB)PDF icon บทคัดย่อ (126.11 KB)PDF icon สารบัญ (741.81 KB)PDF icon บทที่ 1 (354.07 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.23 MB)PDF icon บทที่ 3 (185.75 KB)PDF icon บทที่ 4 (2.47 MB)PDF icon บทที่ 5 (128.19 KB)PDF icon บรรณานุกรม (71.11 KB)PDF icon ภาคผนวก (156.55 KB)
พิฆเณศ, โคกทอง. (2544). คุณลักษณะที่เป็นจริงและพึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะของพนักงานครูเทศบาล ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (81.67 KB)PDF icon บทคัดย่อ (162.42 KB)PDF icon สารบัญ (251.43 KB)PDF icon บทที่ 1 (219.19 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.41 MB)PDF icon บทที่ 3 (240.18 KB)PDF icon บทที่ 4 (2.49 MB)PDF icon บทที่ 5 (731.76 KB)PDF icon บรรณานุกรม (188.79 KB)PDF icon ภาคผนวก (206.52 KB)
ญาณนันท์, งามศิริ. (2558). ชนิดและการใช้ประโยชน์ของพืชผักพื้นบ้านในอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทคัดย่อ (24.36 KB)PDF icon ภาคผนวก (17.5 KB)PDF icon บรรณานุกรม (119.31 KB)PDF icon บทที่1 (92.8 KB)PDF icon บทที่2 (68.83 KB)PDF icon บทที่3 (25.16 KB)PDF icon บทที่4 (50.83 KB)PDF icon บทที่5 (2.45 MB)PDF icon สารบัญ (44.08 KB)PDF icon หน้าปก (12.5 KB)
วิยะดา, บัวประเสริฐ. (2557). ทัศนคติของประชาชนต่อการบริหารจัดการในเรื่องผลกระทบของสิ่งแวดล้อมจากการสร้างเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon บทคัดย่อ (39.55 KB)PDF icon ภาคผนวก (212.48 KB)PDF icon บรรณานุกรม (66.68 KB)PDF icon บทที่1 (100.55 KB)PDF icon บทที่2 (773.82 KB)PDF icon บทที่3 (66.63 KB)PDF icon บทที่4 (587.32 KB)PDF icon บทที่5 (273.95 KB)PDF icon สารบัญ (86.68 KB)PDF icon หน้าปก (23.88 KB)
ณัชนพ, จันทร์สุข. (2557). ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านภัยจากคมนาคมและขนส่ง : กรณีศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (852.63 KB)PDF icon บทคัดย่อ (1.34 MB)PDF icon สารบัญ (2.6 MB)PDF icon บทที่ 1 (3.08 MB)PDF icon บทที่ 2 (47.56 MB)PDF icon บทที่ 3 (3.01 MB)PDF icon บทที่ 4 (14.11 MB)PDF icon บทที่ 5 (7.87 MB)PDF icon บรรณานุกรม (1.53 MB)PDF icon ภาคผนวก (12.22 MB)
อุบลเจริญ, กัลยาณี. (2548). บทบาทการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (73.88 KB)PDF icon บทคัดย่อ (219.81 KB)PDF icon สารบัญ (134.45 KB)PDF icon บทที่1 (302.13 KB)PDF icon บทที่2 (1.42 MB)PDF icon บทที่3 (305.79 KB)PDF icon บทที่4 (466.88 KB)PDF icon บทที่5 (284.91 KB)PDF icon บรรณานุกรม (163.12 KB)PDF icon ภาคผนวก (354.2 KB)
กัลยาณี, อุบลเจริญ. (2548). บทบาทการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (73.88 KB)PDF icon bib.pdf (163.12 KB)PDF icon ch5.pdf (284.91 KB)PDF icon ch4.pdf (466.88 KB)PDF icon ch3.pdf (305.79 KB)PDF icon ch2.pdf (1.42 MB)PDF icon ch1.pdf (302.13 KB)PDF icon con1.pdf (134.45 KB)PDF icon abs.pdf (219.81 KB)PDF icon app.pdf (354.2 KB)
ไตรภพ, เงินแก้ว. (2544). บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อการส่งเสริมการทำวิจัยของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (68.16 KB)PDF icon บทคัดย่อ (112.55 KB)PDF icon สารบัญ (182.31 KB)PDF icon บทที่ 1 (174.04 KB)PDF icon บทที่ 2 (784.34 KB)PDF icon บทที่ 3 (118.09 KB)PDF icon บทที่ 4 (867.89 KB)PDF icon บทที่ 4 (252.21 KB)PDF icon บทที่ 5 (252.21 KB)PDF icon บรรณานุกรม (108.99 KB)PDF icon ภาคผนวก (220.7 KB)
วิรุฬพร, แก้วกล้า. (2545). บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน ตามทัศนะของผู้บริหารและอาจารย์ สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (76.95 KB)PDF icon บทคัดย่อ (165.95 KB)PDF icon สารบัญ (296.31 KB)PDF icon บทที่ 1 (388.99 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.99 MB)PDF icon บทที่ 3 (283.06 KB)PDF icon บทที่ 4 (3.32 MB)PDF icon บทที่ 5 (1.1 MB)PDF icon บรรณานุกรม (334.19 KB)PDF icon ภาคผนวก (902.81 KB)
พระสุวรรณพงศ์, คงมา. (2560). บทบาทของพระสงฆ์ทางพระพุทธศาสนาต่อการเทศนาอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น : กรณีศึกษา พระสงฆ์จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
คุ้มแสง, เอื้อมเดือน. (2559). บทบาทของภาครัฐในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาด้านการทอผ้าชุมชนบ้านวังเจ้า อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, สังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น, จังหวัดพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=/node/1062
PDF icon หน้าปก (27.77 KB)PDF icon บทคัดย่อ (66.38 KB)PDF icon กิตติกรรมประกาศ (28.72 KB)PDF icon สารบัญ (196.96 KB)PDF icon บทที่ 1 (206.78 KB)PDF icon บทที่ 2 (4.83 MB)PDF icon บทที่ 3 (136.16 KB)PDF icon บทที่ 4 (727.45 KB)PDF icon บทที่ 5 (324.73 KB)PDF icon บรรณานุกรม (152.99 KB)PDF icon ภาคผนวก (367.75 KB)
ปิติภูมิ, พิมพาลัย. (2560). บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ต่อการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (1008.06 KB)PDF icon บทคัดย่อ (1.48 MB)PDF icon สารบัญ (132.33 KB)PDF icon บทที่1 (99.27 KB)PDF icon บทที่2 (774.91 KB)PDF icon บทที่3 (194.18 KB)PDF icon บทที่4 (297.8 KB)PDF icon บทที่5 (222.19 KB)PDF icon บรรณานุกรม (105.43 KB)PDF icon ภาคผนวก (96.71 KB)
คมกฤษ, พิมพิลา. (2557). บทบาทของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กองกำกับตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก . มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (1.15 MB)PDF icon บทคัดย่อ (1.61 MB)PDF icon สารบัญ (2.65 MB)PDF icon บทที่ 1 (4 MB)PDF icon บทที่ 2 (26.97 MB)PDF icon บทที่ 3 (3.37 MB)PDF icon บทที่ 4 (24.65 MB)PDF icon บทที่ 5 (6.03 MB)PDF icon บรรณานุกรม (1.89 MB)PDF icon ภาคผนวก (15.4 MB)
ประดิษฐ์, ย่อมครบุรี. (2547). บทบาทที่คาดหวังกับการปฏิบัติจริงในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (60.31 KB)PDF icon bib.pdf (106.04 KB)PDF icon ch5.pdf (281.57 KB)PDF icon ch4.pdf (4.12 MB)PDF icon ch3.pdf (87.19 KB)PDF icon ch2.pdf (723.94 KB)PDF icon ch1.pdf (245.02 KB)PDF icon con1.pdf (846.79 KB)PDF icon bib.pdf (106.04 KB)PDF icon abs.pdf (197.73 KB)PDF icon app.pdf (341.81 KB)
ชัยวัฒน์, เวียงทอง. (2544). บทบาทที่คาดหวังต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (69.27 KB)PDF icon บทคัดย่อ (155.6 KB)PDF icon สารบัญ (104.21 KB)PDF icon บทที่ 1 (124.21 KB)PDF icon บทที่ 2 (637.01 KB)PDF icon บทที่ 3 (116.22 KB)PDF icon บทที่ 4 (364.47 KB)PDF icon บทที่ 5 (222.08 KB)PDF icon บรรณานุกรม (107.28 KB)PDF icon ภาคผนวก (172.29 KB)
ยุวดี, พ่วงรอด. (2557). บทบาทผู้นำท้องถิ่นต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะของประชาชนในชุมชน กรณีศึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-09-25, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (18.96 KB)PDF icon บทคัดย่อ (28.65 KB)PDF icon สารบัญ (30.65 KB)PDF icon บทที่1 (54.92 KB)PDF icon บทที่2 (490.58 KB)PDF icon บทที่3 (69.14 KB)PDF icon บทที่4 (261.98 KB)PDF icon บทที่5 (139.15 KB)PDF icon บรรณานุกรม (33.93 KB)PDF icon ภาคผนวก (203.33 KB)
วุฒิพงศ์, ภูมิประพัทธ์. (2546). ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดสุโขทัย ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/952
PDF icon หน้าปก (227.91 KB)PDF icon บทคัดย่อ (243.59 KB)PDF icon สารบัญ (420.46 KB)PDF icon บทที่ 1 (336.27 KB)PDF icon บทที่ 2 (986.68 KB)PDF icon บทที่ 3 (303.75 KB)PDF icon บทที่ 4 (1.19 MB)PDF icon บทที่ 5 (555.54 KB)PDF icon บรรณานุกรม (329.6 KB)PDF icon ภาคผนวก (419.49 KB)
วุฒิพงศ์, ภูมิประพันทธ์. (2546). ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดสุโขทัย ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
PDF icon tpg.pdf (73.61 KB)PDF icon bib.pdf (89.5 KB)PDF icon ch5.pdf (191.57 KB)PDF icon ch4.pdf (1.67 MB)PDF icon ch3.pdf (206.04 KB)PDF icon ch2.pdf (1.94 MB)PDF icon ch1.pdf (238.45 KB)PDF icon con1.pdf (385.55 KB)PDF icon abs.pdf (139.47 KB)PDF icon app.pdf (157.94 KB)
สุวารีย์, เกิดพินธุ์. (2556). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/981
PDF icon หน้าปก (46.42 KB)PDF icon บทคัดย่อ (61.17 KB)PDF icon สารบัญ (152.24 KB)PDF icon บทที่ 1 (205.4 KB)PDF icon บทที่ 2 (1.55 MB)PDF icon บทที่ 3 (167.68 KB)PDF icon บทที่ 4 (947.35 KB)PDF icon บทที่ 5 (631.64 KB)PDF icon บรรณานุกรม (159.5 KB)PDF icon ภาคผนวก (619.42 KB)
สุวารีย์, เกิดพันธุ์. (2557). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2557-09-25, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
PDF icon หน้าปก (21.71 KB)PDF icon บทคัดย่อ (29.65 KB)PDF icon สารบัญ (68.44 KB)PDF icon บทที่1 (76.65 KB)PDF icon บทที่2 (476.57 KB)PDF icon บทที่3 (72.21 KB)PDF icon บทที่4 (548.8 KB)PDF icon บทที่5 (156.09 KB)PDF icon บรรณานุกรม (41.09 KB)PDF icon ภาคผนวก (115.08 KB)

Pages